جملات کاربردی برای تاکسی گرفتن

  • خانه
  • جملات کاربردی برای تاکسی گرفتن

📚 چند جمله کاربردی برای تاکسی گرفتن📚
🚖تماس با تاکسی سرويس
🚕 I'd like a taxi, please.
يه تاکسی ميخواستم.
🚕 I'd like a taxi to the airport, please.
يه تاکسی به فرودگاه ميخواهم.
🚕 Can I get a taxi to the airport? I'm at the Hilton Hotel.
ميتونم يه تاکسی به فرودگاه بگيرم؟ من در هتل هيلتون هستم.
🚕 How long will I have to wait?
چقدر بايد منتظر بمونم؟
🚕 How long will it be?
چقدر طول ميکشه؟
🚖 تاکسی گرفتن در خيابان

🚕 Do you know where I can get a taxi?
کجا ميتونم تاکسی بگيريم.
🚕 Where to, sir /madam?
کجا آقا / خانم؟

🚕 Where are you heading, sir / madam?
مسيرتون کجاست آقا / خانم؟

🚕 I'm going to the Hinton Hotel.
ميخوام برم هتل هيلتون.
🚕 Can you take me to the Hilton Hotel, please?
ممکنه منو ببريد هتل هيلتون؟
🚕 Hilton Hotel, please
هتل هيلتون ، لطفا
🚕 How much would it cost to the Hilton Hotel?
هزينه اش تا هتل هيلتون چقدر ميشه؟
🚕How much will it cost? / How much is it going to be?
هزينه اش چقدر ميشه؟
🚕Can you give me an estimate?
حدودا هزينه اش چقدر ميشه؟
🚕How long do you think it will take to get there?
چقدر طول ميکشه تا برسيم اونجا؟
🚕 Let me off/ drop me off here, please.
لطفا همينجا نگه داريد (پيادم کنيد)
🚕 How much is the fare, please?
کرايه اش چقدر ميشه؟
🚕 How much do I owe you?
چقدر بدم؟
🚕 How much is it?
چقدر ميشه؟

نظر دهید

مشخصات شما منتشر نخواهد شد. قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند