عذرخواهی های رسمی و غیر رسمی

  • خانه
  • عذرخواهی های رسمی و غیر رسمی

📚عذرخواهی در موقعیت های رسمی و غیر رسمی📚

⭕️I’m really sorry.
واقعا متاسفم.
⭕️I’m really awfully sorry.
خیلی خیلی متاسفم.
⭕️I’m sorry for losing your book.
ببخشید کتابت را گم کردم.
⭕️I’m sorry I’m late.
ببخشید دیر کردم.
⭕️I’m sorry for being rude yesterday.
عذر می خواهم که دیروز بی ادبی کردم.
⭕️I apologize.
عذرخواهی می کنم. / پوزش می خواهم.
⭕️Please accept my apology.
لطفا عذرخواهی بنده را بپذیرید.
⭕️I owe you an apology.
من یک عذرخواهی به شما بدهکارم.
⭕️Please accept my apologies for the delay.
لطفا عذرخواهی مرا به خاطر تاخیر بپذیرید.
⭕️I’m sorry to have troubled you.
 از این که زحمتتان میدم معذرت میخوام.
⭕️I’m sorry to bother you.
 از این که مزاحمتون میشم، معذرت می خوام.
⭕️Excuse me. Am I disturbing you?
 ببخشید، مزاحم شما هستم؟
⭕️I’m sorry. I didn’t mean to / I didn't realize.
معذرت می خوام. منظوری نداشتم / متوجه نشدم.
⭕️ I’m sorry I have to tell you this, but ...
معذرت می خواهم که باید اینو بهتون بگم، اما...
⭕️We regret to inform you that …
متاسفیم باید به اطلاع برسانیم که... [در موقعیت های بسیار رسمی]


🔆 برای پاسخ به عذرخواهی

⭕️It doesn’t matter.
اشکال نداره
⭕️It’s ok. These things happen.
اشکالی نداره. این چیزها پیش میاد.
⭕️It doesn’t matter. Come in and sit down.
اشکالی نداره. بیایید و بنشینید.
⭕️That’s all right. Don’t mention it. I understand.
اشکالی نداره اصلا حرفش رو هم نزن، درک می کنم.
⭕️ Ok. Your apology is accepted.
بسیار خوب. عذرخواهیتان پذیرفته شد. [برای شوخی و به حالت دوستانه]

نظر دهید

مشخصات شما منتشر نخواهد شد. قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند