مهاجرت به آلمان

روشهای مهاجرت به آلمان در آموزشگاه زبان گاتروشهای مهاجرت به آلمان

روش های متعددی برای مهاجرت به آلمان وجود دارد که هر یک از آن ها برای افراد خاصی، مناسب هستند. توجه داشته باشید که نمی توان گفت که مهاجرت از چه راهی آسان تر و از چه راهی دشوارتر است چرا که یک روش می تواند برای یک فرد بسیار آسان باشد؛ اما برای فرد دیگری دشوار به نظر برسد. بنابراین ما روش ها را ذکر می کنیم و این که اقدام از چه طریقی برای شما مناسب است را به خودتان می سپاریم تا با بررسی ویژگی و خصوصیات و شرایط خود آن چه برای تان مناسب تر است را بیابید. باید بدانید که در صورتی موفق به اخذ اقامت این کشور خواهید شد که دلیل خاصی برای مهاجرت داشته باشید برای مثال قصد پیوستن به اعضای خانواده خود را داشته باشید یا بخواهید ادامه تحصیل دهید و مواردی از این قبیل.تحصیل در آلمان

 

یکی از بهترین راه ها برای جوانانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشورشان را دارند، اخذ ویزای تحصیلی این سرزمین است. این راه به دلیل آن که هزینه کمی دارد با استقبال جوانان رو به رو شده است. شما در آلمان می توانید مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشدی بگیرید که به صورت بین المللی معتبر شناخته می شوند، آن هم با هزینه ای بسیار پایین و حتا گاهی کاملا رایگان.

دانشجویانی که در این کشور مشغول به تحصیل می شوند اجازه کار نیز دارند؛ آن ها می توانند ۹۰ روز در سال را به صورت تمام وقت کار کنند و یا این که ۱۸۰ روز را به صورت نیمه وقت فعالیت کرده و درآمد داشته باشند.

دانشجوها در صورتی می توانند مشغول به کار شوند که زبان آلمانی را به صورت کامل بدانند و توانایی برقراری ارتباط مفید را با افراد جامعه داشته باشند. پس از فارغ التحصیل شدن، آن ها باید تا حداکثر ۱۸ ماه، کاری ثابت پیدا کنند که با رشته تحصیلی و تخصص شان مرتبط باشد.

اگر می خواهید در آلمان به تحصیل بپردازید باید این مراحل را طی کنید:

پذیرش دانشگاه: باید یکی از دانشگاه های این کشور را انتخاب کرده و برای گرفتن پذیرش در آن تلاش کنید، برای مثال می توانید به وبسایت این مراکز مراجعه کرده و فرم پذیرش دانشجویان خارجی را پر کنید.

اخذ ویزای تحصیلی: مهاجران هوشمند همیشه فرصت را غنیمت می شمارند. پیشنهاد می کنیم تا زمانی که مشخص شود دانشگاه مورد نظر شما را پذیرفته یا خیر برای اخذ ویزای تحصیلی آلمان نیز اقدام کنید؛ زیرا هردوی این مرحله ها زمان بر هستند. ویزاهای تحصیلی سه ماهه هستند ولی قابلیت تمدید دارند.

اجازه مهاجرت: اگر نگران هستید که دانشگاه، شما را نپذیرد می توانید تا زمان نهایی شدن پذیرش تان منتظر بمانید و پس از آن برای گرفتن ویزای تحصیلی اقدام کنید اما در این مرحله روی این موضوع که یک دانشگاه پذیرفته شده اید تاکید زیادی داشته باشید تا ویزای تان با مشکلی مواجه نشود. سفارت آلمان اگر با درخواست شما موافقت کند، اجازه‌ ورودتان به این کشور را صادر می کند.

خرید بلیت: وقتی با ویزای شما موافقت شد دیگر زمان خرید بلیت و مهاجرت فرا می رسد.

افرادی که قصد دارند بدون کمک وکیل به آلمان رفته و در آن تحصیل کنند باید این مرحله ها را پشت سر بگذارند: جستجو برای یافتن دانشگاه، تشخیص رشته تحصیلی، کسب مهارت زبان آلمانی یا انگلیسی (بنابر نیاز دانشگاه مورد نظر)، تامین هزینه های تحصیلی، ارسال درخواست پذیرش به دانشگاه، درخواست ویزا پس از قبول شدن درخواست پذیرش، یافتن مکانی مناسب برای اقامت دانشجوها.

 

کاردرآلمان

برای یافتن کار در آلمان باید واجد شرایط شوید و این موضوع اصلی ترین نکته برای مهاجرت کاری ست. برای این که دید بهتری درباره کار در این کشور به دست آورید نکته های مفید و قوانینی را در این زمینه با هم مرور می کنیم:

کارمندمهاجربایدبتواندهمانندیککارمندآلمانیکارکند.

زمانییکمهاجر بهاستخدامدرمیآیدکههیچفردآلمانیبرایآنکاردردسترسنباشد.

فردمهاجربایددارایمدرکتحصیلیمعتبرباشدودرمواقعنیازبتوانددراختیارکارفرماقراردهد.

اگرمهاجرقصدثبتشرکتدرآلمانراداردبایدبرای ثبتشرکتشاقدامکردهباشد.

اگر قصد یافتن کار در آلمان را دارید پیشنهاد می کنیم قبل از سفر به صورت مکاتبه ای با کارفرمایان فعال در زمینه کاری و تحصیلی تان صحبت کنید زیرا اگر آن ها شما را بپذیرند روند مهاجرت تان بسیار آسان تر خواهد شد. اگر کارفرمایی با استخدام شما موافقت نکرد باز هم ناامید نشوید و به صورت حضوری به آلمان رفته و شانس خود را برای یافتن کار مورد نظرتان امتحان کنید. توجه داشته باشید که اصلا اهمیتی ندارد که به صورت حضوری کار مورد نظرتان را می یابید یا غیرحضوری؛ فردی که به این کشور سفر کرده و در جستجوی کار است هیچ گونه برتری به نسبت افرادی که به صورت مکاتبه ای اقدام می کنند، ندارد.

با همه این تفاصیل اگر باز هم موفق نشدید می توانید از روزنامه های چاپ آلمان، آژانس های کاریابی محلی، نمایشگاه ها و کارگزینی ها کمک بگیرید.خوداشتغالییاکارآفرینیدرآلمان | سرمایهگذاری

افراد بسیاری قصد کارآفرینی در آلمان را دارند. آمارها نشان می دهند که کشور آلمان بعد از چین و آمریکا محبوب ترین سرزمین نزد سرمایه گذاران است. اگر قصد خود اشتغالی و راه اندازی کسب و کاری جدید را در آلمان دارید باید این نکته ها را در نظر داشته باشید:

بایدتقاضابرایکاریکهقصدانجامآنراداریددراینکشوروجودداشتهباشد.

کسبوکارشمابایدبتواندتاثیرمثبتیرویاقتصادآلمان بگذارد.

برایراهاندازیکاردراینکشوربایدسرمایهکافیداشتهباشیدوبرایاینکارحداقل  ۲۵۰،۰۰۰یورو (معادل۱,۴۰۴,۷۵۰تومان) نیازخواهیدداشت.

مزایای خوداشتغالی در آلمان:

درصورتکارآفرینیدراینکشورازهمهمزایاییکشهروندآلمانیبرخوردارخواهیدشد.

بههمکاریایکضامنآلمانینیازندارید.

اگرسهسالدراینکشورکارکنیدبههمهاعضایدرجهیکخانوادهشمانیزاجازهاقامتدایمبهصورتنامحدوددادهمیشود.

همیشهاجازهورودوخروجبهآلمانرادرهرشرایطیخواهیدداشت.مهاجرت به آلمان ازطریق ازدواج

قاعده ای هم وجود دارد که طبق آن، بعضی ها بدون نیاز به اجازه کار یا تحصیل می توانند خیلی راحت در آلمان مشغول به کار شوند. این افراد کسانی هستند که همسر آلمانی دارند. اگر شما با یک فرد آلمانی تبار ازدواج کنید اجازه کار و تحصیل در این دیار را پیدا خواهید کرد. اگر قصد اقدام از این روش را دارید، حتما باید گواهی قانونی همراه داشته باشید که ازدواج کرده اید.

این قاعده شامل فرزندان همه شهروندان آلمانی نیز می شود. کودکان و نوجوانانی که سن شان از ۱۶ سال کمتر باشد و یکی از والدین آن ها شهروند این کشور به شمار آید می تواند بدون هیچ مشکلی به این کشور مهاجرت کند. البته نکته ای که باید در یاد داشته باشید این است که هر دو والد باید بر سر مهاجرت فرزندشان توافق کرده باشند و اگر یکی از آن ها مخالف این موضوع بود باید به مراجع قانونی مراجعه کنند. توجه داشته باشید که برای به همراه بردن فرزندان بالای ۱۶ سال باید به صورت جداگانه اقدام کنید.

برای مهاجرت نوجوانان تا ۱۶ سال، نیازی به مدرک زبان آلمانی و یا حتا دانستن این زبان نیست، آن ها فقط باید گواهی تولد داشته باشند؛ اما همه افرادی که بیش از ۱۶ سال دارند باید بر این زبان مسلط باشند.

ویزای کار درتعطیلات

بعضی از کشورهای دنیا ویزایی صادر می کنند که فرد دارای آن ملزم است که در طول تعطیلات کار کند. ویزای تعطیلات به این دلیل به وجود آمد که در طول تعطیلی های رسمی، کارمندان این کشورها به کار مشغول نیستند و دولت ها با کمبود نیروی کار مواجه می شوند. آلمان هم با چند کشور قرارداد دارد که به مردمان آن ها اجازه کار در طول این زمان ها را می دهد. این کشورها شامل استرالیا، کانادا، نیوزیلند، ژاپن، کره جنوبی و تایوان هستند. توجه داشته باشید که این قاعده تنها مختص به  افراد ۱۸ تا ۳۰ ساله است.

افرادی که این ویزا را دارند می توانند ۱۲ ماه در آلمان بمانند. این روش یک تبصره هم دارد، بنا بر این تبصره هیچ فردی نباید بیش از ۹۰ روز به یک شغل مشغول باشد و حتما باید به صورت چرخشی در مکان های مختلف کار کند. این ویزا شامل ایرانی ها نمی شود اما اگر شما تابعیت یکی از کشورهای طرف قرارداد با آلمان را داشته باشید شامل این ویزا خواهید بود.

 

آموزش زبان آلمانی در آموزشگاه گات

 

Gaat Language Center

نظر دهید

مشخصات شما منتشر نخواهد شد. قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند