آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

مقررات آموزشی

مقررات آموزشی موسسه گات

مقررات آموزشی آموزشگاه گات را میتوان به چهار دسته کلی تقسیم بندی کرد 

 ۱- قرارداد های ثبت نام برای زبان آموزان 

قرارداد کلاس های خصوصی 

قرارداد کلاس های عمومی 

۲-شرایط نمره و امتحان

۳-غیبت ها

۴-استرداد شهریه 

جهت اطلاعات بیشتر روی متن مورد نظر کلیک کنید