آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

چند اختصار کاربردی

👈Abbreviations 👉

OMG➡ Oh My God ⚫

FYI➡ For Your Information ⚫

BTW➡ By The Way ⚫

GR8➡ Great ⚫

IDK➡ I Don't Know ⚫

IDC➡ I Don't Care ⚫

JK➡ Just Kidding ⚫

LOL➡ Laughing Out Loud ⚫