اجزای بدن به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

  • خانه
  • اجزای بدن به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

اعضای بدن به انگلیسی body parts نامیده می شود. سه قسمت از اعضای بدن به صورت سر، تنه یا بدن و اندام (دست ها و پاها) می باشد. اعضای بدن می توانند به دو دسته اعضای خارجی بدن مانند گوش ها، چشم ها و پوست و اعضای داخلی بدن مانند مغز، شش ها و قلب تقسیم شوند.

 

اجزای بدن در انگلیسی و تلفظ آن ها

‏brain                                    (مغز)
‏ eyebrow                             (ابرو)
‏ eye                                     (چشم)
‏ nose                                   (بینی)
‏ mouth                                (دهان)
‏ tooth                                  (دندان)
‏ tongue                               (زبان)
‏ lips                                     (لب ها)
‏neck                                    (گردن)
‏ chest                                  (سینه)
‏ shoulders                           (شانه ها)
‏ lungs                                  (شش ها)
‏ heart                                  (قلب)
‏ stomach                             (معده)
‏ intestine                             (روده)
‏ bladder                              (مثانه)
‏ bone                                  (استخوان)
‏ leg                                     (پا)
‏ foot                                   (پا)
‏ sperm                               (اسپرم) 
‏egg                                    (تخمک)

 

اجزای بدن

 

اعضای اساسی و قابل مشاهده بدن به زبان انگلیسی

‏۱. head سر

۲. body بدن

۳. hair مو

۴. eye چشم

لازم به ذکر است که در انگلیسی چشم معمولا به صورت جمع استفاده می شود پس می گوییم: eyes

 ۵. mouth دهان

۶. tooth دندان

حالت جمع این کلمه teeth است.

۷. knee زانو

۸. hand دست ( از مچ تا انگشتان )

۹. face صورت

۱۰. ear گوش

این کلمه نیز در انگلیسی معمولا به صورت جمع استفاده می شود: ears

۱۱. arm بازو یا دست ( از شانه تا مچ )

۱۲. forearm ساعد

۱۳. finger انگشت

۱۴. index finger انگشت اشاره

۱۵. thumb انگشت شصت

۱۶. ankle قوزک پا

۱۷. back پشت

۱۸. elbow آرنج

۱۹. hip لگن

۲۰. bottocks باسن

۲۱. waist دور کمر

۲۲. beard ریش

۲۳. cheek گونه

۲۴. chest قفسه سینه

۲۵. chin چانه

۲۶. foot پا ( از مچ پا تا انگشتان ) جمع این کلمه feet است.

۲۷. leg پا ( از لگن تا مچ پا )

۲۸. lip لب

۲۹. moustache سبیل

۳۰. nail ناخن

۳۱. neck گردن

۳۲. nose بینی

۳۳. shoulder شانه

۳۴. stomach شکم

۳۵. throat گلو

۳۶. toe انگشت پا

۳۷. tongue زبان

۳۸. wrist مچ دست

۳۹. eyebrow ابرو

۴۰. forehead پیشانی

۴۱. palm کف دست

۴۲. thigh ران پا

۴۳. shin ساق پا

۴۴. instep روی پا

۴۵. toenail ناخن پا

۴۶. sole کف پا

۴۷. calf ماهیچه ساق پا

۴۸. navel ناف

۴۹. jaw فک

 

اجزای بدن به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

 

اندام های بدن در زبان انگلیسی

‏brain مغز

۲. uvula زبان کوچک

۳. spinal cord نخاع

۴. tonsil لوزه

۵. pharynx حلق

۶. gullet / esophagus مری

۷. larynx حنجره

۸. windpipe / trachea نای

۹. heart قلب

۱۰. lung شش

۱۱. capillaries مویرگ ها

۱۲. liver کبد

۱۳. bile duct مجرای صفراوی

۱۴. kidney کلیه

۱۵. stomach معده

۱۶. spleen طحال

۱۷. gall bladder کیسه صفرا

۱۸. pancreas لوزالمعده

۱۹. duodenum روده اثنی عشر

۲۰. large intestine / colon روده بزرگ

۲۱. small intestine روده کوچک

۲۲. bladder مثانه

۲۳. appendix آپاندیس

۲۴. rectum راست روده

۲۵. bone استخوان

۲۶. skull / cranium جمجمه

۲۷. cheekbone استخوان گونه

۲۸. jawbone / mandible استخوان فک

۲۹. rib استخوان دنده

۳۰. cartilage غضروف

امتیاز 5 از 5 | از بین امتیاز دهنده به اجزای بدن به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی ⭐⭐⭐⭐⭐

نظر خود را به اشتراک بگذارید قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند

چطور میتونم کمکتون کنم؟