شروع کلاس های هفته سوم شهریور ماه شعب گات

  • خانه
  • شروع کلاس های هفته سوم شهریور ماه شعب گات

شروع کلاس های شعبه 1

آلمانی  A1-1   یکشنبه -  سه شنبه    21-19:30   تاریخ شروع ترم 97/06/18

 آلمانی  VIPA1-2  روزهای زوج  21-18   تاریخ شروع ترم  97/06/19

 هلندی  A1-2  یکشنبه - سه شنبه  21-18  تاریخ شروع ترم  97/06/21

 

شروع کلاس های شعبه 2

فرانسه (کودکان) A1-2  شنبه - دوشنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/06/17

انگلیسی TB3  شنبه - دوشنبه  19:30-18  تاریخ شروع ترم  97/06/17

آلمانی ( نوجوانان)  A1-2  پنجشنبه ها   13-10  تاریخ شروع ترم  97/06/22

نروژی  A1-1   پنجشنبه ها   17-14   تاریخ شروع ترم  97/06/22

انگلیسی  High Advance 6   جمعه ها  12-9   تاریخ شروع ترم  97/06/16

 

شروع کلاس های شعبه 3

آلمانی   Vip A1-1  روزهای فرد  21-18  تاریخ شروع ترم  97/06/18

انگلیسی  family & frend 1A  یکشنبه - سه شنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/06/18

اسپانیایی  A1-2   چهارشنبه ها  18-15   تاریخ شروع ترم  97/06/21

اسپانیایی  A1-3   چهارشنبه ها  21-18   تاریخ شروع ترم  97/06/21

کره ای   A1-5   چهارشنبه ها   21-18   تاریخ شروع ترم   97/06/21

کره ای   A1-2    پنجشنبه ها    17-14    تاریخ شروع ترم   97/06/21

  

شروع کلاس های شعبه 4

انگلیسی  TB2  شنبه - دوشنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/06/17

چینی  A1-1    چهارشنبه ها  20 -17     تاریخ شروع ترم   97/06/22  

 

 شروع کلاس های شعبه 5

آلمانی   Vip A1-2    روزهای زوج   20-17   تاریخ شروع ترم   97/06/17

انگلیسی   Vip Ielts   روزهای فرد   21-18    تاغریخ شروع ترم   97/06/18

هلندی  A1-1    شنبه - دوشنبه   19-17:30    تاریخ شروع ترم   97/06/17

آلمانی   A1-1    شنبه -دوشنبه   21-19:30   تاریخ شروع ترم   97/06/17

فرانسه  A1-1   شنبه - دوشنبه    17:30-16   تاریخ شروع ترم  97/06/17

آلمانی  A1-4   یکشنبه - سه شنبه  18 -16:30  تاریخ شروع ترم    97/06/18

آلمانی   A1-3   یکشنبه - سه شنبه   20-18:30    تاریخ شروع ترم  97/06/18  

کره ای A1-2    چهارشنبه ها   19:30-16:30   تاریخ شروع ترم   97/06/21

کره ای  A1-1   چهارشنبه ها    19-16   تاریخ شروع ترم   97/06/21 

سوئدی A1-1    جمعه ها   12-9    تاریخ شروع ترم   97/06/23

انگلیسی   E3      جمعه ها   12-9     تاریخ شروع ترم   97/06/23

 

  

شروع کلاس های شعبه 6

انگلیسی   I2      شنبه - دوشنبه   19:30-21     تاریخ شروع ترم   97/06/17

سوئدی  A1-1    یکشنبه - سه شنبه  21-19:30   تاریخ شروع ترم  97/06/18

هلندی   A1-1    پنجشنبه ها    19-16     تاریخ شروع ترم   97/06/22

 

 

 

 

 

نظر دهید

مشخصات شما منتشر نخواهد شد. قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند