آموزش زبان اسپانیایی ۱

  • خانه
  • آموزش زبان اسپانیایی ۱

آموزش زبان اسپانیایی در آموزشگاه گات 

اصطلاحات روزمره اسپانیایی

 

هر هفته با ما همراه باشید تا اصطلاحات و اموزشهای کاربردی و کلیدی مفید زبانهای خارجه را در سایت اموزشگاه گات مشاهده و پیگیری نمایید .  امیدواریم که این اموزشها برای شما همراهان گرامی مفید باشد و بتوانید نیازهای روزمره شما را چه در سفر های تفریحی . زیارتی . کاری و اداری راه گشا باشد شما بتوانید مشکلات را بر طرف نماید.

 

!Hola : سلام

!Buenos días : روز بخیر

!Buenas tardes : عصر بخیر 

!Buenas noches : شب بخیر

Adiós : خداحافظ

Por favor : لطفا

Hasta la vista : بعدا می بینمت

Hasta luego : تا بعد

Hasta pronto : بزودی می بینمت

Hasta mañana : تا فردا

Gracias : ممنون , متشکرم

Muchas Gracia : خیلی ممنون , خیلی متشکرم

De nada : خواهش می کنم , قابلی نداره(برای تعارف)

Bienvenido : خوش آمدید

Lo siento : متأسفم

Perdón : ببخشید

Disculpe : معذرت می خوام

!Vamos : بریم

؟Cómo está usted : حال شما چطوره؟(حالت مودبانه)

؟Cómo estás : حالت چطوره؟(صمیمانه)

؟Qué tal : چطوری؟(صمیمانه)

Bien / Muy bien : خوب /خیلی خوب

Mal / Muy mal : بد /خیلی بد

Sí / No : بله/نه

؟Cómo se llama usted : اسم شما چیه؟(حالت مودبانه)

؟Cómo te llamas : اسمت چیه؟(صمیمانه)

....Me llamo : اسم من ...... است

....Mi nombre es : اسم من ..... است

Mucho gusto : از دیدنتون خوشحالم

Igualmente : به همان اندازه

Señor / Señora / Señorita : آقا/خانم/دوشیزه

؟De dónde es usted : شما اهل کجا هستید؟(مودبانه)

؟De dónde eres : اهل کجایی؟(صمیمانه)

؟Cuántos años tiene usted : شما چند سال دارید؟(مودبانه)

؟Cuántos años tienes : شما چند سالتونه(صمیمانه)

؟Cómo : چطور؟ , چگونه؟

!Claro : البته!

؟Qué es esto : این چیست؟

؟Qué te pasa : چه اتفاقی برای شما افتاده؟

?Qué me pasa : چه اتفاقی برام افتاده؟

?Qué pasa : چه اتفاقی افتاده؟

!Buena idea : ایده ی خوبیه!

Quizás/tal vez : شاید

?Listo : آماده؟

!Buena suerte : موفق باشید!

!Callate : خفه شو

Te amo/Te quiero : دوستت دارم

?por pué me tratas así : چرا با من اینطوری رفتار می کنی؟

 

 

 

اموزش زبان اسپانیایی در اموزشگاه زبان گات

 

چند نکـته:

1. در زبان اسپانیایی همانطور که گفته شد حرف W وجود ندارد. اما واژه های دخیلی مانند Whisky وWhashangton از زبان انگلیسی به این زبان راه یافته اند. مانند واژه های عربی که به زبان فارسی راه یافته اند و واج هایی مانند حمزه و تنوین را وارد فارسی کرده اند.

2. از آنجا که زبان اسپانیایی در پهنه وسیعی از دنیا پراکنده شده است

 

3. در اسپانیایی آمریکای لاتین اصولا تلفظ "خ" نداریم(در مورد حروف j وg وx) و به جای آن تلفظ "ح" وجود دارد و به جای "ی"(در مورد حروف ll وy) اصولا صدای "ج" را می شنویم. این مساله تا حدودی هم به خاطر هم نشینی با مردم آمریکا می باشد. چرا که آنها نیز تلفظ "خ" ندارند.

 

4. واژه RR در اسپانیایی غلیظ و با تاکید تلفظ می شود مانند :

برنج                            اَرروس               Arroz *  

نوعی شیرینی مکزیکی      چورروس         Churros

و sc همیشه بصورت "س" تلفظ می شود.

 

5. در زبان اسپانیایی هر گاه بخواهیم نام های خارجی ای که تلفظ "ج" دارند را بنویسیم به جای "J" از y و ll استفاده می کنیم.

 

6. در زبان اسپانیایی تلفظ های "ژ"و "ش"و "ق" وجود ندارند.

 

 

اِنیِه                Ñ                eñe

این حرف از اصیل ترین واژه های زبان اسپانیایی محسوب می شود.

 

اسپانیا        اسپانیا              Españ

Niño                 نینیو   نوزاد        

 

o                O               اُ

 

 Oca                  غاز              اُکا  

 Ocupado       اِشغال           اٌکوپادو

 

پـِه             p                P 

 

Pan                  نان               پَـن 

خالص           پورا                Pura

 

کو             q                Q 

    

چه               کـِه                  Q

                                                                Querer          خواستن       کِــــِرر

 

اِر              r               R

 

کمیاب          رارو               Raro 

تور            ِرد                 Red

 

اِسِه             s              S    

Sabor            مزه             سابور 

جنوب           سور                 Sur

 

تـِه             te            Te

چای              تِـه                   Té

لمس کردن     توکار           Tocar

 

او              u             U

انگـور          اوباس           Uvas

شما              اوستِد          Usted

 

اوبه           v              V

 

دیدن              بـِر                Ver

ارزش           بالور           Valor

 

اِکیس          x             X 

در زبان اسپانیایی اگر x در ابتدای کلمه واقع شود صدای خ می دهد.

 

شراب خِرِز         خِـِرس              Xerez

 

و اگر در وسط کلمه بیاید صدای خ و گاهی هم صدای کس می دهد.

مکزیک         مخی کو یا مکسی کو            Mexico

 

ایگریگا       y           Y  

 

 

 

۳

  h                H            آچـِه

این حرف در زبان اسپانیایی تلفظ نمی شود.

جوشیدن          اِربیر  Hervir       

صحبت کردن    آبلارHablar                 

 

 

ای             i                 I

                                                                       Irán         ایران          ایران

رفتن            ایر               Ir     

 

خـُـتا         j                J 

                                                  Joven           خوبن             جوان

جواهر           خوی           Joy           

 

کا     k                K                   

حرف k نیز از زبانهای دیگر وارد این زبان شده است. اما جز الفبای اصلی این زبان محسوب می شود.               

کیلوگرم    کیلوگرمو      Kilógramo   

 

اِل            l                L

 

  Luna                  لونا              ماه

Largo               دراز         لارگو 

 

اِلیه            elle              Ll

باران          یوبیا               Lluvia    

  

Llave              کلید            یابه    

 

اِمِه             eme                   Me  

 

زن            موخر               Mujer    

هزار         میل                   Mil   

 

انِهِ            ene               N     

Nombre

 

 

 

 آ

            Alto             آلـتو                 بلند

                      Arma             آرما            اسلحه

 

  b                  B           بِ     

خوب           بی اِن            Bien     

بشکه           باریل             Barril

 

سـِه                 c                  C           

در زبان اسپانیایی اگر بعد از حرف C حروف a و o و u قرار بگیرد صدای ک می دهـد. 

خانه               کاسا            Casa

کوتاه             کورتو          Corto

کوبا           کشور کوبا        Cuba

و اگر بعد ازC  حروف e و  iقرار بگیرند (مانند زبان انگلیسی) صدای س می دهد.

بسته             ِسرّادو       Cerrado 

خوک            ِسردو          Cerdo

قـو               سیسنه           Cisne

سینما             سینه             Cine     

 

دِ                 d                  D

سخت             دورو            Duro                                                   

                      

ِ             e                  E                   اِ

 

Elefante        فیل              اِلِـفانته

 ِاو(مونث         ایا                 Ella       ِ                  

                                                                                        f                   F  افــه              

 

آتش           فـوئگو Fuego           

خانواده       فـَمیلیا           Familia

                                                                                        g                G              خِــه

در زبان اسپانیایی اگر بعد از G حروف e iو بیایند صدای خ می دهد.   

مردم           خنته   Gente             

کولی        خی تانوGitano          

 

 

و اگر بعد ازG  حروف u وo وa قرار بگیرد صدای گ می دهد.

 

گربه           گــَتو                Gato      

چاق           گـُردو              Gordo             

سلیقه،مزه   گوستو               Gusto        

 

و به همراه ue و uiصدای گِ و گی می دهد و در واقع حرف u  صدای خود را از دست می دهد.

Guerra    جنگ          گِــرّا         

                        Guía                گیا           راهنما

 

اگر بخواهیم u نیز تلفظ شود باید روی آن ¨ گـذاشته شود.

 

لک لک   سیگوئِنیا     Cigüeña   

پنگوئن    پینگوئینو      Pingüino     

 

 

فعل شرطی:

در زبان اسپانیایی سه نوع فعل شرطی داریم:

۱. شرطی قطعی: این نوع افعال شرطی حقیقتی واضح را بیان می کند و خود انواع مختلفی دارند:

۱.حال ساده:

اگر تلاش کنم موفق می شوم                                      .Si intento,tengo éxito 

2.گذشته استمراری:

اگر تلاش می کردم موفق می شدم.                             .Si intentaba,tenía éxito

3.ماضی نقلی:

اگر تلاش کرده ام موفق شده ام.                      .Si he intentado,he tenido éxito 

اگر جمله با شک و تردید و احتمال همراه باشد آنگاه انواع زیر فعل شرطی را خواهیم داشت: 

2. شرطی گذشته ناقص التزامی:

برای ساختن این نوع زمان ابتدا فعل شرطی ساده می آید سپس واژه si و بعد ا ز این واژه فعل گذشته شرطی ناقص می آید.

مثال:

اگر من می مردم تو چه کار می کردی؟               ?Si me muriera que harías tú

اگر جوان بودم با او ازدواج می کردم.        .Si fuera joven me casaría con ella     

3. شرطی گذشته کامل(مرکب):

اگر جمله اصلی ماضی باشد،کار انجام گرفته نسبت به فعل جمله اصلی، وضعیت زمان آینده را خواهد داشت.

مثال:

اگر او را دیده بودی می شناختی.    .Si le hubieras visto,le habrías conocido

اگر پول می داشتم به تعطیلات رفته بودم.  Habría ido de vacaciones si hubiera tenido dinero.

روش ساختن فعل شرطی کامل(مرکب):

ابتدا فعل کمکی haber را در زمان شرطی ساده صرف می کنیم و بعد از آن اسم مفعول می آید.

Yo

habría comido

habrías comido

Él,ella,usted

habría comido

Nosotros

habríamos comido

Vosotros

habríais comido

Ellos,ellas,ustedes

habrían comido

فعل گذشته شرطی ناقص:

با حذف علامت مصدری ar, er, ir  از فعل و افزودن پسوندهای مصدری زیر این زمان بدست می آید.

برای افعال گروه –ar

برای افعال گروه گروه –ir, -er

ara,ase

iera,iese

aras,ases

ieras,ieses

ara,ase

iera,iese

áramos,ásemos

iéramos,iésemos

arais,aseis

ierais,ieseis

aran,asen

ieran,iesen

ریشه های دوم به ارث رسیده از زبان لاتین می باشند.

مثال:

Hablar:

hablara

habláramos

hablaras

hablarais

hablara

hablaran

Comer:

Comiera

Comiéramos

Comieras

Comierais

Comiera

Comieran

Decir:

Dijera

Dijéramos

Dijeras

Dijerais

Dijera

Dijeran

قسمت دوم فعل شرطی گذشته ناقص:

برای بدست آمدن این زمان کافیست از فعل شرطی ساده استفاده کنیم.

قسمت دوم فعل شرطی گذشته کامل (بعد از واژه si):

ابتدا فعل haber را در زمان گذشته ناقص صرف کرده سپس اسم مفعول مربوطه را  می آوریم. 

Yo

hubiera hablado

hubieras hablado

Él,ella,usted

hubiera hablado

Nosotros

hubiéramos hablado

Vosotros

hubierais hablado

Ellos,ellas,ustedes

hubieran hablado

 

 

 

 

نوعی از افعال بی قاعده

نوعی از افعال بی قاعده در حال ساده هستند که بی قاعدگیشون به این صورت هست که حرف o مصدر، تبدیل به ue میشه. 
که البته در اول شخص جمع و دوم شخص جمع بی قاعده نیستند. یعنی در اول شخص و دوم شخص جمع، طبق فرمول به دست آوردن افعال از مصدر صرف میشوند و این تغییر اتفاق نمیفته.
o > ue


مثال ها:


poder   توانستن
—---------------------------------------------—
puedo                  میتوانم
puedes                 میتوانی
puede                   میتواند
podemos             میتوانیم
podéis                  میتوانید
pueden                میتوانند

yo no puedo ayudarte   من نمیتونم کمکت کنم
?puedes hacer esto¿   میتونی این کارو بکنی؟
no se puede fumar aquí   اینجا نمیشه سیگار کشید volver   برگشتن
—---------------------------------------------—
vuelvo                      بر میگردم
vuelves                    بر میگردی
vuelve                       بر میگردد
volvemos                بر میگردیم
volvéis                      بر میگردید
vuelven                    بر میگردند

vuelvo a la ciudad   برمیگردم شهر
vuelven otra vez   دوباره برمیگردند
?cuándo vuelves¿   کی برمیگردی؟

 


dormir   خوابیدن
—---------------------------------------------—
duermo                     میخوابم
duermes                    میخوابی
duerme                     میخوابد
dormimos                 میخوابیم
dormís                       میخوابید
duermen                   میخوابند

duermo en mi habitación   توی اتاقم میخوابم
sandra duerme mucho   ساندرا زیاد میخوابه
siempre duermen a las doce   همیشه ساعت دوازده میخوابندcontar   تعریف کردن/شمردن،حساب کردن
—---------------------------------------------—
cuento                    تعریف میکنم
cuentas                   تعریف میکنی
cuenta                    تعریف میکند
contamos              تعریف میکنیم
contáis                   تعریف میکنید
cuentan                 تعریف میکنند

te cuento lo todo   همشو برات تعریف میکنم
su hijo cuenta hasta cien   پسرش تا صد میشمره
cuentan sus experiencias   تجربه هایشان را تعریف میکنندdoler   درد کردن، درد داشتن   
—---------------------------------------------—
duelo                      درد میکنم
dueles                     درد میکنی
duele                       درد میکند
dolemos                 درد میکنیم
doléis                      درد میکنید
duelen                    درد میکنند

me duele la cabeza   سرم درد میکنه
me duelen los manos   دست هام درد میکنندmover   حرکت کردن، حرکت دادن، تکان دادن
—---------------------------------------------—
muevo                    حرکت میدهم
mueves                  حرکت میدهی
mueve                    حرکت میدهد
movemos              حرکت میدهیم
movéis                   حرکت میدهید
mueven                 حرکت میدهند

muevo un poco el paraguas   چتر را کمی تکان میدهم
los árboles se mueven   درخت ها تکان میخورند
mueve su mano   دستش را تکان میدهدcostar   ارزیدن، ارزش داشتن، قیمت داشتن
—---------------------------------------------—
cuesto                       می ارزم
cuestas                     می ارزی
cuesta                       می ارزد
costamos                 می ارزیم
costáis                      می ارزید
cuestan                    می ارزند

esta alfombra cuesta cien euros   این فرش صد یورو می ارزه
estos relojes cuestan mucho dinero   قیمت این ساعت ها خیلی گرونهmostrar   نشان دادن
—---------------------------------------------—
muestro                     نشان میدهم
muestras                   نشان میدهی
muestra                    نشان میدهد
mostramos               نشان میدهیم
mostráis                    نشان میدهید
muestran                  نشان میدهند

muestran su poder   قدرتشونو نشون میدن
?me muestras tu colección¿   کلکسیونتو نشونم میدی؟

muy - mucho

muy = خیلی، زیاد

mucho = خیلی، زیاد

 

- هر دو در ترجمه به فارسی به معنای خیلی هستند

 

- در ترجمه به انگلیسی:

muy = very

mucho = a lot, a lot of, much

 

 

چه موقع از muy و چه موقع از mucho/a - muchos/as باید استفاده کنیم؟

 

 

- برای صفت از muy استفاده میکنیم:

muy cansado/a    خیلی خسته

muy limpio/a        خیلی تمیز

muy grande          خیلی بزرگ

muy lindo/a          خیلی زیبا

muy alto/a            خیلی قد بلند

muy amable         خیلی مهربان

 

stoy muy cansado/a   خیلی خسته ام

esta cocina es muy limpia   این آشپزخانه خیلی تمیز است

una montaña muy grande   یک کوه خیلی بزرگ

estas flores son muy lindas   این گلها خیلی زیبا هستند

mi hermano es muy alto   برادرم خیلی قدبلند است

usted es muy amable   شما خیلی مهربان هستید

 

 

 

- برای اسم از mucho استفاده میکنیم

این کلمه (mucho) حالت مفرد و جمع و مذکر و مونث میتونه داشته باشه. اما muy هم برای مفرد و جمع و هم برای مذکر و مونث به کار میره.

mucho trabajo            خیلی کار

mucho tiempo             زمان زیاد

muchos amigos          دوستان زیاد، خیلی دوست

muchos años               خیلی سال، سال های زیادی

mucha gente               مردم زیادی، خیلی (از) مردم

mucha suerte              خیلی شانس

muchas de ellas          خیلی از آنها 

muchas casas              خیلی خانه، خانه های زیادی

 

hoy tengo mucho trabajo   امروز خیلی کار دارم

hace mucho tiempo   خیلی وقت پیش

yo tengo muchos amigos   من دوستان زیادی دارم

pasaron muchos años   سالهای زیادی گذشت

mucha gente no sabe   خیلی از مردم نمیدانند

tiene mucha suerte   خیلی شانس داره

muchas de ellas no estaban preparadas   خیلی از آنها آماده نبودند

muchas casas se han vendido   خیلی از خانه ها فروخته شده اند 

 

- بعد از یک فعل، از mucho استفاده میکنیم:

he comido mucho   خیلی غذا خورده ام

trabajan mucho   خیلی کار میکنند

yo estudio mucho   من خیلی درس میخوانم

duerme mucho   خیلی میخوابه

 

se usa mucho   خیلی استفاده میشه

 

حروف اضافه کلماتی هستند که برای ایجاد ارتباط بین کلمات دیگر به کار میروند


a   de   desde   en   entre   para   por   hasta   hacia   sin   según  

tras   ante   bajo   sobre   contra


بعضی از حروف اضافه اسپانیایی، در ترجمه به فارسی، چند معنی می توانند داشته باشند.

 

- a

به ... از ، تا ، برای ، در

اگر بعد از حرف اضافه a ، حرف تعریف el بیاید، a و el با هم ترکیب میشوند: al = a el

مثال ها:

voy a la casa - به خانه میروم

voy al colegio - به مدرسه می روم

paso a paso - قدم به قدم

el mes que viene volveré a españa - ماه بعد به اسپانیا برخواهم گشت

dio la bienvenida a sus nuevos alumnos - به شاگردان جدیدش خوشآمد گفت

compré un regalo a mi madre - یک هدیه برای مادرم خریدم

voy a visitar a mi abuela - به دیدن مادربزرگم میروم

una comida a la italiana - یک غذا به سبک ایتالیایی

junto a tí - در کنار تو

de madrid a barcelona - از مادرید تا بارسلونا

a mí me gustan estos libros - من از این کتاب ها خوشم میاد، من این کتاب ها را دوست دارم

(معنی واقعی این جمله به این صورت است: برای من، 'به من' خوشایند هستند این کتاب ها)

quiero hacerlo a mi manera - می خواهم این کار را به روش خودم انجام بدم

agradeceré a ellos - از آنها تشکر خواهم کرد

les agradezco a todos ustedes - از همه شما تشکر می کنم

?conoces a su padre¿ - پدرش را میشناسی

frente a frente - رو در رو

mañana tengo que levantarme a las seis - فردا باید (در) ساعت شیش بیدار بشم

a los nueve de la noche - در ساعت نه شب


- de

از ، یِ ... به ، در ، درباره

اگر بعد از حرف اضافه de ، حرف تعریف el بیاید، de و el با هم ترکیب میشوند: del = de el

مثال ها:

olor de las flores - بوی گلها

sonido del mar - صدای دریا

partido del fútbol - مسابقه فوتبال

?de dónde eres¿ - اهل کجایی؟

jugadores de real madrid - بازیکنان رئال مادرید

todo depende de tí - همه چیز به تو بستگی داره، همش به تو بستگی داره

?de cuál parte de mexico eres¿ - اهل کدام قسمت مکزیک هستی؟

cada uno de nosotros - هر یک از ما

?de qué hablás¿ - از چی صحبت میکنی؟

?de quién es esto¿ - این مال کیه؟

?de cual país es esta bandera¿ - این پرچم مال کدوم کشوره؟

hazlo antes de que sea demasiado tarde - این کارو بکن قبل از اینکه خیلی دیر بشه

?de qué color es¿ - چه رنگیه؟

?qué piensan de mí¿ - در باره من چه فکری می کنند؟

?qué sabes del día Internacional del teatro¿ - درباره روز جهانی تئاتر چی میدونی؟

de todas maneras - به هر حال، در هر صورت

de todos modos - به هر حال، در هر صورت


- desde

از ، از جایی ، از وقتی

مثال ها:

desde allí se puede ver toda la ciudad - از اونجا میشه تمام شهر رو دید

desde aquí está a poca distancia a pie - از ایجا، پیاده فاصله کمی داره

me llamó desde madrid - از مادرید به من زنگ زد

desde la semana pasado se ha iniciado - از هفته گذشته شروع شده

desde que le/la vi - از وقتی که او را دیدم

en brasil se puede votar desde los dieciseis años - در برزیل از شانزده سالگی می توان

رای داد


- en

در ... به

مثال ها:

 

?qué se puede hacer en este caso¿ - در مورد این مسئله چه کار میتوان کرد؟

los puedes comprar en este sitio - میتونی از این سایت بخریشون

puedes usarlo en cualquier momento que lo necesites - میتونی هر وقت که بهش نیاز

داشته باشی، ازش استفاده کنی

está prohibido fumar en lugares públicos - سیگار کشیدن در مکان های عمومی ممنوع است

ahora estoy en el trabajo - الآن سر کار هستم

nuestra economía está en peligro - اقثصاد ما در خطره

?en qué piensas¿ - به چی فکر میکنی؟

no cree en nada - به هیچ چیز اعتقاد نداره


- entre

در بین ، در میان

( entre معنی دیگه ای هم داره: تقسیم بر

مثال: diez entre dos son cinco - ده تقسیم بر دو میشه پنج )

مثال ها:

entre tú y yo - بین من و تو

dijo que este secreto debería quedar entre nosotros - گفت که این راز باید بین خودمون

بمونه

un partido entre real madrid y milán - یک مسابقه (بازی فوتبال) بین رئال مادرید و میلان

hay muchas diferencias entre la gente - در بین مردم تفاوت های زیادی هست.

entre las tres y cuatro de la tarde - بین ساعت سه و چهار بهد از ظهر

esto lo encontré entre mis archivos - اینو بین فایل هام پیدا کردم


- para 

برای ... به ، به طرف

مثال ها:

para vivir hay que luchar - برای زندگی کردن باید جنگید

esto es para tí - این برای توئهِ

siempre hay una solución para cada problema - همیشه برای هر مشکلی یه راه حل هست

un paso para adelante - یک قدم به سمت جلو

mira para arriba - به بالا نگاه کن


- por 

 

به خاطر ... از ، با ، در ، برای

?por qué¿ - چرا؟ (به خاطر چی؟)

porque - چون (به خاطر اینکه)

lo hizo por el dinero - به خاطر پول این کارو کرد

gracias por su ayuda - ممنون به خاطر کمکتون

estaba mirando por la ventana de mi habitación - داشتم از پنجره اتاقم نگاه می کردم

enviamelo por el correo - با پست برام بفرستش

por todos lados - به همه جا، از همه طرف

él siempre viaja por tren - او همیشه با قطار مسافرت میکنه

por ejemplo - برای مثال


- hasta

تا

مثال ها:

hasta luego - تا بعد

hasta hoy no sabía nada - تا امروز چیزی نمیدونستم

trabajo desde la mañana hasta la noche - از صبح تا شب کار میکنم

la tienda está abierta hasta las once de la noche - مغازه تا ساعت یازده شب بازه

?hasta cuándo te quedas aquí¿ - تا کی اینجا میمونی؟

me quede esperando hasta que vino - منتظر موندم تا اومد


- hacia

به طرف ، به سمت

(hacia مشخص کننده مقصد است)

مثال ها:

nos dirigimos hacia el aeropuerto - به سمت فرودگاه رفتیم

camino hacia la libertad - راهی به سمت آزادی

el avión que iba hacia francia - هواپیمایی که به سمت فرانسه میرفت

economía va hacia una nueva etapa - اقتصاد به سمت مرحله جدیدی میره


- sin

بدون ، بی

café sin azúcar - قهوه بدون شکر

no pienses en cosas sin importancia - به چیزهای بی اهمیت فکر نکن

sin que nadie se de cuenta - بدون اینکه کسی بفهمه

se fue sin ruido - بی سر و صدا رفت

con este programa puedes controlar las descargas sin estar delante del ordenador

با این برنامه میتونی دانلود ها رو کنترل کنی بدون اینکه جلوی کامپیوتر باشی


 

- según

بنا بر ، بر طبق

مثال ها:

según el pronostico del tiempo,hoy va a llever - بنا بر پیش بینی وضع هوا ، امروز بارون 

میاد

 según esta ley - بر طبق این قانون

 según dicen los expertos - بنا بر گفته متخصصان

según este reportaje - بر طبق این گزارش

hazlo según tus gustos y deseos - این کارو بنا بر علایق و خواسته هات انجام بده

según me dicen que cuesta aproximadamente ciento treinta euros

بنا بر گفته آنها ، تغریبا چهل یورو قیمت داره


tras

در پی ، به دنبال ... بعد از

مثال ها:

la historia tras la segunda guerra mundial - تاریخ در پی جنگ جهانی دوم

treinta y cinco heridos y más de doscientos detenidos tras una manifestación

سی و پنج زخمی و بیش از دویست نفر بازداشتی به دنبال یک تظاهرات

tras este error no había manera de hacer funcionar la cámara

بعد از این اشتباه دیگه راهی برای به کار انداختن دوربین نبود


- ante

جلوی ، در برابر

ante la cámara - در مقابل دوربین

estaba sentado/a ante mí - جلوی من نشسته بود

le da vergüenza hablar ante tanta gente - خجالت میکشه جلوی این همه مردم صحبت کنه

?qué hacer ante este peligro¿ - در مقابل این خطر چه کار باید کرد؟


- bajo

زیر ، در زیر

مثال ها:

está bajo la mesa - زیر میز است

me gusta andar bajo la lluvia - قدم زدن زیر باران را دوست دارم

se vende bajo precio - زیر قیمت فروخته میشه


- sobre

روی ، درباره

مثال ها:

distribuyó los platos sobre la mesa - بشقاب ها را روی میز پخش کرد

las copas están sobre la mesa - فنجان ها روی میز هستند

hablábamos sobre cine - درباره سینما صحبت می کردیم

no se nada sobre este tema - درباره این موضوع چیزی نمی دونم


- contra

بر خلاف ، در مقابله با ، ضد

مثال ها:

una medicina contra la fiebre - یک داروی ضد تب

mis padres están en contra de que vaya a esa fiesta - پدر و مادرم مخالف رفتن من به

این جشن هستند

ya no puedo hacer nada contra mis deseos - من در برابر هوس هام هیچ کاری نمی تونم

بکنم

yo estoy totalmente en contra de fumar - من کاملا با سیگار کشیدن مخالفم

نوعی از افعال بی قاعده

نوعی از افعال بی قاعده در حال ساده هستند که بی قاعدگیشون به این صورت هست که حرف o مصدر، تبدیل به ue میشه. 
که البته در اول شخص جمع و دوم شخص جمع بی قاعده نیستند. یعنی در اول شخص و دوم شخص جمع، طبق فرمول به دست آوردن افعال از مصدر صرف میشوند و این تغییر اتفاق نمیفته.
o > ue


مثال ها:


poder   توانستن
—---------------------------------------------—
puedo                  میتوانم
puedes                 میتوانی
puede                   میتواند
podemos             میتوانیم
podéis                  میتوانید
pueden                میتوانند

yo no puedo ayudarte   من نمیتونم کمکت کنم
?puedes hacer esto¿   میتونی این کارو بکنی؟
no se puede fumar aquí   اینجا نمیشه سیگار کشید volver   برگشتن
—---------------------------------------------—
vuelvo                      بر میگردم
vuelves                    بر میگردی
vuelve                       بر میگردد
volvemos                بر میگردیم
volvéis                      بر میگردید
vuelven                    بر میگردند

vuelvo a la ciudad   برمیگردم شهر
vuelven otra vez   دوباره برمیگردند
?cuándo vuelves¿   کی برمیگردی؟

 


dormir   خوابیدن
—---------------------------------------------—
duermo                     میخوابم
duermes                    میخوابی
duerme                     میخوابد
dormimos                 میخوابیم
dormís                       میخوابید
duermen                   میخوابند

duermo en mi habitación   توی اتاقم میخوابم
sandra duerme mucho   ساندرا زیاد میخوابه
siempre duermen a las doce   همیشه ساعت دوازده میخوابندcontar   تعریف کردن/شمردن،حساب کردن
—---------------------------------------------—
cuento                    تعریف میکنم
cuentas                   تعریف میکنی
cuenta                    تعریف میکند
contamos              تعریف میکنیم
contáis                   تعریف میکنید
cuentan                 تعریف میکنند

te cuento lo todo   همشو برات تعریف میکنم
su hijo cuenta hasta cien   پسرش تا صد میشمره
cuentan sus experiencias   تجربه هایشان را تعریف میکنندdoler   درد کردن، درد داشتن   
—---------------------------------------------—
duelo                      درد میکنم
dueles                     درد میکنی
duele                       درد میکند
dolemos                 درد میکنیم
doléis                      درد میکنید
duelen                    درد میکنند

me duele la cabeza   سرم درد میکنه
me duelen los manos   دست هام درد میکنندmover   حرکت کردن، حرکت دادن، تکان دادن
—---------------------------------------------—
muevo                    حرکت میدهم
mueves                  حرکت میدهی
mueve                    حرکت میدهد
movemos              حرکت میدهیم
movéis                   حرکت میدهید
mueven                 حرکت میدهند

muevo un poco el paraguas   چتر را کمی تکان میدهم
los árboles se mueven   درخت ها تکان میخورند
mueve su mano   دستش را تکان میدهدcostar   ارزیدن، ارزش داشتن، قیمت داشتن
—---------------------------------------------—
cuesto                       می ارزم
cuestas                     می ارزی
cuesta                       می ارزد
costamos                 می ارزیم
costáis                      می ارزید
cuestan                    می ارزند

esta alfombra cuesta cien euros   این فرش صد یورو می ارزه
estos relojes cuestan mucho dinero   قیمت این ساعت ها خیلی گرونهmostrar   نشان دادن
—---------------------------------------------—
muestro                     نشان میدهم
muestras                   نشان میدهی
muestra                    نشان میدهد
mostramos               نشان میدهیم
mostráis                    نشان میدهید
muestran                  نشان میدهند

muestran su poder   قدرتشونو نشون میدن
?me muestras tu colección¿   کلکسیونتو نشونم میدی؟


- این مصدر ها هم در حال ساده به همین شکل صرف میشوند: 
encontrar-recordar-oler-morir-volar-resolver-rogar-devolver-colgar-almorzar-probar-demostrar-forzar-renovar-soler-sonar-soñar-

 نوشته شده در تاریخ  پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ساعت 10:15  توسط حسین  |  نظر بدهید

 

نوعی از افعال بی قاعده

 

 

نوعی از بی قاعدگی در حال ساده، برای اول شخص مفرد هست که آخر فعل به go ختم میشه:


tener   داشتن
tengo   دارم

venir   آمدن
vengo   می آیم

hacer   انجام دادن
hago   انجام میدهم

decir   گفتن
digo   میگویم

poner   گذاشتن
pongo   میگذارم

salir   بیرون رفتن، خارج شدن
salgo   بیرون میروم، خارج میشوم

oír   شنیدن
oigo   میشنوم

traer   آوردن
traigo   می آورم

caer   افتادن
caigo   می اُفتم

این نوع بی قاعدگی در حال ساده و فقط برای اول شخص مفرد، برای افعالی که گفته شد اتفاق می اُفتد. 
فعل بقیه اشخاص (دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد، اول شخص جمع، دوم شخص جمع، سوم شخص جمع) این نوع بی قاعدگی رو در حال ساده نمیتونن داشته باشن. اگر چه ممکنه بی قاعدگی هایی از نوع دیگر داشته باشند.

مثلا:
tener داشتن

tengo               دارم
tienes               داری
tiene                 دارد
tenemos         داریم
tenéis              دارید
tienen             دارند

فقط  tenemos و tenéis باقاعده هستند. و طبق فرمول، باقاعده صرف شده اند.
قاعده صرف افعال حال ساده برای افعال مصدر های نوع دوم (مصدر هایی که به er ختم میشوند) :
حذف علامت مصدری و اضافه کردن این پسوند ها برای شش گروه ضمیر فاعلی:
o
es
e
emos
éis
en

حالا tener رو در نظر میگیریم.
علامت مصدریش رو حذف میکنیم:
tener - er = ten
ریشه مصدر (که ten هست) به دست میاد

 - آبلار

صحبت مي كنم - hablo - آبلوُ

صحبت مي كني - hablas - آبلاس

صحبت مي كند - habla - آبلا

صحبت مي كنيم - hablamos - آبلامُس

صحبت مي كنيد - habláis - آبلايس

صحبت مي كنند - hablan - آبلان


كار كردن - trabajar - تِراباخار

كار مي كنم - trabajo - تراباخُ

كار مي كني - trabajas - تراباخاس

كار مي كند - trabaja - تراباخا

كار مي كنيم - trabajamos - تراباخامُس

كار مي كنيد - trabajáis - تراباخايس

كار مي كنند - trabajan - تراباخانمطالعه كردن درس خواندن - estudiar - اِستوديار

درس مي خوانم - estudio - اِستوديوُ

درس مي خواني - estudias - اِستودياس

درس مي خواند - estudia - اِستوديا

درس مي خوانيم - estudiamos - اِستوديامُس

درس مي خوانيد - estudiáis - اِستوديايس

درس مي خوانند - estudian - اِستوديان


كمك كردن - ayudar - آيودار

كمك مي كنم - ayudo - آيودوُ

كمك مي كني - ayudas - آيوداس

كمك مي كند - ayuda - آيودا

كمك مي كنيم - ayudamos - آيودامُس

كمك مي كنيد - ayudáis - آيودايس

كمك مي كنند - ayudan - آيودان


جستجو كردن - buscar - بوسكار

جستجو مي كنم - busco - بوسكوُ

جستجو مي كني - buscas - بوسكاس

جستجو مي كند - busca - بوسكا

جستجو مي كنيم - buscamos - بوسكامُس

جستجو مي كنيد - buscáis - بوسكايس

جستجو مي كنند - buscan - بوسكان


عوض كردن تغيير دادن - cambiar - كامبيار

عوض مي كنم - cambio - كامبيوُ

عوض مي كني - cambias - كامبياس

عوض مي كند - cambia - كامبيا

عوض مي كنيم - cambiamos - كامبيامُس

عوض مي كنيد - cambáis - كامبيايس

عوض مي كنند - cambian - كامبياننگاه كردن تماشا كردن - mirar - ميرار

نگاه مي كنم - miro - ميروُ

نگاه مي كني - miras - ميراس

نگاه مي كند - mira - ميرا

نگاه مي كنيم - miramos - ميرامُس

نگاه مي كنيد - miráis - ميرايس

نگاه مي كنند - miran - ميران


استفاده كردن - usar - اوسار

استفاده مي كنم - uso - اوسوُ

استفاده مي كني - usas - اوساس

استفاده مي كند - usa - اوسا

استفاده مي كنيم - usamos - اوسامُس

استفاده مي كنيد - usáis - اوسايس

استفاده مي كنند - usan - اوسان


پرسيدن سؤال كردن - preguntar - پرِگونتار

مي پرسم - pregunto - پرِگونتوُ

مي پرسي - preguntas - پرِگونتاس

مي پرسد - pregunta - پرِگونتا

مي پرسيم - preguntamos - پرِگونتامُس

مي پرسيد - preguntáis - پرِگونتايس

مي پرسند - preguntan - پرِگونتان


andar قدمزدن , amar عشقورزيدن , arreglar منظمكردن ,bajar پايينآوردنپايينآمدن ,

bailar رقصيدن ,cambiar عوضكردنتغييردادن ,andar قدمزدن ,caminar راهرفتن

پيمودن ,castigar تنبيهكردنجريمهكردن ,cantar آوازخواندن ,charlar گفتگوكردنگپ

زدن ,cenar شامخوردن ,desayunar صبحانهخوردن ,brillar درخشيدن ,besar

بوسيدن ,cocinar آشپزيكردن ,comprar خريدكردنخريدن ,continuar ادامهدادن ,conversar

مكالمهكردنگفتگوكردن ,cortaكوتاهكردنبريدن ,dejar رهاكردن ,derrotar شكست

دادن ,desear علاقهداشتنآرزوداشتنخواستن ,durar طولكشيدنپايدارماندن ,entrar واردشدن

واردكردن ,enseñar نشاندادنآموزشدادن ,escuchar گوشكردن ,esperar منتظربودناميدوار

بودن ,borrar پاككردن ,eliminar حذفكردنپاككردن ,llegar رسيدن ,explicar توضيح

دادن ,fumar سيگاركشيدندودكردن ,funcionar عملكردنكاركردن ,ganar برندهشدنبهدست

آوردن ,gritar فريادزدن ,invitar دعوتكردن ,lavar شستن ,limpiar تميزكردن ,luchar مبارزه

كردنكشتيگرفتن , llamar صداكردنتلفنزدن ,llenar پركردن ,llenar پركردن ,llevar حمل

كردنبردن ,llorar گريهكردن ,mandar فرستادندستوردادن ,manejar ادارهكردنكاريرابه

انجامرساندن ,matar كشتن ,mezclar مخلوطكردن ,nadar شناكردن ,nececitar نيازداشتن

احتياجداشتن ,olvidar فراموشكردن ,pagar پرداختكردن ,pegar چسباندن ,pasar گذشتنردشدن

عبوركردنگذراندن ,pesar وزنداشتنسنگينيكردن ,practicar - تمرينكردناجرا

كردن ,preparar - آمادهكردن ,quemar - سوزاندنآتشزدن ,quitar برداشتن , regresar

برگشتن , respirar نفسكشيدن ,rezar دعاكردن ,respetar جوابدادن ,sacar درآوردنبيرون

كشيدن ,saltar پريدن ,sentar نشاندنهمخوانيداشتن ,significar معنيداشتنبااهميت

بودن ,terminar تمامكردنبهپايانرساندن ,tirar پرتابكردنشليككردن ,tocar لمسكردن

نواختن ,tardar ديركردن ,tomar گرفتن ,tratar رفتاركردن ,viajar سفركردن ,visitar ديدن

كردن ,votar رايدادن


- مصدر هاي كه به er ختم مي شوند


دويدن - correr - كُرّر

مي دوم - corro - كُرّوُ

مي دوي - corres - كُرِّس

مي دود - corre - كُرِّ

مي دويم - corremos - كُرِّمُس

مي دويد - corréis - كُرِّيس

مي دوند - corren - كُرِّن


فروختن - vender - بِندِر

مي فروشم - vendo - بِندوُ

مي فروشي - vendes - بِندِس

مي فروشد - vende - بِندِ

مي فروشيم - vendemos - بِندِمُس

مي فروشيد - vendéis - بِندِيس

مي فروشند - venden - بِندِن


فكر كردن باور داشتن - creer - كرِاِر

فكر مي كنم - creo - كرِاوُ

فكر مي كني - crees - كرِ اِس

فكر مي كند - cree - كرِاِ

فكر مي كنيم - creemos - كرِاِمُس

فكر مي كنيد - creéis - كرِاِيس

فكر مي كنند - creen - كرِاِن


romper شكستن , meter قراردادنگذاشتن , esconde مخفيكردن , deber بايستن , comer

خوردن , prometer قولدادن , leer خواندن
- مصدر هايي كه به ir ختم مي شوند


زندگي كردن - vivir - بي بير

زندگي مي كنم - vivo - بي بوُ

زندگي مي كني - vives - بي بِس

زندگي مي كند - vive - بي بِ

زندگي مي كنيم - vivimos - بي بيمُس

زندگي مي كنيد - vivís - بي بيس

زندگي مي كنند - viven - بي بِن


نوشتن - escribir - اِسكريبير

مي نويسم - escribo - اِسكريبوُ

مي نويسي - escribes - اِسكريبِس

مي نويسد - escribe - اِسكريبِ

مي نوسيسيم - escribimos - اِسكريبيمُس

مي نويسيد - escribís - اِسكريبيس

مي نويسند - escriben - اِسكريبِن


تصميم گرفتن - decidir - دِسيدير

تصميم مي گيرم - decido - دِسيدوُ

تصميم مي گيري - desides - دِسيدِس

تصميم مي گيرد - deside - دِسيدِ

تصميم مي گيريم - desidimos - دِسيديمُس

تصميم مي گيريد - desidís - دِسيديس

تصمیم می گیرند - deciden دِسیدِن


subir بالابردنبالارفتن , sufrir رنجكشيدن , partir تقسيم كردنبهراهافتادن , recibir دريافت

كردن , divertir سرگرمكردن , dividir تقسيمكردن , descubrir كشفكردنشناساييكردن ,

compartir تقسيمكردنمشاركتكردن

صرف مصدر  cambiar

cambiar - عوض کردن، تعویض کردن، تغییر دادن


صرف cambiar در حال ساده، حال استمراری، حال التزامی،  گذشته ساده،  گذشته استمراری، گذشته

کامل، گذشته دور، آینده ساده  و امری


infinitivo: cambiar (reflexivo: cambiarse)l

gerundio: cambiando

participio: cambiado


cambiar - عوض کردن (انعکاسی: cambiarse - عوض شدن)

اسم مصدر: cambiando

اسم مفعول: cambiado

  

(حال ساده) عوض کردن - cambiar

عوض می کنم - cambio

عوض می کنی - cambias

عوض می کند - cambia

عوض می کنیم - cambiamos

عوض می کنید - cambiáis

عوض می کنند - cambian


(حال ساده _ انعکاسی) عوض شدن - cambiarse

عوض می شوم - me  cambio

عوض می شوی - te  cambias

عوض می شود - se  cambia

عوض می شویم - nos cambiamos

عوض می شوید - os  cambiáis

عوض می شوند - se  cambian


______________________________________________________


(حال استمراری) عوض کردن - cambiar

دارم عوض می کنم - estoy cambiando

داری عوض می کنی - estás cambiando

داره عوض می کنه - está cambiando

داریم عوض می کنیم - estamos cambiando

دارید عوض می کنید - estáis cambiando

دارند عوض می کنند - están cambiando


(حال استمراری _ انعکاسی) عوض شدن - cambiarse

دارم عوض میشم - me estoy cambiando

داری عوض میشی - te estás cambiando

داره عوض میشه - se está cambiando

داریم عوض میشیم - nos estamos cambiando

دارید عوض میشید - os estáis cambiando

دارند عوض میشن - se están cambiando


______________________________________________________


(حال التزامی) عوض کردن - cambiar

عوض کنم - cambie

عوض کنی - cambies

عوض کند - cambie

عوض کنیم - cambiemos

عوض کنید - cambiéis

عوض کنند - cambien


(حال التزامی _ انعکاسی) عوض شدن - cambiarse

عوض بشم - me  cambie

عوض بشی - te  cambies

عوض  بشه - se  cambie

عوض بشیم - nos cambiemos

عوض بشید - os  cambiéis

عوض بشن - se  cambien


______________________________________________________


(گذشته ساده) عوض کردن - cambiar

عوض کردم - cambié

عوض  کردی - cambiaste

عوض  کرد - cambió

عوض کردیم - cambiamos

عوض کردید - cambiasteis

عوض کردند - cambiaron


(گذشته ساده _ انعکاسی) عوض شدن - cambiarse

عوض شدم - me  cambié

عوض شدی - te  cambiaste

عوض شد - se  cambió

عوض شدیم - nos cambiamos

عوض شدید - os  cambiasteis

عوض شدند - se  cambiaron


______________________________________________________


(گذشته استمراری) عوض کردن - cambiar

عوض می کردم - cambiaba

عوض می کردی - cambiabas

عوض می کرد - cambiaba

عوض می کردیم - cambiábamos

عوض می کردید - cambiabais

عوض می کردند - cambiaban


(گذشته استمراری _ انعکاسی) عوض شدن - cambiarse

عوض می شدم - me  cambiaba

عوض می شدی - te  cambiabas

عوض می شد - se  cambiaba

عوض می شدیم - nos cambiábamos

عوض می شدید - os  cambiabais

عوض می شدند - se  cambiaban


______________________________________________________


(گذشته کامل) عوض کردن - cambiar

عوض کرده ام - he cambiado

عوض کرده ای - has cambiado

عوض کرده است - ha cambiado

عوض کرده ایم - hemos cambiado

عوض کرده اید - habéis cambiado

عوض کرده اند - han cambiado


 

(گذشته کامل _ انعکاسی) عوض شدن - cambiarse

عوض شده ام - me  he cambiado

عوض شده ای - te  has cambiado

عوض شده - se  ha cambiado

عوض شده ایم - nos hemos cambiado

عوض شده اید - os  habéis cambiado

عوض شده اند - se  han cambiado


______________________________________________________


(گذشته دور) عوض کردن - cambiar

عوض کرده بودم - había cambiado

عوض کرده بودی - habías cambiado

عوض کرده بود - había cambiado

عوض کرده بودیم - habíamos cambiado

عوض کرده بودید - habíais cambiado

عوض کرده بودند - habían cambiado


 

(گذشته دور _ انعکاسی) عوض شدن - cambiarse

عوض شده بودم - me  había cambiado

عوض شده بودی - te  habías cambiado

عوض شده بود - se  había cambiado

عوض شده بودیم - nos habíamos cambiado

عوض شده بودید - os  habíais cambiado

عوض شده بودند - se  habían cambiado


______________________________________________________


(آینده ساده) عوض کردن - cambiar

عوض خواهم کرد - cambiaré

عوض خواهی کرد - cambiarás

عوض خواهد کرد - cambiará

عوض خواهیم کرد - cambiaremos

عوض خواهید کرد - cambiaréis

عوض خواهند کرد - cambiarán


(آینده ساده _ انعکاسی) عوض شدن - cambiarse

عوض خواهم شد - me  cambiaré

عوض خواهی شد - te  cambiarás

عوض خواهد شد - se  cambiará

عوض خواهیم شد - nos cambiaremos

عوض خواهید شد - os  cambiaréis

عوض خواهند شد - se  cambiarán


______________________________________________________


(امری) عوض کردن - cambiar

 

عوض کن - tú__--___---_-_-_cambia

عوض کنید - usted__--__---__cambie

عوض کنید - vosotros/as_--_cambiad

عوض کنید - ustedes__-_---_cambien


(امری _ انعکاسی) عوض شدن - cambiarse

 

عوض شو - tú____-_---_._-_cambíate

عوض شید - usted__-_-_-.__cambíese

عوض شید - vosotros/as_--_cambiaos

عوض شید - ustedes__----_cambíense

 (امری منفی) عوض کردن - cambiar

عوضنکن - tú______-------__no cambies

عوضنکنید - usted__-_------__no  cambie

عوضنکنید - vosotros/as-__no  cambiéis

عوضنکنید - ustedes___---_no  cambien


(امری منفی  _ انعکاسی) عوض شدن - cambiarse

عوضنشو - tú______----.---__no te  cambies

عوضنشید - usted__-_-----.-__no os  cambiéis

عوضنشید - vosotros/as-___no  os cambiéis

عوضنشید - ustedes___----_no se  cambien

 

 
¿qué es esto?     این چیه؟

¿qué edad tienes?     چند سالته؟

¿qué edad tiene usted?     شما چند سالتونه

¿en qué trabajas?     کارت چیه؟

¿qué oficio tienes?     کارت چیه؟، چه شغلی داری؟

¿qué significa?     یعنی چی؟، چه معنی میده؟

¿qué significa esta palabra?    این کلمه یعنی چی؟

¿qué dices?     چی میگی؟

¿qué dijiste?     چی گفتی؟

¿qué me dijiste?     چی به من گفتی؟

¿qué quieres?    چی میخواهی؟

¿qué haces?     چه کار میکنی؟

¿qué haces hoy?     امروز چی کار میکنی؟

¿qué estás haciendo?     چی کار داری میکنی؟

¿qué hora es?     ساعت چنده؟

¿en qué puedo ayudarle?     چه کمکی میتونم بهتون بکنم؟

no sé qué hacer     نمیدونم چی کار باید بکنم

¡qué flor más bella!     !چه گل زیبایی

¡qué bien!     !چه خوب

no sé qué quiere decir     نمیدونم چی میخواد بگه

¿qué tal?     چطوری؟

¿qué tal fue la película?     فیلم چطور بود؟

¿qué pasa?     چی شده؟

¿qué pasó?     چی شد؟

¿qué te pasa?     چت شده؟

¿qué está pasando aquí?     اینجا چه خبره؟

¿qué haces aquí?     اینجا چه کار میکنی؟

¿para qué?     برای چی؟، چرا؟

¿qué día del mes es hoy?     امروز چه روزی از ماه هست؟

¿de qué tamaño es?     چه سایزی هست؟

¿qué te gusta hacer?     چی کار دوست داری بکنی؟

¿qué deport te gusta más?     از چه ورزشی بیشتر خوشت میاد؟

¿en qué piensas?     به چی فکر میکنی؟

¿qué vas a hacer?     چه کار خواهی کرد، چه کار میکنی؟

¿qué hiciste?     چی کار کردی؟

¿qué has hecho?     چه کار کرده ای؟

¿qué tienes?     چی داری؟

¿qué tienes que hacer?     چه کاری باید انجام بدی؟

no se qué tengo que hacer     نمیدونم باید چی کار کنم

¿de qué color es tu coche?     ماشینت چه رنگیه؟

¿qué libro estás estudiando?     چه کتابی داری میخونی؟

 نوشته شده در تاریخ  سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ساعت 23:56  توسط حسین  |  نظر بدهید

 

کلمات پرسشی در زبان اسپانیایی (به همراه مثال) - palabras interrogativos

 

 

?qué¿ - چه؟ چی؟

?qué haces¿ - چی کار میکنی؟

?qué haces hoy¿ - امروز چی کار میکنی؟

?qué haces aquí¿ - اینجا چی کار می کنی؟

?qué hiciste¿ - چی کار کردی؟

?qué has hecho¿ - چه کار کرده ای؟

?qué estás haciendo¿ - چی کار داری می کنی؟

?qué haces en tu tiempo libre¿ - وقت آزادت چی کار می کنی؟

?qué haces ahora¿ - الان چی کار می کنی؟

qué tengo que haces?l¿ - چی کار باید کنم؟

?qué vas a hacer¿ - چی کار می خوای کنی؟

?qué edad tienes¿ - چند سالته؟

?qué edad tiene¿ - چند سالشه؟

qué tal?l¿ - چطوری؟ حلت چطوره؟ ، چطور هست؟

?qué cantante te gusta más¿ - از چه خواننده ای بیشتر خوشت میاد؟

?en qué país africano se habla español - در چه کشور آفریقایی ، اسپانیایی صحبت می شه؟

?en qué año nació pablo neruda¿ - پابلو نرودا در چه سالی متولد شد؟

?qué dices¿ - چی می گی؟

?qué dijiste¿ - چی گفتی؟

?qué le dijiste a él¿ - به او چه گفتی؟

?qué les dijiste a ellos¿ - به آنها چه گفتی؟

?de qué te ríes¿ - به چی می خندی؟

?de qué color es la bandera de españa¿ - پرچم اسپانیا چه رنگی است؟

?qué te ha dicho¿ - چی بهت گفته؟

?qué te han dicho¿ - چی بهت گفته اند؟

?qué cosa tienes que decir¿ - چه چیزی برای گفتن داری؟

?qué quieres decir¿ - منظورت چیه؟

(qué quiere decir? (él/ella ¿ - منظورش چیه؟

(qué quiere decir? (usted ¿ - منظورتون چیه؟

?qué significa esto¿ - معنی این چیه؟ ، این یعنی چی؟

?qué significa esta palabra¿ - این کلمه یعنی چی؟

?a qué hora comienza el partido¿ - مسابقه ساعت چند شروع می شه؟

?qué ha ocurrido¿ - چه اتفاقی افتاده؟

?qué pasa¿ - چی شده؟

?qué ha pasado¿ - چی شده؟ ، چه اتفاقی افتاده؟

?qué está pasando¿ - چه اتفاقی داره می افته؟

?qué te ha pasado? , ¿qué te pasa¿ - چته؟ چت شده؟ ، چه اتفاقی برات افتاده؟

?qué le ha pasado¿ - چه اتفاقی براش افتاده؟ ، چش شده؟

?en qué día estamos hoy¿ - امروز چند شنبه است؟

qué día es hoy?l¿ - امروز چند شنبه است؟

?qué te parece¿ - به نظرت چطوره؟

?qué te parece esta foto¿ - نظرت درباره این عکس چیه؟

qué tienes en la cabeza?l¿ - چه فکری در سر داری؟

?con qué programa se puede quemar un cd¿ - با چه برنامه ای میشه cd رایت کرد؟

 

 

  ?por qué¿ - چرا؟

?por qué es imposible¿ - چرا نمیشه؟

?sabes por qué¿ - می دونی چرا؟

?por qué me miras así¿ - چرا این جور به من نگاه می کنی؟

?por qué no me lo dijiste¿ - چرا به من نگفتی؟

?por qué la tierra es redonda¿ - چرا زمین گرده؟

?por qué en el espejo la imagen está revertida¿ - چرا توی آیینه تصویر برعکسه؟

?por qué no pudieron sobrevivir los dinosaurios¿ - چرا دایناسورها نتونستند

ادامه حیات بدن؟

?por qué no fuiste con ellos¿ - چرا با اونا نرفتی؟

?por qué estás tan enojado/a¿ - چرا انقدر عصبانی هستی؟

?por qué lo hiciste¿ - چرا این کارو کردی؟

?por qué no lo hiciste¿ - چرا این کارو نکردی؟

?por qué mientes¿ - چرا دروغ می گی؟

?por qué me mentiste¿ - چرا به من دروغ گفتی؟

?por qué le has mentido a él¿ - چرا به او دروغ گفته ای؟

?por qué me tratas así¿ - چرا با من این طور رفتار می کنی؟

?por qué llora este niño¿ - چرا این بچه گریه می کنه؟

 

 

?cuándo¿ - کِی؟ چه موقع؟

cuándo nos vamos a la casa?l¿ - کی میریم خونه؟

?cuándo viene el cartero¿ - پستچی کی میاد؟

?hasta cuándo tenemos que esperar¿ - تا کی باید صبر کنیم؟

?cuándo es tu cumpleaños¿ - تولدت کِیه؟

?cuándo te vas al trabajo¿ - کی میری سر کار؟

?cuándo vienes¿ - کی میای؟

?cuándo te vas¿ - کی میری؟

?cuándo volverás¿ - کی بر میگردی؟ (برخواهی گشت؟)

?cuándo sale su nuevo disco¿ - دیسک جدیدش کی میاد؟

?cuándo sale la nueva versión de yahoo messenger¿ - ورژن جدید یاهو مسنجر

کی میاد؟

?cuándo decidiste comprar un auto¿ - کی تصمیم گرفتی که یه ماشین بخری؟

?cuándo pintaste este cuadro¿ - کی این تابلو رو نقاشی کردی؟

?cuándo le viste por última vez¿ - آخرین بار کی دیدیش؟

?desde hace cuándo que está en madrid¿ - چند وقته که توی مادرید هست؟

 

 

?dónde¿ - کجا؟

?dónde estás¿ - کجایی؟

?dónde está vuestra casa¿ - خانه شما کجاست؟

?dónde están los otros¿ - بقیه کجا هستند؟

?de dónde eres¿ - کجایی هستی؟ ، اهل کجایی؟

?de dónde es usted¿ - شما اهل کجا هستید؟

?dónde estabas ayer¿ - دیروز کجا بودی؟

?dónde lo encontraste¿ - کجا پیداش کردی؟

?dónde viven los pingüinos¿ - پنگوئن ها کجا زندگی می کنند؟

?por dónde empezamos¿ - از کجا شروع کنیم؟

?dónde ha ido el señor martínez¿ - آقای مارتینس کجا رفته؟

?dónde puedo comprar una cámara digital barata¿ - کجا می تونم یه دوربین

دیجیتال ارزون بخرم؟

?a dónde vas¿ - کجا می ری؟

?sabes dónde están ahora¿ - الان کجا هستند؟

dónde está el hospital san josé?l¿ - بیمارستان سان خوسه کجاست؟

 

 

l¿quién? , ¿quiénes?l- چه کسی؟ کی؟ ، چه کسانی

?quién eres¿ - کی هستی؟

?quién es usted¿ - شما کی هستید؟

?quién es aquel muchacho¿ - اون پسر کیه؟

?quién es aquella muchacha¿ - اون دختر کیه؟

?quién es aquel muchacho alto¿ - اون پسر قد بلند کیه؟

?quién es aquella muchacha alta¿ - اون دختر قدبلند کیه؟

?con quién estabas hablando¿ - با کی داشتی حرف می زدی؟

?quién es la culpable¿ - تقصیر کیه؟ ، مقصر کیه؟

?de quién es esto¿ - این مال کیه؟

?de quién es este perro¿ - این سگ مال کیه؟

?quién será el campeón¿ - چه کسی قهرمان خواهد شد؟

?a quién quieres mandar una carta¿ - برای کی میخوای نامه بنویسی؟

?quién lo hizo¿ - کی این کارو کرد؟

?quién te ha dicho¿ - کی بهت گفته؟

?quién te lo dijo¿ - کی بهت گفت؟

?quién es el rey de españa¿ - پادشاه اسپانیا کیست؟

?quién es la reina de inglaterra¿ - ملکه انگلستان کیست؟

?quién fue el líder de la revolución cubana¿ - رهبر انقلاب کوبا چه کسی بود؟

?quién es el autor de don quijote¿ - نویسنده دُن کیشوت کیست؟

?quiénes¿ - چه کسانی؟

?quiénes son ustedes¿ - شما کی هستید؟

?quiénes son ellos/as¿ - آنها کی هستند؟

?quiénes son los miembros del comité del premio nobel¿ - اعضای کمیته جایزه نوبل

چه کسانی هستند؟

?quiénes fueron los fundadores de este proyecto¿ - چه کسانی پایه گذار این

پروژه بودند؟

 

 

?cómo¿ - چه طور؟ ، چه جور؟ چگونه؟

?cómo¿ - چطور؟ ، چه طور مگه؟ ، چی؟!

?cómo te llamas¿ - اسمت چیه؟

?(cómo se llama (él/ella ¿ - اسمش چیه؟

?(cómo se llama (usted ¿ - اسم شما چیه؟

?cómo estás¿ - حالت چطوره؟ ، چطوری؟

?cómo pudiste hacer esto¿ - چه طور تونستی این کارو کنی؟

?cómo puede ser¿ - چه طور امکان داره؟

?cómo se dice en español¿ - به اسپانیایی چی میشه؟

?cómo se dice ciudad en frances¿ - شهر به فرانسوی چی میشه؟

?cómo puede ver los canales de televisión por internet¿ - چه طور میشه کانال های

تلوزیونی رو از اینترنت دید؟

?cómo es el alfabeto griego¿ - الفبای یونانی چه جوریه؟

?cómo es la calidad de sus productos¿ - کیفیت محصولاتش چه طوره؟

?cómo se hece un lápiz¿ - مداد چه جوری ساخته میشه؟

¿cómo?!
چطور؟ ، چه طور مگه؟ ، چی؟!

¿cómo se llamaba aquel chico?
اسم اون پسر چی بود؟

¿cómo son tus amigos?
دوستات چجوری هستن؟

?cómo aprendiste español¿ 
چه جوری اسپانیایی یاد گرفتی؟

 ?cómo se escribe¿
چه جور نوشته میشه

?cómo se escribe esta palabra¿
این کلمه چه جور نوشته میشه

?tú cómo lo sabes¿
تو از کجا میدونی؟

no sé cómo hacerlo
نمیدونم چجوری انجامش بدم

!cómo llueve¡
چه جور بارون میاد! ، چه بارونی میاد!

?cómo cambiaste tu nombre de usario¿
نام کاربریتو چجوری عوض کردی؟

?cómo puedo crear una nueva cuenta¿
چطور میتونم یه اکانت جدید بسازم؟

?cómo funciona esta maquina¿
این دستگاه چجوری کار میکنه؟

 

?cuál¿ - کدام؟

?cuál es el problema¿ - مشکل چیه؟ ، چه مشکلی هست؟

?cuál es la mejor canción de Michael Jackson¿ - بهترین ترانه مایکل جکسون کدام است؟

?cuál de los tres será el elegido¿ - کدام یک از این سه تا انتخاب خواهد شد؟

?en cuál parte de españa vives¿ - در کدام قسمت اسپانیا زندگی می کنی؟

?cuál es tu comida favorita¿ - غذای مورد علاقت چیه؟

?cuál es el país más grande de sudamérica¿ - بزرگترین کشور آمریکای جنوبی

کدام است؟

 


?cuánto¿ - چه قدر؟ ، چه مقدار؟__?cuántos¿ - چند تا؟

?cuánto cuesta¿ - قیمتش چنده؟

?me puede decir cuánto cuesta esta camisa¿ - میشه بگید قیمت این پیراهن چنده؟

?cuánto tiempo dura¿ - چه قدر طول می کشه؟

?cuánto tiempo duró el curso¿ - دوره آموزشی چه قدر طول کشید؟

?cuánto es la cantidad necesaria¿ - چه مقدار لازمه؟

?desde hace cuánto tiempo estás aprendiendo español¿ - چند وقته که داری

اسپانیایی یاد می گیری؟

?cuánto pesa¿ - وزنش چه قدره؟

?cuánto pesa una pelota de fútbol¿ - یک توپ فوتبال چه قدر وزن داره؟

?cuántos años tienes¿ - چند سال داری؟ ، چند سالته؟

?cuántos libros hay en la biblioteca¿ - چند تا کتاب توی کتابخانه هست؟

?cuántos amigos tienes¿ - چند تا دوست داری؟

?cuántos son diez menos tres¿ - ده منهای سه چند میشه؟

?cuántos son siete más cinco¿ - هفت بعلاوه پنج چند میشه؟

?cuántos son ocho por dos¿ - هشت ضربدر دو چند میشه؟

?cuántos son doce entre tres¿ - دوازده تقسیم بر سه چند میشه؟

 

لغات:

صحبت کردن، حرف زدن - hablar--------------در حال صحبت - hablando---------------کشور - país

 

امروز - hoy------------دیروز - ayer------------اینجا - aquí--- - --- - بیشتر - más---- ------ -انجام دادن - hacer

 

اینجوری، این طور - así-- ---- --- -زمان، وقت، مدت - tiempo--- --- ------آزاد - libre-- ----------- الآن - ahora

 

ساعت - hora-- -------- -سن - edad---- --------خواننده - cantante- -- --- ---- ----آفریقایی - africano/a

 

سال - año-- ------- -به دنیا آمدن، متولد شدن - nacer-- ----- --تولد - nacimiento- ----------خندیدن - reir

      

کتاب - libro---- ------پرچم - bandera-----------دوست - amigo/a------------چیز - cosa------ -----گفتن - decir

 

خواستن، دوست داشتن - querer--- - --- ---معنی دادن، معنی داشتن - significar--------- ---توپ - pelota

 

کلمه،لغت - palabra--------- - ----شروع کردن، شروع شدن - comenzar- ---- ------  --مسابقه - partido

 

اتفاق افتادن - ocurrir-----------گذشتن، رد شدن، گذراندن - pasar-------------روز - día-------------عکس - foto

 

تصویر - imagen-------------برعکس - revertido/a--------------سر - cabeza--------------برنامه - programa

 

توانستن، قدرت - poder------------گریه کردن - llorar------------سوزاندن - quemar-----------سوختن - quemarse

 

نشدنی - imposible_ _ - __دانستن، بلد بودن - saber___ ----_خریدن - comprar_--- ------- --تابلو - cuadro

 

نگاه کردن - mirar__---___تصمیم گرفتن - decidir__-__------_آینه - espejo__----___زنده ماندن - sobrevivir

 

دایناسور - dinosaurio__ -_---__عصبانی، ناراحت - enojado/a__--------___عصبانی، ناراحت - enfadado/a

 

دروغ گفتن - mentir__-----_--_رفتار کردن - tratar__-_---__بچه، پسر بچه - niño_---------_دختر بچه - niña

 

پستچی - cartero__--------آمدن - venir__-----__زندگی کردن - vivir_-_--_منتظر بودن،امیدوار بودن - esperar

 

تولد، جشن تولد - cumpleaños_____----کار - trabajo___---__رفتن - ir, irse__----__نو، جدید - nuevo/a

 

بیرون رفتن، بیرون آوردن، بیرون آمدن - salir_----__ _--_نسخه، ورژن - versión_-------- --_ارزان - barato/a

 

اتوموبیل، ماشین - auto, coche------------_نقاشی کردن - pintar__-___دیدن - ver__--------کیفیت - calidad

 

فرستادن، دستور دادن - mandar_-__ _آخرین - último/a__-----__آخرین بار - última vez____---_از - desde

 

از اینجا - desde aquí___-__پنگوئن - pingüino_____آقا - señor_____خانوم - señora__-----االفبا - alfabeto

 

دوربین - cámaral-------------دوشیزه، دختر خانم - señorita-__==_---__رهبر - líder_==_-_-_--_نامه - carta

 

بیمارستان - hospital_-----------_پسر - muchacho_--__----_دختر - muchacha__----------مقصر - culpable

 

بلند، مرتفع، قدبلند - alto/a____--__سگ - perro__-_------__قهرمان - campeón__--_-----نویسنده - autor

 

قهرمان (موئنث) - campeona__-_--------__انقلاب - revolución__--__----_انگلستان - inglaterra

 

جایزه - premio__-_---__پادشاه - rey___-----__ملکه، پادشاهی - reina_-_-----___کوبایی - cubano/a

 

پروژه - proyecto -----------پیراهن - camisa proyecto__- -----ععضو - miembro_______محصول - producto

 

شهر - ciudad---- --موئسس،پایه گذار - fundador/a_-------- _فرانسوی - frances/a__-------مداد،قلم - lápiz

 

یونانی - griego/a__------------- حجم، گنجایش - cantidad_-----___لازم، ضروری، مورد نیاز - necesario/a

 

مشکل - problema__----__----_طول کشیدن، زمان بردن - durar__ ----_--_-فوتبال - fútbol

 

یاد گرفتن - aprender-------------دوره، دوره آموزشی - curso_--------_ _وزن داشتن، سنگین بودن - pesa

کتابخانه - biblioteca------------دو - dos___-_ _سه - tres__ -----___پنج - cinco_----- ------__هفت - siete

 

هشت - ocho ---- -------- ده - diez___   --__دوازده - doce

 

 

 نوشته شده در تاریخ  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۱/۲۲ساعت 14:11  توسط حسین  |  آرشیو نظرات

 

کلمات پر سشی , acento (تاکید)

 

 

به علامتی که روی حروف صدا دار a e o u i  گذاشته می شود acento گفته می شود.

á é ó ú í

بعضی از کلمات اسپانیایی همیشه این علامت ها را دارند مثلا:

página, panadería, canción, día, técnica - و بعضی دیگر می توانند این علامتها را

داشته باشند یا نداشته باشند که در معنی آنها تاثیر گذار است . مثلا کلمات

پرسشی دارای این علامت ها هستند و اگر این علامت هارواز کلمات پرسشی

برداریم ، حالت پرسشی خود را از دست می دهند.


?qué¿ - چی؟،چه؟

que - که

?por qué¿ - چرا؟

porque - چون،چونکه

?cuándo¿ - کِی؟،چهموقع؟

cuando - وقتی،وقتیکه

?cuánto¿ - چهقدر؟،چهمقدار؟

?cuántos¿ - چندتا؟

cuanto - هرچهقدر،مقداریکه

cuantos - هرچندتا

?dónde¿ - کجا؟

donde - جاییکه،آنجاکه

?quién¿ - چهکسی؟،کی؟

?quiénes¿ - چهکسانی

quien - کسیکه

quienes - کسانیکه

?cómo¿ - چهطور؟

como - طوریکه،جوریکه،مثلِ

?cuál¿ - کدام؟

cual - آنکه،همان


این علامت همچنین در بعضی کلمات برای جلو گیری از تشابه افعال با هم یا تشابه

فعل با اسم به کار می رود.

مثال:

esta - این

está - هست

miro - نگاهمیکنم

miró - نگاهکرد

español/a - اسپانيايي____ persa - فارسی،ایرانی__

اسپانیول/اسپانیولا _ __ _  پرسا 

 

 iraní - ايراني___lengua española  - زباناسپانيايي_____irán- ايران

_ایرانی             لِنگوآاسپانیولا                                 ایران

__

españa - اسپانیا_____italia - ایتالیا_____italiano/a - ایتالیایی

اسپانیا                   ایتالیا                  ایتالیانو/ ایتالیانا

 

?cómo estás¿ - چهطوری؟،حالتچهطوره؟

 

 

?cómo está Usted¿ - حالشماچهطوره؟

 

estoy bien - خوبم_____gracias - ممنون____muchas gracias - خیلیممنون

 

?cuál es la capital de España¿ - پايتختاسپانياكجاست؟

 

la capital de España es Madrid - پايتختاسپانيامادريداست

 

?eres español¿ - آيااسپانياييهستي؟

 

sí,soy español - بله،اسپانياييهستم

 

?de dónde eres¿ - كجاييهستي؟

 

soy español - اسپانياييهستم

 

soy de españa - اسپانياييهستم

 

soy iraní - ايرانيهستم

 

soy de irán - ايرانيهستم

 

?eres madrileño¿ - مادريديهستي؟

 

?dónde vives¿ - کجازندگیمیکنی؟

 

?por dónde tenemos qie ir ¿ - ازکدومطرفبایدبریم؟

 

no,yo soy sevillano - نه،منسبياييهستم

 

?es él argentino¿ - اوآرژانتينيهست؟

 

sí,es argentino - بلهآرژانتينيهست

 

no,él es chileno - نه،اوشيلياييهست

 

grande - بزرگ

 

pequeño - كوچك

 

argentina es un país grande - آرژانتينكشوربزرگياست

 

en el sur de argentina hay muchas islas pequeñas - درجنوبآرژانتين

 

جزايركوچكزياديوجوددارد

 

?hay alguien aquí¿ - کسیاینجانیست؟

 

nadie esta aquí - کسیاینجانیست

 

aquí no hay nadie - کسیاینجانیست

 

hablar - صحبتكردن

 

hablas muy rapido - خیلیتندصحبتمیکنی

 

?hablas español¿ - اسپانياييبلدي؟

 

?sabes español¿ - اسپانياييبلدي؟

 

no sé mucho español - خيلياسپانياييبلدنيستم

 

llamar - صدازدن،فراخواندن،تلفنزدن

 

llamarse - ناميدهشدن

 

...me llamo - ناميدهميشوم ... ،اسممنهست...

 

?cómo te llamas¿ - اسمتچيه؟

 

me llamo franco - اسممفرانكوهست

 

?y tú¿ - وتو؟،توچطور؟

 

me llamo carmen - اسممنكارمِنهست

 

mañana te llamaré - فردابهتزتگمیزنم

 

querer - خواستن،دوستداشتن

 

por favor - لطفا

 

gracias - متشكرم،ممنون

 

muchas gracias - خيليممنون

 

!de nada¡ - خواهشميكنم

 

!te quiero¡ - دوستتدارم!

 

sientese por favor - لطفابشينيد

 

por favor,quiero dos kilos de manzanas - لطفادوكيلوسيبميخوام

 

un hombre español - يكمرداسپانيايي

 

una mujer española - يكزناسپانيايي

 

nación - ملت

 

nacional - ملي

 

internacional - بينالمللي

 

nacionalidad - ملّيت

 

el día Internacional de la Infancia - روزجهانيكودك

 

ya - دیگه,ازحالابهبعد

 

!ya basta! - بسهدیگه!

 

ya me voy - مندیگهمیرم

 

?cómo aprendiste español - چهجوراسپانیایییادگرفتی؟

 

soy univercitario de lengua española - دانشجویزباناسپانیاییهستم

 

yo mismo - خودم

 

tú mismo - خودت

 

aprender - یادگرفتن

 

enseñar - یاددادنآموزشدادننشاندادن

 

enseñanza - آموزش

 

solo - تنها

 

sólo - فقط

 

solamente - بهتنهایی,فقط

 

yo mismo he aprendido - خودمیادگرفتهام

 

hace tres años - سهسالپیش

 

desde hace tres años - ازسهسالپیش

 

durante tres años - درمدتسهسال

 

hece un mes - یکماهپیش

 

hace una semana - یکهفتهپیش

 

próximo - نزدیک

 

la próxima semana - هفتهبعد

 

la próxima semana que viene - اینهفتهکهمیاد،هفتهبعد

 

el próximo mes - ماهبعد

 

el próximo mes que viene - اینماهکهمیاد،ماهبعد

 

cinco días antes - پنجروزپیش

 

cinco días después - پنجروزبعد

 

seis meses antes - ششماهپیش

 

seis meses después - ششماهبعد

 

después de un mes - بعدازیکماه،بعدازگذشتیکماه

 

varios - تعدادی،چند،چندتا

 

varios meses antes - چندماهپیش

 

hace varios meses - چندماهگذشته

 

hace varios meses que me siento solo - چندماههکهاحساستنهاییمیکنم

 

sentirse solo - احساستنهاییکردن

 

durante tres años - درمدتسهسال

 

?qué significa esto¿ - اینیعنیچی؟

 

?qué significa esta palabra¿ - معنیاینکلمهچیه؟

 

?cómo se pronuncia¿ - چهجورتلفظمیشه؟

 

pronunciar - تلفظکردن

 

pronunciarse - تلفظشدن

 

pronunciación - تلفظ

 

fácil - راحتآسان

 

difícil - سختمشکل

 

lengua extranjera - زبانخارجی

 

extranjero - خارج،خارجی

 

importante - مهم

 

importancia - اهمیت

 

me importa - براممهمه

 

es importante - مهمه

 

me importa mucho - برامخیلیمهمه

 

no me importa - براممهمنیست

 

no me importa nada - اصلابراممهمنیست

 

repetir - تکرارکردن

 

repetirse - تکرارشدن

 

practicar - تمرینکردن

 

muy - خیلی

 

muy bien - بسیارخوب - باشه

 

mucho/a - خیلی , زیاد

 

conocer - آشنابودن , آشناشدن, شناختداشتن

 

conocimiento - آشنایی

 

?conoces a rafael¿ - رافائلرومیشناسی؟

 

sí, es tu amigo - بله , دوستتوهست

 

?te gusta música clásica¿ - موسیقیکلاسیکدوستداری؟

 

a mí me gusta la música pop - منموزیکپاپدوستدارم

 

?qué pasa¿ - چیشده؟

 

?qué te pasa¿ - چتشده؟چهاتفاقیبراتافتاده؟

 

para aprender una lengua extranjera es muy importante repetir y practicar mucho - براییادگرفتن

 

یکزبانخارجیتکرارکردنوتمرینزیادخیلیمهمه

 

la pronunciación en la lengua española es muy fácil - تلفظدرزباناسپانیاییخیلیراحته

 

pero en la inglesa es difícil - امادرزبانانگلیسیسخته

 

lo único que te pido es que lo hagas - تنهاچیزیکهازتمیخوام،اینهکهاینکاروبکنی

 

no puedo creer que tú lo hayas hecho - نمیتونمباورکنمکهتوتینکاروکردهباشی

 

te juro que yo no lo hice - قسممیخورمکهمناینکارونکردم

 

con permiso - بااجازه

 

no te preocupes , todo se va a arreglar - نگراننباش،همهچیدرستمیشه

 

no te preocupes por mi - نگرانمننباش

 

?dónde te vas los fines de semana¿ -  آخرهفتههاکجامیری؟

 

él es mi mejor amigo - اونبهتریندوستمه

 

ella es mi mejor amiga - اونبهتریندوستمه

 

tengo una pregunta sobre estos productos - دربارهاینمحصولاتسوالیدارم

 

porfavor baja la música - لطفا (صدای) موزیکوکمکن

 

?entonces, qué vamos a hacer¿ -  پسچیکارکنیم؟

 

?qué haces aquí¿ - اینجاچیکارمیکنی؟

 

?qué quieres decir¿ - منظورتچیه؟

 

no tengo nada para decir - چیزیبرایگفتنندارم

 

quiero decirte algo muy importante - میخوامچیزمهمیبهتبگم

 

?de qué hablas¿ - ازچیصحبتمیکنی؟

 

que interesante - چهجالب

 

espera, vuelvo en seguida - صبرکن،زودبرمیگردم

 

queremos que vengas con nosotros - میخواهیمکهبامابیایی

 

یههنرچیشهمعروفه،همهمیشناسنش - es un actor famoso , todo le conocen

 

me siento solo/a - احساستنهاییمیکنم

 

?por pué me tratas así¿ - چرابامناینجوررفتارمیکنی؟

 

así no puedo concentrarme - اینجورینمیتونمحواسموجمعکنم

 

 

aprende una vez y para siempre las reglas de pronuncioción. lo aprenderás muy pronto porque es muy fácil

یک بار و برای همیشه قواعد تلفظ اسپانیایی رو یاد بگیر. خیلی راحته و زود یاد میگیری

 

nuestro cerebro puede manejar mucho mejor pequeños bloques de información que una sola cosa

مغزماخیلیبهترمیتونهیکگروهکوچیکازاطلاعاتکنارهمقراردادهشدهرودرککنه،تااینکهفقطیکچیز

 

crea siempre pequeños grupos de 5-7 palabras y léelas varias veces

همیشهیکجملهبا گروهی تشکیلشدهاز 5 تا 7 کلمهروبسازوچندینبارآنهارابخوان

 

tómate tu tiempo, de 45 a 60 segundos por palabra

برایهرکلمه 45 تا 60 ثانیهوقتبزار

 

Ddespués de un pequeño descanso puedes empezar con el siguiente grupo

بعدازاستراحتیکوتاهمیتونیباگروهبعدیشروعکنی

 

no debes intentar memorizar más de 30-35 nuevas palabras al día

نبایدسعیکنیدرروزبیشتراز 30-35 کلمهیادبگیری

 

la repetición es el mejor truco para memorizar el vocabulario para siempre

تکراربهترینروشبرایبهخاطرسپردنهمیشگیکلماتاست

 

antes de irte a dormir, repite lo aprendido durante 10 o 15 minutos, esto hará que aprendas mientras duermes

قبلازاینکهبخوابی، 10 یا 15 دقیقهچیزیروکهیادگرفتیتکرارکن. اینکارباعثمیشهدرخوابهمیادگیریادامهپیداکنه

cuando dormimos tu subconsciente conecta especialmente con la última experiencia del día

وقتیمیخوابیم،ذهنناخوداگاهبهصورتخاصیباآخرینتجربهروزمتصلمیشه

y todo lo aprendido será reforzado sin darte cuenta

تمامچیزهاییکهیادگرفتهایم،بدوناینکهخودمونمتوجهبشیمتقویتمیشوند

 

trata de leer textos en español con tranquilidad

سعیکنمتنهایاسپانیاییروبدونعجلهوباآرامشبخونی

 

 no necesitas entenderlo todo porque, simplemente leyendo, te sentirás más cómodo con el idioma

لازمنیستکهحتمامعنیهمشوبفهمیچونباسادهخواندن،احساسراحتیبازبانپیدامیکنی

 

 

cuando estudias español debes de respirar tranquila y profundamente. El oxígeno hace que el cerebro funcione mejor

وقتیاسپانیاییمیخونیمیبایستبهآرامیونفسعمیقبکشی. اکسیژنباعثمیشهتامغزبهترکارکنه

 

escucha música en español que te guste, busca las letras de las canciones por google y léelas

موزیکهایاسپانیاییکهدوستداریروگوشکن. متنترانههارودرگوگلجستجوکنوبخونشون

 

aprender con más gente resulta más fácil y divertido

یادگرفتنبههمراهافراددیگر،یادگیریروآسونترولذتبخشترمیکنه

 

dibujos e imágenes te ayudarán a aprender

نقاشیوعکسهابهآموزشکمکمیکنند

  

daz un dibujo o un collage del vocabulario que estás aprendiendo

یکنقاشیبکشیاروییکصفحه،تصویریمتشکلازعکسولغاتیکهدارییادمیگیریبساز

y escríbe las palabras al borde

وکلماتروکنارشبنویس

 

 

palabras interrogativas

کلماتسوالی

 

con palabras interrogativos, siempre descubrirás algo que puedas entender: una persona, una fecha, un lugar, una acción

 باکلماتپرسشی،همیشهچیزیبرایفهمیدنخواهییافت: یکشخص،یکتاریخ،

 یکمکان،یکاتفاق

por ejemplo: ¿qué? - ¿cuándo? - ¿dónde? - ¿cómo? - ¿quién?l

مثلا: چی؟ - کِی؟ - کجا؟ - چهطور؟

 

habla mientras estudias

وقتی مطالعه میکنی حرف بزن

 

duplicas la eficacia de tus habilidades para aprender si repites las palabras cuando las lees

توانایی یادگیریتو دو برابر میکنی، اگه وقتی میخونی تکرار کنی

?eres español¿ – آیااسپانیاییهستی؟

 

sí,soy español – بله،اسپانیاییهستم

 

?de dónde eres¿ – کجاییهستی؟

 

soy español – اسپانیاییهستم

 

soy de españa – اسپانیاییهستم

 

soy iraní – ایرانیهستم

 

soy de irán – ایرانیهستم

 

?eres madrileño¿ – مادریدیهستی؟

 

?dónde vives¿ – کجازندگیمیکنی؟

 

?por dónde tenemos qie ir ¿ – ازکدومطرفبایدبریم؟

 

no,yo soy sevillano – نه،منسبیاییهستم

 

?es él argentino¿ – اوآرژانتینیهست؟

 

sí,es argentino – بلهآرژانتینیهست

 

no,él es chileno – نه،اوشیلیاییهست

 

grande – بزرگ

 

pequeño – کوچک

 

argentina es un país grande – آرژانتینکشوربزرگیاست

 

en el sur de argentina hay muchas islas pequeñas – درجنوبآرژانتین

 

جزایرکوچکزیادیوجوددارد

 

?hay alguien aquí¿ – کسیاینجانیست؟

 

nadie esta aquí – کسیاینجانیست

 

aquí no hay nadie – کسیاینجانیست

 

hablar – صحبتکردن

 

hablas muy rapido – خیلیتندصحبتمیکنی

 

?hablas español¿ – اسپانیاییبلدی؟

 

?sabes español¿ – اسپانیاییبلدی؟

 

no sé mucho español – خیلیاسپانیاییبلدنیستم

 

llamar – صدازدن،فراخواندن،تلفنزدن

 

llamarse – نامیدهشدن

 

…me llamo – نامیدهمیشوم،اسممنهست

 

?cómo te llamas¿ – اسمتچیه؟

 

me llamo franco – اسممفرانکوهست

 

?y tú¿ – وتو؟،توچطور؟

 

me llamo carmen – اسممنکارمِنهست

 

mañana te llamaré – فردابهتزتگمیزنم

 

querer – خواستن،دوستداشتن

 

por favor – لطفا

 

gracias – متشکرم،ممنون

 

muchas gracias – خیلیممنون

 

!de nada¡ – خواهشمیکنم

 

!te quiero¡ – دوستتدارم!

 

sientese por favor – لطفابشینید

 

por favor,quiero dos kilos de manzanas – لطفادوکیلوسیبمیخوام

 

un hombre español – یکمرداسپانیایی

 

una mujer española – یکزناسپانیایی

 

nación – ملت

 

nacional – ملی

 

internacional – بینالمللی

 

nacionalidad – ملّیت

 

el día Internacional de la Infancia – روزجهانیکودک

 

ya – دیگه,ازحالابهبعد

 

!ya basta! – بسهدیگه!

 

ya me voy – مندیگهمیرم

 

?cómo aprendiste español – چهجوراسپانیایییادگرفتی؟

 

soy univercitario de lengua española – دانشجویزباناسپانیاییهستم

 

yo mismo – خودم

 

tú mismo – خودت

 

aprender – یادگرفتن

 

enseñar – یاددادنآموزشدادننشاندادن

 

enseñanza – آموزش

 

solo – تنها

 

sólo – فقط

 

solamente – بهتنهایی,فقط

 

yo mismo he aprendido – خودمیادگرفتهام

 

hace tres años – سهسالپیش

 

desde hace tres años – ازسهسالپیش

 

durante tres años – درمدتسهسال

 

hece un mes – یکماهپیش

 

hace una semana – یکهفتهپیش

 

próximo – نزدیک

 

la próxima semana – هفتهبعد

 

la próxima semana que viene – اینهفتهکهمیاد،هفتهبعد

 

el próximo mes – ماهبعد

 

el próximo mes que viene – اینماهکهمیاد،ماهبعد

 

cinco días antes – پنجروزپیش

 

cinco días después – پنجروزبعد

 

seis meses antes – ششماهپیش

 

seis meses después – ششماهبعد

 

después de un mes – بعدازیکماه،بعدازگذشتیکماه

 

varios – تعدادی،چند،چندتا

 

varios meses antes – چندماهپیش

 

hace varios meses – چندماهگذشته

 

hace varios meses que me siento solo – چندماههکهاحساستنهاییمیکنم

 

sentirse solo – احساستنهاییکردن

 

durante tres años – درمدتسهسال

 

?qué significa esto¿ – اینیعنیچی؟

 

?qué significa esta palabra¿ – معنیاینکلمهچیه؟

 

?cómo se pronuncia¿ – چهجورتلفظمیشه؟

 

pronunciar – تلفظکردن

 

pronunciarse – تلفظشدن

 

pronunciación – تلفظ

 

fácil – راحتآسان

 

difícil – سختمشکل

 

lengua extranjera – زبانخارجی

 

extranjero – خارج،خارجی

 

importante – مهم

 

importancia – اهمیت

 

me importa – براممهمه

 

es importante – مهمه

 

me importa mucho – برامخیلیمهمه

 

no me importa – براممهمنیست

 

no me importa nada – اصلابراممهمنیست

 

repetir – تکرارکردن

 

repetirse – تکرارشدن

 

practicar – تمرینکردن

 

muy – خیلی

 

muy bien – بسیارخوبباشه

 

mucho/a – خیلی , زیاد

 

conocer – آشنابودن , آشناشدن, شناختداشتن

 

conocimiento – آشنایی

 

?conoces a rafael¿ – رافائلرومیشناسی؟

 

sí, es tu amigo – بله , دوستتوهست

 

?te gusta música clásica¿ – موسیقیکلاسیکدوستداری؟

 

a mí me gusta la música pop – منموزیکپاپدوستدارم

 

?qué pasa¿ – چیشده؟

 

?qué te pasa¿ – چتشده؟چهاتفاقیبراتافتاده؟

 

para aprender una lengua extranjera es muy importante repetir y practicar mucho – براییادگرفتن

 

یکزبانخارجیتکرارکردنوتمرینزیادخیلیمهمه

 

la pronunciación en la lengua española es muy fácil – تلفظدرزباناسپانیاییخیلیراحته

 

pero en la inglesa es difícil – امادرزبانانگلیسیسخته

 

lo único que te pido es que lo hagas – تنهاچیزیکهازتمیخوام،اینهکهاینکاروبکنی

 

no puedo creer que tú lo hayas hecho – نمیتونمباورکنمکهتوتینکاروکردهباشی

 

te juro que yo no lo hice – قسممیخورمکهمناینکارونکردم

 

con permiso – بااجازه

 

no te preocupes , todo se va a arreglar – نگراننباش،همهچیدرستمیشه

 

no te preocupes por mi – نگرانمننباش

 

?dónde te vas los fines de semana¿ –  آخرهفتههاکجامیری؟

 

él es mi mejor amigo – اونبهتریندوستمه

 

ella es mi mejor amiga – اونبهتریندوستمه

 

tengo una pregunta sobre estos productos – دربارهاینمحصولاتسوالیدارم

 

porfavor baja la música – لطفا (صدای) موزیکوکمکن

 

?entonces, qué vamos a hacer¿ –  پسچیکارکنیم؟

 

?qué haces aquí¿ – اینجاچیکارمیکنی؟

 

?qué quieres decir¿ – منظورتچیه؟

 

no tengo nada para decir – چیزیبرایگفتنندارم

 

quiero decirte algo muy importante – میخوامچیزمهمیبهتبگم

 

?de qué hablas¿ – ازچیصحبتمیکنی؟

 

que interesante – چهجالب

 

espera, vuelvo en seguida – صبرکن،زودبرمیگردم

 

queremos que vengas con nosotros – میخواهیمکهبامابیایی

 

یههنرچیشهمعروفه،همهمیشناسنش – es un actor famoso , todo le conocen

 

me siento solo/a – احساستنهاییمیکنم

 

?por pué me tratas así¿ – چرابامناینجوررفتارمیکنی؟

 

así no puedo concentrarme – اینجورینمیتونمحواسموجمعکنم

 

 

وجهی از فعل است که ما در فارسی به آن گذشته ساده می گوییم.

 

مثلا : جواب دادم ، خوردم ، نوشتم

ابتدا ریشه مصدر را به دست می آوریم (با حذف علامت های مصدری یعنی

ar,er,ir ریشه مصدر به دست می آید)

مصدر هایی که به ar ختم می شوند:

به ریشه مصدر این پسوند ها رو اضافه می کنیم:

( é , aste , ó , amos , asteis , aron )

مثال : صرف فعل contestar (جواب دادن) در زمان گذشته ساده :


contestar - جواب دادن

 

 yo contesté - جواب دادم

 

 tú contestaste - جواب دادی

 

el/ella contestó - جواب داد

 

 nosotros contestamos - جواب دادیم

 

vosotros contestasteis - جواب دادید

 

ellos/ellas contestaron - جواب دادند

 

مثال : صرف فعل hablar (صحبت کردن) در زمان گذشته ساده :


hablar - صحبت کردن - حرف زدن

 yo hablé - صحبت کردم

 

 tú hablaste - صحبت کردی

 

el/ella habló - صحبت کرد

 

 nosotros hablamos - صحبت کردیم

 

vosotros hablasteis - صحبت کردید

 

ellos/ellas hablaron - صحبت کردند

مثال : صرف فعل adivinar (حدس زدن) در زمان گذشته ساده :


 

adivinar - حدس زدن

 yo adiviné - حدس زدم

 

tú adivinaste - حدس زدی

 

el/ella adivinó - حدس زد

 

 nosotros adivinamos - حدس زدیم

 

vosotros adivinasteis - حدس زدید

 

ellos/ellas adivinaron - حدس زدند

 

------------------------------------------------------------------

 

 

مصدرهاییکهبه ir,er ختممیشودبهصورتزیرعملمیکنیم :

 

به ریشه مصدر این پسوند ها رو اضافه می کنیم:

( í , iste , ió , imos , isteis , ieron )

صرف فعل comer (خوردن) و escribir (نوشتن) در زمان گذشته ساده :


comer - خوردن

 

comí - خوردم

 

comiste - خوردی

 

com - خورد

 

comimos - خوردیم

 

comisteis - خوردید

 

comieron - خوردند

 

 

 

escribir - نوشتن

 

escribí - نوشتم

 

escribiste - نوشتی

 

escrib - نوشت

 

escribimos - نوشتیم

 

escribisteis - نوشتید

 

escribieron - نوشتند

 

مثال : صرف فعل vivir (زندگی کردن) در زمان گذشته ساده :


 

vivir - زندگی کردن

 

viví - زندگی کردم

 

viviste - زندگی کردی

 

viv - زندگی کرد

 

vivimos - زندگی کردیم

 

vivisteis - زندگی کردید

 

vivieron - زندگی کردند

مثال : صرف فعل vender (فروختن) در زمان گذشته ساده :


 

vender- فروختن

 

vendí - فروختم

 

vendiste - فروختی

 

vend - فروخت

 

vendimos - فروختیم

 

vendisteis - فروختید

 

vendieron - فروختند

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

مثال: (البتهدراینمثالهاازفعلهایدیگرهماستفادهشده)

 

دیروزاونو دیدم : ayer lo vi (منظورازاونویکفردمذکرهست)

 

اوخیلی مطالعهکرد : ella estudió mucho

 

ماشینتوچقدر فروختی؟  ? cuánto vendiste tu coche ¿

 

منیککتاب خریدم : yo cpmpré un libro

 

بهخانه برگشتم regresé a la casa

 

دهسالباهم زندگیکردند : vivieron diez años juntos

 

اماما ناامیدنشدیم : pero no nos desesperamos 

 

بهخانه رسیدم وکمی استراحتکردم : llegué a la casa y descansé poco

 

ازش سوالکردیم : le preguntamos

 

سعیکردم باهاشونصحبتبکنمcontenté hablar con ellas

 

یکنامهبرایمن نوشت : me escribió una carta

 

مادرست حدسزدیم : nosotras adivinamos correcto

 

کی برمیگردی؟  ? cuándo regresaste ¿

 


 

وجهی از فعل است که ما در فارسی به آن گذشته کامل می گوییم.

مثلا : جواب داده ام ، خورده ام ، نوشته ام

این گذشته از گذشته ی ساده مقداری اشاره به دورتر دارد.


برای ساختن گذشته ی کامل افعالی که به ar ختم می شوند با حذف این

شناسه و قرار دادن ado به دست می آید. مثال (hablar ---> hablado)

به معنی : حرف زده ام.


برای ساختن گذشته ی کامل افعالی که به er ختم می شوند با حذف این 

شناسه و قرار دادن ido به دست می آید. مثال (comer ---> comido)

به معنی : خورده ام.


برای ساختن گذشته ی کامل افعالی که به ir ختم می شوند با حذف این 

شناسه و قرار دادن ido به دست می آید. مثال (vivir ---> vivido)

به معنی : زندگی کرده ام.

------------------------------------------------------------------------------------------

طرز ساختن گذشته کامل :

برای ساختن گذشته کامل از فعل کمکی haber استفاده می کنیم بدین صورت

که ابتدا فعل haber را در حال ساده صرف کرده و بعنوان کمکی از آن استفاده

میکنیم. بصورت زیر :

yo he

tú has

el/ella/usted ha

nosotros hemos

vosotros habéis

ustedes han

ellos/ellas han

حال بعد از صرف , فعل آماده ی استفاده می باشد به مثال زیر توجه فرمائید :

مثال : صرف فعل hablar (حرف زدن) در زمان گذشته کامل :


yo he hablado : من حرف زده ام

tú has hablado : تو حرف زده ای

el/ella/usted ha hablado : شما حرف زده اید

nosotros hemos hablado : ما حرف زده ایم

vosotros habéis hablado : شما حرف زده اید (جمع)

ustedes han hablado  : شما حرف زده اید (جمع محترمانه)

ellos/ellas han hablado : آنها حرف زده اند


مثال :

من توپ را پرتاب کرده ام : yo he tirado la pelota

شما چقدر کار کرده اید : ?cuánto ha trabajado usted

تو سوال کرده ای : tú has preguntado

------------------------------------------------------------------------------------------

برای ساختن گذشته ی کامل افعالی که به er ختم می شوند با حذف این 

شناسه و قرار دادن ido به دست می آید. مثال (comer ---> comido)

به معنی : خورده ام.

مثال : صرف فعل comer (خوردن) در زمان گذشته کامل :

 

 

yo he comido : من خورده ام

tú has comido : تو خورده ای

el/ella/usted ha comido : او خورده است

nosotros hemos comido : ما خورده ایم

vosotros habéis comido : شما خورده اید (جمع)

ustedes han comido  : شما خورده اید (جمع محترمانه)

ellos/ellas han comido : آنها خورده اند

------------------------------------------------------------------------------------------

برای ساختن گذشته ی کامل افعالی که به ir ختم می شوند با حذف این 

شناسه و قرار دادن ido به دست می آید. مثال (vivir ---> vivido)

به معنی : زندگی کرده ام.

مثال : صرف فعل hablar (حرف زدن) در زمان گذشته کامل :


yo he vivido : من حرف زده ام

tú has vivido : تو حرف زده ای

el/ella/usted ha vivido : او حرف زده

nosotros hemos vivido : ما حرف زده ایم

vosotros habéis vivido : شما حرف زده اید (جمع)

ustedes han vivido   : شما شما حرف زده اید (جمع محترمانه)

ellos/ellas han vivido : آنها حرف زده اند

------------------------------------------------------------------------------------------

 

چنین مثال هایی که زده شد برای تمامی فعل هایی که به ar/er/ir ختم می شود

 

صادق است برای تمرین بیشتر خودتان از افعال بیشتری استفاده نمائید.

 

 

وجهی از فعل است که ما در فارسی به آن گذشته دور می گوییم.

مثلا : جواب داده بودم ، خورده بودم ، نوشته بودم

این گذشته از گذشته ی کامل مقداری اشاره به دورتر دارد.


برای ساختن گذشته دور مجددا از فعل کمکی haber استفاده می کنیم این فعل

را در زمان گذشته دور چنین صرف می کنیم :


yo Había

tú Habías

el/ella/usted Había

nosotros Habíamos

vosotros Habíais

ustedes Habían

ellos/ellas Habían


افعالی که به ar ختم می شود با حذف این شناسه و جایگزین کردن ado گذشته

دور به دست می آید.(hablar --->hablado) به مثال زیر توجه فرمائید :

مثال : صرف فعل preguntar (سوال پرسیدن) در زمان گذشته دور :


yo Había preguntado : من سوال پرسیده بودم

 tú Habías preguntado : تو سوال پرسیده بودی

el/ella/usted Había preguntado : او سوال پرسیده بود

nosotros Habíamos preguntado : ما سوال پرسیده بودیم

vosotros Habíais preguntado : شما سوال پرسیده بودید

ustedes Habían preguntado : شما سوال پرسیده بودید

ellos/ellas Habían preguntado : آنها سوال پرسیده بودند

------------------------------------------------------------------------------

افعالی که به ir ختم می شود با حذف این شناسه و جایگزین کردن ido گذشته

دور به دست می آید.(imprimir --->imprimido) به مثال زیر توجه فرمائید :

مثال : صرف فعل imprimir (چاپ کردن) در زمان گذشته دور :


yo Había imprimido

tú Habías imprimido

el/ella/usted Había imprimido

nosotros Habíamos imprimido

vosotros Habíais imprimido

ustedes Habían imprimido

ellos/ellas Habían imprimido

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

افعالی که به er ختم می شود با حذف این شناسه و جایگزین کردن ido گذشته

دور به دست می آید.(comer --->comido) به مثال زیر توجه فرمائید :

مثال : صرف فعل comer (خوردن) در زمان گذشته دور :


yo Había comido

tú Habías comido

el/ella/usted Había comido

nosotros Habíamos comido

vosotros Habíais comido

ustedes Habían comido

ellos/ellas Habían comido

-------------------------------------------------------------------------------------------

چنین مثال هایی که زده شد برای تمامی فعل هایی که به ar/er/ir ختم می شود

صادق است برای تمرین بیشتر خودتان از افعال بیشتری استفاده نمائید.


 

وجهی از فعل است که به آن آینده ساده می گوییم.

 

مثلا: خواهم خواند، خواهم رفت، خواهند آمد


برای ساختن آینده ساده از یک قاعده کلی استفاده می کنیم.بدین صورت  که

کلمات زیر را به آخر فعل ها اضافه می کنیم :

(é , ás , á , emos , éis , án) به مثال زیر توجه فرمائید :

مثال : صرف فعل dar (دادن) در زمان آینده ساده :


 yo daré : من خواهم داد

tú darás : تو خواهی داد

el/ella/usted dará : او خواهد داد

nosotros daremos : ما خواهیم داد

vosotros daréis : شما خواهید داد

ustedes darán : شما خواهید داد(جمع محترمانه)

ellos/ellas darán : آنها خواهند داد


به مثال زیر توجه فرمائید :

مثال : صرف فعل vivir (زندگی کردن) در زمان آینده ساده :


yo viviré : من زندگی خواهم کرد

tú vivirás : تو زندگی خواهی کرد

el/ella/usted vivirá : او زندگی خواهد کرد

nosotros viviremos : ما زندگی خواهیم کرد

vosotros viviréis : شما زندگی خواهید کرد

ustedes vivirán : شما زندگی خواهید کرد(جمع محترمانه)

ellos/ellas vivirán : آنها زندگی خواهند کرد


به مثال زیر توجه فرمائید :

مثال : صرف فعل esconder (پنهان کردن) در زمان آینده ساده :


yo esconderé : من پنهان خواهم کرد

tú esconderás : تو پنهان خواهی کرد

el/ella/usted esconderá : او پنهان خواهد کرد

nosotros esconderemos : ما پنهان خواهیم کرد

vosotros esconderéis : شما پنهان خواهید کرد

ustedes esconderán : شما پنهان خواهید کرد(جمع محترمانه)

ellos/ellas esconderán : آنها پنهان خواهند کرد

-------------------------------------------------------------------------------------------

چنین مثال هایی که زده شد برای تمامی فعل هایی که به ar/er/ir ختم می شود

صادق است برای تمرین بیشتر خودتان از افعال بیشتری استفاده نمائید.


 


 

 

وجهی از فعل است که به آن آینده نزدیک می گوییم.

 

مثلا: خواهم خواند، خواهم رفت، خواهند آمد

این آینده از آینده ساده نزدیک تر است .


برای ساختن این زمان مصدر فعل ir به معنای رفتن را در زمان حال ساده صرف

میکنیم و بعد مصدر فعل مورد نظر را به آن اضافه میکنیم

ما بین صرف فعل ir کلمه a را قرار میدهیم . این ترکیب فعلی برای کاری است که

قصد انجام آن را داریم و بزودی انجام می دهیم .

نحوه بدست آوردن حال ساده فعل ir به صورت زیر است :


yo voy

 tú vas

el/ella/usted va

nosotros vamos

vosotros váis

ustedes van

ellos/ellas van


بعد از بدست آوردن حال ساده آماده ی ساخت آینده نزدیک است بصورت زیر:

مثال : صرف فعل cenar (شام خوردن) در زمان آینده نزدیک :


yo voy a cenar : شام خواهم خورد

 tú vas a cenar : شام خواهی خورد

el/ella/usted va a cenar : شام خواهد خورد

nosotros vamos a cenar : شام خواهیم خورد

vosotros váis a cenar : شام خواهید خورد

ustedes van a cenar : شام خواهید خورد(جمع محترمانه)

ellos/ellas van : شام خواهیم خورد


برای دیگر فعل ها که به er/ir ختم میشود هم همین کار ها را انجام می دهیم

این قاعده برای تمام فعل ها یکسان است

 


 


زمان ماضی استمراری زمانی است که در گذشته انجام می دادیم به طور مثال :

 

زندگی می کردم - درس می خواندم - غذا می خوردم

این افعال اشاره به گذشته می کنند که انجام داده ایم

مثال : من در گذشته در این خانه زندگی می کردم

من در آن دانشگاه درس می خواندم

داشتم غذا می خوردم


برای افعالی که به ar ختم میشوند چنین عمل می کنیم :

برای ساختن این زمان برای افعالی که به ar ختم می شود ابتدا باید ریشه کلمه را

بدست بیاوریم و بعد کلمات زیر را جایگزین آنها کنیم بصورت زیر :

(aba - abas - ábamos - abais - aban)

این چنین که ar را حذف کرده و کلمات بالا را جایگزین می کنیم.

در خصوص افعام مختوم به er و ir با حذف این شناسه کلمات زیر را جایگزین

 می کنیم (ía - ías - ías - íamos - íais - ían)

-------------------------------------------------------------------------------------------

صرف فعل vivir (زندگی کردن) در زمان ماضی استمراری :


yo vivía : من زندگی می کردم

tú vivías : تو زندگی می کردی

 el/ella/usted vivía : او زندگی می کرد

nosotros vivíamos : ما زندگی می کردیم

vosotros vivíais : شما زندگی می کردید

ustedes vivían : شما زندگی می کردید(جمع محترمانه)

ellos/ellas vivían : آنها زندگی می کردند


من در این ساختمان زندگی می کردم : yo vivía en este apartamento

تو قبلا کجا زندگی می کردی؟ Dónde vivías antes 

-------------------------------------------------------------------------------------------

صرف فعل sorprender (غافلگیر کردن) در زمان ماضی استمراری :


yo sorprendía : من غافلگیر می کردم

tú sorprendías : تو غافلگیر می کردی

 el/ella/usted sorprendía : او غافلگیر می کرد

nosotros sorprendíamos : ما غافلگیر می کردیم

vosotros sorprendíais : شما غافلگیر می کردید

ustedes sorprendían : شما غافلگیر می کردید(جمع محترمانه)

ellos/ellas sorprendían : آنها غافلگیر می کردند

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

صرف فعل levantar (بلند کردن) در زمان ماضی استمراری :

 

yo levantaba : من بلند می کردم

tú levantabas : تو بلند می کردی

 el/ella/usted levantaba : او بلند می کرد

nosotros levantábamos : ما بلند می کردیم

vosotros levantabais : شما بلند می کردید

ustedes levantaban : شما بلند می کردید(جمع محترمانه)

ellos/ellas levantaban : آنها بلند می کردند

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

برای تمامی فعل هایی که در زبان اسپانیایی وجود دارد روال کار بصورت بالا

می باشد. 

 

همان طور که از اسمش پیداست نشان دهنده کاری یا حالتی است که به صورت

 

مکرر در حال ادامه می باشد.

در زبان فارسی این چنین تلفظ می شود : دارم نگاه می کنم/ دارم می نویسم

دارم راه می روم/ دارد می دود/داریم حرف می زنیم.

-------------------------------------------------------------------------------------------

روش ساخت این زمان بدین گونه است که ما از فعل کمکی estar استفاده میکنیم

ایتدا این فعل را در حال ساده صرف می کنیم :

yo estoy : من هستم

tú estás : تو هستی

el/ella/usted está : شما هستید

nosotros/nosotras estamos : ما هستیم

ustedes están : شما هستید(جمع محترمانه)

ellos/ellas están : آنها هستند

-------------------------------------------------------------------------------------------

افعالی که به ar ختم می شود با حذف مصدر (ar) کلمه "ando" را جایگزین آن

می کنیم مثال :(hablar ----->hablando) به معنی : در حال حرف زدن .

مثال : صرف فعل trabajar (کار کردن) در زمان حال استمراری :


yo estoy trabajando : من دارم کار می کنم

tú estás trabajando : تو داری کار می کنی

el/ella/usted está trabajando : او دارد کار می کند

nosotros/nosotras estamos trabajando : ما داریم کار می کنیم

ustedes están trabajando : شما دارید کار می کنید(جمع محترمانه)

ellos/ellas están trabajando : آنها دارند کار می کنند

-------------------------------------------------------------------------------------------

افعالی که به ir/er ختم می شود با حذف مصدر (er/ir) کلمه "iendo" را جایگزین

می کنیم.

مثال : (abrir -----> abriendo) / (beber -----> bebiendo)

مثال : صرف فعل beber (نوشیدن) در زمان حال استمراری :


yo estoy bebiendo : من دارم می نوشم

tú estás bebiendo : تو داری می نوشی

el/ella/usted está bebiendo : او دارد می نوشد

nosotros/nosotras estamos bebiendo : ما داریم می نوشیم

ustedes están bebiendo : شما دارید می نوشید(جمع محترمانه)

ellos/ellas están bebiendo : آنها دارند می نوشند


مثال : صرف فعل abrir (بازکردن) در زمان حال استمراری :


yo estoy abriendo : من دارم باز می کنم

tú estás abriendo : تو داری باز می کنی

el/ella/usted está abriendo : او دارد باز می کند

nosotros/nosotras estamos abriendo : ما داریم باز میکنیم

ustedes están abriendo : شما دارید باز می کنید(جمع محترمانه)

ellos/ellas están abriendo : آنها دارند باز می کنند

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

چند مثال :

من دارم تلویزیون تماشا می کنم : yo estoy mirando la televisor

تو داری چکار می کنی? :  ? qué está haciendo tú

کارگران در مشغول کارند : los obreros están trabajando

داریم غذا میخوریم : nosotros/nosotras estamos comiendo

دارم از خنده می میرم : yo estoy muriendo de la risa

بچه ها دارند بازی می کنند : los niños están jugando

داره تو خیابون را میره :  el está caminando por la calle

دارم یک حساب باز می کنم : yo estoy abriendo una cuenta

 

 

 

 

برای تعیین سطح و  هم چنین خبر از کلاس های کاربردی (مکالمه و گرامر) زبان اسپانیایی می توانید با مشاورین ما در اموزشگاه زبان گات تماس بگیریید.

نظر دهید

مشخصات شما منتشر نخواهد شد. قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند