چگونه به زبان انگلیسی درباره خودمان صحبت کنیم؟

  • خانه
  • چگونه به زبان انگلیسی درباره خودمان صحبت کنیم؟

یکی از مواردی که باید در زبان انگلیسی به آن اهمیت بدهید، این است که بتوانید خودتان را به خوبی معرفی کنید. اطلاعات شخصی، شغل، خانواده، محل زندگی و... همه شامل این مشخصات می شوند. وقتی با فردی آشنا می شوید معمولا از مشخصات فردی خودتان می گویید. در ادامه با نحوه ی معرفی خود به زبان انگلیسی آشنا می شویم.

 

چگونه به زبان انگلیسی درباره خودمان صحبت کنیم؟

 

 

صحبت کردن درباره اطلاعات شخصی

 

نام شما چیست؟
? What’s your name

نام من … است
…. My name is …/ I’m

نام کامل/کوچک/خانوادگی من … است.
… My full/ first/ last name is

میتوانید من را … صدا کنید./ آنها من را با اسم … صدا میکنند. /لطفا من را با نام … صدا کنید
… You can call me …/ They call me …/ Please call me

نام مستعار من … است.
… My nick name is

 

در ادامه باید راجع به ملیت خود بگویید. وقتی به کشور های دیگر سفر می کنید شاید برایتان جالب باشد که فردی که با او آشنا می شوید از کدام کشور و شهر است.

 

شما اهل کجا هستید؟ / از کجا می‌آیید؟
کجا متولد شده‌اید؟
?Where are you from?/ Where do you come from
?Where were you born
من از کشور…هستم ./ من از … می‌آیم./ محل زندگی من کشور … است./ اصلیت من از کشور … است.
(نام کشور گفته می‌شود)
(I’m from …/ I hail from …/ I come from …/ My hometown is …/ I’m originally from … (country
من … هستم. (ملیت گفته می‌شود)
(I’m … (nationality
من در کشور … متولد شده‌ام.
… I was born in

 

صحبت کردن درباره اطلاعات شخصی

 

 

صحبت در رابطه با سن به انگلیسی

 

چند ساله هستید؟
?How old are you
من … سن دارم.
?I’m … years old
من بیشتر/ تقریبا/ نزدیک به … سن دارم.
… I’m over/ almost/ nearly
من در اوایل دهه بیست – اواخر دهه سی هستم.
I’m in my early twenties/ late thirties

تاریخ تولد شما کی است؟ / چه زمانی متولد شده‌اید؟
شماره تلفن شما چند است؟
?What is your date of birth?/ When is your birthday
?What is your phone number
تاریخ تولد من … است.
… My birthday is on
شماره تلفن من … است.
… My phone number is

 

صحبت کردن در رابطه با شغل خود به زبان انگلیسی

 

از آنجایی که هرروز با شغل خود سرو کار داریم، بسیاری از مکالمات در رابطه با شغل می باشند.

چه‌کاری انجام می‌دهید؟
برای گذران زندگی چه‌کار می‌کنید؟
چه نوع شغلی دارید؟
زمینه‌ی کاری شما چیست؟
وقتی بزرگ شدید می‌خواهید چکاره شوید؟
?What do you do
?What do you do for living
?What’s your job
? What sort of work do you do
? What line of work are you in
من … هستم. (نام شغل)
من به عنوان … کار می کنم.
… I am a/ an
…. I work as a/ an
من برای شرکت … و به عنوان … کار می‌کنم.
…. I work for …(company) as a/ an
من بیکار هستم.
من از شغل خود بیرون امده ام.
من تعدیل نیرو شده‌ام.
من دو شغله هستم.
.I’m unemployed
.I am out of work
.I have been made redundant
.I am between jobs
من به عنوان … کسب درآمد می‌کنم.
…. I earn my living as a/ an
من به دنبال شغل می‌گردم.
من به دنبال کار می گردم.
.I am looking for a job
.I am looking for work
من بازنشسته هستم.
.I’m retired
من می‌خواهم در آینده … شوم.
من میخواهم… باشم
… I would like to be a/ an
… I want to be a/ an
من قبلا در …(نام مکان) به عنوان … (نام شغل) مشغول بکار بودم.
(I used to work as a/ an … at … (places
من کارم را در دپارتمان …و به عنوان … اغاز کرده‌ام.
. I just started as … in the … department
من در …(نام محل) کار می‌کنم.
(I work in/at a … (place
من در…(نام شهر) و برای مدت… (سال) کار می‌کنم.
.I have been working in … (city) for … years

 

صحبت کردن در رابطه با شغل خود به زبان انگلیسی

 

 

صحبت کردن در رابطه با محل زندگی به زبان انگلیسی

 

شاید برای آشنایی بخواهید آدرس محل زندگی خود را بگویید و یا آدرس فرد مقابل را بپرسید. یا برای استخدام در جایی آدرس از شما بخواهند. در ادامه با طریقه گفتن آن آشنا می شویم.

 

کجا زندگی می‌کنید؟ / آدرس شما چیست؟
?Where do you live?/ What’s your address
من در … زندگی میکنم./ آدرس من … است. (نام شهر گفته می‌شود)
(I live in … / My address is … (city
من در خیابان … زندگی میکنم.
(I live on … (street name
من بیشتر زندگی خود را در … گذرانده ام
…. I have spent most of my life in
من در … بزرگ شده‌ام.
… I grew up in

 

معرفی افراد خانواده خود به زبان انگلیسی

 

برای اینکه با فردی صمیمی تر شوید می توانید راجع به خانواده های یکدیگر سؤالاتی بپرسید.


در ادامه با آن ها آشنا می شویم.
این سؤالات فقط تعدادی از رایج ترین ها هستند.
اعضای خانواده شما چند نفر هستند؟
یا چند نفر زندگی می‌کنید؟
با چه کسی زندگی می‌کنید؟
ایا خواهر و برادر دارید؟
?How many people are there in your family
?Who do you live with
?With whom do you live
?Do you have any sibling
تعدادافراد خانواده‌ی من … است.
.There are … (number) people in my family
خانواده ما … عضو دارد.
.My family has … (number) people
من با … زندگی میکنم.
… I live with my
من تک فرزند هستم.
.I am the only child
من هیچ خواهر و برادری ندارم.
.I don’t have any siblings
من … برادر و … خواهر دارم. (تعداد ذکر می‌شود)
.I have … brothers and … (number) sister

نظر دهید

مشخصات شما منتشر نخواهد شد. قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند