آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

شروع کلاس های هفته ی دوم مهر ماه, استارت, شروع کلاس های هفته ی دوم مهر ماه |

پنج شنبه 5 مهر 1397

شروع کلاس های هفته ی دوم مهر ماه

استارت

شروع کلاس های شعبه 1

انگلیسی  Phonics 1   شنبه - دوشنبه   17-16   تاریخ شروع ترم 97/07/07 

 انگلیسی  PI1  شنبه - دوشنبه  19:30-18   تاریخ شروع ترم  97/07/07

انگلیسی   E4  شنبه - دوشنبه  19:30-18  تاریخ شروع ترم  97/07/07

انگلیسی   CHPI1   یکشنبه - سه شنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/07/08

 

شروع کلاس های شعبه 2

انگلیسی (دختران) TPI1  شنبه - دوشنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/07/07

انگلیسی (پسران)  TI3  شنبه - دوشنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/07/07

انگلیسی  CHB3  شنبه - دوشنبه   19:30-18  تاریخ شروع ترم  97/07/07

انگلیسی PI1  یکشنبه - سه شنبه   19:30-18   تاریخ شروع ترم  97/07/10

انگلیسی PI4  یکشنبه - سه شنبه  21-19:30   تاریخ شروع ترم  97/07/08

آلمانی   A1-2  یکشنبه - سه شنبه  21- 19:30    تاریخ شروع ترم   97/07/08

ترکی استانبولی  A1-3   یکشنبه - سه شنبه  19:30 - 18  تاریخ شروع ترم   97/07/10

  

شروع کلاس های شعبه 3

انگلیسی   TB3  شنبه - دوشنبه  19:30-18  تاریخ شروع ترم  97/07/07

سوئدی A1-1   شنبه - دوشنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/07/07

انگلیسی  B1   یکشنبه - سه شنبه  21-19:30   تاریخ شروع ترم  97/07/08

اسپانیایی  A1-2   چهارشنبه ها  21-18   تاریخ شروع ترم  97/07/11

  

شروع کلاس های شعبه 4

اسپانیایی A1-1  یکشنبه - سهشنبه  19-17:30  تاریخ شروع ترم  97/07/08

اسپانیایی  A1-3    یکشنبه - سه شنبه  21 -19:30     تاریخ شروع ترم   97/07/08

آلمانی   A1-1    یکشنبه - سه شنبه   21 -19:30   تاریخ شروع ترم  97/07/08