آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

آموزش زبان آلمانی

شما علاقه مندان به یادگیری زبان آلمانی می توانید پاسخ کلیه ی سوالات خود را در زمینه ی گرامر، جملات و کلمات پر کاربرد را در این مقاله جامع پیدا کرده و با تمرین به راحتی می توانید مکالمه ای ساده داشته باشید.


 

– Guten Tag, Frau Herbst.

Ah, Herr Müller, guten Tag.

– روزبخیر،خانم هربست.

اه،آقای مولر،روزبخیر.

– Guten Abend, ich heiße Herbst, Peter Herbst. Und wie heißen Sie?

lch heiße Müller, Johann Müller.

– عصربخیر،من هربست هستم،پیترهربستونام شماچیست؟

من مولرنام دارم،یوهانمولر.

– Guten Morgen, ich heiße Ingrid. Und wie heißt du?

lch heiße Karin.

– صبح بخیر،اینانگرید نام دارمونام توچیست؟

– من کاری ننامدارم.

 جملات زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

تنها یک لبخند است که موجب عشق می شود .Das schönste was die Liebe geben kann ,ist ein Lächeln

وقتی می خواهی به چیزی برسی اجازه شک و تردید به خود راه مده. Wenn du etwas erreichen willst,darfst du nicht so viel an dir zweifeln

ما همه زیر یک آسمان زندگی میکنیم اما همه ما افق یکسانی نداریم. Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont

زندگی کن اما نه در رویا  lebe dein Leben und nicht dein Traum
هر جا اراده ای هست، راهی هم هست. Wo ein Wille ist, ist ein Weg

 اصطلاحات مربوط به دندان و دندانپزشکی در زبان آلمانی

mit akuten Schmerzen درد شدید

Sprechstunde ساعت ملاقات

einen Arzt aufsuchen مراجعه به دکتر

in regelmäßigen Abständen در فواصل منظم

gründliche Untersuchung معاینه اساسی

die Mundhöhle حلق دهان

eine Untersuchung durchführen معاینه کردن

der Mundbefund نتیجه آزمایش دهان

Inspektion der Zähne معاینه دندانها

Der Kaumuskulatur ماهیچه بخش جویدن

das Kiefergelenk مفصل آرواره

die klassische medizinische Methoden متدهای پزشکی قدیمی

die Inspektion معاینه

zur Hilfenahme des Mundspielgels بوسیله کمک آینه دهان

das Zahnbett قسمت شروع لثه

die Mundschleimhaut پوشش پوست مخاطی دهان

primär نخستین، عمده، اولیه، ابتدایی

der Rückschluss نتیجه، نتیجه گیری

die Mundschleimhauterkrankung بیماری پوشش پوست مخاطی دهان

mit einer groben Diagnose با تشخیص بیماری تخمینی

die Karies کرم خوردگی دندان

die Zahnlockerung شل بودن دندان

befühlen پر کردن

die Schwellung ورم

die Kiefervereiterung چرک آرواره

das Antreten von Erkrankungen ظاهرشدن بیماریها

an den Zähnen  دندانها

die Füllung ماده پر کردن دندان

die Sonde میله پزشکی

die Krone روکش دندان

mit dem Stethoskop گوشی معاینه پزشکی

der Zahn دندان

der Zahnarzt دندان پزشک

einen Zahn füllen پر کردن دندان

das Kind bekommt Zähne دندان در آوردن بچه

sich die Zähne putzen مسواک زدن دندان

jemandem einen Zahn ziehen  کشیدن دندان شخص

die dritten Zähne دندانهای مصنوعی

mit den Zähnen knirschen دندان قروچه کردن

die Zahnarzthelferin دستیار زن دندان پزشک

die Zahnärztin دندان پزشک خانم

zahnärztlich مربوط به دندان پزشکی

zahnärztliche Behandlung درمان دندان

die Zahnbehandlung مداوای دندان

das Zahnbein عاج دندان

der Zahnbelag جرم دندان

die Zahnbürste مسواک

die Zahncreme خمیر دندان

das Zahnklappern بهم خوردن دندان بخاطر سرما یا از ترس

das Zähneknirschen دندان قرچه

zahnen فعل دندان کشیدن

der Zahnersatz دندان مصنوعی

die Zahnfäule خرابی یا کرم خوردگی دندان

das Zahnfleischbluten خونریزی لثه دندان

zahnlos بی دندان

die Zahnlücke فاصله درریف دندانها

die Zahnmedizin دندان پزشکی

die Zahnpasta خمیر دندان

die Zahnpastatube لوله خمیر دندان

die Zahnpflege مراقبت از دندان ها

die Zahnprothese دندانهای مصنوعی

der Zahnschmelz مینای دندان

der Zahnschmerz دندان درد

Ich habe Zahnschmerzen من دندان درد دارم

der Zahnstein جرم دندان

der Zahnstocher خلال دندان

der Zahntechniker دندان ساز

der Zahnwechsel  در آوردن دندان مجدد بعد از دندان شیری

das Zahnweh دندان درد

die Zahnwurzel ریشه دندان

 einen Arzt zur Rate ziehen به دکتر مراجعه کردن 

و

 und

نه؟،اینطورنیست؟

 ?nicht wahr

اما

 aber

چهبد،چهحیف

 schade

خیلی

 sehr

باکمالمیل،البته

 gern

یا

 oder

همینالان،فوری

 sofort

اینجا

 hier

مطمئنا

 (sicher(lich

همچنین

 auch

اما

 sondern

هردو

 beide

درنهایت

 schließlich

مقداری،چیزی

 etwas

درسته!

 stimmt

فقط

 nur

بههرحال

 überhaupt

دوباره

 wieder

کافی

 genug

باامیدواری

 hoffentlich

دقیقا

 genau

بین

 zwischen

گاهی

 manchmal

درنتیجه

 deshalb

همیشه

 immer

زیاد

 (viel(e

هرگز

 nie

واقعا

 wirklich

معمولا

 oft

باهم

 zusammen

البته

 klar

همه

 alle

شاید

 vielleicht

الان،حالا

 jetzt

کمی

 ein bisschen

پس

 also

کمی

 ein wenig

یکیدیگر

 noch ein

بههیچوجه

 gar nicht

تاالانهم(معادلدقیقفارسیندارد)

 schon

بههیچوجه

 kein bisschen

 

این حتمی است

داس ایست زیشر

Das ist sicher.

دقیقا نمی دانم

ایش وایس نیشت گِناو

Ich weiss nicht genau.

شما باید این را بدانید

داس موسن زی ویسن

Das mussen Sie wissen.

من نمی توانم این کار را بکنم

دیزِ آربایت کان ایش نیشت ماخِن

Diese arbeit kann ich nicht machen

این خیلی مهم است

داس ایست زهِر ویشتیگ

Das ist sehr wichtig.

چیزی نگفتم

ایش زاگته نیشتس

Ich sagte nichts

این طبیعی است.بدیهی است

داس ایست ناتو(ر)لیش

Das ist natürlich

من نمیفهمم

ایش فِشتیه نیشت

Ich Verstehe nicht

هنوز خیر

نُخ نیشت

Noch nicht

خیلی دیر است

اِس ایست زِهِر شپِت

Es ist sehr spät.

نام من ..... هست

ماین نامه ایست

... Mein Name ist

الان میام

ایش کمه گِلایش

Ich komme gleich

این خیلی زیاد است

داس ایست تسو فیل

Das ist zu viel.

او هنوز نیامده

ار ایست نخ نیشت دا

Er ist noch nicht da.

اینجا- آنجا

هیِر(آ)- دُرت

Hier -Dort

من توریست هستم

ایش بین توقیست

Ich bin Tourist

بزودی

بالد

Bald

بزودی می بینمت

بیس بالد

bis bald

شما اشتباه می کنید

زی ایقِن زیش

Sie irren sich.

واضح است که

اِس لویشتِت آین داس

... Es leuchtet ein,dass

 

آیاانگلیسیصحبتمیکنید؟

شپرِشِنزیاِنگلیش

? Sprechen Sie Englisch

منآلمانیصحبتنمیکنم.

ایششپرِشهکایندُویچ

Ich Spreche Kein Deutsch

اسمشماچیست؟

ویهایسِنزی

? Wie heissen Sie

اسمشماچیست؟

واسایستایرنامه

? Was ist Ihr Name

ناممنامرهاست.

ایشهایسهامره

Ich heisse Emre.

لطفایکدقیقهصبرکنید

بیتهوارتنزیآینِنمُمِنت

Bitte warten Sie einen Moment

هرچیمیگمعملکنید

تونزیواسایشاینِنزاگه

. Tun Sie was ich Ihnen sage

مننمیدانم

ایشوایساِسنیشت

. Ich weiss es nicht

اینکاررانکنید

تونزیداسنیشت

Tun Sie das nicht

چهچیزیمیخواهید؟

واسوُلِنزی

?Was wollen Sie

نشانبدهید

تسایگِنزی

! Zeigen Sie

کجامیشهآبپیداکرد؟

وُفیندِتمانواسِر

?Wo findet man Wasser

آیاشماحاضرهستید؟

زیندزیفرتیگ

? Sind Sie fertig

منحاضرهستم

ایشبینبِقایت

Ich bin bereit

توکیهستی؟

وِربیستدوو

? Wer bist du

اسمتوچیست؟

ویهایستدوو؟

? Wie heisst du

چکارمیکنی؟

واسماخستدوو؟

?Was machst du

چرا؟

واقوم

? Warum

لطفاقدریآهستهترصحبتکنید

بیتهشپرِشِنزیلانگزامر

Bitte sprechen Sie langsamer.

بعدا

شپِتِر

Später

بیاییداینجا

کُمِنزیهیِر

! Kommen Sie hier

بگویید!

زاگنزی

! Sagen Sie

چهمیگویید؟

واسزاگنزی

? Was sagen Sie

اینچههست؟

واسایستداس

? Was ist das

دنبالمنبیایید

فُلگِنزیمیر( آ)

Folgen Sie mir

دررابازکنید

اُفنِنزیدیتوور( آ)

! Öfnnen Sie die Tür

سیگارکشیدنممنوع

قاوخِنفِبُتِن

Rauchen Verboten

عجلهکنید

بآیلِنزیزیش

! Beeilen Sie sich

بهکجامیروید

وُهینگِهِنزی

? Wohin gehen Sie

منبایدبروم

ایشموسگهن

Ich muss gehen

منوقتندارم

ایشهابهکاینهتسایت

Ich habe keine Zeit

نزدیکتربیایید

کُمِنزینِهِر

! Kommen Sie näher

بهچهفکرمیکنی؟

وُقاندِنکِنزی

? Woran denken Sie

چهبایدبکنم؟

واسزُلایشماخِن

Was soll ich machen

کجاکارمیکنید؟

وُآبایتِنزی

? Wo arbeiten Sie

 

صبح بخیر

گوتِن مُرگِن

Guten Morgen

روز بخیر

گوتِن تاگ

Guten Tag

عصر بخیر

گوتِن آبِند

Guten Abend

شب بخیر

گوته ناخت

Gute Nacht

خدا حافظ

آوف ویدر ( آ ) زیهِن

Auf Wiedersehen

خواهش می کنم! لطفا!

بیتِ

Bitte!

متشکرم

دانکه

! Danke

بفرمائید!

بیتِ شُون

! Bitte schön

خیلی

زِهِر

Sehr

خیلی خوب

زهر گوت

! Sehr gut

سپاسگزارم، خیلی ممنون

فیلِن دانک

!Vielen Dank

معذرت میخوام

اِنتشول دیگونگ

Entschuldigung

معذرت میخوام

فِرتسای هونگ

Verzeihung

البته، معلوم است

نا کلار

Na,Klar

بله

یا

Ja

خیر

ناین

Nein

خوشوقتم

آن گِنِم

Angenehm

خیلی خوشوقتم

زهر آن گِنِم

Sehr Angenehm

خداحافطی خودمونی(بای بای)

چوس

Tschüs

مسلم است، معلوم است

داس ایست دُخ کلار

Das ist Doch Klar

شما حق دارید

زی هابِن قِشت

Sie haben recht

اینجا بفرمائید بنشینید

زِتسِن زی زیش هی یِر هِر

Setzen Sie sich hierher

معذرت می خواهم

انت شول دیگِن زی

Entschuldigen Sie

فکر خوبی است

داس ایست آییِ گوته گِدانکه

Das ist einer gute Gedanke

تو را دوست دارم.

ایش لیبه دیش

Ich liebe dich

خانمها و آقایان

دامِن اُند هِقِن

Damen und Herrn

احوال شما چطور است؟

وی گِت اِس اینِن

?Wie geht's ihnen

خوب هستم

اِس گِت میِر ( آ ) گوت

. Es geht mir gut

متشکرم، خیلی خوب

دانکه زهر گوت

Danke ,sehr gut

اهمیتی ندارد. مهم نیست

ماخت نیشتس

! Macht nichts


اصطلاحات روزمره آلمانی

0

 null

1

 eins

اولین

 erste

2

 zwei

دومین

 zweite

3

 drei

سومین

 dritte

4

 vier

چهارم

 vierte

5

 fünf

پنجم

 fünfte

6

 sechs

ششم

 sechste

7

 sieben

هفتم

 siebte

8

 acht

هشتم

 achte

9

 neun

نهم

 neunte

10

 zehn

دهم

 zehnte

11

 elf

یازدهم

 elfte

12

 zwölf

دوازدهم

 zwölfte

13

 dreizehn

سیزدهم

 dreizehnte

14

 vierzehn

چهاردهم

 vierzehnte

15

 fünfzehn

پانزدهم

 fünfzehnte

16

 sechzehn

شانزدهم

 sechzehnte

17

 siebzehn

هفدهم

 siebzehnte

18

 achtzehn

هجدهم

 achtzehnte

19

 neunzehn

نوزدهم

 neunzehnte

20

 zwanzig

بیستم

 zwanzigste

21

 einundzwanzig

بیست و یکم

 einundzwanzigste

22

 zweiundzwanzig

بیست و دوم

 zweiundzwanzigste

23

 dreiundzwanzig

بیست و سوم

 dreiundzwanzigste

24

 vierundzwanzig

بیست و چهارم

 vierundzwanzigste

30

 dreißig

سی ام

 dreißigste

40

 vierzig

چهلم

 vierzigste

50

 fünfzig

پنجاهم

 fünfzigste

60

 sechzig

شصتم

 sechzigste

70

 siebzig

هفتادم

 siebzigste

80

 achtzig

هشتادم

 achtzigste

90

 neunzig

نودم

 neunzigste

100

 ein)hundert)

1,000

 

  ankommen 

(رسیدن، به مقصد رسیدن، وارد شدن)

 Wann kommt dieser Zug in Hamburg an?

(کی این قطار به هامبورگ می رسد.)

  die Ankunft 

(ورود)

 Auf diesem Plan steht nur die Ankunft(-szeit) der Züge. 

(روی این برنامه فقط زمان ورود قطارها نوشته شده.)

 ankreuzen 

(تیک زدن، علامت چک زدن)

  Auf dem Formular müssen Sie an mehreren Stellen etwas ankreuzen. 

(بر روی فرم باید در بیشتر موارد چیزی را تیک بزنید.)

 anmachen 

(روشن کردن)

  Mach bitte das Licht an! 

(لطفا آن چراغ را روشن کن)

 (sich) anmelden 

(وارد شدن[به محیط کاربری یا یک گروه]، نام نویسی کردن، وارد یک سایت شدن، عضو شدن)

  Wo kann ich mich anmelden? 

(کجا میتوانم نام نویسی کنم؟)

 die Anmeldung

(نام نویسی)

  Eine Anmeldung für diesen Kurs ist nicht mehr möglich.

(نام نویسی برای این کلاس دیگر ممکن نیست.)

  die Anrede 

(درود، تهنیت، سلام)

 Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß. 

(لطفا یک تهنیت و سلام هم بنویسید.)

 anrufen 

(تلفن کردن، تماس گرفتن)

 Kann man Sie anrufen? 

(آیا کسی می تواند با شما تماس بگیرد؟ [آیا میتوانم به شما تلفن بزنم])

 Peter ruft kurz seine Freundin an. 

(پیتر کوتاه با دوست دخترش تماس گرفت.)

 der Anruf , -e

(تماس تلفنی)

  Sie bekommt viele Anrufe auf ihrem Handy. 

(او تماس های زیادی روی موبایلش دریافت کرد.)

  der Anrufbeantworter 

(دستگاه پیغام گیر تلفن)

  Wir sind im Moment nicht da. Sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter 

(ما در حال حاضر نیستیم. لطفا در دستگاه پیغام گیر صحبت کنید.)

 die Ansage , -n

(اطلاعیه، خبر جدید)

  Hören Sie die Ansagen. 

(اطلاعیه ها را گوش کنید.)

 der Anschluss 

(ارتباط، اتصال، ارتباط تلفنی یا ترابری یا افراد)

 In Mannheim haben Sie Anschluss nach Saarbrücken. 

(آیا در منهایم با ساربروکن ارتباط دارید.)

  Ist das die Anmeldung für einen Telefonanschluss? 

(آیا این درخواست برای یک خط تلفن [اتصال تلفن] است.)

 an sein 

(روشن بودن)

 Heute Nacht war das Licht an. 

(امشب این چراغ روشن بود.)

 antworten 

(جواب دادن، پاسخ دادن، جواب تلفن را دادن)

 Er antwortet nicht. 

(او جواب نداد.)

 die Antwort , -en

(جواب، پاسخ)

 Er gibt leider keine Antwort. 

(متاسفانه او هیچ پاسخی نداد.)

 die Anzeige , -n

(اگهی، تبلیغ)

 Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen.

(من اگهی شما را در روزنامه خواندم.)

  [sich] anziehen 

(لباس پوشیدن)

 Ich muss mich noch anziehen.

(من باید لباسم هم بپوشم.)

 das Apartment , -s

(آپارتمان، واحد مسکونی آپارتمانی)

  Wir haben ein Apartment gemietet. 

(ما یک آپارتمان اجاره کرده ایم.)

 der Apfel , -Ä

(سیب)

 Ein Pfund Äpfel bitte. 

در عبارت داده شده Ich به معنای “من” و bin به معنای “هستم” است. از این جمله بسیار کاربردی می توانید برای معرفی خود استفاده کنید. به مثال های زیر توجه کنید.

   Ich bin Ali. (من علی هستم)

 Ich bin Babak.  (من بابک هستم)

 Ich bin Mahsa.  (من مهسا هستم)

حال میخواهیم از طریق همین جمله شغل خود را نیز معرفی کنیم. برای این کار بعد از عبارت Ich bin از واژه ein به معنای “یک” استفاده می کنیم. برای مثال:

   Ich bin ein Architekt. (من یک معمار هستم)

با قرار دادن هر واژه دیگر به جای واژه Architekt می توانید شغل دیگری را معرفی کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

   Ich bin ein Musiker. (من یک نوازنده موسیقی هستم)

 Ich bin ein Lehrer. (من یک معلم هستم)

 Ich bin ein Fotograf. (من یک عکاس هستم)

 Ich bin ein Busfahrer. (من یک راننده اتوبوس هستم)

یکی از اولین نکاتی که در گرامر زبان آلمانی با آن برخورد خواهید کرد وجود جنسیت است. جنسیت اسم یا فرد بر نحوه توصیف جملات تاثیر میگذارد و این نکته ایست که با کمی دقت خواهید توانست آن را رعایت کنید. تمامی جملات بالا در صورتی درست خواهد بود که “من” یک فرد مذکر باشم. برای ایجاد شغل های مونث در زبان آلمانی یک پسوند in- به این شغل ها اضافه می شود. به مثال های زیر توجه کنید.

   Architekt (معمار مرد)

 Architektin (معمار زن) 

 Musiker  (نوازنده مرد)   Musikerin(نوازنده زن)

 Lehrer (معلم مرد)   Lehrerin (معلم زن)

 Fotograf (عکاس مرد)   Fotografin(عکس زن)

 Busfahrer (راننده اتوبوس مرد)   Busfahrerin (راننده اتوبوس زن)

نکته کوچک دیگری که نیاز است به آن دقت کنید این است که برای اشاره به یک شی مونث باید به واژه ein نیز یک پسوند e- اضافه کرد. (که به صورت eine در خواهد آمد.)

حال به مثال های زیر توجه کنید:

   Ich bin eine Lehrerin.(من یک معلم زن هستم)

 Ich bin eine Fotografin. (من یک عکاس زن هستم)

 Ich bin eine Architektin. (من یک معمار زن هستم)

ضمیر های شخصی در زبان آلمانی گذشته از حالت سوم شخص مفرد، همگی دارای معادل های هماهنگ در زبان فارسی است. برای آشنایی اولیه با این ضمایر به جدول زیر مراجعه می کنیم. بعد از بررسی دقیق جدول در رابطه با هر ضمیر بیشتر توضیح می دهیم.

جدول ضمایر شخصی در زبان آلمانی 

ضمایر شخصی

مفرد

فارسی

آلمانی

اول شخص

من

   Ich

دوم شخص

تو (دوستانه)

تو (محترمانه)

   du

 Sie**

سوم شخص

او

   es (خنثی)*

 sie(مونث)*

 er (مذکر)*

در یک نگاه ساده و اولیه دو نکته جلب توجه می کند.

1- نکته اول اینکه در زبان آلمانی بر خلاف فارسی (مشابه انگلیسی) برای حالت سوم شخص مفرد سه ضمیر متفاوت برای جنسیت های مختلف داریم. این نکته ایست که باید حتما توجه زیادی به آن داشته باشید.

2- نکته دوم اما در ضمیرهای دوم شخص مفرد است. در این ضمیر به جز حالت معمولی یا دوستانه یک حالت محترمانه نیز برای اشاره وجود دارد. البته ما نیز در دوم شخص مفرد معمولا از ضمیر “شما” برای حالت محترمانه استفاده می کنیم، که به شما کمک می کند درک بهتری از معنای آن داشته باشید. تنها تفاوت دو ضمیر در حرف اول آنهاست. ضمیر دوم شخص محترمانه با حرف اول بزرگ و ضمیر سوم شخص مونث با حرف اول کوچک نوشته می شود. (این دو ضمیر در صورتی که اول جمله باشند کاملا مشابه می شوند. در این صورت آنها را از روی نحوه صرف فعل تشخیص می دهیم که بعدا به آن می پردازیم.)

توجه کوچک: جدا از این جدول ضمایر دیگری (ضمایر ملکی و ضمایر مفعولی) نیز در زبان آلمانی وجود دارد که البته نیازی نیست حالا نگران آنها باشید.

برای درس دوم موضوع مهم دیگری وجود ندارد از این رو شما را به یادگیری چند جمله کاربردی در زبان آلمانی دعوت می کنم. (در یادگیری این جملات خود را درگیر گرامر یا واژه های درون آن نکنید و کل جمله را با معنی یاد بگیرید.)

معادل فارسی

اصطلاح آلمانی

معادل فارسی

اصطلاح آلمانی

روز بخیر، سلام

    Guten Tag

صبح بخیر

   Guten Morgen

شب بخیر

    Gute Nacht

عصر بخیر

   Guten Abend

خدانگه دار، به امید دیدار

      Auf Wiedersehen

سلام، درود

   Hallo

نکته فرهنگی/زبانی: عبارت Gute Nacht عموما پیش از خواب مورد استفاده است و برای سلام دادن در شب از Guten Abend استفاده کنید. Guten Tag برای هر ساعتی از روز قابل استفاده است.

در درس قبل ضمایر شخصی فاعلی در زبان آلمانی را آموختید. در این درس می خواهیم از این ضمایر در کنار فعل Sein استفاده کرده و جملات بیشتری بسازیم. جدول زیر را با دقت بررسی کنید:

جدول صرف فعل Sein

مفرد

ضمیر

فعل

اول شخص

ich

   bin

دوم شخص

du

 

Sie

   bist

 sind

سوم شخص

es

sie

er

   ist

حال سعی می کنیم عباراتی را با هر حالت بسازیم:

   Ich bin ein Fotograf.(من یک عکاس هستم.)

 Du bist ein Fotograf.(تو یک عکاس هستی.) 

 Er ist ein Fotograf. (او [مرد] یک عکاس است.)

 Sie ist eine Fotografin. (او [زن] یک عکاس است.)

 Sie sind ein Fotograf.   (شما [محترمانه] عکاس هستید.)

جملات زیر به صورت مشخص نحوه استفاده از فعل بودن را نشان می دهد. جملات را با دقت تکرار کنید تا تمام حالات آن را یاد بگیرید. سعی کنید در زمان تکرار کردن هر جمله به معنای آن فکر کنید تا جملات شکل واقعی در ذهن شما بگیرد.

نکته: نکته ای که ممکن است از درس اول به صورت سوال برای شما مطرح شده باشد این است که چرا در واژه Fotograf حرف اول به صورت بزرگ نوشته شده؟! در زبان انگلیسی در دو حالت حرف اول یک کلمه به صورت بزرگ نوشته خواهد شد. حالت اول اینکه در ابتدای جمله نوشته شود و حالت دوم اینکه نامی مشخص باشد (مانند نام فرد، نام رودخانه، کشور و …) اما در زبان آلمانی تمامی اسامی با حرف اول بزرگ نوشته می شوند (هر واژه ای که از نظر گرامری اسم باشد). پس هر واژه ای که نقش اسم در جمله را داشته باشد حرف اول آن بزرگ نوشته خواهد شد. به همین دلیل واژه Fotograf با حروف بزرگ نوشته شده است.

تمرین!

برای تمرین این بار شما فعل Sein را صرف کنید و برای این کار از دو شغل که در درس اول با آنها آشنا شدیم استفاده کنید. Lehrer / Musiker (توجه داشته باشید که برای سوم شخص مفرد از شکل درست شغل استفاده کنید!)

.Ich bin ein Fotograf

… Du bist

کلمات بیشتر:

پس از پایان تمرین شغل های جدید زیر را یاد بگیرید و صرف فعل را با آنها نیز تکرار کنید:

   Kellner (پیش خدمت مرد) 

 Kellnerin (پیش خدمت زن) 

 Ingenieur (مهندس مرد) 

 Ingenieurin (مهندس زن)

بهترین اموزشگاه زبان آلمانی در تهران


 
 


 مشاغل:

Historiker             

 Historikerin  

 تاریخ شناس زن

 پپروزنامه نگار
Journalistin     

 Journalist  

پپروزنامه نگار
Journalistin                      

روزنامه نگار زن
Student                                

دانشجو
Studentin                               

دانشجو خانم
Arzt                                        

دکتر
Ärtin                                         

دکتر زن 


معرفی کردن:

Vorname:اسم  

Familienname:فامیل  

Herkunft:منظور کشور است  
Wohnort:آدرس  

Beruf:شغل     

Alter:سن              ،
Familienstand:وضعیت تاهل    

 

Kinder:تعداد بچه

 

 

اموزش زبان المانی دراموزشگاه گات

 

 

 

خوب اولین بخش را با توضیحات ساده درباره ساختار جملات مورد استفاده در معرفیهای روزانه آغاز میکنیم:

 

در زبان آلمان معرفی خود را معمولا با جله ساده Ich bin ...که به معنی من هستم است شروع میکنیم. به مثالهای زیر توجه کنید:

 

من Sabine Möller هستم.

Ich bin Sabine Möller

من Christian Maier هستم.

Ich bin Christian Maier

من خانم Kracht هستم.

Ich bin Frau Kracht

من آقای Jansen هستم.

Ich bin Herr Jansen

 

 

 

 

 

برای پرسیدن نام یک نفر میتوانید از Sind Sie ...?در موارد محترمانه و از Bist du...? در موارد دوستانه استفاده کنید. به مثالهای زیر توجه کنید:

 

آیا تو Sabine Möller هستی؟

؟Bist Du Sabine Möller

آیا تو Christian Maier هستی؟

؟Bist du Christian Maier

آیا شما خانم Kracht هستید؟

؟Sind Sie Frau Kracht

آیا شما آقای Jansen هستید؟

؟Sind Sie Herr Jansen

 

 

 

 

 

توجه داشته باشید که S در Sie (به عنوان ضمیر محترمانه) همیشه با حرف بزرگ نوشته میشود.

 

 

 

در این بخش به معرفی مقدماتی اسامی و در واقع شغلهای مذکر و مونث میپردازیم. در زبان آلمانی یک شغل میتوانند مونث یا مذکر باشند. عمل مونث کردن یک شغل در بیشتر موارد به وسیله اضافه کردن یک –in به انتهای شغل انجام میشود.

 

 

 

Ich bin Lehrer

من معلم (مذکر) هستم

Ich bin Lehrerin

من معلم (مونث) هستم

Ich bin Polizist

من مامور پلیس (مذکر) هستم

Ich bin Polizistin

من مامور پلیس (مونث) هستم

Ich bin Mechaniker

من مکانیک (مذکر) هستم

Ich bin Mechanikerin

من مکانیک (مونث) هستم

 

 

 

 

 

توجه داشته باشید که در زبان آلمانی نیز مانند فارسی (و متفاوت از انگلیسی) نیازی به آوردن کلمه یک یا (ein(e قبل از شغل نیست.

 

 

 

برای مشخص کردن ملیتتان روشی ساده وجود دارد و آن هم استفاده از عبارت Ich komme aus ...  است که به صورت تحت الفظی به معنی «من از ... آمدم » است اما معنی آن «من اهل ... هستم» است. به مثالهای زیر توجه کنید:

 

 

 

Ich komme aus dem Iran

من اهل ایران هستم.

Ich komme aus Berlin

من اهل برلین هستم.

Ich komme aus Schottland

من اهل اسکاتلند هستم.

 

 

 

 

 

برای معرفی محل زندگیتان باید از عبارت Ich wohne in ... استفاده کنید که به معنی «من در ... زندگی میکنم» است. به مثالهای زیر توجه کنید:

 

Ich wohne in Tehran

من در تهران زندگی میکنم.

Ich wohne in Deutschland

من در آلمان زندگی میکنم.

Ich wohne in Frankfurt

من در فرانکفورد زندگی میکنم.

 

 

 

 

 

 

 

در این بخش به معرفی ضمیر مالکی (mein(e  میپردازیم. در زبان آلمانی با توجه به نوع اسمی که میخواهیم در مورد مالکیت آن صحبت کنیم ضمیر ملکی نیز متفاومت است به این صورت که:

 

زمانی که در مورد مالکیت یک اسم مذکر صحبت میکنیم از mein استفاده میکنیم.

 

زمانی که در مورد مالکیت یک اسم مونث صحبت میکنیم از meine استفاده میکنیم.

 

به مثالهای زیر توجه کنید:

 

او همسر (زن) من است.

.Das ist meine Frau

او دختر من است.

.Das ist meine Tochter

او شوهر من است.

.Das ist mein Mann

.او پسر من است

.Das ist mein Sohn

او دوست (مذکر) من است.

.Das ist mein Freund

او همکار (مذکر) من است.

.Das ist mein Kollege

 

 

 

wohnen (زندگی کردن) و kommen (آمدن) توضیح خواهم داد:

 

ich

من

 

 

 

 

 

 

ich komme

.من میآیم

ich wohne

.من زندگی میکنم

 

 

 

 

 

 

 

du

(تو (غیر رسمی

 

 

 

 

 

du kommst

.تو میآیی

du wohnst

.تو زندگی میکنی

 

 

 

 

 

 

 

Sie

(شما (توی رسمی

 

 

 

 

 

Sie kommen

.شما میآیید

Sie wohnen

.شما زندگی میکنید

 

 

 

در این بخش به معرفی حروف تعریف برای اسامی معرفه یعنی der, die, das می‌پردازیم. در زبان آلمانی هر اسمی دارای جنس است و این جنسیت می‌تواند هیچ‌گونه ربطی به معنی اسم مورد بحث نداشته باشد. هر اسم در زبان آلمانی می‌توان یکی از این سه حالت را داشته باشد: مذکر (maskuline), مونث (feminine) خنثی (neuter). بهترین راه برای تعیین جنس اسمی که از آن اطلاع ندارید استفاده از دیکشنری است.

 

Der حرف تعریف معرفه برای اسامی مذکر است:

 

der Apfel

سیب

der Bruder

برادر

 

 

 

 

 

Die حرف تعریف معرفه برای اسامی مونث است.

 

die Straße

خیابان

die Freundin

(دوست (مونث

 

 

 

 

 

Das حرف تعریف معرفه برای اسامی خنثی است.

 

das Fahrrad

دوچرخه

das Kind

کودک

 

 

 

 

 

بهترین روش برای یادگیری جنس اسامی در زبان آلمانی حفظ کردن آنها همراه با اسم است.

 

 

 

ر اینجا با تعدادی از کلمات سوالی در زبان آلمانی آشنا خواهید شد:

 

 

 

چه...؟

Was...?

کی...؟ چه وقت...؟

Wann...?

کجا...؟ کدام محل...؟

Wo...?

چه کسی...؟

Wer...?

به کجا...؟

Wohin...?

چند تا...؟ چقدر...؟

Wie viel...?

 

 

 

 

 

پس از استفاده کردن از یک کلمه سوالی در جمله فعل اصلی بلافاصله بعد از آن میآید. به مثالهای زیر توجه کنید:

 

 

 

؟Was sind Sie von Beruf

شغل شما چیست؟

؟Was ist das

این چیست؟

؟Wo wohnen Sie

کجا زندگی میکنید؟

؟Wohin, bitte

به کجا, لطفا؟

 

 

 

 

 

در برخی موارد برای سوالی کردن جمله نیازی به استفاده از کلمات سوالی نیست. در این موارد به سادگی با جابهجا کردن محل فعل از جایگاه دوم در جمله به جایگاه اول میتوان جمله را سوالی کرد. به جملات زیر توجه کنید:

 

 

 

؟Ist das ein Taxi
؟Ist das der Herd
؟Sind wir da

Das ist ein Taxi
Das ist der Herd
Wir sind da

 

 

 

 

 

این بخش درباره مکان و سوال کردن درباره مکان است. برای سوال کردن درباره محل یک چیز یا کس از wo به معنی کجا استفاده میکنیم.

 

کجا زندگی میکنی؟

؟Wo wohnst du

 

 

 

 

 

زمانی که میخواهیم درباره واقع شدن چیزی در محلی صحبت کنیم از inاستفاده میکنیم:

 

من در برلین زندگی میکنم.

Ich wohne in Berlin

 

 

 

 

 

برای مشخص کردن مکان یک چیز همچنین میتوان از anنیز استفاده کرد.(از آنجایی که فاقد معادل فارسی است باید بگویم an معنایی شبیه به at در انگلیسی دارد).

 

من در دانشگاهی در برلین درس میخوانم.

Ich studiere an der Universität in Berlin

 

I'm studying at Berlin University

 

 

 

 

 

هر دو حرف اضافه an و in با توجه به جنس اسمی که پس از آنها میآید تغییر میکنند.

 

با هر کدام از اسامی مذکر و خنثی حرف اضافهی in به imتبدیل میشود که در واقع حالت خلاصه شدهای از in demاست. به مثال زیر توجه کنید:

 

(das Krankenhaus)
Ich arbeite im Krankenhaus

 

حرف اضافه an نیز دارای حالتی مشابه است و با اسامی مذکر و خنثی به شکل am در میآید که درواقع حالت خلاصه شدهای از an dem است. به مثال زیر توجه کنید:

 

(der Potsdamer Platz)
؟Ist das am Potsdamer Platz

 

در مواجهه با اسامی مونث حروف اضافی in و an موجب میشوند که حرف تعریف آن اسم یعنی dieبهder تغییر کند. به مثالهای زیر توجه کنید:

 

(die Oranienburger Straße)
Ich wohne in der Oranienburger Straße

 

(die Universität)
Ich studiere an der Universität

 

 

 

در این بخش درباره طریقه سوال کردن و صحبت کردن درباره مقصد صحبت میکنیم. برای سوال کردن درباره مقصد باید از کلمه سوالی wohinبه معنی «به کجا» استفاده کرد.

 

به کجا میروید؟

؟Wohin gehen Sie

 

 

 

 

 

برای صحبت کردن درباره مقصد از حروف اضافه nachوzu استفاده میکنیم.

 

از حرف اضافه nach در مواردی استفاده میشود که بخاهیم درباره یک شهر یا کشور صحبت کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

 

من به برلین میروم (میرانم).

Ich fahre nach Berlin

 

 

 

 

 

برای صحبت کردن درباره مقصد در بیشتر موارد از حرف اضافه zu استفاده میشود. باید توجه داشته باشید که با اسامی مذکر و خنثی حرف اضافه zu به zum تبدیل میشود, که در واقع حالت خلاصهای از zu demاست.

 

der Platz » zum Platz
das haus » zum haus

 

با اسامی مونث حرف اضافه zu به zur تبدیل میشود, که در واقع حالت خلاصه شدهی zu derاست.

 

die Oranienburger Straße » zur Oranienburger Straße
die Galerie » zur Galerie

 

 

 

 

 

در این بخش درباره برخی از کاربردهای واژه bitte صحبت خواهیم کرد. در زبان آلمانی واژه bitte واژه بسیار پرکاربردی است. این واژه با توجه به کاربردش میتواند معانی بسیار متفاوتی داشته باشد اما به طور کلی به جملات و درخواستها حالت مودبانه میدهد. حال با برخی از معانی آن آشنا میشویم:

 

Bitte میتواند به معنی لطفا باشد:

 

Können Sie mir helfen, bitte?

لطفا, میتوانید به من کمک کنید؟

Eine Tasse Tee, bitte.

یک فنجان چای, لطفا؟

 

 

 

 

 

از Bitte sehrبه معنی بفرمایید (در هنگام تحویل دادن چیزی) استفاده میشود:

 

بفرمایید, نوشابهیتان.

.Bitte sehr, Ihr cola

 

 

 

 

 

از. Bitte schön برای پاسخ دادن به تشکر و به معنی «خواهش میکنم» استفاده میشود:

 

Danke

ممنونم

Bitte schön

خواهش میکنم

 

اموزش مکالمه المانی در اموزشگاه گات
A Oh! Entschuldigung! … Entschuldigung, es tut mir wirklich leid.
.اوه ، معذرت می خواهم! … معذرت، واقعا متاسفم

D Es ist schon okay.
.مشکلی نیست

A Sind Sie sicher?
مطمئن هستید (واقعا)؟

D Ja. Es ist okay.
.بله. مشکلی نیست

A Sind Sie wirklich sicher?
واقعا مطمئن هستید؟

D Ja. Es ist nur Wasser.
.بله، فقط آب هستش

A Kein Problem?
مشکلی نیست؟

D Nein, kein Problem.
.نه، مشکلی نیست

A Ich bin Joe Cardigan, und Sie?
اسم من جو کاردیگان هستش ، و شما؟

D Ich bin Anke Löwen.

.اسم من آنکه لوون هست

 


Diese Stadt ist wirklich groß.
Das war wirklich lecker.

sein  (Verb)  بودن – مصدر
Das kann doch nicht wahr sein!
Ich bin Student.

es  (Personalpronomen) آن – ضمیر شخصی سوم شخص خنثی 
Es ist schön, dass Sie da sind.
Es ist früh am Morgen.

schon  (Adverb)  در این متن به عنوان کلمه تشدید کننده
 Es ist schon okay.

Sie  (Personalpronomen) شما
Haben Sie eine andere Kreditkarte?
Sprechen Sie Englisch?
Sie sind Herr Smith.

sicher  (Adjektiv)  مطمئن
Bist du dir sicher?

ja  (Adverb)   بله
Ja, das stimmt.

nur  (Adverb) فقط ، تنها
Ich esse nur Gemüse.

Wasser  (Nomen) آب
Ein Glas Wasser ohne Kohlensäure bitte!

nein    خیر
Nein, ich bin nicht aus Köln.

ich  (Personalpronmen) من
Ich hatte letzte Woche so viel zu tun!
Ich bin Lisa.

und  (Konjunktion)  و
Thomas und Lisa.

Verkäuferin                                                   فروشنده

Bitte schön?                                                 بفرمایید؟

Kann ich Ihnen helfen?                                   می تونم کمکتون کنم؟

Was / Wie viel möchten Sie?                          چی / چقدر می خواهید؟

(Möchten Sie) sonst noch etwas?                    چیز دیگری می خواهید؟

Wir haben kein(e) ….. mehr.                             ما….. نداریم

(Das macht dann)…..  Euro….                         بنابراین حسابتون می شود …. یورو

 

حال به ساختار جملاتی که معمولا از طرف مشتری بیان می شود توجه نمایید.

Kunde / Kundin                                               مشتری مرد / مشتری زن

Ich möchte / Ich hätte gern / Ich brauche        ein Kilo Äpfel.                                             من یک کیلو سیب می خواهم

 

 

همانطور که  مشاهده می کنید ۳ عبارت Ich möchte / Ich hätte gern / Ich brauche  دقیقا به یک معنا می باشند و شما می توانید از هر یک از این جملات که دوست داشتید هنگام نیاز استفاده نمایید.

 

 

Haben Sie Eier?                   تخم مرغ دارید؟

Wo finde ich Salz?               کجا نمک پیدا می کنم؟

 

 

Was kostet ein Kilo Tomaten?                              یک کیلو گوجه فرنگی چقدر می شود؟

Wie viel kostet ein Liter Milch?                              یک لیتر شیر چقدر می شود؟

Was kosten 100g Rindfleisch?                              صد گرم گوشت گاو چقدر می شود؟

 

از جمله فعل های زبان آلمانی که بسیار پرکاربردی می باشند می توان به فعل möchten اشاره کردن. در هنگام خرید کردن فعل möchten (خواستن) در جملات بسیار پرکاربرد می باشد. در این قسمت می توانید صرف فعل möchten را مشاهده نمایید.

ich           möchte

du            möchtest

er/ sie       möchte

wir            möchten

ihr             möchtet

sie / Sie    möchten

ضمایر فاعلی

ich

ish

من

wir

veer

ما

du

doo

تو (رسمی)

ihr

eer

شما

er, sie, es

air, zee, ess

او (مونث, مذکر و خنثی)

sie ,Sie

zee

آنها, تو یا شما (رسمی)

  

صرف زمان حال ساده فعل بودن

من هستم

ich bin

ish bin

ما هستیم

wir sind

veer zint

تو هستی

du bist

doo bihst

شما هستید (غیر رسمی)

ihr seid

eer zide

او (مذکر, مونث و خنثی) هست

er/sie/es ist

air/zee/ess isst

آنها هستند

sie sind

zee zint

 

صرف زمان حال گذشته فعل بودن

من بودم

ich war

ish var

ما بودیم

wir waren

veer vah-ren

تو بودی

du warst

doo varst

شما بودید (غیر رسمی)

ihr wart

eer vart

او (مذکر, مونث و خنثی) بود

er/sie/es war

air/zee/ess var

آنها بودند

sie waren

 

توجه داشته بشید که فعل brauchen با اسم‌ها به کار می‌رود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Ich brauche ein Fahrrad.

من به یک دوچرخه نیاز دارم

Sie brauchen eine Tankstelle

شما به یک پمپ بنزین نیاز دارید

Du brauchst Benzin.

تو به بنزین نیاز داری

 

برای نشان دادن الزام یا نیاز در انجام کاری باید از فعل müssen استفاده کنید. این فعل یک فعل مودال است و در ضمن بی قائده نیز محسوب می‌شود. بعدها درباره طریق استفاده از این فعل صحبت خواهیم کرد.

با وجودی که فعل brauchen تنها با اسم‌ها استفاده می‌شود اما می‌توانید از آن برای نشان دادن عدم نیاز به انجام کاری نیز استفاده کنید. برای این کار باید از nicht پس از فعل استفاده کرده وسپس حرف اضافهzu را پس از آن قرار دهید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Ich brauche nicht zu tanken.

من نیازی به سوخت‌گیری ندارم

Sie brauchen nicht zu arbeiten.

من نیازی به کار کردن ندارم

 

شراب
پاکت

 

die Salate
die Weine
die Packete

سالادها
شراب‌ها
پاکت‌ها

 

و بسیاری از اسامی مونث هم با اضافه کردن حروف  -n یا  -enبه حالت جمع تبدیل می‌شوند.

die Scheibe
die Frau

تکه,  برش
زن

 

die Scheiben
die Frauen

تکه‌ها, برش‌ها
زن‌ها

 

و اگر اسمی به حالت عادی با –en تمام شود حالت جمع آن کاملا مانند حالت مفرد خواهد بود.

ein Brötchen
zwei Brötchen

یک نان
(دو نان (جمع

der Kuchen
die Kuchen

کیک
کیک‌ها

 

حروف صدادار در برخی از اسامی پس از تبدیل شدن به حالت جمع Umlaut  یا دونقطه می‌گیرد. در این حالت تلفظ حرف صدادار عوض می‌شود.

der Apfel
der Sohn
der Bruder

سیب
فرزند پسر
برادر

 

dieÄpfel
die Söhne
die Brüder

سیب‌ها
پسران
برادرها

 

 

 

 

 

از Wie bitte?یا به حالت ساده ترbitte? در مواردی استفاده میشود که شما منظور طرف مقابل را متوجه نمیشوید.

 

جهت های جغرافیایی به زبان آلمانی را به همراه معنی آن ها می توانید مشاهده کنید :

das Zentrum:   مرکز         im zentrum:  در مرکز   

der Norden:     شمال         im Norden:    در شمال 

der Osten:       شرق         im Osten:     در شرق 

der Süden:      جنوب         im Süden:    در جنوب

der Westen:    غرب          im Westen:  در غرب

im Nordosten:   در شمال شرق

im Südosten:    در جنوب شرق 

im Südwesten:  در جنوب غرب

im Nordwesten:  در شمال غرب

 

به جواب تمرین d و f توجه کنید.

d  Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland.

f  Bern ist die Hauptstadt der Schweiz.

هر ۲ یک معنی را می دهند ، یعنی : …. است پایتخت …. ، این قسمت را برای افرادی که متن ها را به دقت مطالعه می کنند توضیح میدهیم. شاید با خودتان بگویید چرا در یک جمله از کلمه "von" به معنی "از" استفاده کردیم و در جمله دیگر با اینکه یاد گرفتید که کشور سوسیس دارای آرتیکل "die" می باشد ، آن را به der تغییر داده ایم و از کلمه "von" هم استفاده نکردیم. 

این مبحث به قواعد گرامری گنتیو (Genetiv) بر می گردد که شما تا سطح مدرک a نیازی به دانستن آن ندارید و ما پس از اتمام دوره a، و ورود به سطح b مبحث Genetiv را برای شما روشن می سازیم. فقط بدانید که جمله f را می توانیم به شیوه جمله d نیز بنویسیم و دقیقا  همان معنا را می دهد.

Bern ist die Hauptstadt von der Schweiz.

به مثال های زیر توجه کنید. هر دو جمله یک معنی را می دهند، اما با ساختار متفاوت. فعلا فقط کافیست تا این جملات را حفظ داشته باشید و چشم شما با آن ها به قول معروف آشنا باشد. در یادگیری عجله نکنید و در هر درس فقط نکات اصلی را که آموزش داده می شود به طور کامل یاد بگیرید و در بقیه موارد فقط درک مطلب کافیست و نیاز نیست ریز به ریز معنی لغات و یا علت ها را بدانید.

Hamburg liegt im Norden von Deutschland.       هامبورگ در شمال آلمان قرار دارد

Hamburg liegt in Norddeutschland.                   هامبورگ در شمال آلمان قرار دارد

فرض کنید می خواهید بپرسید مونیخ کجاست؟ به طرز پرسیدن این سوال توجه کنید .

Wo liegt München?       مونیخ کجا قرار دارد؟

هنگامی که می خواهیم بپرسیم پایتخت یک کشور کجاست به مانند ساختار زیر عمل می کنیم:

Was ist die Hauptstadt von Österreich?        پایتخت اتریش کجاست؟

 

البته شما فعلا با حروف تعریف معین که همان "die,das,der" می باشند آشنا شده اید. پس فعلا در مورد حروف تعریف نامعین کنجکاو نشوید. در مورد جمع بستن نیز باید گفت که اسامی غیرقابل شمارش و برخی از اسامی همیشه به صورت مفرد می آیند که در درس قبل اشاره کوچکی به آن کردیم. به عنوان مثال کلمات زیر به علت غیرقابل شمارش بودن و یا خاص بودن اسم همیشه به صورت مفرد می آیند. توجه کنید که معنی لغاتی را که در این درس برای اولین بار با آن برخورد می کنید ضرورتی ندارد حفظ نمایید. در درس هایی که در آینده داده می شود حتما به این لغات برخورد می کنید. 

کره

die Butter

وطن

die Heimat

طلا

das Gold

نوعی نوشیدنی

der Wein

شیر

die Milch

گوشت

das Fleisch


نکته: همانطوریکه قبلا متذکر شدیم، کلیه اسامی معین در فرم جمع حرف تعریف "die" می پذیرند. حال به بررسی نکات انواع جمع بستن در زبان آلمانی می پردازیم.

۱- بعضی از اسامی موقع جمع بستن فقط حرف تعریف "die" می پذیرند و هیچ خاتمه ای قبول نمی کنند. مثال :

der Lehrer (معلم)  ————————————-> die Lehrer      معلم ها ، این معلم ها

der Schüler (دانش آموز) —————————–> die Schüler    دانش آموزان ، این دانش آموزان

das Messer (چاقو ، کارد) —————————-> die Messer    این چاقوها

 

۲- برخی از اسامی اوملاوت می پذیرند:

der Vater (پدر) —————————————-> die Väter        پدران

die Mutter (مادر) ————————————–> die Mütter      مادران

der Bruder (برادر) ————————————> die Brüder      برادران

der Flughafen (فرودگاه) —————————–> die Flughäfen  فرودگاه ها

der Afpel (سیب) —————————————> die Äpfel         سیب ها

 

۳- بعضی از اسامی در خاتمه حرف "e" می پذیرند:

das Bein (ساق پا) ————————————> die Beine          ساق پاها

der Tag (روز)     ————————————>  die Tage           روزها

der Arm (بازو)    ————————————>  die Arme          بازوها

der Monat (ماه) ———————————–>  die Monate       ماه ها

der Brief (نامه) —————————————>  die Briefe          نامه ها

das Jahr (سال) —————————————>  die Jahre          سال ها

 

۴- بعضی از اسامی ضمن دریافت اوملات، پسوند "e" نیز می پذیرند:

die Stadt (شهر) ————————————> die Städte            شهرها

der Sohn (پسر) ————————————> die Söhne             پسرها

der Zug (قطار)  ————————————> die Züge                قطارها

der Arzt (پزشک) ———————————-> die Ärzte                پزشکان

der Eingang (ورود) —————————–> die Eingänge           درهای ورودی

 

۵- بعضی اسامی فقط پسوند "er" می پذیرند:

das Kind (بچه) ————————————> die Kinder               بچه ها

das Bild (عکس) ————————————-> die Bilder                عکس ها

das Gesicht (صورت) —————————> die Gesichter           چهره ها

 

۶- بعضی از اسامی ضمن دریافت پسوند "er" اوملات نیز می پذیرند:

das Buch (کتاب) ———————————-> die Bücher           کتاب ها

das Haus (خانه) ———————————->  die Häuser           خانه ها

das Tuch (پارچه ، دستمال) ———————-> die Tücher             دستمال ها

das Handtuch (حوله) ————————–> die Handtücher       حوله ها

 

۷- بعضی از اسامی در خاتمه "n" می پذیرند.

die Apotheke (داروخانه) ———————–> die Apotheken         داروخانه ها

die Schule (مدرسه) —————————–> die Schulen             مدارس

die Gabel (چنگال) ——————————> die Gabeln                چنگال ها

die Dose (قوطی) ——————————-> die Dosen                  قوطی ها   

das Auge (چشم) ——————————–> die Augen                  چشم ها

۸- بعضی از اسامی در خاتمه "en" می پذیرند.

die Antwort (جواب) —————————> die Antworten              جواب ها

die Autobahn (اتوبان) ————————> die Autobahnen            اتوبان ها

die Frau (خانم) ———————————> die Frauen                    خانم ها

die Bank (بانک) ——————————-> die Banken                   بانک ها

 

۹- تمام اسامی مفرد مونث که از روی اسامی مفرد مذکر ساخته شده اند در جمع "nen" می پذیرند:

die Schülerin (دانش آموز دختر) ————-> die Schülerinnen             دانش آموزان دختر

die Studentin (دانشجوی دختر) ————–> die Studentinnen              دانشجویان دختر  

die Beamtin (کارمند خانم) ——————-> die Beamtinnen                 کارمندان خانم 

die Lehrerin (خانم معلم) ———————->  die Lehrerinnen                 خانم معلم ها

 

۱۰- بعضی از اسامی که از زبانهای بیگانه وارد زبان آلمانی شده اند در جمع "s" می پذیرند:

das Hotel (هتل) ——————————> die Hotels                            هتل ها

das Foto (عکس) —————————–> die Fotos                             عکس ها

das Auto (اتومبیل) —————————> die Autos                             اتومبیل ها

das Kino (سینما) —————————–> die Kinos                              سینما ها

 

۱۱- اسامی که دارای خاتمه "ss" می باشند ، موقع جمع بستن پسوند "e" می پذیرند و حرف صدادار اوملات پذیرنده آن ، اوملات می پذیرد. 

der Pass (پاسپورت) ————————-> die Pässe                              پاسپورت ها

 

۱۲- کلمات ترکیبی در آلمانی که از ۲ اسم تشکیل شده اند، هنگام جمع بستن اگر اوملات بخواهند بپذیرند، اسم دوم اوملات را می پذیرد.

das Haupt die Stadt ——————> die Hauptstadt

die Hauptstadt —————————–> die Hauptstädte

 

دیگران ، دیگر

andere

اطلاعات شخصی

Angaben zur Person

اطلاع ، اظهار

die Angabe  -n

وضع مزاجی

das Befinden – nur Singular

مونث

feminin

مذکر

maskulin

خنثی

neutral

مکان

der Ort -e

شخص ، فرد

die Person -en

جمع

der Plural – nur Singular

شناسه ملکی

– der Possessivartikel  

مفرد

der Singular – nur Singular

 

 


♦ Nein, was ist das?              نه، چی هستش؟

• Das ist Saft.                        یک نوشیدنی هستش

 

Varianten:

Bergquell – Wasser • Obsttraum – Joghurt • Kristall – Salz

توجه کنید که کلمات اول را باید جایگزین fan-fit کنید. کلمات اول همه نام برند هستند.

حرف تعریف نامعین "ein" برای اسامی مذکر:

دانشجویی ، یک دانشجو

ein Student

سیبی ، یک سیب

ein Apfel

خودکاری ، یک خودکار

ein Kugelschreiber

 

۲- حرف تعریف نامعین "ein" برای اسامی خنثی:

یک دستگاه

ein Gerät

پنجره ای ، یک پنجره

ein Fenster

بچه ای ، یک بچه

ein Kind

 

۳- حرف تعریف نامعین "eine" برای اسامی مونث:

یک گلابی

eine Birne

دختری ، یک دختر

eine Tochter

یک تخته سیاه

eine Tafel

مادری ، یک مادر

eine Mutter

 

نکته۱:  برای اسامی غیرقابل شمارش نمی توان حرف تعریف نامعین (eine , ein) را بکار برد ، به عنوان مثال:

یک آب

ein Wasser

یک شیر

eine Milch

 

نکته۲: حروف تعریف نامعین "ein , eine" علاوه بر آنکه حرف تعریف نامعین می باشند معنی "یک" نیز می دهند. طبق مثال های بالا.

 

نکته۳: برای ساختن اسم مونث از روی اسم مذکر باید حرف تعریف "der" را به "die" تبدیل نمود و به آخر اسم مذکر پسوند "in" را اضافه کرد:

der Student     (دانشجو آقا) ——————————> die Studentin   دانشجو خانم

der Schüler (دانش آموز آقا) ——————————> die Schülerin    دانش آموز خانم

der Beamte     (کارمند آقا) ——————————>  die Beamtin     کارمند خانم

der Freund    (دوست پسر) ——————————>  die Freundin     دوست دختر

 

نکته۴: آقا Herr، خانم Frau، را نمی توان قبل از نام کوچک اشخاص آورد یا باید نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی همراه با هم ذکر گردند.

نکته۵: برای منفی کردن اسامی معین در حالت مفرد و جمع از "nicht" و برای اسامی نامعین مفرد، مذکر و خنثی از "kein" و مونث از "keine" استفاده می کنیم.

نکته۶: حروف تعریف اسامی معین در فرم جمع در هر سه جنس "die" می باشد.

نکته۷: اسامی جمع نامعین در هر سه جنس حرف تعریف ندارند و برای منفی کردن آن ها از "keine" استفاده می کنیم.

 

ژانویه

der Januar

فوریه

der Februar

مارس

der März

 

 

 

 

آوریل

der April

مه

der Mai

ژوئن

der Juni

 

 

 

 

اینهاششماههستند.

Das sind sechs Monate.

ژانویه،فوریه،مارس،

Januar, Februar, März,

آوریل،مه،ژوئن.

April, Mai und Juni.

 

 

 

 

ژوئیه

der Juli

آگوست (اوت)

der August

سپتامبر

der September

 

 

 

 

اکتبر

der Oktober

نوامبر

der November

دسامبر

der Dezember

 

 

 

 

اینهاهمششماههستند.

Das sind auch sechs Monate.

ژوئیه،آگوست،سپتامبر،

Juli, August, September,

اکتبر،نوامبر،دسامبر.

Oktober, November und Dezember.

 

 

 

 

منچایمینوشم.

Ich trinke Tee.

منقهوهمینوشم.

Ich trinke Kaffee.

منآبمعدنیمینوشم.

Ich trinke Mineralwasser.

 

 

 

 

توچایرابالیمومینوشی؟

Trinkst du Tee mit Zitrone?

توقهوهراباشکرمینوشی؟

Trinkst du Kaffee mit Zucker?

توآبرابایخمینوشی؟

Trinkst du Wasser mit Eis?

 

 

 

 

اینجایکمهمانیاست.

Hier ist eine Party.

مردمشامپاینمینوشند.

Die Leute trinken Sekt.

مردمشرابوآبجومینوشند.

Die Leute trinken Wein und Bier.

 

 

 

 

توالکلمینوشی؟

Trinkst du Alkohol?

توویسکیمینوشی؟

Trinkst du Whisky?

تونوشابهوراممینوشی؟

Trinkst du Cola mit Rum?

 

 

 

 

منشامپایندوستندارم.

Ich mag keinen Sekt.

منشرابدوستندارم.

Ich mag keinen Wein.

منآبجودوستندارم.

Ich mag kein Bier.

 

 

 

 

بچهشیردوستدارد.

Das Baby mag Milch.

بچهکاکائووآبسیبدوستدارد.

Das Kind mag Kakao und Apfelsaft.

آنخانمآبپرتقالوآبگریپفروتدوستدارد.

Die Frau mag Orangensaft und Grapefruitsaft.

 

 

 

 

مارتاچکارمیکند؟

Was macht Martha?

اودرادارهکارمیکند.

Sie arbeitet im Büro.

اوباکامپیوترکارمیکند.

Sie arbeitet am Computer.

 

 

 

 

مارتاکجاست؟

Wo ist Martha?

درسینما.

Im Kino.

اویکفیلمتماشامیکند.

Sie schaut sich einen Film an.

 

 

 

 

پیترچکارمیکند؟

Was macht Peter?

اودردانشگاهتحصیلمیکند.

Er studiert an der Universität.

اودررشتهزبانتحصیلمیکند.

Er studiert Sprachen.

 

 

 

 

پیترکجاست؟

Wo ist Peter?

درکافه.

Im Café.

او (مرد) قهوهمینوشد.

Er trinkt Kaffee.

 

 

 

 

کجادوستدارندبروند؟

Wohin gehen sie gern?

بهکنسرت.

Ins Konzert.

آنهابهشنیدنموسیقیعلاقهمندند. 

Sie hören gern Musik.

 

 

 

 

بهکجادوستندارندبروند؟

Wohin gehen sie nicht gern?

بهدیسکو.

In die Disco.

آنهابهرقصیدنعلاقهندارند.

Sie tanzen nicht gern.

 

 

 

 

برفسفیداست.

Der Schnee ist weiß.

خورشیدزرداست.

Die Sonne ist gelb.

پرتقالنارنجیاست.

Die Orange ist orange.

 

 

 

 

گیلاسقرمزاست.

Die Kirsche ist rot.

آسمانآبیاست.

Der Himmel ist blau.

چمنسبزاست.

Das Gras ist grün.

 

 

 

 

خاکقهوهایاست.

Die Erde ist braun.

ابرخاکستریاست.

Die Wolke ist grau.

لاستیکهاسیاههستند.

Die Reifen sind schwarz.

 

 

 

 

برفچهرنگیاست؟سفید.

Welche Farbe hat der Schnee? Weiß.

خورشیدچهرنگیاست؟زرد.

Welche Farbe hat die Sonne? Gelb.

پرتقالچهرنگیاست؟نارنجی.

Welche Farbe hat die Orange? Orange.

 

 

 

 

گیلاسچهرنگیاست؟قرمز.

Welche Farbe hat die Kirsche? Rot.

آسمانچهرنگیاست؟آبی.

Welche Farbe hat der Himmel? Blau.

چمنچهرنگیاست؟سبز.

Welche Farbe hat das Gras? Grün.

 

 

 

 

خاکچهرنگیاست؟قهوهای.

Welche Farbe hat die Erde? Braun.

ابرچهرنگیاست؟خاکستری.

Welche Farbe hat die Wolke? Grau.

لاستیکهاچهرنگیهستند؟سیاه.

Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz.

 

 

 

 

منیکتوتفرنگیدارم.

Ich habe eine Erdbeere.

منیککیویویکخربزهدارم.

Ich habe eine Kiwi und eine Melone.

منیکپرتقالویکگریپفروتدارم.

Ich habe eine Orange und eine Grapefruit.

 

 

 

 

منیکسیبویکانبهدارم.

Ich habe einen Apfel und eine Mango.

منیکموزویکآناناسدارم.

Ich habe eine Banane und eine Ananas.

منیکسالادمیوهدرستمیکنم.

Ich mache einen Obstsalat.

 

 

 

 

منیکنانتستمیخورم.

Ich esse einen Toast.

مننانتستباکرهمیخورم.

Ich esse einen Toast mit Butter.

منیکنانتستباکرهومربامیخورم.

Ich esse einen Toast mit Butter und Marmelade.

 

 

 

 

منیکساندویچمیخورم.

Ich esse ein Sandwich.

منیکساندویچبامارگارینمیخورم.

Ich esse ein Sandwich mit Margarine.

منساندویچبامارگارینوگوجهفرنگیمیخورم.

Ich esse ein Sandwich mit Margarine und Tomate.

 

 

 

 

مانانوبرنجلازمداریم.

Wir brauchen Brot und Reis.

ماماهیواستیکلازمداریم.

Wir brauchen Fisch und Steaks.

ماپیتزاواسپاگتیلازمداریم.

Wir brauchen Pizza und Spagetti.

 

 

 

 

ماچهچیزدیگریلازمداریم؟

Was brauchen wir noch?

مابرایسوپهویجوگوجهفرنگیلازمداریم.

Wir brauchen Karotten und Tomaten für die Suppe.

سوپرمارکتکجاست؟

Wo ist ein Supermarkt?

 

 

 

 

اینهافصلهایسالهستند:

Das sind die Jahreszeiten:

بهار،تابستان،

Der Frühling, der Sommer,

پائیزوزمستان.

der Herbst und der Winter.

 

 

 

 

تابستانگرماست.

Der Sommer ist heiß.

درتابستانخورشیدمیتابد.

Im Sommer scheint die Sonne.

درتابستاندوستداریمپیادهرویکنیم.

Im Sommer gehen wir gern spazieren.

 

 

 

 

زمستانسرداست.

Der Winter ist kalt.

درزمستانبرفیابارانمیبارد.

Im Winter schneit oder regnet es.

درزمستانبیشتردوستداریمدرخانهبمانیم.

Im Winter bleiben wir gern zu Hause.

 

 

 

 

سرداست.

Es ist kalt.

بارانمیبارد.

Es regnet.

بادمیوزد.

Es ist windig.

 

 

 

 

گرماست.

Es ist warm.

آفتابیاست.

Es ist sonnig.

هواصافاست.

Es ist heiter.

 

 

 

 

هواامروزچطوراست؟

Wie ist das Wetter heute?

امروزسرداست.

Es ist kalt heute.

امروزگرماست.

Es ist warm heute.

 

 

 

 

اینجاخانهماست.

Hier ist unser Haus.

بالاپشتباماست.

Oben ist das Dach.

پائینزیرزمیناست.

Unten ist der Keller.

 

 

 

 

پشتخانهیکباغاست.

Hinter dem Haus ist ein Garten.

جلویخانهخیابانینیست.

Vor dem Haus ist keine Straße.

کنارخانهدرختانیهستند.

Neben dem Haus sind Bäume.

 

 

 

 

اینجاآپارتمانمناست.

Hier ist meine Wohnung.

اینجاآشپزخانهوحماماست.

Hier ist die Küche und das Bad.

آنجااتاقنشیمنواتاقخواباست.

Dort sind das Wohnzimmer und das Schlafzimmer.

 

 

 

 

دربخانهبستهاست.

Die Haustür ist geschlossen.

اماپنجرههابازهستند.

Aber die Fenster sind offen.

امروزخیلیگرماست.

Es ist heiß heute.

 

 

 

 

مابهاتاقنشیمنمیرویم.

Wir gehen in das Wohnzimmer.

آنجایککاناپهویکمبلقراردارند.

Dort sind ein Sofa und ein Sessel.

بفرمایید!

Setzen Sie sich!

 

 

 

 

آنجاکامپیوترمنقراردارد.

Dort steht mein Computer.

آنجادستگاهاستریویمنقراردارد.

Dort steht meine Stereoanlage.

تلویزیونکاملاًنواست.

Der Fernseher ist ganz neu.

 

 

 

 

امروزشنبهاست.

Heute ist Samstag.

ماامروزوقتداریم.

Heute haben wir Zeit.

امروزآپارتمانراتمیزمیکنیم.

Heute putzen wir die Wohnung.

 

 

 

 

منحمامراتمیزمیکنم.

Ich putze das Bad.

شوهرماتومبیلرامیشوید.

Mein Mann wäscht das Auto.

بچههادوچرخههاراتمیزمیکنند.

Die Kinder putzen die Fahrräder.

 

 

 

 

مادربزرگبهگلهاآبمیدهد.

Oma gießt die Blumen.

بچههااتاقشانراتمیزمیکنند.

Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf.

شوهرممیزتحریرشرامرتبمیکند.

Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf.

 

 

 

 

منلباسهارادرونماشینلباسشوئیمیریزم.

Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine.

منلباسهاراآویزانمیکنم.

Ich hänge die Wäsche auf.

منلباسهارااتومیکنم.

Ich bügele die Wäsche.

 

 

 

 

پنجرههاکثیفهستند.

Die Fenster sind schmutzig.

کفاتاقکثیفاست.

Der Fußboden ist schmutzig.

ظرفهاکثیفاست.

Das Geschirr ist schmutzig.

 

 

 

 

کیپنجرههاراتمیزمیکند؟

Wer putzt die Fenster?

کیجارومیکند؟

Wer saugt Staub?

کیظرفهارامیشوید؟

Wer spült das Geschirr?

 

 

 

 

تویکآشپزخانهجدیدداری؟

Hast du eine neue Küche?

 امروزچهغذاییمیخواهیبپزی؟

Was willst du heute kochen?

توبابرقیاباگازغذامیپزی؟

Kochst du elektrisch oder mit Gas?

 

 

 

 

پیازهاراقاچکنم؟

Soll ich die Zwiebeln schneiden?

سیبزمینیهاراپوستبکنم؟

Soll ich die Kartoffeln schälen?

کاهورابشویم؟

Soll ich den Salat waschen?

 

 

 

 

لیوانهاکجاهست؟

Wo sind die Gläser?

ظرفهاکجاهستند؟

Wo ist das Geschirr?

قاشقوچنگالوکاردکجاهستند؟

Wo ist das Besteck?

 

 

 

 

تویکدرببازکنقوطیداری؟

Hast du einen Dosenöffner?

تویکدرببازکنبطریداری؟

Hast du einen Flaschenöffner?

تویکچوبپنبهکشداری؟

Hast du einen Korkenzieher?

 

 

 

 

توتویاینقابلمهسوپمیپزی؟

Kochst du die Suppe in diesem Topf?

توماهیرادراینماهیتابهسرخمیکنی؟

Brätst du den Fisch in dieser Pfanne?

توسبزیراباگریلکبابمیکنی؟

Grillst du das Gemüse auf diesem Grill?

 

 

 

 

منمیزرامیچینم.

Ich decke den Tisch.

کاردها،چنگالهاوقاشقهااینجاهستند.

Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel.

لیوانها،بشقابهاودستمالسفرههااینجاهستند.

Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten.

 

 

 

 

راحتباشید! 

Machen Sie es sich bequem!

منزلخودتاناست.

Fühlen Sie sich wie zu Hause!

چهمیلداریدبنوشید؟

Was möchten Sie trinken?

 

 

 

 

موسیقیدوستدارید؟

Lieben Sie Musik?

منموسیقیکلاسیکدوستدارم.

Ich mag klassische Musik.

اینهاسیدیهایمنهستند.

Hier sind meine CDs.

 

 

 

 

شماسازمینوازید؟

Spielen Sie ein Instrument?

اینگیتارمناست.

Hier ist meine Gitarre.

شمابهآوازخواندنعلاقهدارید؟

Singen Sie gern?

 

 

 

 

شمافرزنددارید؟

Haben Sie Kinder?

شماسگدارید؟

Haben Sie einen Hund?

شماگربهدارید؟

Haben Sie eine Katze?

 

 

 

 

اینهاکتابهایمنهستند.

Hier sind meine Bücher.

منالاندارماینکتابرامیخوانم.

Ich lese gerade dieses Buch.

درچهحوزهایمطالعهدارید؟

Was lesen Sie gern?

 

 

 

 

شماعلاقهمندبهکنسرترفتنهستید؟

Gehen Sie gern ins Konzert?

شماعلاقهمندبهتئاتررفتنهستید؟

Gehen Sie gern ins Theater?

شماعلاقهمندبهاپرارفتنهستید؟

Gehen Sie gern in die Oper?

 

برایساختنجملاتسوالیبلهوخیردرزبانآلمانیبهسادگیجایفعلوفاعلراعوضمیکنیم. بهمثالزیرنگاهکنید. (موتورخوانندهمتونممکناستوزنجملاتسوالیرابهدرستینخواند،توجهداشتهباشیدکهتاکیدکلامیجملاتسوالیدرابتدایجملهاست.)

 Du bist ein Lehrer.  (تویکمعلمهستی.)

 Bist du ein Lehrer?  (آیاتویکمعلمهستی؟)

مثالهایبیشتر:

 Sie ist eine Kellnerin.  (او [زن] یکپیشخدمتزناست.)

 Ist sie eine Kellnerin?  (آیااویکپیشخدمتزناست.)

 

نکته: برایپاسخدادنبهسوالاتبالامیتوانیدازدوواژه Ja و Nein استفادهکنید.

 Ja   بهمعنایبلهیاآری  Nein  بهمعنایخیریانه

 

تمرین – جملاتزیرراسوالیکنید:

Du bist ein Fotograf.

Ich bin ein Lehrer.

Sie ist eine Ingenieurin.

Er ist ein Kellner

Ich bin ein Busfahrer.

نحوه منفی کردن جملات

منفیکردنجملاتدرزبانآلمانیکارسادهایست. کافیاستبعدازفعلواژه nicht رااضافهکنید. بهمثالزیرتوجهکنید.

 .Ich bin ein Lehrer (منیکمعلمهستم)

 

 .Ich bin nicht Lehrer (منمعلمنیستم)

 

 .Sie ist eine Kellnerin (اویکپیشخدمتزناست.)

 

 .Sie ist nicht Kellnerin (اویکپیشخدمتزننیست.)

تمرین: جملاتزیررامنفیکنید:

.Du bist ein Fotograf

.Ich bin ein Lehrer

.Sie ist eine Ingenieurin

.Er ist ein Kellner

.Ich bin ein Busfahrer

واژهآلمانی

عدد

 eins

1

 zwei

2

 drei

3

 vier

4

 fünf

5

 sechs

6

 sieben

7

 acht

8

 neun

9

 zehn

10

 10 راابتدابهترتیبیادبگیرید. سپسایناعدادرااز 10 به 1 نیزیادبگیریدتامطمئنشویدهمهایناعدادرایادگرفتهاید.

رنگها

Farbe

رنگ

 rot

قرمز

 rosa

صورتی

 blau

آبی

 hell blau

آبیروشن

 dunkel blau

آبیتیره

 grün

سبز

 gelb

زرد

 orange

نارنجی

 braun

قهوهای

 violett

بنفش

 weiß

سفید

 schwarz

سیاه

 grau

خاکستری

hell درزبانآلمانیبهمعنایروشناستوبااضافهکردنآنبههررنگمیتوانیدحالتروشنآنرامعرفیکنید. برایمثال hell-blau بهمعنایآبیروشن.

واژه dunkel بهمعنایتیرهاستوبااضافهکردنآنبههررنگمیتواندیحالتتیرهآنرنگرانشاندهید. برایمثال dunkel-blau بهمعنایآبیتیره.

سوال کردن در مورد رنگ ها

سوالکردندرموردرنگهارامیتوانیدازطریقجملهزیرانجامدهید:

 Welche Farbe ist das?

 (اینچهرنگیاست؟)

 

اصلیترینروشبرایاطلاعازجنسیتیکاسمتوجهبهحرفتعریفآناست. دررابطهبامعنایاینحروفجلوتردرایندرسصحبتخواهیمکرد. امابایدبدانیدکههریکازجنسیتهادرزبانآلمانیبایکحرفتعریفمجزانشاندادهمیشود. اینحروفتعریفعبارتنداز:

  der : براینشاندادناسامیمذکر

 

  die : براینشاندادناسامیمونث

 

  das : براینشاندادناسامیخنثی

با توجه به گفته های بالا آیا می توانید بگویید جنسیت اسم die Frau (به معنای زن) چیست؟

باتوجهبهاینکهحرفتعریف die نشاندهندهاسامیمونثاستپسایناسمیکاسممونثاست. (البتهدراینموردامکانتشخیصازرویمعنایاسمنیزوجودداشت)

تمرین: جنسیتاسامیزیررامشخصکنید:

 das Haus (خانه)

 

 die Tür (درب)

 

 das Fenster (پنجره)

 

 die Wand (دیوار)

 

 der Tisch (میز)

 

 der Stuhl (صندلی)

 

 die Küche (آشپزخانه)

 

 das Badezimmer (حمام)

 

 die Garage (گاراژیاپارکینگ)

اسممعرفهاسمیاستکهازنظرگویندهبرایشنوندهیاخوانندهموردشناختاست. برایمثالدرجملهدانشآموزآمد.” گویندهفرضمیکندشماجمشیدرامیشناسید. حالتمخالفاسممعرفهاسمنکرهاستیعنیاسمیکهبرایشنوندهیاخوانندهناشناسباشد. درهمانمثالقبلیاگربگوییمیکدانشآموزآمد.” درواقعنشانمیدهیمکهشماشناختینسبتبههویتاوندارید.

درزبانفارسیماهیچپیشوندیاحرفیبراینشاندادناسمهایمعرفهنداریم. ولیبراینشاندادناسامینکرهازواژهیکیاپسوندیبعدازاسماستفادهمیکنیم. بهجملهزیرتوجهکنید.

منپسررادیدم. (پسردراینجملهمعرفهاست)

منپسریرادیدم. (پسردراینجملهنکرهیاناشناختهاست.)

منیکپسررادیدم. (پسردراینجملهنکرهیاناشناختهاست.)

درزبانعربیازپیشوندالبرایمعرفهکردناسامیاستفادهمیشود. درزبانانگلیسیهمینکارازطریقحرفتعریف “the” انجاممیشود. درزبانآلمانینیزمانندانگلیسیمعرفهکردناسامیازطریقاستفادهازحرفتعریفصورتمیگیرد. امادرآلمانیاینحرفتعریفگذشتهازنشاندادنمعرفهبودناسماطلاعاتدیگریرانیزهمراهخوددارد (مانندجنسیتیاجایگاهاسمکهبعدهابهآنمیپردازیم)

درآلمانینیزمانندفارسیبراینکرهکردناسمازواژهیکاستفادهمیشود.

 ein Junge kommt  (یکپسرمیآید.)

حروفتعریفمنفی “kein” نیزعدموجودرانشانمیدهندوکاربردیشبیهواژههیچدرفارسیدارند.

 kein Junge kommt (هیچپسرینمیآید.)

جدولزیررابطهحروفتعریفوجنسیتاسامیرانشانمیدهد. (گرچههنوزاسامیجمعرایادنگرفتیدامابهتراستحالتجمعازحروفتعریفرایادبگیرید.)

مذ

مذکر

مونث

خنثی

جمع

 der Mann

 die Frau

 das Kind

 die Kinder

 ein Mann

 eine Frau

 ein Kind

 Kinder

 kein Mann

 keine Frau

 kein Kind

 keine Kinder

نایمردیکواژهمذکراست.

die Frau بهمعنایزن یکواژهمونثاست.

das Kind بهمعنایکودکیکواژهخنثیاست.

die Kinder بهمعنایبچههایکواژهجمعاست. *

حالتجمعچهتغییراتیدراسامیایجادمیکند؟

اولینومهمترینتغییرکههمیشهمیتوانآنرادیدتغییرحرفتعریفاسماست. حرفتعریفاسامیجمعدرزبانآلمانی (برایحالتمعمولییافاعلی) حرفتعریف die است. حالتجمعاسامیفاقدجنسیتاستاینبهآنمعناستکهتماماسامیمذکر،مونثوخنثیبعدازجمعبستهشدنجنسیتخودراازدستدادهوبهیکحالتمشترکیعنیحالتجمعتغییرمیکنند. بهمثالهایزیردقتکنید:

سهاسمدرسهجنسیتمتفاوترابهصورتجمعدرخواهیمآورد.

Der Mann (مرد)

Die Frau (زن)

Das Kind (بچه)

کهدرحالتدیگرجنسیتیندارد:

Die Männer (مردها)

Die Frauen (زنها)

Die Kinder (بچهها)

پسوندهاوتغییراتآوایی

احتمالااینسوالبرایشماپیشآمدهکهچطورمیشودحالتمونثراازحالتجمعتشخیص داد. اینکارازطریقتغییراتدیگریکهدراسامیبهوجودمیآیدقابلتشخیصاست. مهمتریناینتغییراتاضافهشدنپسوندهاهستند. درزبانفارسینیزبیشتراسامیبااضافهشدنپسوندهاجمعمیشوند. درآلمانیپسوندهایمحدودیبرایاینکاراستفادهمیشوند. اینپسوندهاعبارتنداز:

-en, -e, -n, -er, s

اینکهچهزمانیازکدامیکازاینپسوندهااستفادهشودقواعد خاصگرامریخودراداردامابهترینراهدرمرحلهآموزشیشماحفظکردنحالتجمعاسامیدرزمانیادگیریآنهاست. درتماملغتنامههایآلمانیحتمانوعپسوندجمعآنذکرمیشودوازاینطریقمیتوانیدحالتجمعآنرابهذهنبسپارید. درصورتیکهبهلغتنامهآلمانیمراجعهکنیدحالتجمعاسامیبهصورتزیرنوشتهشده:

Das Kind (-er) (بچه)

نوشتنواژهبهاینشکلبهمعنایایناستکهحالتجمعآنبهصورت ” Die Kinder” ساختهخواهدشد. درمجموعههایلغتدانیسایتنیزبرایتماماسامیحرفتعریفوحالتجمعآنهاذکرمیشودتاازآنهااستفادهکنید.

درکناراضافهشدنپسونددربرخیازاسامیحروفصدادارنیزتاحدیتغییرمیکنند. دراینصورتنیزدرلغتنامهبهاینتغییرآواییاشارهخواهدشدوشمابایدحتمااینتغییررانیزبرایحالتجمعمدنظرقراردهید. بهمثالزیرتوجهکنید:

der Mann (ä, -er) (مرد)

اینبدانمعناستکهابتدابایدحرفصدادار a رابه ä تغییردهید (دربیشتراسامیتغییرحالتصداداربهمنظوراوملاتشدنحرفاست) وسپسپسوندرااضافهکنید،درنتیجهحالتجمعایناسمبهشکلزیردرخواهدآمد.

Die Männer (مردها)

برایدرکبهترمثالهایبیشتریازحالتهایجمعاسامیرامرورمیکنیم. درکناریادگیریجمعبستنواژههاسعیکنیدآنهارانیزیادبگیرید:

 die Mutter  (ü) (مادر)

 die Mutter

 die Mütter

 der Vater  (ä) (پدر)

 der Vater

 die Väter

 der Sohn  (ö, -e) (فرزندپسر)

 der Sohn

 die Söhne

 die Tochter  (ö) (فرزنددختر)

 die Tochter

 die Töchter

 der Bruder  (ü) (برادر)

 der Bruder

 die Brüder

 die Schwester  (-n) (خواهر)

 die Schwester

 die Schwestern

 der Freund  (-e) (دوستمذکر،دوستپسر)

 der Freund

 die Freunde

 die Freundin  (-nen) (دوستمونث،دوستدختر)

 die Freundin

 die Freundinnen

 die Mutter  (ü) (مادر)

 die Mutter 

 die Mütter 

 der Vater  (ä) (پدر)

 der Vater 

 die Väter 

 der Sohn  (ö, -e) (فرزندپسر)

 der Sohn 

 die Söhne 

 die Tochter  (ö) (فرزنددختر)

 die Tochter 

 die Töchter 

 der Bruder  (ü) (برادر)

 der Bruder 

 die Brüder 

 die Schwester  (-n) (خواهر)

 die Schwester 

 die Schwestern 

 der Freund  (-e) (دوستمذکر،دوستپسر)

 der Freund 

 die Freunde 

 die Freundin  (-nen) (دوستمونث،دوستدختر)

 die Freundin 

 die Freundinnen 

ضمایرشخصی

مفرد

جمع

فارسی

آلمانی

فارسی

آلمانی

اولشخص

من

 ich

ما

 wir

دومشخص

تو

تو (محترمانه)

 du

 

 Sie

شما

شما (محترمانه)

 ihr

 

 Sie

سومشخص

او

 es (خنثی)

 

 sie (مونث)

 

 er (مذکر)

آنها

 sie

اولسهنکتهمهمجلبتوجهخواهندکرد.

نکتهاولاینکهسهضمیرسومشخصمفردکهدارایجنسیتبودنددرحالتجمعفاقدجنسیتهستند (دردرسقبلیادگرفتهبودیدکهحالتجمعدرزبانآلمانیفاقدجنسیتاست).

نکتهدومدرفرممحترمانهضمیردومشخصجمعاست. اینضمیرنیزدرحالتمحترمانهبهصورت Sie نوشتهمیشودوهیچتفاوتیباحالتمفردندارد.

موضوعسومنیزدرحالتسومشخصجمعخواهدبود. اینضمیرنیزبهصورت sie نوشتهمیشود،اینموضوعبهاینمعناستکهدرجدولضمایرمامجموعاچهارضمیر sie خواهیمداشت. البتهنحوهصرفشدنافعالدرضمیرسومشخصجمعباحالتمفردمتفاوتاست.

حالکهبافعل sein رابرایتمامیاینضمایرصرفمیکنیم.

معنایفارس

معنایفارسی

مصدر  sein (بودن)

منهستم

 ich bin

توهستی

 du bist

اوهست

 er/sie/es ist

ماهستیم

 wir sind

شماهستید

 ihr seid

آنهاهستند

 sie sind

رسچهارمرااینباربرایضمایرجمعتکرارمیکنیم:

 wir sind Architekten (مامعمارهستیم.)  Ihr seid Architekten  (شمامعمارهستید.)  Sie sind Architekten  (آنهامعمارهستند.)

نکته: Architekten حالتجمعازواژه Architekt است.

معذرتمیخواهم!

Entschuldigen Sie!

 

میتوانیدبهمنکمککنید؟

Können Sie mir helfen?

 

درایناطرافرستورانخوبیوجوددارد؟

Wo gibt es hier ein gutes Restaurant?

 

 

 

 

 

سرنبش،سمتچپبروید.

Gehen Sie links um die Ecke.

 

سپسمقداریمستقیمبروید.

Gehen Sie dann ein Stück geradeaus.

 

بعدصدمتربهطرفراستبروید.

Gehen Sie dann hundert Meter nach rechts.

 

 

 

 

 

بااتوبوسهممیتوانیدبروید.

Sie können auch den Bus nehmen.

 

بامتروهممیتوانیدبروید.

Sie können auch die Straßenbahn nehmen.

 

اصلآمیتوانیدپشتسرمنحرکتکنید.

Sie können auch einfach hinter mir herfahren.

 

 

 

 

 

چگونهبهاستادیومفوتبالبروم؟

Wie komme ich zum Fußballstadion?

 

ازپلعبورکنید.

Überqueren Sie die Brücke!

 

ازتونلعبورکنید.

Fahren Sie durch den Tunnel!

 

 

 

 

 

تاسومینچراغراهنمابروید.

Fahren Sie bis zur dritten Ampel.

 

سپساولینخیابانبهطرفراستبپیچید.

Biegen Sie dann die erste Straße rechts ab.

 

وبعدازچهارراهعبورکنید.

Fahren Sie dann geradeaus über die nächste Kreuzung.

 

 

 

 

 

ببخشید،چگونهبهفرودگاهبروم؟

Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen?

 

بهترینراهایناستکهبامتروبروید.

Am besten nehmen Sie die U-Bahn.

 

تاآخرینایستگاهبروید.

Fahren Sie einfach bis zur Endstation.

 

 

 

 

 

سازمانگردشگریکجاست؟

Wo ist das Fremdenverkehrsamt?

یکنقشهشهریبرایمندارید؟

Haben Sie einen Stadtplan für mich?

میتواناینجایکاطاقدرهتلرزروکرد؟

Kann man hier ein Hotelzimmer reservieren?

 

 

 

 

بافتقدیمشهرکجاست؟

Wo ist die Altstadt?

کلیسایبزرگکجاست؟

Wo ist der Dom?

موزهکجاست؟

Wo ist das Museum?

 

 

 

 

کجامیتوانتمبرخرید؟

Wo gibt es Briefmarken zu kaufen?

کجامیتوانگلخرید؟

Wo gibt es Blumen zu kaufen?

کجامیتوانبلیطخرید؟

Wo gibt es Fahrkarten zu kaufen?

 

 

 

 

بندرکجاست؟

Wo ist der Hafen?

بازارکجاست؟

Wo ist der Markt?

قصرکجاست؟

Wo ist das Schloss?

 

 

 

 

توربازدیدکیشروعمیشود؟

Wann beginnt die Führung?

توربازدیدکیتماممیشود؟

Wann endet die Führung?

توربازدیدچقدرطولمیکشد؟

Wie lange dauert die Führung?

 

 

 

 

منیکراهنمامیخواهمکهآلمانیصحبتکند.

Ich möchte einen Führer, der Deutsch spricht.

منیکراهنمامیخواهمکهایتالیاییصحبتکند.

Ich möchte einen Führer, der Italienisch spricht.

منیکراهنمامیخواهمکهفرانسویصحبتکند.

Ich möchte einen Führer, der Französisch spricht.

 

 

 

 

بازاریکشنبههابازاست؟

Ist der Markt sonntags geöffnet?

نمایشگاهدوشنبههابازاست؟

Ist die Messe montags geöffnet?

نمایشگاه (گالری) سهشنبههابازاست؟

Ist die Ausstellung dienstags geöffnet?

 

 

 

 

باغوحشچهارشنبههابازاست؟

Hat der Zoo mittwochs geöffnet?

موزهپنجشنبههابازاست؟

Hat das Museum donnerstags geöffnet?

گالریجمعههابازاست؟

Hat die Galerie freitags geöffnet?

 

 

 

 

عکسگرفتنمجازاست؟

Darf man fotografieren?

بایدورودیداد؟

Muss man Eintritt bezahlen?

بلیطورودیچنداست؟

Wie viel kostet der Eintritt?

 

 

 

 

تخفیفبرایگروهوجوددارد؟

Gibt es eine Ermäßigung für Gruppen?

تخفیفبرایبچههاوجوددارد؟

Gibt es eine Ermäßigung für Kinder?

تخفیفبرایدانشجویانوجوددارد؟

Gibt es eine Ermäßigung für Studenten?

 

 

 

 

اینچهساختمانیاست؟

Was für ein Gebäude ist das?

قدمتساختمانچقدراست؟

Wie alt ist das Gebäude?

چهکسیساختمانرابناکردهاست (ساختهاست)؟

Wer hat das Gebäude gebaut?

 

 

 

 

منبهمعماریعلاقهمندم.

Ich interessiere mich für Architektur.

منعلاقهمندبههنرهستم.

Ich interessiere mich für Kunst.

منعلاقهمندبهنقاشیهستم.

Ich interessiere mich für Malerei.

 

 

 

 

آنجاباغوحشاست.

Dort ist der Zoo.

آنجازرافههاهستند.

Dort sind die Giraffen.

خرسهاکجاهستند؟

Wo sind die Bären?

 

 

 

 

فیلهاکجاهستند؟

Wo sind die Elefanten?

مارهاکجاهستند؟

Wo sind die Schlangen?

شیرهاکجاهستند؟

Wo sind die Löwen?

 

 

 

 

منیکدوربینعکاسیدارم.

Ich habe einen Fotoapparat.

منیکدوربینفیلمبرداریهمدارم.

Ich habe auch eine Filmkamera.

باتریکجاست؟

Wo ist eine Batterie?

 

 

 

 

پنگوئنهاکجاهستند؟

Wo sind die Pinguine?

کانگوروهاکجاهستند؟

Wo sind die Kängurus?

کرگدنهاکجاهستند؟

Wo sind die Nashörner?

 

 

 

 

توالتکجاست؟

Wo ist eine Toilette?

آنجایککافهاست.

Dort ist ein Café.

آنجایکرستوراناست.

Dort ist ein Restaurant.

 

 

 

 

شترهاکجاهستند؟

Wo sind die Kamele?

گوریلهاوگورخرهاکجاهستند؟

Wo sind die Gorillas und die Zebras?

ببرهاوتمساحهاکجاهستند؟

Wo sind die Tiger und die Krokodile?

 

 

 

دراینجادیسکووجوددارد؟

Gibt es hier eine Diskothek?

دراینجاکابارهوجوددارد؟

Gibt es hier einen Nachtclub?

آیااینجایکباروجوددارد؟

Gibt es hier eine Kneipe?

 

 

 

 

امشببرنامهتاترچیست؟

Was gibt es heute Abend im Theater?

برنامهامشبسینماچیست؟

Was gibt es heute Abend im Kino?

امشبتلویزیونچینشانمیدهد؟

Was gibt es heute Abend im Fernsehen?

 

 

 

 

هنوزبلیطتاترموجوداست؟

Gibt es noch Karten fürs Theater?

 هنوزبلیطسینماموجوداست؟

Gibt es noch Karten fürs Kino?

 هنوزبلیطبرایتماشایبازیفوتبالموجوداست؟

Gibt es noch Karten für das Fußballspiel?

 

 

 

 

مندوستدارمکاملاعقببنشینم.

Ich möchte ganz hinten sitzen.

مندوستدارمیکجاییدروسطبنشینم.

Ich möchte irgendwo in der Mitte sitzen.

مندوستدارمکاملاجلوبنشینم.

Ich möchte ganz vorn sitzen.

 

 

 

 

میتوانیدچیزیبهمنتوصیهکنید؟

Können Sie mir etwas empfehlen?

نمابشچهموقعشروعمیشود؟

Wann beginnt die Vorstellung?

میتوانیدبرایمنیکبلیطتهیهکنید؟

Können Sie mir eine Karte besorgen?

 

 

 

 

آیاایننزدیکیهایکزمینگلفوجوددارد؟

Ist hier in der Nähe ein Golfplatz?

آیاایننزدیکیهایکزمینتنیسوجوددارد؟

Ist hier in der Nähe ein Tennisplatz?

آیاایننزدیکیهایکاستخرسرپوشیدهوجوددارد؟

Ist hier in der Nähe ein Hallenbad?

 

 

 

 

مامیخواهیمبهسینمابرویم.

Wir wollen ins Kino.

امروزفیلمخوبیرویپردهاست.

Heute läuft ein guter Film.

اینفیلمکاملاجدیداست.

Der Film ist ganz neu.

 

 

 

 

گیشهفروشبلیطکجاست؟

Wo ist die Kasse?

 هنوزصندلیخالیوجوددارد؟

Gibt es noch freie Plätze?

قیمتبلیطچنداست؟

Was kosten die Eintrittskarten?

 

 

 

 

نمایشفیلمچهموقعشروعمیشود؟

Wann beginnt die Vorstellung?

نمایشفیلمچهمدتطولمیکشد؟

Wie lange dauert der Film?

میتوانبلیطرزروکرد؟

Kann man Karten reservieren?

 

 

 

 

مندوستدارمعقببنشینم.

Ich möchte hinten sitzen.

مندوستدارمجلوبنشینم.

Ich möchte vorn sitzen.

مندوستدارموسطبنشینم.

Ich möchte in der Mitte sitzen.

 

 

 

 

فیلممهیجبود.

Der Film war spannend.

فیلمخستهکنندهنبود.

Der Film war nicht langweilig.

اماکتابمربوطبهاینفیلمبهتربود.

Aber das Buch zum Film war besser.

 

 

 

 

موزیکچطوربود؟

Wie war die Musik?

هنرپیشههاچطوربودند؟

Wie waren die Schauspieler?

آیازیرنویسانگلیسیداشت؟

Gab es Untertitel in englischer Sprache?

 

 

 

 

 

 

گفت گو های زبان آلمانی در آموزشگاه زبان گات

– Guten Tag, Frau Herbst.

Ah, Herr Müller, guten Tag.

– روز بخیر، خانم هربست.

اه، آقای مولر، روز بخیر.

 

– Guten Abend, ich heiße Herbst, Peter Herbst. Und wie heißen Sie?

lch heiße Müller, Johann Müller.

– عصر بخیر، من هربست هستم، پیتر هربست. و نام شما چیست؟

من مولر نام دارم، یوهان مولر.

 

– Guten Morgen, ich heiße Ingrid. Und wie heißt du?

lch heiße Karin.

– صبح بخیر، این انگرید نام دارم. و نام تو چیست؟

– من کارین نام دارم.

 

 

 

– lch heiße lngrid Herbst. lch komme aus Berlin. Und woher kommen Sie?

Ich komme aus Frankfurt, mein Name ist jung.

– من انگرید هربست نام دارم. من اهل برلین هستم. شما از کجا می آیید؟ (اهل کجا هستید؟)

من اهل فرانکفورت هستم، اسم من یونگ است.

 

– Ich heiße Michael Weiss. Und wer sind Sie?

Ich bin Karl Schmidt. lch komme aus München. Woher kommen Sie?

– Ich komme aus Heidelberg.

– من میشل وایس نام دارم. و شما کی هستی؟

– من کارل اشمیت هستم. من اهل مونیخ هستم. شما اهل کجا هستید؟

– من اهل هایدلبرگ هستم.

 

– Guten Morgen, Frau jung. Wie geht es Ihnen?

Gut, danke. Und Ihnen?

– Ganz gut, danke.

– صبح بخیر، خانم یونگ. حال شما چطور است؟

خوب، ممنون. و شما؟

– کاملا خوب، ممنون.

 

 

 

– Hallo Karin! Wie geht es dir?

Oh, hallo Susanne! Danke gut, und dir?

– Sehr gut. Trinkst du auch eine Tasse Kaffee?

Nein, ich trinke eine Tasse Tee.

* Was darf es sein?

– Eine Tasse Kaffee mit Milch und Zucker, bitte.

Und ich trinke eine Tasse Tee, bitte.

– سلام کارین! حالت چطوره؟

اوه، سلام سوزان! ممنون خوبم، و تو؟

– خیلی خوب. آیا هم یک فنجان قهوه می نوشی؟

نه، من یک فنجان چای می نوشم.

* این ممکن است باشد؟ (چی می خواهید؟)

– یک فنجان قهوه با شیر و شکر لطفا.

و من یک فنجان چای می نوشم، (لطفا).

– Puhh! Guten Tag!

Guten Abend!

– Ach. Entschuldigung! Guten Abend!

Wie heißen Sie, bitte?

– Peter Ritter.

Wie bitte?

– Peter Ritter.

* Da sind Sie ja, Herr Ritter! Herzlich willkommen!

– Hallo, Frau Semmler! Vielen Dank!

* Wie geht es lhnen denn, Herr Ritter?

– Danke, ganz gut. Aber ich bin sehr müde.

* Ja, natürlich. Trinken Sie eine Tasse Kaffee?

– Nein, danke. Aber ein Bier!

* Gerne! ich trinke auch ein Bier! Susanne, was trinkst du?

– Nichts, danke.

* Also gut. Prost, Herr Ritter!

– Prost, Frau Semmler!

 

-اووه! روز بخیر!

عصر بخیر!

– اخ. ببخشید! عصر بخیر!

اسم شما چیست؟

– پیتر ریتر.

ببخشید چی؟

– پیتر ریتر.

* آها شما اینجا هستید، آقای ریتر! خوش آمدید!

– سلام خانم سملر! خیلی ممنون!

* حالتون چطور است، اقای ریتر؟

– ممنون، کاملا خوبم. اما من خیلی خسته ام.

* بله، البته. یک فنجان قهوه می نوشید؟

– نه ممنون. اما یک آبجو.

* با کمال میل! من هم یک آبجو می نوشم! سوزان، تو چی می نوشی؟

– نه، ممنون.

* خوب پس. به سلامتی، اقای ریتر!

– به سلامتی، خانم سملر.

Puh, es ist so heiß! ich trinke eine Cola.

– a Tut mir Leid, aber wir sind schon spät.

Warum? Wann beginnt der Film?

– Der Film beginnt um neun Uhr.

Wie spat ist es jetzt?

– Es ist zehn vor neun. Wir sind spat. Du kannst im Kino eine Cola kaufen.

Gut, ich kaufe im Kino eine Cola.

اووه، هوا خیلی گرم است، من یک نوشابه می نوشم.

– ببخشید، اما ما همین الان هم دیر کردیم.

چرا؟ فیلم چه زمانی شروع می شود؟

– فیلم ساعت 9 شروع می شود.

الان ساعت چند است؟

– الان 10 دقیقه به 9 است. ما دیر کردیم. تو میتوانی در سینما یک نوشابه بخری.

خوبه، من در سینما یک نوشابه می خرم.

 

 

 

– Entschuldigung, wo kann ich hier Briefmarken kaufen?

Briefmarken? Die Post verkauft Briefmarken. Aber sie schließt um siebzehn Uhr.

– Wie viel Uhr ist es?

Es ist Viertel vor fünf.

– Oh, und wo können wir Geld wechseln?

Die Bank und die Touristeninformation wechseln Geld. Die Bank schließt leider schon um vierzehn Uhr.

– Wann hat die Touristeninformation geöffnet?

Sie hat von neun bis neunzehn Uhr geöffnet.

– Vielen Dank. Auf Wiedersehen.

– ببخشید، من کجا میتوانم تمبر بخرم؟

تمبر؟ اداره پست تمبر می فروشد. اما آن ساعت 17 می بندد.

– ساعت چند است؟

ساعت یه ربع به 5 است.

– اوه، و کجا می توانیم پول عوض کنیم (چنج کنیم)؟

بانک و دفتر اطلاعات گردشگران پول عوض می کنند. بانک متاسفانه ساعت 14 می بندد.

– چه زمانی دفتر اطلاعات گردشگران باز است؟

آن از ساعت 9 تا 19 باز است.

– خیلی ممنون. خداحافظ.

 

– Hallo, ist dort das Capitol?

Nein, hier ist nicht das Capitol. Hier ist das Princess. Sie haben die falsche Telefonnummer.

– Haben Sie die richtige Nummer?

Ja, natürlich. Sie ist 7-4-8-5-3-7.

– Können Sie das bitte wiederholen?

Ja, 7-4-8-5-3-7.

– Vielen Dank. Auf Wiederhören.

– سلام، آیا آنجا (سینما) کاپیتال است؟

نه، اینجا کاپیتال نیست. اینجا پرنسس است. شما شماره تلفن اشتباه دارید.

– آیا شما شماره تلفن درست را دارید؟

بله، البته. آن هست 7-4-8-5-3-7

– می توانید لطفا آن را تکرار کنید؟

بله، 7-4-8-5-3-7

– خیلی ممنون. خداحافظ.

 

– Trinken Sie noch eine Tasse Kaffee, Herr Ritter?

Ja, sehr gerne.

– Susanne, kannst du Herrn Ritter noch eine Tasse Kaffee bringen?

* Ja, natürlich. Hier ist der Kaffee.

Vielen Dank, Susanne.

* Haben Sie schon Pläne für heute, Herr Ritter?

Ja, heute Morgen gehe ich schwimmen, und heute Abend gehe ich ins Kino. Und was machen Sie heute?

* Ich gehe heute Nachmittag zum Friseur.

– Was? Kannst du heute nicht im Hotel bleiben? Die Lebensmittel Lieferung kommt heute Nachmittag.

* Nein,. tut mir Leid. Der Friseurtermin ist um drei Uhr.

– Ach, schade!

– آیا یک فنجان قهوه دیگر هم می نوشید، آقای ریتر؟

بله، با کمال میل.

– سوزان، تو می توانی برای آقای ریتر یک فنجان قهوه دیگر ببری؟

* بله، البته. این هم قهوه (بفرمائید قهوه)

خیلی ممنون، سوزان.

* آیا برنامه ای برای امروز دارید آقای ریتر؟

بله، امروز من به شنا می روم، و امروز عصر به سینما می روم. و تو امروز چه می کنی؟

* من امروز بعد از ظهر به آرایشگاه می روم.

– چی؟ نمی توانی امروز را در هتل بمانی؟ تحویل خاروبار امروز بعد از ظهر می آید.

* نه. ببخشید. وقت آرایشگاه ساعت 3 است.

– آه، حیف!

 

 

– Guten Tag, ich möchte einen Brief nach England schicken.

Es tut mir Leid, aber es ist 12 Uhr. Wir haben geschlossen.

– Nein, es ist erst fünf vor zwölf.

Also gut. Was möchten sie?

– Ich muss einen Brief nach England schicken. Wie viel kostet die Briefmarke?

Ein Brief nach England kostet eine Mark zehn.

– Eine Mark zehn! Das ist aber teuer!

Vielen Dank. Auf Wiedersehen.

– Auf Wiedersehen.

– روز بخیر، من می خواهم یک نامه به انگلستان بفرستم.

ببخشید، اما ساعت 12 است. ما بسته ایم.

– نه، ساعت تازه 5 دقیقه به 12 است.

خب پس. چی میخواهید؟

– من باید یک نامه به انگلستان بفرستم. یک تمبر چقدر قیمت دارد؟

یک نامه به انگلستان می شود 1.10 مارک.

– 1.10 مارک! این نسبتا گران است.

خیلی ممنون. خداحافظ

– خداحافظ

 

 

 

 

 

– Guten Morgen, Frau Specht. Was darf es sein?

Dreißig Brötchen, zwanzig Brezeln und einen Apfelkuchen, bitte.

– Gerne. Noch etwas?

Ja, ich brauche auch ein Vollkornbrot.

– Hier ist das Vollkornbrot. Möchten Sie noch etwas?

Nein danke, das ist alles. Was macht das?

– Das macht vierunddreißig Mark, bitte.

– صبح بخیر، خانم اشپکت. چی می خواهید؟ (تحت الفظی: چه ممکن است باشد؟)

سی نان رل، بیست بروتزل و یک کیک سیب لطفا.

– البته. چیز دیگری؟

بله، من همچنین به یک نان سبوس دار هم نیاز دارم.

– این نان سبوس دار. هنوز هم چیزی نیاز دارید؟

نه ممنون، این همه چیز است. چقدر می شود؟

– این می شود34 مارک.

 

 

 

– Guten Tag. Ich suche einen Pullover in Größe 42.

Ja, hier haben wir einen in Größe 42.

– Kann ich den Pullover gleich anprobieren?

Ja, natürlich. Hier sind die Umkleideräume.

Passt er?

– Nein, er ist zu klein.

Wir haben das Modell Leider nur noch in Größe 46.

– Schade, Größe 46 ist zu groß.

Ach, hier ist er auch in Größe 44!

– Ja, der Pullover passt. Und er gefällt mir. Wie viel kostet er?

Er kostet neunundneunzig Mark.

– Gut, ich nehme den Pullover in Größe 44.

– روز بخیر. من به به دنبال یک پلیور اندازه 42 هستم.

بله، اینجا ما یکی در اندازه 42 داریم.

– میتوانم همین حالا آن را امتحان کنم؟

بله، البته. اینجا اتاق پرو است.

اندازه است؟

– نه، این بیش از حد کوچک است.

ما این مدل را متاسفانه فقط دیگر در اندازه 46 داریم.

– حیف! اندازه 46 بیش از حد بزرگ است.

اه! اینجا یکی در اندازه 44 هم هست.

– بله، پلیور اندازه است. و از آن خوشم می آید. قیمتش چقدر است؟

قیمت این 99 مارک است.

– خوبه، من این پلیور در اندازه 44 را می گیرم.

 

 

Dreißig Brötchen, fünf Brote, zwanzig Brezeln – das ist in Ordnung. Mein Gott, 1 Mark. zwanzig pro Brötchen! Das ist aber teuer. Ich muss einen anderen Backer finden! Und nur zwei Pflaumenkuchen! Wir brauchen doch drei! Na, mal sehen, was der Supermarkt bringt … Zehn Gläser Würstchen – in Ordnung.

Was, 3 Mark pro Glas? Das ist aber wirklich zu teuer!

Hallo Mama.

– Hallo! Weißt du was? Wir müssen einen anderen Bäcker finden! Oh, schick! Eine schicke Frisur hast du da!

Danke!

– Und wie teuer?

Och, nicht so teuer.

– Sechzig Mark?

Neunzig Mark. und fünfzig Pfennig.

– Neunzig Mark. und fünfzig Pfennig! Mensch, ist das teuer .

– سی نان رول، 5 نان، 20 پروتزل – آن درست است. خدای من، 1.20 مارک برای هر نان رول! این گران است. من باید یک نانوای دیگر پیدا کنم! و فقط 2 کیک آلو! ما اما به 3تا نیاز داریم. خب، بذار ببینم، سوپرمارکت چی آورده. 10 شیشه سوسیس (در آلمان سوسیس در شیشه هم فروخته می شود) – درست است.

چی، 3 مارک برای هر شیشه؟ این واقعا خیلی گران است!

سلام مامان.

– سلام! میدونی چی؟ ما باید یک نانوای دیگر پیدا کنیم! اوه، (چه) شیک! تو مدل موی شیکی داری!

ممنون!

– و چقدر پول (دادی)؟

اوه، خیلی گران نبود.

– 60 مارک؟

نود مارک و 50 پنی.

– نود مارک و پنجاه پنی! ای وای، این گران است.

 

 

آموزش زبان آلمانی در بهترین آموزشگاه زبان

 die Brezel (-n)

نان پرتزل

 der Apfelkuchen (-)

کیک سیب

 noch etwas? 

چیز دیگری؟ (چیز دیگری نمی خواهید؟)

 brauchen

نیاز داشتن

 das Vollkornbrot (-e)

نان سبوس دار گندم

 Sie mochten

شما میل دارید / شما می خواهید

 alles

همه، همه چیز

 was macht das?

این چقدر می شود؟

 das macht …

این می شود …

پخش‌کننده صوت


به دنبال چیزی بودن

 

 der Pullover (-)

پلیور

 die Größe (-n)

سایز، اندازه

 gleich

همین حالا (در اینجا)

 anprobieren

امتحان کردن، برای امتحان پوشیدن

 der Umkleideraum(-“·-e)

اتاق پرو

 passen

اندازه بودن

 passt er?

اندازه است؟

 klein

کوچک

 zu klein

بیش از حد کوچک

 das Modell (-e)

م

studieren – studiert

verstehen – verstanden

ankommen – angekommen

حروف صدادار در زبان های اروپایی

در زبان فارسی ما تقریبا بازه کاملی از حروف صدادار را با 6 حرف صدادار داریم. اما در بیشتر زبان های اروپایی ترکیب هایی از این صداها هم وجود دارد. حالت هایی که در آن از ترکیب دو صدا برای ساختن یک صدای جدید استفاده می شود. از طریق این ساختار می توان تعداد بسیار زیادی از آواهای صدادار را ساخت که صدایی جدید دارند. گاهی این آواها صداهایی بسیار نزدیک به حروف صدادار در فارسی دارند و تشخیص دادن آنها از هم کمی سخت است، برای یادگیری دقیق نحوه تلفظ و شناخت این حروف شما نیاز دارید به صورت همزمان مهارتهای شنیداری و گفتاری خود را تقویت کنید. سعی کنید در هنگام شنیدم حروف دقیق بیشتری به نحوه تلفظ آنها کنید و از دستورالعمل های موجود در درسهای بعد برای یادگیری بهتر این صداها استفاده کنید.


 der Brief(e)

نام

 nach

به (در اینجا)

 schicken

فرستادن

 erst

تازه (در اینجا)

 ich muss

من باید

 das

این، آن

 das ist aber teuer!

این نسبتا گران است.


زمان باز بودن، ساعت کار

 

 wo

کجا

 hier

اینجا

 die Briefmarken

تمبر

 die Post

اداره پست

 verkaufen

فروختن

 schließen

بستن

 wie viel Uhr ist es?

ساعت چند است؟

 das Geld

پول

 wechseln

تبدیل کردن، عوض کردن

 die Bank

بانک

 die Touristeninformation

دفتر اطلاعات گردشگران

 leider

متاسفانه

 wann hat     geöffnet?

چه زمانی … باز است؟

 von    bis

از … تا

 hat    geöffnet

… باز است

 vielen dank

خیلی ممنون

 auf wiedersehen

خداحافظ

 

 تماس با ما