زبان انگلیسی👈عبارت فعلی با look

  • خانه
  • زبان انگلیسی👈عبارت فعلی با look

📚 چند عبارت فعلی که با Look ساخته میشوند:

🔸LOOK BACK
(Think about something that happened in the past)
🔸به گذشته فکر کردن

🔹LOOK FOR
(Try to find something)
🔹دنبال چیزی گشتن

🔸LOOK FORWARD TO
(Feel pleased and excited about something that is going to happen)
🔸منتظر چیزی بودن، چشم به راه بودن

🔹LOOK IN
(Visit a person or place for short time)
🔹ملاقات کردن برای مدت کوتاه

🔸LOOK ON
(Watch something without taking part yourself)
🔸چیزی را مشاهده کردن

🔹LOOK OUT
(Watch what is happening and be careful)
🔹نگاه کردن و مراقب بودن

🔸LOOK ROUND
(Turn to look something behind you)
🔸برگشتن و به پشت سر نگاه کردن

🔹LOOK THROUGH
(Read something quickly and briefly)
🔹به سرعت چیزی را خواندن

🔸LOOK TO
(Rely on somebody or something)
🔸به کسی یا چیزی تکیه کردن

🔹LOOK UP
(Find the information in a book, on a map or a timetable)
🔹اطلاعاتی را پیدا کردن در کتاب، نقشه،...

🔸LOOK AHEAD
(Think about what is going to happen in the future and make plans)
🔸به آینده فکر کردن

نظر دهید

مشخصات شما منتشر نخواهد شد. قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند