آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

آموزشگاه زبان ارمنی

بهترین آموزشگاه زبان ارمنی در تهران

بهترین آموزشگاه زبان ارمنی

با توجه به خاص بودن آموزش زبان ارمنی کلیه ی متقاضیان مهاجرت به کشور ارمنستان بایستی آموزش این زبان را در بهترین آموزشگاه زبان ارمنی  تهران سپری نمایند تا قدم موثری جهت پیشبرد اهدافتان قرار گیرد. در واقع کلاس های آموزش زبان ارمنی در این موسسه با بهترین و جدیدترین متد های آموزشی و با حضور اساتید برتر آموزش داده می شود.

 آموزشگاه زبان گات یکی از معتبرترین موسسه های آموزشی زبان ارمنی می باشد که برگزار کننده ی دوره های آموزشی جامع زبان ارمنی در تهران می باشد. آموزش زبان ارمنی در این موسسه با حضور اساتید برتر داخل کشور دوره های آموزشی متنوع ای را از مبتدی تا پیشرفته برگزار می نماید.

کلاس های آموزشی زبان ارمنی 

برگزاری دوره های آموزشی به صورت خصوصی 

کلاس های آموزشی آنلاین 

کلاس های فشرده و نیمه فشرده درآخرهفته

اصطلاحات روزمره ارمنی

هر هفته با ما همراه باشید تا اصطلاحات و آموزشهای کاربردی و کلیدی مفید زبانهای خارجه را در سایت اموزشگاه گات مشاهده و پیگیری نمایید.امیدواریم که این آموزشها برای شما همراهان گرامی مفید باشد و بتواند نیازهای روزمره شما را در سفر های تفریحی،زیارتی،کاری و اداری بر طرف نماید.

زبان ارمنی (به ارمنیհայերենهایـِرِنیکیاز زبانهای هندواروپایی است که درمنطقه قفقازوبه ویژه درکشورارمنستان رایجاستاینزبان باخط ویژه خود یعنی الفبایارمنی که توسط مسروب ماشتوتس ابداع گردیده نوشته می شود.

 ارمنی خودشاخهای مستقل ازخانواده زبانهایهندواروپاییاستزبان ارمنیدوگویش بزرگ اصلی دارد یکی ارمنی شرقی ودیگری ارمنی غربیزبان رسمی کشورارمنستان به گویش ارمنی شرقی استمجموع گویشوران به زبان ارمنی درجهان ۹میلیون است.

  ضمایرفاعلی:

من (Yes)
تو (Dou)
او (Na)
ما (Menk)
شما (Dook)
آنها (Nrank)

    ضمایرمفعولی

منرا،بهمن (Indz)
تورا،بهتو (Kez)
اورا،بهاو (Nran)
مارا،بهما (Mez)
شمارا،بهشما (Dzez)
آنهارا،بهآنها (Nrants)

 ضمایرملکی

مالمن (Im)
مالتو (Ko)
مالاو (Nra)
مالما (Mer)
مالشما (Dzer)
مالآنها (Nrants)

تعارفات معمول

سلام (Barev)
درود (Voghjooyn)
چطوری؟ (Inchbeses?)
حالتخوبه؟ (Kefed lava? ،دراینعبارتواژه "کیفعربیاست)
متشکرم (Shnorhagalem)
متاسفم (Tsavoomem)
ببخشید (Neroghoochoon)
صبحبخیر (Bari looys)
شببخیر (Bari gisher)
خداحافظ (Tsdesoochoon کهنوععامیانهآنByebye استونوعلاتگونهوچالهمیدانیآن Tso کههمان Ciao ایتالیاییهاست)
باتوجهبهاینقواعدکوتاهمعنیجملهزیرچیست؟(دوستدارم=siroomem)
Yes siroomem kez
بله! "منتورادوستدارم"!

سلام
Barev(
بارو)                                      درود Voghjooyn

 

سه
Yerek                                         چهار Chors

نام
Anun                                             پنج Hing

نام خانوادگی
Azganun                                       شش Vets

چطوری؟                                 هفت Voncess?   
Yu
                                 

 

حالت خوبه؟
Kefed lava                                   هشت Oot

ببخشید
Nerogh                                        نه Ine

نه
Che                                             ده Tas

بله
Ayo(
آیو)                                      صد Haryoor

 

صبح بخیر
Bariluys                                هزار Hazar

شب بخیر
Bari gisher                              قیمت این جنس چقدره Inch arzhi

متشکرم
Shnorhagalem                       صبحانه Nakhatchash       

نهار
Tchash                                    دوستدارم Siroomem 

شام
Entrik                                    
  متاسفم Neretsek

نان
Hats                                        قیمت Gin

ماهی
Dzook                                    استخر loghavazan

برنج
Brindz                                   اتاق خواب Nnjaran

مرغ
Hav                                       آپارتمان Bnakaran

کباب
Kyabab                                خوش آمدید Bari galoost

گوسفند
Vochkhar                            گوساله Hort

یک
Mek                                    خوک khoz

 

 

حرف صدادار ու مانند حرف انگلیسی u(puma)  یا حرف فارسی او(صورت) تلفظ می شود. مثال:

Գարունը   մոտենում  է 

Garune  motenum e

بهار می آید 

مثال 5:

کلمات انگلیسی زیر و متناظر ارمنی آنها را با صدای بلند بخوانید:

Course

Կուրս

Uzbek

Ուզբեկ

Ukraine

Ուկրաինա

Pushkin

Պուշկին

مثال 6: 

کلمات زیر را بخوانید و معانی آنها را به خاطر بسپارید:

Ունենալ

داشتن

Ուրիշ

دیگری

Ուրախ

خوشحال

Անուն

اسم

Աշուն

پاییز

Գարուն

بهار

Ուսում

مطالعه

Դու

تو

Անասուն

حیوان

շուն

سگ

 

 

سلام

Ողջույն!

Voghjuyn!

 

 

روزبخیر!

Բարիօր!

Bari or!

 

 

حالتچطوره؟

Ո՞նցես: Ինչպե՞սես:

VO՞nts’ yes Inch’pe՞s yes

 

 

شماازاروپامیآیید؟

ԴուքԵվրոպայիցե՞ք:

Duk’ Yevropayits’ ye՞k’

 

 

شماازامریکامیآیید؟

ԴուքԱմերիկայիցե՞ք:

Duk’ Amerikayits’ ye՞k’

 

 

شماازآسیامیآیید؟

ԴուքԱսիայիցե՞ք:

Duk’ Asiayits’ ye՞k’

 

 

درکدامهتلاقامتدارید؟

Ո՞ր հյուրանոցումեքԴուքապրում:

VO՞r hyuranots’um yek’ Duk’ aprum

 

 

چهمدتازاقامتتاندراینجامیگذرد؟

Ինչքա՞նժամանակէ, որ այստեղեք:

Inch’k’a՞n zhamanak e, vor aystegh yek’

 

 

چهمدتاینجامیمانید؟

Ինչքա՞նժամանակկմնաքայստեղ:

Inch’k’a՞n zhamanak kmnak’ aystegh

 

 

ازاینجاخوشتانمیآید؟

Ձեզ դու՞ր էգալիսայստեղ:

Dzez du՞r e galis aystegh

 

 

برایمسافرتاینجاهستید؟

Ձեր արձակուրդնայստե՞ղեքանցկացնում

Dzer ardzakurdn ayste՞gh yek’ ants’kats’num

 

 

سریبهمنبزنید

Այցելեքինձ!

Ayts’yelek’ indz!

 

 

اینآدرسمناست.

Սաիմհասցենէ:

Sa im hasts’yen e

 

 

فرداهمدیگررامیبینیم؟

Կտեսնվե՞նքվաղը:

Ktesnve՞nk’ vaghy

 

 

متاسفم،منکاردارم.

Ցավումեմ, բայցվաղըուրիշպլաններ ունեմ:

Ts’avum yem, bayts’ vaghy urish planner unem

 

 

خداحافظ!

Ցտեսություն!

Ts’tesut’yun!

 

 

خدانگهدار!

Ցտեսություն!

Ts’tesut’yun!

 

 

تابعد!

Առայժմ!

Arrayzhm!

 

 

ماکجاهستیم؟

Որտե՞ղենքմենք:

Vorte՞gh yenk’ menk’

 

 

مادرمدرسههستیم.

Մենք դպրոցումենք:

Menk’ dprots’um yenk’

 

 

ماکلاسدرسداریم

Մենք դասնթացունենք:

Menk’ dasnt’ats’ unenk’

 

 

آنهادانشآموزانهستند.

Սրանքաշակերտներնեն:

Srank’ ashakertnern yen

 

 

اینخانممعلماست.

Սաուսուցչուհինէ:

Sa usuts’ch’uhin e

 

 

اینکلاسدرساست.

Սա դասարաննէ:

Sa dasarann e

 

 

ماچکارمیکنیم؟

Մենքի՞նչենքանում:

Menk’ i՞nch’ yenk’ anum

 

 

مادرسمیخوانیم.

Մենքսովորումենք:

Menk’ sovorum yenk’

 

 

مایکزبانیادمیگیریم.

Մենքլեզուենքսովորում:

Menk’ lezu yenk’ sovorum

 

 

منانگلیسییادمیگیرم.

Եսսովորումեմանգլերեն:

Yes sovorum yem angleren

 

 

تواسپانیایییادمیگیری.

Դուսովորումեսիսպաներեն:

Du sovorum yes ispaneren

 

 

او (مرد) آلمانییادمیگیرد.

Նասովորումէգերմաներեն:

Na sovorum e germaneren

 

 

مافرانسوییادمیگیریم.

Մենքսովորումենքֆրանսերեն:

Menk’ sovorum yenk’ franseren

 

 

شماایتالیایییادمیگیرید.

Դուքսովորումեքիտալերեն:

Duk’ sovorum yek’ italeren

 

 

آنهاروسییادمیگیرند.

Նրանքսովորումենռուսերեն:

Nrank’ sovorum yen rruseren

 

 

یادگیریزبانجالباست.

Լեզուներ սովորելըհետաքրքիր է:

Lezuner sovorely hetak’rk’ir e

 

 

مامیخواهیمانسانهارابفهمیم.

Մենքուզումենքմարդկանցհասկանալ:

Menk’ uzum yenk’ mardkants’ haskanal

 

 

مامیخواهیمباانسانهاصحبتکنیم.

Մենքուզումենքմարդկանցհետխոսել:

Menk’ uzum yenk’ mardkants’ het khosel

 

 

ماکجاهستیم؟

Որտե՞ղենքմենք:

Vorte՞gh yenk’ menk’

 

 

مادرمدرسههستیم.

Մենք դպրոցումենք:

Menk’ dprots’um yenk’

 

 

ماکلاسدرسداریم

Մենք դասնթացունենք:

Menk’ dasnt’ats’ unenk’

 

 

آنهادانشآموزانهستند.

Սրանքաշակերտներնեն:

Srank’ ashakertnern yen

 

 

اینخانممعلماست.

Սաուսուցչուհինէ:

Sa usuts’ch’uhin e

 

 

اینکلاسدرساست.

Սա դասարաննէ:

Sa dasarann e

 

 

ماچکارمیکنیم؟

Մենքի՞նչենքանում:

Menk’ i՞nch’ yenk’ anum

 

 

مادرسمیخوانیم.

Մենքսովորումենք:

Menk’ sovorum yenk’

 

 

مایکزبانیادمیگیریم.

Մենքլեզուենքսովորում:

Menk’ lezu yenk’ sovorum

 

 

منانگلیسییادمیگیرم.

Եսսովորումեմանգլերեն:

Yes sovorum yem angleren

 

 

تواسپانیایییادمیگیری.

Դուսովորումեսիսպաներեն:

Du sovorum yes ispaneren

 

 

او (مرد) آلمانییادمیگیرد.

Նասովորումէգերմաներեն:

Na sovorum e germaneren

 

 

مافرانسوییادمیگیریم.

Մենքսովորումենքֆրանսերեն:

Menk’ sovorum yenk’ franseren

 

 

شماایتالیایییادمیگیرید.

Դուքսովորումեքիտալերեն:

Duk’ sovorum yek’ italeren

 

 

آنهاروسییادمیگیرند.

Նրանքսովորումենռուսերեն:

Nrank’ sovorum yen rruseren

 

 

یادگیریزبانجالباست.

Լեզուներ սովորելըհետաքրքիր է:

Lezuner sovorely hetak’rk’ir e

 

 

مامیخواهیمانسانهارابفهمیم.

Մենքուզումենքմարդկանցհասկանալ:

Menk’ uzum yenk’ mardkants’ haskanal

 

 

مامیخواهیمباانسانهاصحبتکنیم.

Մենքուզումենքմարդկանցհետխոսել:

Menk’ uzum yenk’ mardkants’ het khosel

 

 

 

حرف صدادار (ը-Ը) دارای صدای خاصی در زبان ارمنی است.هنگام تلفظ این حرف دهان به حالت نیمه باز درمی آید و وسط زبان اندکی بالا می اید.صدای آن شبیه صدای حرف i در کلمهbird است.و یا مشابه تلفظ حرف ع(معجون) است.نام این صدا در علم زبان شناسی ، حرف صدادار میان کلمه بدون تشدید می باشد.برای افراد آمریکایی انگلیسی زبان  ، (ը-Ը)  شبیه تلفظ آخرین حرف از کلمه sofa  یا دومین حرف از کلمهbutter است.بر خلاف سایر حروف صدادار زبان ارمنی ، (ը-Ը) گاهی نوشته نمی شود ولی خوانده می شود.برای نوشتن و تلفظ صحیح حرف صدادار (ը-Ը)  به خاطر بسپارید که این حرف در خیلی از کلمات ارمنی شنیده می شود ولی نوشته نمی شود.مثلا در جدول زیر حرف صدادار Ը در اول کلمه هم نوشته می شود و هم خوانده می شود.

حرف ارمنی

تلفظ

معنی

Ընկեր

Enker

دوست

Ընտիր

Entir

کامل

 

ولی در جدول زیر حرف ը   در اول کلمه شنیده می شود ولی نوشته نمی شود:

کلمه ارمنی

تلفظ

معنی

՛զգալ

eZgal

احساس کردن

՛սկիզբ

eSkizb

شروع

 

به عنوان یک قانون در زبان انگلیسی ، یک کلمه یا یک سیلاب نمی تواند با دو حرف صدادار یا بیشتر شروع شود .حرف Ը اغلب در اول یا وسط کلمه مابین دو حرف بی صدا تلفظ می شود ولی نوشته نمی شود. 

کلمه ارمنی

تلفظ

معنی

լսել

l`sel

گوش کردن

Գնել

G`nel

خریدن

Գրել

G`rel

نوشتن

Մտնել

M`tnel

ورود,وارد شدن

 

صدای ը  که در ابتدا و وسط کلمه شنیده می شود فقط در هنگام انتقال نوشته می شود.مثال: 

զգալ

Ըզ-գալ

احساس کردن

Գտնել

Գըտ-նել

پیدا کردن

Լսել

Լը-սել

گوش دادن

Լվանալ

Լը-վանալ

شستن

 

حرف ը  در آخر کلمه همیشه نوشته می شود.مثال: 

տուն(house)

տունը(the house)

Պատ(wall)

Պատը(the wall)

 

Իմընկերըգնումէդպրոց

Im enkere gnum e dprots 

دوست من دارد به مدرسه می رود 

مثال 11: 

کلمات زیر را بخوانید و حرف (ը-Ը)  را به درستی تلفظ کنید: 

کلمه ارمنی

معنی

Ընկեր

دوست

ընկերական

دوستانه

Ընկնել

افتادن

Ընտանի

خانوادگی

Ընտրել

انتخاب کردن

Ընտիր

انتخاب شده

Արամը

آرام

իմտետրակը

کتاب درسی من

Իմշորերը

لباسهای من

Մերդասը

درس ما

Բոլորը

همه

ոչմեկը

هیچ کس

 

در جدول زیر حرف صدادار (ը-Ը)  را به آخر کلمه اضافه کنید و آن را تلفظ کنید: 

Աշուն

پاییز

Սար

کوه

Խոտ

علف

Գարուն

بهار

շուն

سگ

Անուն

اسم

Ուսում

مطالعه

Երկիր

کشور

 

مثال 12: 

جملات زیر را به فارسی ترجمه کنید: 

Էդիկըսովորումէմերկուրսում: ՆաապրումէԵրեվանում: Եսամենօրտեսնումեմնրան: Էդիկըշատընկերասերէ: Բոլորընրանսիրումեն: 

Սովորում  է

می خواند ، مطالعه می کند

Կուրսում

ترم

ապրում  է

زندگی می کند

Ամեն

هر

տեսնում  եմ

می بینم

Երեւանում

در یروان

Օր

روز

շատ

خیلی

Ընկերասեր

دوستانه

Բոլորը

همه

Սիրում  են

آنها دوست دارند

 

متن برای خواندن :Ընթերցանությանտեքստ 

ԻմանունըԱրամէ: Եստասնինըտարեկանեմեւսովորումեմինստիտուտում: Եսբանվորիտղաեմ: ԵսապրումեմԵրեվանում: 

لغات Բառարան   

եստասնինըտարեկանեմ 

من نوزده ساله هستم 

Բանվոր

کارگر

Տղա

پسر

 

سوالات Հարցեր :

Քոանուննի՞նչէ:

Քանի՞տարեկանես: 

Դուորտե՞ղեսսովորում: 

Ո՞վէքոհայրը:      

حروف بی صدا * բաղաձայն  հնչյուններ

کلمات زیر را بخوانید و معنی آنها را به خاطر بسپارید: 

Բաժակ

فنجان

Բակ

یارد

Բանվոր

کارگر

Բերան

دهانه , بیان , صحبت

Դանակ

کارد

Դատարկ

خالی

Գովել

پرستش

Գարի

جو , شعیر

Մանուկ

کودک

Մուկ

موش

Շուն

سگ

Շատ

خیلی

Կարել

دوختن

Կացին

تبر

Չիր

آجیل

Չամիչ

کشمش

պատ

دیوار

Պապ

پدر بزرگ

Սով

گرسنه شدن

զանգ

زنگ

Զավակ

بچه , پسر ، نوزاد

Զարմանալ

شگفت زده

Զինվոր

سرباز

Ժամ

ساعت

Ժամանակ

زمان

Լավ

خوب

Լինել

بودن

Նոր

تازه

Նամակ

نامه

Սիրտ

قلب

Վատ

بد

Վազել

دویدن

Տալ

دادن

Տուն

خانه

Ցորեն

گندم

Ցավ

صدمه زدن

Ֆակուլտետ

هیات علمی,وزارت

Ֆիզիկա

فیزیک

 

مثال 14: 

به فارسی ترجمه کنید: 

դասախոս

գրատախտակ 

տետրակ 

դաս 

պատմել

խոսել 

լեզու 

սովորել 

սպիտակ 

կարդալ 

مثال 15: 

به فارسی ترجمه کنید: 

1. Սեպտեմբերիմեկինսկսվումենդասերը: 2. Դասախոսըմտնումէլսարան: 3. Իմընկերըմոտենումէգրատախտակին: 4. Նալավէպատմումիրդասը: 5. Նաուզումէհայերենսովորել: 

لغات  բառարան 

Սկսվում  եմ

شروع

Լսարան

تالار سخنرانی

Մտնում  է

وارد می شود

Մոտենում  է

می رود به

Ուզում  է  սովորել

می خواهد بیاموزد

Լավ  է  պատմում

خوشامد گویی

 

متن برای خواندنընթերցանություն  տեքստ 

   Մերընտանիքը 

خانواده ما 

Մերընտանիքըմեծէ: Եսունեմհայր, մայր, եղբայրներեւքույրեր: իմհերանունըՎարդանէ, ազգանունը՝Սիրունյան: Հայրսաշխատումէգործարանում: ԻմմեծեղբայրըծառայումէՍովետականբանակում, իսկփոքրեղբայրսսովորումէինստիտուտում: Իմքույրերըինձնիցփոքրենեւսովորումենդպրոցում: 

لغات    բառարան 

Ընտանիք

خانواده

Հայր

پدر

Մայր

مادر

Եղբայր

برادر

Եղբայրներ

برادران

Քույր

خواهر

Աշխատում  է

کار می کند

Գործարանում

در کارخانه

Ծառայումէ

خدمت می کند

Սովետական  բանակում

در ارتش شوروی

Դպրոցում

در مدرسه

 

سوالات  չարցեր

Ձերընտանիքըմե՝ծէ: 

Որտե՝ղէաշխատումքոհարը: 

Որտե՝ղէծառայումքոեղբայրը: 

Քոքույրերըքեզանիցմե՝ծեն, թե՝փոքր: 

Որտե՝ղենսովորումնրանք:

آموزش زبان ارمنی در آموزشگاه زبان گات

حروف بی صدا բաղաձայն  հնչյուններ

کلمات زیر را بخوانید و معنی آن ها را به خاطر بسپارید:

Բաժակ

فنجان

Բակ

یارد

Բանվոր

کارگر

Բերան

دهانه , بیان , صحبت

Դանակ

کارد

Դատարկ

خالی

Գովել

پرستش

Գարի

جو , شعیر

Մանուկ

کودک

Մուկ

موش

Շուն

سگ

Շատ

خیلی

Կարել

دوختن

Կացին

تبر

Չիր

آجیل

Չամիչ

کشمش

պատ

دیوار

Պապ

پدر بزرگ

Սով

گرسنه شدن

զանգ

زنگ

Զավակ

بچه , پسر ، نوزاد

Զարմանալ

شگفت زده

Զինվոր

سرباز

Ժամ

ساعت

Ժամանակ

زمان

Լավ

خوب

Լինել

بودن

Նոր

تازه

Նամակ

نامه

Սիրտ

قلب

Վատ

بد

Վազել

دویدن

Տալ

دادن

Տուն

خانه

Ցորեն

گندم

Ցավ

صدمه زدن

Ֆակուլտետ

هیات علمی,وزارت

Ֆիզիկա

فیزیک

 

به فارسی ترجمه کنید:

դասախոս

գրատախտակ

տետրակ

դաս

պատմել

խոսել

լեզու

սովորել

սպիտակ

կարդալ

مثال 15:

به فارسی ترجمه کنید:

1. Սեպտեմբերի մեկին սկսվում են դասերը: 2. Դասախոսը մտնում է լսարան: 3. Իմ ընկերը մոտենում է գրատախտակին: 4. Նա լավ է պատմում իր դասը: 5. Նա ուզում է հայերեն սովորել:

لغات  բառարան 

Սկսվում  եմ

شروع

Լսարան

تالار سخنرانی

Մտնում  է

وارد می شود

Մոտենում  է

می رود به

Ուզում  է  սովորել

می خواهد بیاموزد

Լավ  է  պատմում

خوشامد گویی

 

متن برای خواندن – ընթերցանություն  տեքստ

 Մեր ընտանիքը

خانواده ما

Մեր ընտանիքը մեծ է: Ես ունեմ հայր, մայր, եղբայրներ եւ քույրեր: իմ հեր անունը Վարդան է, ազգանունը՝ Սիրունյան: Հայրս աշխատում է գործարանում: Իմ մեծ եղբայրը ծառայում է Սովետական բանակում, իսկ փոքր եղբայրս սովորում է ինստիտուտում: Իմ քույրերը ինձնից փոքր են եւ սովորում են դպրոցում:

لغات բառարան

Ընտանիք

خانواده

Հայր

پدر

Մայր

مادر

Եղբայր

برادر

Եղբայրներ

برادران

Քույր

خواهر

Աշխատում  է

کار می کند

Գործարանում

در کارخانه

Ծառայում է

خدمت می کند

Սովետական  բանակում

در ارتش شوروی

Դպրոցում

در مدرسه

 

سوالات  չարցեր

Ձեր ընտանիքը մե՝ծ է:

Որտե՝ղ է աշխատում քո հայրը:

Որտե՝ղ է ծառայում քո եղբայրը:

Քո քույրերը քեզանից մե՝ծ են, թե՝ փոքր:

Որտե՝ղ են սովորում նրանք: 

A: Someone said you cheated on the test. Did you? 
B: Not on your life!
- یکی بهم گفت که سر امتحان تقلب کردی. درسته؟ 

- نه به هیچ وجه!

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر از روند برگزاری دوره های آموزشی مرکز زبان گات با یکی از شعب آموزشی این مجموعه تماس بگیرید و با مشاورین مجموعه در ارتباط باشید.