آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

استارت شعب هفته اول مرداد, , استارت شعب هفته اول مرداد |

یکشنبه 31 تیر 1397

استارت شعب هفته اول مرداد

شروع کلاس های شعبه 2

انگلیسی  B3  یکشنبه-سه شنبه  17-15  تاریخ شروع ترم  97/05/02

ایتالیایی  A1-1  چهارشنبه ها  21-18  تاریخ شروع ترم  97/05/03

فرانسه  A1-2  پنجشنبه ها  20-17  تاریخ شروع ترم  97/05/04

چینی  A2-2  پنجشنبه ها  17-14   تاریخ شروع ترم  97/05/04 

 

شروع کلاس های شعبه 3

انگلیسی  PI4  یکشنبه-سه شنبه  17-15  تاریخ شروع ترم  97/04/31 

 

شروع کلاس های شعبه 4

انگلیسی  phonics1  شنبه-دوشنبه  17-16  تاریخ شروع ترم  97/04/30

هلندی  A1-1  شنبه- دوشنبه  20-18  تاریخ شروع ترم  97/04/30

انگلیسی  TB1  شنبه-دوشنبه  16-14  تاریخ شروع ترم 97/04/30

اسپانیایی  A1-4  چهارشنبه ها  19-16  تاریخ شروع ترم  97/05/03

چینی  A1-1  چهارشنبه ها  16-13  تاریخ شروع ترم  97/05/03

T.T.C    پنجشنبه ها  14-11   تاریخ شروع ترم  97/05/04

ترکی استانبولی  A1-1  پنجشنبه ها  14-11   تاریخ شروع ترم  97/05/04 

 

شروع کلاس های شعبه 5

اسپانیایی  A1-1   پنجشنبه ها  20-17   تاریخ شروع ترم  97/05/04

 

شروع کلاس های شعبه 6

انگلیسی  I1  یکشنبه-سه شنبه  21-19  تاریخ شروع ترم  97/04/03 

 

 

 شروع کلاس های ورودی جدید  شروع کلاس های ترمیک زبان آموزان جدید آموزشگاه زبان گات 
 برگزاری ورکشاپ در آموزشگاه زبان گات  work shop بزرگ آموزشگاه زبان گات