آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

آموزش زبان روسی

اموزش زبان روسی در بهترین اموزشگاه تهران

آموزشگاه زبان روسی گات

برای انتخاب یک آموزشگاه زبان روسی معتبر به همراه اساتید مجرب و محیط آموزشی مطلوب برای آموزش زبان روسی به شما موسسه زبان گات را معرفی می کنیم. البته دلایل یادگیری زبان روسی نیز بسیار مهم است زیرا با توجه به الویت های شما، برنامه ریزی دقیق و اصولی برایتان انجام می دهیم تا به نتیجه مطلوب و مد نظرتان برسید. دلایل یادگیری زبان روسی به شرح زیر می باشد:

- ادامه تحصیل در کشور روسیه

- مهاجرت به کشور روسیه

- علاقه به صحبت حضوری یا مجازی با افراد یا دوستان روسی زبان

- کارکردن در شرکت های روسی

- مراودات شغلی با روسی ها

  سفر توریستی به کشور روسیه -

- مطالعه ادبیات یا فلسفه روسی و آشنایی با فرهنگ کشور روسیه 

اصطلاحات روزمره زبان روسی

زبان روسی ضمایراشاره هم باتوجه به جنسیت،حالت مفرد/جمع بودن اسمی که به آن اشاره می کنند تغییرمی کنند درواقع صرف می شود. به مثال های زیرتوجه کنید:

этот паспорт (این گذرنامه)
эта лампа (این چراغ)
эти билеты (این بلیطها)

همانطورکه میبینید ضمیراشاره этот باتوجه به اسمی که به آن اشاره کرده تغییرکرده. جداول زیرطریقه صرف ضمایراشاره رانشانمیدهد. توجه داشته باشیدکه درحالت مفعول یمستقیم یا  Accusative ضمیرباتوجه به قوانین جانداربابی جان بودن اسم مشخص می شود:

Этот 

حالت

مفرد

جمع

مذکر

خنثی

مونث

Nom

этот

это

эта

эти

Gen

этого

этой

этих

Dat

этому

этой

этим

Acc

Nom/Gen

это

эту

Nom/Gen

Ins

этим

этой

этими

Prep

этом

этой

этих

 

Тот

حالت

مفرد

جمع

مذکر

خنثی

مونث

Nom

тот

то

та

те

Gen

того

той

тех

Dat

тому

той

тем

Acc

Nom/Gen

то

ту

Nom/Gen

Ins

тем

той

теми

Prep

том

той

тех

 

هرهفته با ماهمراه باشید تا اصطلاحات وآموزشهای کاربردی وکلیدی مفید زبان های خارجه را درسایت آموزشگاه زبان گات مشاهده و پیگیری نمایید.

امیدواریم که این آموزشها برای شماهمراهان گرامی مفید باشد و بتواند نیازهای روزمره شما را درسفرهایتفریحی،زیارتی،کاری و اداری برطرف نماید.


 دونکته میتواند الفبای زبان روسی را گیجکننده نشاندهد:

اول: بعضیحروفشکلهاییمشابهانگلیسیدارنداماصداییمتفاوت

دوم: بعضیحروفشکلهاییکاملامتفاوتوناآشنادارند

یادگیریالفبای روسی به ویژه برای فارسی زبانها زیاد سخت نیستچون تقریبا تمام حروف روسی درفارسی معادل تقریبی دارند. برای شروع باید بدانید که به الفبای روسی الفبای سیریلیک (Cyrillic) هم میگویند،این الفبا تنها مختص به زبان روسی نیست،ازطریق یادگیری این الفبا خواهید توانست متون زبانتاجیکی راهم(که بسیاربه فارسی نزدیک است) بخوانید. الفبای سیریلیک همچنین برای زبان تقریبا تمام کشورهای بلوک شرق مورداستفاده قرارمیگیرد.

تلفظ در زبان روسی خیلی سخت نیست. بعد ازیادگیری صدای حروف الفبا وبرخی قوانین تلفظی میتوانید تقریبا تماملغات را ازرویشکل نوشتاری به درستی بخوانید. توجه داشته باشید که درزبان روسی هم مانند فارسی یک سیستم یکحرف/یک صداوجود دارد. این بدانمعناست که برخلاف زبانهایی مثل انگلیسی که درآنها ترکیب دوحرف یک صدامیسازد (مثلا sh صدای ش رامیسازد) درروسی ترکیب های حروف صدایی متفاوت ندارند.

الفبای سیریلیک 33 حرف دارد. 11 حرف صدادارو 20 حرف بی صدا. حروف الفبای زبان روسی به ترتیب الفبا درزیرآورده شدهاند:

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я

با دقت به شکل همه حروف نگاه کنید. برخی حروف شکلی مشابه الفبای انگلیسی دارند و برخی کاملا متفاوت اند. دراین جدول به صورت خیلی مختصراین الفبا را بررسی میکنیم. برای اطلاعات بیشتر به درسالفبایزبان روسی دربخش تلفظ زبانروسی مراجعه کنید:

بزرگ

کوچک

نام

آوانویسی

صدابهفارسی

نوعآوا

مثالکاربرد

А

а

اَ

/a/

آ

صدادار

 мама

Б

б

بِه

/b/

ب

بیصدا

 бант

В

в

وِه

/v/

و (واو)

بیصدا

 вот

Г

г

گِه

/g/

گ

بیصدا

 гимн

Д

д

دِه

/d/

د

بیصدا

 диск

Е

е

یِه

/je/

یِ (یاِ)

صدادار

 метро

Ё

ё

یُ

/jo/

یُ (یاُ)

صدادار

 ёлка

Ж

ж

ژِه

/ ʒ /

ژ

بیصدا

 жир

З

з

زِه

/z/

ز

بیصدا

 зонт

И

и

ایـ

/i/

ای

صدادار

 мир

Й

й

ایـکوتاه

/j/

ایکوتاه

صدادار

 йог

К

к

کا

/k/

ک

بیصدا

 кто

Л

л

اِل

/l/

ل

بیصدا

 лист

М

м

اِم

/m/

م

بیصدا

 мама

Н

н

اِن

/n/

ن

بیصدا

 тонна

О

о

آ

/o/

اُیاآکوتاه

صدادار

 ток

П

п

پِه

/p/

پ

بیصدا

 пиво

Р

р

اِر

/r/

ر

بیصدا

 мир

С

с

اِس

/s/

س

بیصدا

 сонет

Т

т

تِه

/t/

ت

بیصدا

 тема

У

у

او

/u/

او

صدادار

 тут

Ф

ф

اِف

/f/

ف

بیصدا

 факс

Х

х

خا

/x/

خ

بیصدا

 хор

Ц

ц

تْسه

/ts/

تس

بیصدا

 цирк

Ч

ч

چِه

/t∫/

چ

بیصدا

 час

Ш

ш

شا

/∫/

ش

بیصدا

 шик

Щ

щ

شْچا

/∫t∫/

شچ

بیصدا

 щит

Ъ

ъ

نشانسخت

&

بیصدا

 объект

Ы

ы

یـِری

/ɨ/

ای

صدادار

 ты

Ь

ь

نشاننرم

 

بیصدا

 рубль

Э

э

اِ

/ ə /

اِ

صدادار

 этаж

Ю

ю

یو

/ju/

یو

صدادار

 юг

Я

я

یَه

/ja/

یا

صدادار

 мяч

اما صدایآن ها متفاوت است

درزمان یادگیری به تلفظ وصدای این حروف دقت کنید. این حروف شکلی مشابه الفبای انگلیسی دارند اما صدای آنها متفاوت است.

В в  – این حرف شبیه حرفبیانگلیسی است اما درروسیصدایواومیدهد.

Е е  – این حرف شبیه حرفایانگلیسی است اما در روسی صداییِمیدهد.

Н н – این حرف شبیه حرفاچانگلیسی است اما در روسی صداینونمیدهد.

Р р  – این حرف شبیه حرفپیانگلیسی است اما درروسی صدایرمیدهد.

С с – این حرف شبیه حرفسیدر انگلیسی است. در زبان انگلیسی حرف سیمعمولاصدایکافدارد اما در روسی این حرف صدایسینمیدهد. در واقع الفبای روسی “S” ندارد واین حرف معادل اس درروسیاست.

У у – این حرف شبیه حرفوایدرانگلیسی است اما درروسی صدایاومیدهد. در واقع الفبای روسی “U” ندارد واین حرف معادل یو در روسی است.

Х х – این حرف مشابهایکسدرانگلیسی است اما درروسی صدایخمیدهد.

حروف بدون آوا

الفبای روسی دوحرف بدون آوا هم دارد. در واقع این حروف تنها برروی حروف کناری خود تاثیرمیگذارند. به آنها نشانه های نرم و سخت گفته میشود. البته درسطح اولیه نیازی نیست نگران این حروف باشید. بعدها و با تمرین درک بهتری ازآنها پیدا می کنید.

Ъ ъ – این حرفنشانه سختنام دارد. زمانی که درکنار یک نوعی تاکید برروی آن ایجاد میکند.

Ь ь – این حرفنشانه نرمنام دارد. زمانی که درکلمه ای اورده شود حرف بیصدای قبل ازخودش را نرم میکند. 

نکته ای در مورد حروف صدادار

حروف صدادار در روسی معمولا دو شکل دارند. شکل نرم وشکل سخت،به این جدول دقت کنید:

Я (“ya”)

А (“a”)

Е (“ye”)

Э (“e”)

Я (“ya”)

А (“a”)

Е (“ye”)

Э (“e”)

Ю (“yoo”)

У (“oo”)

Ё (“yo”)

О (“o”)

توجه داشته باشید که این برای مثال صداییا” یک صدای ترکیبی نیست،بلکه یک صدای متفاوت به شمارمیرود. پس دربخش کردن کلمات حرف بی صدایی که درکنارآن قرارمی گیرد تنها یک سیلاب را تشکیل میدهد.

به مثال های زیرتوجه کنید:

Нет  – (بهمعناینه) بهصورت “nyet” تلفظمیشود.

Семь – (بهمعنایعدد 7) بهصورت “syem” تلفظمیشود.

Пять – (بهمعنایعدد 5) بهصورت “pyat” تلفظمیشود.

چطور یاد بگیرید!

ازدرسبعدیسعیکنیدتلفظهرکلمهروسیراحدسبزنید. یابهبخشلغتدانیزبانروسیرفتهوسعیکنیدازروسیشکلکلماتآنهارابخوانید. بعدازکمیتمرینمتوجهآسانبودنتلفظواژههاخواهیدشد. در درسبعدی براییادگیریبهتراینخطتمرینهاییراخواهیمداشت.

تلفظ حروف بي صدا نوشتن حروف و ترجمه مثال روسي حروف بي صداي روسي 

مانند «ب» فارسي در كلمه «برف» B (bank) 

بانك Б-б (банк) 

مانند «و» فارسي در كلمه «وزير» V (vada) 

آب В-в (вода) 

مانند «گ» فارسي در كلمه «گاري» G (gara) 

كوه Г-г (гора) 

مانند «د» فارسي در كلمه «در» D (dom) 

خانه Д-д (дом) 

مانند «ژ» فارسي در كلمه «ژاله» Zh (zhara) 

گرما Ж-ж (жара) 

مانند «ز» فارسي در كلمه «زمين» Z (zal) 

سالن З-з (зал) 

مانند «ي» فارسي در كلمه «ترامواي» Y (tramvay) 

ترامواي Й-й (трамвай) 

مانند «ك» فارسي در كلمه «كار» K (karta) 

نقشه К-к (карта) 

مانند «ل» فارسي در كلمه «لامپ» L(lampa) 

لامپ Л-л (лампа) 

مانند «م» فارسي در كلمه «مردم» M (most) 

پل М-м (мост) 

مانند «ن» فارسي در كلمه «نان» N (nos) 

بيني Н-н (нос) 

مانند «پ» فارسي در كلمه «توپ» P (park) 

پارك П-п (парк) 

مانند «ر» فارسي در كلمه «رود» R (ruka) 

دست Р-р (рука) 

مانند «س» فارسي در كلمه «سلام» S (son) 

خواب С-с (сон) 

مانند «ت» فارسي در كلمه «لغت» T (Tam) 

آنجا Т-т (там) 

مانند «ف» فارسي در كلمه «فردا» F (Fabrika) 

كارخانه Ф-ф (фабрика) 

مانند «خ» فارسي در كلمه «خوب» Kh (khurma) 

خرمالو Х-х (хурма) 

مانند تلفظ توأم دو حرف «ت» و «س». Ts (tsement, ovtsa) 

سيمان، ميش Ц-ц (цемент, овца) 

مانند «چ» فارسي در كلمه «چند» Ch (Chai) 

چاي Ч-ч (чай) 

مانند «ش» فارسي در كلمات «شور، شاد،شغل» Sh (koshka, mashina, 

karandash) 

گربه، ماشين، مداد Ш-ш (кошка, машина, карандаш) 

چنين حرفي در زبان فارسي نيست، براي تلفظ آن بايد «ش» را كشيده تلفظ كرد. Sh-e (tavarish, pisha) 

رفيق، غذا Щ-щ (товарищ, пища) 

تلفظ كلمات روسي به كمك حروف انگليسي 

Да Da 

Нет Net 

Спасибо Spasibo 

Большое спасибо Bolshoe spasibo 

пожалуйста Pazhaluista 

пожалуйста Pazhaluista 

извините Izvinite 

здравствуйте Zdravstvuyte 

До свидания Do svidaniya 

Пока Poka 

Доброе утро Dobroe utro 

Добрый день Dobry den 

Добрый вечер Dobry vecher 

Спокойной ночи Spokoynoy nochi 

Bolshoe spasibo 

قبل از شروع درس چند واژه پر كاربرد را به شما ياد مي دهيم.  

سلام مؤدبانه! / Здравствуйте! 

سلام دوستانه / Привет! 

صبح بخير / Доброе утро! 

بعد ازظهر بخير / Добрый день! 

عصر بخير / Добрый вечер! 

شب بخير / Спокойной ночи!

حالتون چطوره؟ /  Как дела? 

متشكرم! / Спасибо.

متشكرم، خوب، عاليه. / Спасибо, хорошо, отлично. 

حالا برايتان توضيح مختصري در باره قواعد خواندن و نوشتن به زبان روسي مي دهيم. 

در زبان روسي حروف چاپي و حروف خطي وجود دارد و اين حروف به اشكال بزرگ و كوچك نوشته مي شوند درست مانند زبان انگليسي. حرف اول هر كلمه اي كه در اول جمله قرار بگيرد بزرگ نوشته مي شود. حرف اول اسامي نيز بزرگ نوشته مي شود. 

و حالا از تلفظ حروف شروع مي كنيم: 

حرف «آ». هنگام تلفظ اين حرف لب ها بخوبي از هم باز مي شوند. مثلاٌ در كلمه  

ТАМ (تام) 

МАМА (ماما)  

НАТА (ناتا)  

حرف روسي «о» مانند واو در «دو» (2) تلفظ مي شود. 

Дом (دُم) 

Слова (سلووا) 

حرف روسي «У» مانند صداي «واو» در كلماتي مانند «كو» و «رو» تلفظ مي شود، 

Тут (توت) 

Бумага (بوماگا) 

حالا به تلفظ و معاني اين كلمات و جملات توجه فرمائيد و سعي كنيد آنها را تكرار كنيد:  

اينجا  

Тут 

آنجا 

Там 

خانه  

Дом  

مادر، مامان 

Мать, Мама 

در خانه  

Дома  

او (مذكر) 

Он (اون) 

او مونث  

Она (آنا) 

او خنثي  

Оно (انوو)  

برادر 

Брат (بِرات) 

پدر، بابا 

Отец (آتيتس)  

Папа(پاپا)  

و حالا اين جملات را تكرار كنيد:  

Тут дом. 

خانه اينجاست. 

Там дом. 

خانه آنجاست. 

Брат дома. Он дома. 

برادر در خانه است. او در خانه است. 

Мама дома. Она дома. 

مادر در خانه است، او در خانه است. 

Папа дома. Он дома. 

بابا در خانه است. او در خانه است. 

 درس دوم زبان روسی           

روسهاهندارندپسآنرابهصورت “X” نشانمیدهند. توجهکنیدکهبعضیازمواردحرف “X” درمتنماصدایهیاحمیدهدامااینحرفدرروسیچنینصداییندارد.

روسهاقنداردپسآنرابهصورت “Г” نشانمیدهند. امااینحرفهیچوقتتلفظقندارد.

Салам / доруд

Четори? / Хале шома четоре?

Хахеш миконам / лотф конин

Бебахшид

Шома Руси мифахмин?

Манн фарси немифахмам

Тегран хейли шахре гашангие

Шома чио пишнахад миконин ту шахр бебиним? Диданихаие инджа коджаст?

Та се мишморам ва полис ро седа миконам

Комак!

Паспортам ра гом кардам

Гейматеш чанд аст? / Ин чанде?

Алие! Бармидарам!

Алие! Михарам!

Коджа митунам … бехарам

Хейли геруне

Чегадр тахфиф даре?

Манн михастам ин фарш ро бехарам геймаш чанде?

Ек килу портегал лотф конин

Ман гиа-харам

Че газаие хошмаззеи пишнахад миконид / Хошмаззетарин газа чие

Есм ин чие / шома чеджури седаш миконин?

Хошмаззетарин газа ро биарин

Че джури Берам бе ин хиабун…

Истгае утубус коджаст?

Коджа митунам такси пейда конам?

Ман митунам Берам унджа?

Хар че меймун зештар адаш биштар

Аррос немитуне берагсе миге замин кадже

Диг бе диг миге рут сиа

Адаме ггоросне хабе сангак мибине

 قبل از شروع درس چند واژه پر كاربرد را كه در درس قبلي به شما آموخته شدند تكرار مي كنيم. 

سلام مؤدبانه!  / Здравствуйте! 

سلام دوستانه  / Привет! 

صبح بخير  / Доброе утро! 

بعد ازظهر بخير  / Добрый день! 

عصر بخير  / Добрый вечер! 

شب بخير  / Спокойной ночи! 

حالتون چطوره؟  / Как дела? 

متشكرم!  / Спасибо. 

متشكرم، خوب، عاليه. / Спасибо, хорошо, отлично.  

حالتون چطوره؟  / Как дела? 

متشكرم، خوب، عاليه. / Спасибо, хорошо, отлично. 

و حال شما؟ حال تو؟  / А у вас? А у тебя? 

تعريفي ندارد.  / Неважно. 

ئي بد نيست. / Так себе. 

صداي حرف Э تقريباٌ مثل صداي الف در كلمه «اسم» و يا صداي حرف «ه» در كلماتي مانند برده، روده، پخته است. 

Это 

اين 

Эхо 

پژواك 

حرف И روسي مانند صداي حرف «اي» در كلمات فارسي بيم و سيم مي ماند. 

Спасибо, 

отлично. 

حرف К تقريباٌ نزديك به حرف «ك» فارسي در كلمات كار و كتاب است. 

Карта 

نقشه 

Комната 

اتاق 

اين جاده است، خانه آنجاست، 

Это дорога. Там дом. 

اين اتاق است، پنجره اينجاست. نقشه و كاغذ آنجاست . 

Это комната. Тут окно. Там карта и бумага. 

اين مامان و بابا است. و اين برادر است. صبح مامان و بابا خانه هستند. 

Это мама и папа. А это брат. Утром мама и папа дома.   

در زبان روسي كلمات يك، دو، سه و چند هجايي وجود دارند، غالباٌ تعداد هجاهاي كلمه وابسته است به حروف صدادار يعني كلمه هر قدر حرف صدادار داشته باشد به همان اندازه هجا دارد، اگر كلمه يك هجايي باشد، در اينصورت از يك هجاي ضربه اي تشكيل شده است، مثلاٌ در كلمات дом و он. 

نكته مهم در تلفظ كلمات روسي اين است كه تمام حروف صدادار كه ضربه روي آنها نباشد خيلي ضعيف و كوتاه تلفظ مي شوند و حتي ممكن است كيفيت خود را تغيير دهند. 

حروف صدادار А, О وقتي ضربه نداشته باشند تقريباٌ يكسان تلفظ مي شوند. مثلاً در كلمات ذيل: 

Мама, папа, карта, дома, бумага, комната, это, окно, утром. 

در اين جا كلمه Это در ابتداي جمله مي آيد و نقش مبتدا را بازي مي كند. 

حرف رابط И اجزاء جمله را بهم پيوند مي دهد و تقريباٌ همراه با كلمه بعدي تلفظ مي شود. 

Это мама и папа. / اين مامان و بابا است. 

حرف رابط А براي مقايسه يا مقابله كلمات به كار مي رود و همراه با كلمه بعدي خود تلفظ مي شود: 

Брат там, а папа тут. / برادر آنجا و پدر اينجاست. 

در زبان روسي سه جنس مذكر مونث و خنثي وجود دارد. كلمات مذكر معمولاٌ به حروف بي صدا ختم مي شوند مانند كلمه خانه: дом. 

كلمات مونث معمولا به حرف آ ختم مي شوند مانند كلمات бумага, комната. 

كلمات خنثي به «او» ختم مي شوند مانند окно. اما كلماتي هستند كه به حرف «آ» ختم مي شوند ولي مذكر هستند مانند برخي از اسامي مردان و كلمه папа پدر كه مذكر است

حرف Л شبيه حرف «ل» در فارسي تلفظ مي شود. اين حرف هم سخت تلفظ مي شود و هم نرم. تلفظ «ل» روسي سخت شبيه تلفظ «ل» فارسي در كلماتي مانند «لازم» و «لايق» است.

Это Москва. Тут живет моя семья. Это мои родители. Они врачи. Это мой брат Володя.

حرف Л شبيه حرف «ل» در فارسي تلفظ مي شود. اين حرف هم سخت تلفظ مي شود و هم نرم. تلفظ «ل» روسي سخت شبيه تلفظ «ل» فارسي در كلماتي مانند «لازم» و «لايق» است. 

Это Москва. Тут живет моя семья. Это мои родители. Они врачи. Это мой брат Володя. Он инженер. Вот мои друзья Таня и Юра. Они студенты. Я тоже студентка. 

و حالا گفتگو 

تايا

Доброе утро, Наташа! 

ناتاشا

Доброе утро, Таня! 

تانيا 

Как живет твой брат Володя? 

ناتاشا

Хорошо.  

تانيا

А мама и папа? 

ناتاشا

Тоже хорошо. 

تانيا

Мама дома? 

ناتاشا

Да, мама дома. Утром она дома. 

تلفظ و معاني لغات اين درس

Москва 

مسكو  

семья 

خانواده 

живет 

زندگي مي كند، بسر مي برد 

мои  

مال من ( ضمير ملكي جمع اول شخص مفرد

родители 

والدين 

они 

آنها 

Володя 

اسم مرد  

он 

او (ضمير مذكر 

инженер  

مهندس 

студенты 

دانشجويان 

студентка  

دانشجو (مونث

معمولاٌ كلمات مونث به حرف «آ» و گاهي «يا» ختم مي شوند. كلمات مذكر به حروف بي صدا و گاهي به حروف صدادار كه علامت كلمات مونث است، ختم مي‌شوند. مانند Володя و Юра. كلمات خنثي نيز به حرف «о» ختم مي شوند. حالا نمونه هايي از اسامي مذكر و مونث و خنثي: 

كلمات مذكر

Дом 

خانه 

Мальчик  

پسربچه 

Артист  

آرتيست مرد 

Космонавт 

فضانورد 

Человек 

انسان 

Студент 

دانشجو (مرد

كلمات مونث 

Книга  

كتاب 

Девочка 

دختربچه 

Артистка 

آرتيست (زن) 

Балерина 

بالرين 

Птица  

پرنده 

Яйцо  

تخم مرغ  

Колесо  

چرخ 

Метро 

مترو 

Окно 

پنجره 

Пианино 

پيانو 

Кресло  

مبل 

Кольцо 

حلقه 

Пальто 

پالتو 

Письмо 

نامه 

كلمات مذكر و مونثي كه به حروف بيصداي نرم و همچنين به حروف Х,К,Г ختم مي شوند در حالت جمع به حرف «и» منتهي مي گردند. توجه كنيد

Врач — врачи 

Урок — уроки 

Подруга — подруги 

Дорога — дороги 

و اما استثنا هم وجود دارد كه در اين صورت بايد حالات جمع اينگونه اسامي را به خاطر سپرد مانند: 

Друг — друзья 

Брат – братья 

كلمه Студент فقط در مورد مردان بكار مي رود و شكل مونث آن Студентка است. اشكال جمع اين كلمه در حالت مذكر Студенты و درحالت مونث Студентки است. كلمه инженер به معني مهندس مانند كلمه Врач هم براي مردان بكار مي رود و هم براي زنان. جمع اين كلمه مي شود: инженер 

حالا به چند جمله توجه كنيد

Мой брат инженер. Мои братья инженеры. Моя подруга тоже инженер. Мои подруги тоже инженеры.  

معني اين جملات بدين قرار است: برادرم مهندس است. برادرانم مهندس هستند. دوست دخترم نيز مهندس است. دوستانم نيز مهندس هستند (كه در آخرين جمله منظور تعداد بيشتر از يك دوست دختر است).  

در زبان روسي ضمائر ملكي براي اسامي در حالت مفرد و جمع شكلهاي مختلفي دارند. مقايسه كنيد: 

Это мой друг. Это мои друзья. 

اين دوست من است. اين ها دوستان من هستند

Это наш друг. Это наши друзья. 

اين دوست ماست. اينها دوستان ما هستند

ضمائر ملكي در حالت جمع براي اسامي مذكر و مونث يكسان است

Это мои друзья. Это мои подруги.  

حالا نمونه هاي ديگري از اسامي مذكر و مونث و خنثي و حالات استثنا در آنها را مورد توجه شما قرار مي دهيم 

كلمات مذكري كه به حرف صدادار «اي й » كوتاه ختم مي شوند مانند

Музей 

موزه 

Трамвай 

ترامواي 

Чай 

چاي 

Дедушка 

پدربزرگ 

Мужчина  

مرد  

Папа  

بابا 

Юра 

يورا (اسم مرد

Саша 

ساشا (اسم مرد

كلمات مونثي كه بطور استثنا به حرف «يا я » ختم مي شوند. براي نمونه

Кухня 

آشپزخانه 

Семья 

خانواده 

Катя 

كاتيا (اسم زن

Аудитория 

سالن سخنراني 

История 

تاريخ 

Химия 

شيمي 

География 

جغرافيا 

كلمات خنثي كه به حرف «е» ختم مي شود. به عنوان مثال

Море 

دريا 

Платье 

پيراهن 

Солнце 

خورشيد 

Здание 

ساختمان 

Давление 

فشار 

و اما هستند كلمات مذكري كه به علامت نرم ختم مي شوند. براي نمونه

Учитель  

معلم  

Гость  

مهمان 

Дождь 

باران 

Календарь 

تقويم 

Кремль 

كرملين 

Рубль 

روبل 

Словарь 

لغت نامه 

و البته كلماتي كه آنها نيز به علامت نرم كننده ь ختم مي شوند ولي مونث به حساب مي آيند. 

Мать 

مادر 

Дочь 

فرزند دختر  

Дверь 

در 

Кровать 

تخت 

Медаль 

مدال 

Ночь  

شب 

Осень 

پاييز 

Тетрадь 

دفترچه  

لازم به ذكر است كه در اين سري اسامي اسامي خنثي وجود ندارد كه به علامت ь ختم شده باشند.  

و حالا چند نمونه جمع اسامي مذكر و مونث و خنثي را مورد توجه شما قرار مي دهيم تا بهتر به ياد بمانند. 

اسامي خنثي (مفرد و جمع). شايان ذكر است كه اسامي خنثي به «о,е» ختم مي شوند كه در جمع اين حروف به «آ و يا » مبدل مي شوند. البته استثنا هم وجود دارد. چند مثال مي آوريم

پنجره 

окно 

پنجره ها 

окна 

دريا 

море 

درياها 

моря 

درخت 

дерево 

درخت ها 

деревья  

و يك مورد استثنايي 

سيب 

яблоко 

سيبها 

яблоки 

لازم به ذكر است كه تعدادي از اسامي در زبان روسي جمع بسته نمي شوند، مانند

Молоко 

شير 

Кофе 

قهوه 

Масло 

روغن، كره 

Мясо 

گوشت 

Рыба 

ماهي 

Рис 

برنج 

Капуста 

كلم 

Лук 

 

پياز 

 

Морковь 

 

هويج 

 

Мука 

 

آرد 

 

Сахар 

 

شكر 

 

Хлеб 

 

نان 

 

Картофель 

 

سيب زميني

  

Диалоги 

گفتگو 

- Скажите, пожалуйста, персидский язык трудный? 

 

لطفاٌ بگوئيد، زبان فارسي مشكل است؟ 

 

- Нет, не трудный. Это легкий язык. 

 

نخير، سخت نيست. اين يك زبان آسان است

 

- А английский трудный? 

 

زبان انگليسي چطور؟ 

 

- Нет, не очень трудный. 

 

نخير، خيلي مشكل نيست

 

Это ваши книги? 

 

اين ها كتابهاي شما هستند؟ 

 

- Да, это наши книги. 

 

بله، اينها كتابهاي ما هستند

 

А это чьи книги? 

 

اين كتاب كيست؟ 

 

- Это моя книга. 

 

كتاب من است

Читают 

مي خوانند 

Читать 

خواندن  

Книги  

كتاب ها 

Книга 

كتاب 

Персидский  

فارسي 

Изучают 

ياد مي گيرند، مي آموزند 

Изучать 

ياد گرفتن 

Скажите, пожалуйста… 

لطفاٌ بگوئيد، خواهشمندم بگوئيد… 

Персидский язык трудный? 

 

زبان فارسي مشكل است؟ 

 

Нет, не трудный. 

 

نخير، مشكل نيست

 

Легкий 

 

آسان، سهل 

 

Очень 

 

خيلي 

 

Нет, не очень трудный. 

 

نه، خيلي مشكل نيست

 

Ваши 

 

مال شما 

 

А это чьи книги? 

 

اين كتاب مال كيست؟ 

برخي از تركيبات حروف بيصدا در كلمات آنطور كه نوشته مي شوند تلفظ نمي گردند. مثلاٌ гк مانند хк تلفظ مي شود. در Легкий гк مانند хк تلفظ مي شود. 

Легкий 

ديگر اينكه дс مانند ц تلفظ مي شود. نمونه اين تغيير صدا را مي توانيد در كلمه Персидский مشاهده كنيد. 

Персидский  

نكته ديگري كه بايد به خاطر بسپاريد از اين قراراست: صفت مذكر مفرد اگر حرف ماقبل آخر آن حرف بيصداي سخت باشد به ый منتهي مي شود و اگر حرف ماقبل آخر آنх г к به ий ختم مي شود. براي مثال: 

Трудный урок 

Легкий урок 

يادآور مي شويم كه در زبان روسي صفت پس از موصوف مربوطه قرار مي گيرد. اگر صفت بعد از موصوف قرارگيرد حكم خبر را پيدا مي كند. مقايسه كنيد: 

Это трудный язык. 

اين زبان سختي است

Персидский язык трудный. 

زبان فارسي سخت است

و حالا صرف زمان حال دو فعل Читать و Изучать . در زبان روسي صرف افعال از لحاظ جزء آخر علامت زمان حال به دو نوع مختلف تقسيم مي شود. صرف اول و صرف دوم. بنابراين افعال از اين حيث به دو گروه تقسيم مي گردد. افعالي را كه تا كنون با آنها آشنا شديد جزو نحوه صرف اول مينامند مانند

Работать, знать, жить, читать, изучать  

بخش آخر يا علامت پسوند زمان حال اين افعال را به خاطر بسپاريد 

افعال Читать و Изучатьپسوندهاي يكجور دارند و پسوندهاي فعل жить طور ديگري است

Я читаю книги 

 

Ты читаешь книги 

 

Он, она читает книги 

 

Мы читаем книги 

 

Вы читаете книги 

 

Они читают книги 

 

فعل Изучать نيز به همين شكل صرف مي شود

 

Я изучаю русский язык 

 

Ты изучаешь русский язык 

 

و همينطور تا به آخر، درست مانند صرف فعل خواندن. اما در مورد فعل زندگي كردن жить پسوندهاي اول شخص مفرد و سوم شخص جمع تغيير مي كنند و بجاي كلمه ю به у ختم مي شود. توجه كنيد: اول شخص مفرد فعل خواندن مي شود читаю و اول شخص فعل زندگي كردن مي شود живу. همينطور در مورد سوم شخص جمع: читают و живут. 

و اما توضيح مختصري در باره ضماير ملكي اول شخص و دوم شخص و سوم شخص مفرد و جمع: 

Мой 

 

مال من 

 

Твой 

 

مال تو 

 

Её 

 

مال او ( مونث

 

Его 

 

مال او ( مذكر

 

Наш 

 

مال ما 

 

Ваш 

 

مال شما 

 

Их 

 

مال آن ها 

و حالا تركيب ضمايري

 

ضماير ملكي مونث 

её стол 

ميز او  

её книга 

كتاب او 

её письмо 

نامه او 

و حالا ضماير ملكي مذكر  

его стол 

 

ميز او 

 

его книга 

 

كتاب او 

 

его письмо 

 

نامه او 

 

ضماير ملكي سوم شخص جمع  

их стол 

 

ميز آنها 

 

их книга 

 

كتاب آنها 

 

их письмо 

 

نامه آنها 

 

و حالا چند واژه پركاربرد ديگر

 

До свидания! 

 

خداحافظ (شكل مودبانه

 

Пока! 

 

خداحافظ (شكل دوستانه و عاميانه)، مي بينمت

 

Всем пока! 

 

با همه خداحافظي كردن

 

До завтра! 

 

تا فردا

 

До скорой встречи! 

 

تا ديداري ديگر. به اميد ديدار در آينده نزديك

 

Не пропадай! 

 

در تماس باش! غيبت نزند

 

Спасибо! 

 

متشكرم

 

Спасибо, и вам того же. 

 

متشكرم، شما هم همچنين

 

Большое спасибо 

 

خيلي متشكرم

 

Вы очень добры. 

 

شما خيلي لطف داريد

 

Пожалуйста! 

 

قابلي ندارد

معاني لغات اين واژه ها

 

Всем 

 

همگي 

 

До 

 

تا 

 

Завтра 

 

فردا 

 

Скоро 

 

سريع، زود 

 

встреча 

 

ديدار، ملاقات 

 

Пропадать 

 

گم شدن، در تماس نبودن، غيب شدن

Что это? 

 

اين چيست؟ 

 

Кто это? 

 

اين كيست؟ 

در پاسخ اسامي را بصورت جمع مذكر و مونث مي آوريم. معاني تحت‌اللفظي هستند تا شما متوجه حالت گرامري بشويد. 

Это самолеты.  

اين هواپيماهاست. كه در اين جمله هواپيما بي جان و به حرف بي صدا منتهي شده و مذكر است

Это космонавты. 

اين فضانوردان است. كه در اين جمله فضانوردان جاندار و آن هم به حرف بي صدا ختم شده و مذكر است

 

Это машины. 

 

اين ماشينهاست. كه در اين جا كلمه ماشين مونث است، زيرا به حرف صدادار «آ» ختم شده است

 

Это балерины. 

 

اين بالرين هاست. كه در اينجا نيز كلمه بالرين به حرف صدادار « آ» ختم شده و مونث است

 

علامت جمع در دو مورد مذكر و مونث اين كلمات حرف ы است

 

چند نمونه ديگر مي آوريم

 

اسامي جمع مذكر 

 

Артисты 

 

هنرپيشگان 

 

Рестораны 

 

رستورانها 

 

Театры 

 

تئاترها 

 

Мужчины 

 

مردها 

 

اسامي جمع مونث 

Ракеты 

 

موشك ها 

 

Буквы 

 

حروف 

 

Шляпы 

 

كلاها 

 

Женщины 

 

زنان 

 

در صورتيكه اسامي مذكر به حروف г к х و اسامي مونث به حروف ж ч ш щ ختم شده باشند حرف آخر جمع آنها نه ы بلكه и خواهد بود

 

 

 

Карандаши 

 

مدادها 

 

Плащи 

 

باراني ها 

 

Подарки 

 

هدايا 

 

Мальчики 

 

پسرها 

 

Книги 

 

كتابها 

 

Ручки 

 

خودكارها 

 

Сумки 

 

كيفها 

 

Девочки 

 

دخترها 

 

و حالا چند نمونه اسامي جمع خنثي را مورد توجه شما قرار مي دهيم. معمولاٌ اسامي خنثي كه به о ختم مي شوند در جمع حرف آخر آنها به а مبدل مي شود. براي نمونه: ОКНО مي شود ОКНА 

 

كلمات خنثي اي كه به حرف е ختم شوند در جمع اين حرف به Я مبدل مي شود. مانند: МОРЕ كه مي شود МОРЯ 

 

و اما در جمع اسامي مذكر مواردي هستند كه بايد به خاطر سپرده شوند، زيرا اين كلمات در جمع نه به حرف ы، بلكه به حروف А و Я ختم مي شوند. چند نمونه در اينجا مي آوريم. آخرين حرف، علامت جمع كلمات اغلب ضربه دار است كه در زبان روسي به آن Ударение مي گويند

 

آنها را به خاطر بسپاريد

 

Доктор-доктора 

 

دكتر-دكترها 

 

Паспорт-паспорта 

 

پاسپورت-پاسپورتها 

 

Глаз-глаза 

 

چشم -چشمها 

 

Голос-голоса 

 

صدا-صداها 

 

Вечер-вечера 

 

عصر-عصرها 

 

Адрес-адреса 

 

آدرس-آدرسها 

 

Дом-дома 

 

خانه-خانه ها 

 

Поезд- поезда 

 

قطار-قطارها 

 

Брат-братья 

 

برادر-برادران 

 

Друг-друзья 

 

دوست (مذكر)- دوستان 

 

Сын-сыновья 

 

(فرزند) پسر- پسرها 

 

Стул-стулья 

 

صندلي-صندلي ها 

 

Лист-листья 

 

برگ، ورق كاغذ-برگها 

 

و البته چند مورد استثنا در جمع اسامي

 

Мать- матери 

 

مادر-مادرها 

 

Дочь-дочери 

 

دختر- دخترها 

 

Ребенок-дети 

 

كودك-كودكان 

 

Человек-люди 

 

آدم-مردم 

 

Цветок-цветы 

 

گل-گلها 

 

Яблоко-яблоки 

 

سيب-سيبها 

 

 

 

و حالا چند سئوال و پاسخ در اين رابطه

 

Кто вы? 

 

شما كي هستيد؟ 

 

Я инженер. 

 

من مهندسم

 

Ваш сын? 

 

پسر شما؟ 

 

Сын студент. 

 

او دانشجوست

 

Сын студент? 

 

پسر شما دانشجوست؟ 

 

Вы иранец? 

 

شما ايراني هستيد؟ 

 

Нет, я русский. А мой друг иранец. 

 

نخير، من روس هستم، ولي دوستم ايراني است

 

Москва столица? 

 

مسكو پايتخت است؟ 

 

Да, Москва столица России. 

 

بله، مسكو پايتخت روسيه است

 

Кто вы? 

 

شما كي هستيد؟ 

 

Я учитель. 

 

من معلم هستم

 

Кто она? 

 

او كيست؟ 

 

Она спортменка. 

 

او ورزشكار است

 

Кто вы? 

 

شماها كي هستيد؟ 

 

Мы артисты. 

 

ما آرتيست هستيم

 

Кто они? 

 

آنها كي هستند؟ 

 

Они туристы. 

 

آنها توريست هستند

 

 

 

Здравствуйте! 

 

سلام

 

Здравствуй, мальчик! 

 

سلام، پسر

 

Кто вы? 

 

شما كي هستيد؟ 

 

Я художник. А ты кто? 

 

من نقاشم. تو كي هستي؟ 

 

Я школьник. 

 

من دانش آموز مدرسه هستم

 

Вы русский? 

 

شما روس هستيد؟ 

 

Нет, я не русский. Я француз. 

 

نخير، من روس نيستم. من فرانسوي هستم

 

И вы француз? 

 

شماهم فرانسوي هستيد؟ 

 

Нет, я иранец. А ты москвичка? 

 

نخير، من ايرانيم. تو مسكويي هستي؟ 

 

Да. 

 

بله

 

Кто ты? 

 

تو كي هستي؟ 

 

Я волк. А ты кто? 

 

من گرگم. تو كي هستي؟ 

 

А я лиса. 

 

من روباه هستم

 

 

 

و حالا چند واژه و جمله ديگر

 

 

 

Говорит по-русски 

 

روسي حرف زدن، صحبت كردن 

 

Говорит по-персидски 

 

فارسي حرف زدن، صحبت كردن 

 

Говорит по-английски 

 

انگليسي حرف زدن يا صحبت كردن 

 

Кто-нибудь говорит по-персидски? 

 

كسي فارسي حرف مي زند؟ 

 

Здесь кто-нибудь говорит по-русски? 

 

اينجا كسي روسي حرف مي زند؟ 

 

Я говорю по-персидски. 

 

من فارسي حرف مي زنم

 

А я немного говорю по-английски. 

 

و من كمي انگليسي حرف مي زنم

 

Я плохо говорю по-русски. 

 

روسي حرف زدن من بد است

 

А я не говорю по-персидски. 

 

و من فارسي حرف نمي زنم

 

Я немного понимаю по-русски. 

 

من كمي روسي مي فهمم

 

Говорите, пожалуйста, помедленнее. 

 

لطفاٌ آهسته تر صحبت كنيد

 

Простите? 

 

ببخشيد؟ 

 

Простите, не понял. 

 

ببخشيد، نفهميدم

 

Что вы сказали? 

 

شما چي گفتيد؟ 

 

Что вы спросили? 

 

شما چي پرسيديد؟ 

 

Простите, не расслышал. 

 

ببخشيد نشنيدم، متوجه نشدم

 

Говорите, пожалуйста, громче. 

 

لطفاٌ بلند تر صحبت كنيد

 

Повторите, пожалуйста, еще раз. 

 

لطفاٌ يكبار ديگر تكرار كنيد

 

 

 

و حالا معني لغات

 

 

 

Говорить 

 

حرف زدن، صحبت كردن 

 

по-русски 

 

به زبان روسي 

 

по-персидски 

 

به زبان فارسي 

 

по-английски 

 

به زبان انگليسي 

 

Кто-нибудь 

 

كسي 

 

Здесь 

 

اينجا 

 

Немного 

 

كمي، يكذره 

 

Плохо 

 

بد 

 

Пожалуйста 

 

لطفاٌ 

 

Помедленнее 

 

آهسته تر، آرام تر، يواش تر 

 

Простите? 

 

ببخشيد؟ 

 

не понял 

 

نفهميدم

 

Понять 

 

فهميدن 

 

Сказали 

 

گفتيد؟ (زمان گذشته، جمع

 

Сказать 

 

گفتن 

 

Спросили 

 

پرسيديد 

 

Спросить 

 

پرسيدن 

 

не расслышал 

 

نشنيدم، متوجه نشدم 

 

Расслышать 

 

متوجه شدن، شنيدن 

 

Громче 

 

بلندتر 

 

еще раз 

 

يكبار ديگر.

 

 

 

تكرار واژه ها و كلمات پركاربرد 

 

Добрый вечер 

 

عصر بخير 

 

До свидания! 

 

خداحافظ (شكل مودبانه

 

Пока! 

 

خداحافظ (شكل دوستانه و عاميانه)، مي بينمت

 

Всем пока! 

 

با همه خداحافظي كردن

 

До завтра! 

 

تا فردا

 

До скорой встречи! 

 

تا ديداري ديگر. به اميد ديدار در آينده نزديك

 

Не пропадай! 

 

در تماس باش! غيبت نزند

 

Спасибо! 

 

متشكرم

 

Спасибо, и вам того же. 

 

متشكرم، شما هم همچنين

 

Большое спасибо 

 

خيلي متشكرم

 

Вы очень добры. 

 

شما خيلي لطف داريد

 

Пожалуйста! 

 

قابلي ندارد

 

 

 

Говорит по-русски 

 

روسي حرف زدن، صحبت كردن 

 

Говорит по-персидски 

 

فارسي حرف زدن، صحبت كردن 

 

Говорит по-английски 

 

انگليسي حرف زدن يا صحبت كردن 

 

Кто-нибудь говорит по-персидски? 

 

كسي فارسي حرف مي زند؟ 

 

Здесь кто-нибудь говорит по-русски? 

 

اينجا كسي روسي حرف مي زند؟ 

 

Я говорю по-персидски. 

 

من فارسي حرف مي زنم

 

А я немного говорю по-английски. 

 

و من كمي انگليسي حرف مي زنم

 

Я плохо говорю по-русски. 

 

روسي حرف زدن من بد است

 

А я не говорю по-персидски. 

 

و من فارسي حرف نمي زنم

 

Я немного понимаю по-русски. 

 

من كمي روسي مي فهمم

 

Говорите, пожалуйста, помедленнее. 

 

لطفاٌ آهسته تر صحبت كنيد

 

Простите? 

 

ببخشيد؟ 

 

Простите, не понял. 

 

ببخشيد، نفهميدم

 

Что вы сказали? 

 

شما چي گفتيد؟ 

 

Что вы спросили? 

 

شما چي پرسيديد؟ 

 

Простите, не расслышал. 

 

ببخشيد نشنيدم، متوجه نشدم

 

Говорите, пожалуйста, громче. 

 

لطفاٌ بلند تر صحبت كنيد

 

Повторите, пожалуйста, еще раз. 

 

لطفاٌ يكبار ديگر تكرار كنيد

 

Пожалуйста 

 

لطفاٌ، خواهش مي كنم 

 

 

 

و حالا بسراغ ضماير شخصي مي رويم كه قبلاٌ از آنها ياد كرديم

 

Я, ты, он, она, оно, мы, вы, они 

 

در اينجا مثال هايي با كمك حرفه ها آورده مي شود تا ضماير مذكر، مونث و جمع مشخص تر شوند

 

Я, ты, он- учитель 

 

Я, ты, она- учительница 

 

Мы, вы, они- учителя 

 

توجه داشته باشيد كه حرفه و شغلهايي مانند Геолог, инженер, экономист هنگام استفاده از ضماير شخصي يكسان هستند و تغييري نمي كنند. براي نمونه

 

 

 

Кто ваши дети? 

 

فرزندان شما چكاره هستند؟ 

 

Сын геолог и дочь геолог. 

 

پسرم زمين شناس و دخترم هم زمين شناس است

 

А мой сын инженер, а дочь — экономист. 

 

پسرم مهندس و دخترم كارشناس اقتصاد است

 

 

 

در اينجا نمونه هاي مختلف ضمير ملكي استفهامي чей را مي آوريم كه مربوط به حالت مذكر و مونث و يا اسم جمع است

 

مذكر، منظور كلمه خانه است كه به حرف بيصداي «م» ختم شده است

 

Чей это дом? – это мой дом. 

 

اين خانه كيست؟ اين خانه من است

 

مونث، كه به حرف صدادار « آ» ختم شده است

 

Чья это комната? – это моя комната. 

 

اين اتاق كيست؟ — اين اتاق من است

 

خنثي، كه به حرف صدادار « او» ختم شده است

 

Чье это окно? – это мое окно. 

 

اين پنجره كيست؟ — اين پنجره من است

 

جمع، كه در مثالهاي زير به كتاب، خانه و پنجره مربوط مي شوند

 

Чьи это книги?- это мои книги. 

 

Чьи это дома? – это наши дома. 

 

Чьи это окна? – это наши окна. 

 

طرز استقرار كلمات در جملات سئوالي داراي كلمه Чей ممكن است به شكل ديگري باشد، براي نمونه

 

А это чья книга? 

 

و اين كتاب كيست؟ 

 

كه در اين جمله تكيه بيشتر روي كلمه «اين» و نه ضمير ملكي مي شود

 

از شمادعوت مي كنيم به يك متن و گفتگو توجه فرمائيد

 

 

 

Это институт. Тут учатся Наташа, Таня и Юра. Они изучают иностранные языки: персидский и английский. Персидский язык не трудный. Английский тоже не трудный. Они уже немного говорят по-персидски, читают легкие тексты. 

 

اين انستيتو است. در اينجا ناتاشا، تانيا و يورا درس مي خوانند. آنها زبانهاي خارجي ياد ميگيرند: فارسي و انگليسي. زبان فارسي سخت نيست. زبان انگليسي نيز سخت نيست. آنها تا بحال كمي فارسي حرف مي زنند و متون ساده را مي خوانند

 

 

 

گفتگو 

 

 

 

Скажите, пожалуйста, какой язык вы изучаете? 

 

Я изучаю персидский язык. 

 

А ваша подруга? 

 

Она тоже изучает персидский язык. 

 

Вы уже говорите по-персидски? 

 

Да, мы немного говорим по-персидски. 

 

Вам нравится персидский язык? 

 

Да, очень. 

 

Скажите, пожалуйста, русский язык трудный? 

 

Нет, не очень. 

 

Вы говорите по-русски? 

 

Немного. Я изучаю русский язык. 

 

Вам нравится русский язык? 

 

Очень. 

 

 

 

معاني كلمات و جملات

 

 

 

Институт 

 

انستيتو 

 

Учатся 

 

درس مي خوانند، تحصيل مي كنند 

 

Учиться 

 

درس خواندن، تحصيل كردن 

 

иностранные языки 

 

زبانهاي خارجي 

 

Иностранный 

 

خارجي 

 

Немного 

 

كمي، قدري، اندكي 

 

немного говорят по-персидски 

 

كمي به زبان فارسي حرف مي زنند 

 

Говорить 

 

گفتن، حرف زدن 

 

легкие тексты 

 

متن هاي آسان 

 

Текст 

 

متن 

 

Вы уже говорите по-персидски? 

 

شما حالا ديگر به زبان فارسي حرف مي زنيد؟ 

 

Вам нравится персидский язык? 

 

شما از زبان فارسي خوشتان مي آيد؟ 

 

русский язык 

 

زبان روسي 

 

Русский 

 

روسي 

 

по-русски 

 

به روسي 

 

 

 

و اما توضيح مختصري در باره صفات. صفاتي كه در حالت مفرد به حرف بيصداي سخت ختم شده باشد پسوند ЫЕ در حالت جمع پيدا مي كنند و صفاتي كه در حالت مفرد به حروف Г, К, Х ختم مي شوند پسوند ИЕ در حالت جمع دارند. براي نمونه

 

иностранные языки 

 

иностранные книги 

 

легкие тексты 

 

легкие книги 

 

 

 

گوينده: توجه داشته باشيد كه 

 

по-персидски 

 

по-русски 

 

по-английски 

 

قيد هستند و 

 

Персидский 

 

Русский 

 

Английский 

 

صفت هستند. و حالا فعل говорить در زمان حال صرف مي شود، توجه داشته باشيد كه پسوند هاي صرف دوم بدين قرار هستند

 

У, — ю 

 

Ишь 

 

Ит 

 

Им 

 

Ите 

 

Ат, — ят 

 

يعني افعالي كه جزو نحوه صرف دوم هستند هنگام صرف به اين حروف ختم مي شوند. براي نمونه فعل говорить در زمان حال

 

 

 

Я говор-ю по-персидски 

 

Ты говор-ишь по-персидски 

 

Он, она говор-ит по-персидски 

 

Мы говор-им по-персидски 

 

Вы говор-ите по-персидски 

 

Они говор-ят по-персидски 

 

و اما يكي از مهمترين نكات در صحبت به زبان روسي تكيه در كلمات است كه بستگي به آن دارد كه گوينده ضمن سخن خود چه كلمه اي را مي خواهد به نحو نمايان بيان كند. اين كلمه با لحن صدا مشخص مي گردد. مثالي مي آوريم

 

Вы изучаете русский язык? 

 

آيا شما زبان روسي ياد مي گيريد؟ 

 

در اين جمله سه نوع تكيه منطقي در كلام ممكن است وجود داشته باشد، توجه كنيد

 

Вы изучаете русский язык? 

 

آيا شما زبان روسي ياد مي گيريد؟ 

 

در اينجا ممكن است تكيه بر شخص باشد كه در جواب مي توان گفت

 

Да, я. 

 

بله، من

 

و يا تكيه بر فعل يادگيري باشد 

 

Вы изучаете русский язык? 

 

Да, изучаю. 

 

ياد مي گيرم

 

و يا بر مفعول باشد ( روسي

 

Вы изучаете русский язык? 

 

Да, русский. 

 

بله، روسي

 

تا درس بعدي خدانگهدارتان

 

ДО СВИДАНИЯ!

 

 

اموزشگاهزبانگات

 

 

Это иностранные туристы. Они немного понимают по-русски. Анна объясняет по-русски: 

Вот Красная площадь. Это Московский Кремль. Это мавзолей Ленина. Вы видите памятники. 

 

اينها توريستهاي خارجي هستند. آنها كمي زبان روسي مي فهمند. آنا به زبان روسي توضيح مي‌دهد.: اين ميدان سرخ است. اين كرملين مسكو است و اين آرامگاه لنين. شما بناهاي يادبود را مي‌بينيد. 

 

 

Диалоги 

گفتگو 

Вы знаете, кто это? 

شما ميدانيد اينها كي هستند؟ 

Нет. 

نخير. 

Это иностранные туристы. 

اينها توريست هاي خارجي هستند. 

Они понимают по-русски? 

آنها زبان روسي مي فهمند؟ 

Да, они немного понимают по-русски. 

بله، آنها كمي زبان روسي مي فهمند. 

Гид обьясняет по-русски. 

راهنما به زبان روسي توضيح مي دهد. 

Скажите, пожалуйста, вы говорите по-русски? 

لطفاٌ بگوئيد، آيا شما به زبان روسي حرف مي زنيد؟ 

Немного. Мы говорим по-английски. 

كمي. ما به زبان انگليسي حرف مي زنيم. 

Вы туристы? 

شما توريست هستيد؟ 

Да, мы туристы. 

بله، ما توريست هستيم. 

Вам нравится Москва? 

شما از مسكو خوشتان آمده است؟ 

Да, очень. 

بله، خيلي. 

 

حالا از شما دعوت مي كنيم به معاني لغات جديد در اين درس توجه كنيد: 

توريستها 

туристы 

توريست 

турист 

به زبان روسي توضيح مي دهد 

объясняет по-русски 

توضيح دادن، شرح دادن 

объясняет 

ميدان سرخ 

Красная площадь 

كرملين مسكو 

Московский Кремль 

آرامگاه لنين 

мавзолей Ленина 

شما بناهاي يادبود را مي بينيد 

Вы видите памятники 

ديدن 

видеть 

مجسمه و يا بناي يادبود 

памятник 

روسي مي فهميد؟ 

понимают по-русски? 

فهميدن 

Понимать 

 

براي نفي جمله روسي از كلمه НЕ استفاده مي شود. براي نمونه: 

Я не читаю. 

من نمي خوانم 

Гид не обьясняет. 

راهنما توضيح نمي دهد. 

 

افعال понимать و обьяснять جزو قاعده صرف اول بوده و طبق نمونه فعل читать صرف مي گردند. بدين ترتيب كه هنگام صرف اين دو افعال پسوندهاي آنها ю, ешь, ет, ем, ете, ют است. اما صرف فعل видеть را بايد به خاطر بسپاريد. 

 

Я виж-у памятник 

من مجسمه را مي بينم 

Ты вид-ишь памятник 

تو مجسمه را مي بيني و الي آخر. 

Она вид-ит памятник 

Мы вид-им памятник 

Вы вид-ите памятник 

Они вид-ят памятник 

 

در اينجا ضماير ملكي برايتان تكرار مي شود. تكرار كنيد و بخاطر بسپاريد: 

 

Это — моя лягушка 

اين قورباغه من است. 

Это — мой трактор. 

اين تراكتور من است. 

Это — мои улитки 

اينها صدفهاي من هستند. 

Эта лягушка — моя 

اين قورباغه مال من است. 

Этот трактор — мой 

اين تراكتور مال من است. 

Эти улитки — мои 

اين صدفها مال من هستند. 

 

و حالا لغات جديد و معاني آنها: 

Лягушка 

قورباغه 

Трактор 

تراكتور 

Улитки 

صدفها 

Улитка 

صدف 

 

ضماير ملكي: 

Мой 

مال من 

Твой 

مال تو 

Её 

مال او ( مونث) 

Его 

مال او (مذكر) 

Наш 

مال ما 

Ваш 

مال شما 

Их 

مال آنها 

و حالا به چند مثال ساده ملكي توجه كنيد، تكرار كنيد: 

её стол 

его стол 

их стол 

её книга 

её письмо 

их книга 

их письмо 

 

در اينجا از شما دعوت مي كنيد به چند جمله توجه فرمائيد كه حالت سئوالي ملكيت را مشخص مي سازد: 

Это моя книга. 

اين كتاب من است. 

Чья это комната? 

اين اتاق كيست؟ 

Где ваш бывший муж? 

شوهر سابق شما كجاست؟ 

Вот его общежитие! 

اين خوابگاه اوست. 

Я знаю ее брата. 

من برادر او را مي شناسم. 

Можно видеть вашу дачу отсюда? 

داچاي (خانه ييلاقي) شما را مي توان از اينجا ديد؟ 

Я люблю играть с ее собакой. 

من دوست دارم با سگ او بازي كنم. 

لغات جديد و معاني آنها: 

Книга 

كتاب 

Комната 

اتاق 

Где 

كجا (در حالت سكون) 

Бывший 

سابق، قديمي، قبلي (در اين جا مذكر) 

Муж 

شوهر 

Вот 

اين، اين است 

Общежитие 

خوابگاه 

Знаю 

مي شناسم 

Знать 

شناختن، دانستن 

Брат 

برادر 

Можно 

ممكن است، مي شود 

Дача 

داچا، خانه ييلاقي 

Отсюда 

از اينجا 

Все 

همه 

Любят 

دوست دارند 

Любить 

دوست داشتن، عشق ورزيدن 

Фотография 

عكس 

Почта 

پست 

На 

روي، بر 

Люблю 

دوست دارم 

Играть 

بازي كردن 

Собака 

سگ 

و حالا شما را با چند جمله سئوالي و فعل « كاركردن» آشنا مي كنيم. 

Я работаю. 

من كار مي كنم. 

Что вы делаете? 

شما چكار مي كنيد؟ 

Что ты делаешь? 

تو چكار مي كني؟ 

Мальчик играет. 

پسربچه بازي مي كند. 

Кто играет? 

كي بازي مي كند؟ 

Что делает мальчик? 

پسربچه چكار مي كند؟ 

Мальчик играет? 

پسربچه بازي مي كند؟ 

Дети гуляют. 

بچه ها گردش مي كنند. 

Кто гуляет? 

كي گردش مي كند؟ 

Что делают дети? 

بچه ها چكار مي كنند؟ 

Дети гуляют? 

بچه ها گردش مي كنند؟ 

Он курит. 

او سيگار مي كشد. 

Мужчина курит? 

مرد سيگار مي كشد؟ 

Что делает мужчина? 

مرد چكار مي كند؟ 

لغات اين متن و معاني آنها را تكرار كنيد و بخاطر بسپاريد: 

Что 

چه، چي 

Делаете 

كار مي كنيد 

Делать 

انجام دادن 

Мальчик 

پسربچه 

Дети 

بچه ها، كودكان 

Гуляют 

گردش مي كنند 

Гулять 

گردش كردن كه به شكل نحوه دوم صرف مي شود. 

Курить 

سيگار كشيدن 

Мужчина 

مرد 

 

و حالا از شما دعوت مي كنيم به يك گفتگوي كوتاه تلفني توجه كنيد: 

Алло! Я слушаю. 

الو!بفرمائيد. 

Катя? Здравствуй, Катя! Говорит Олег. Что ты делаешь? 

كاتيا؟ سلام، كاتيا! اولگ هستم. چكار مي كني؟ 

Я работаю. А ты отдыхаешь? 

كار مي كنم. تو چي، استراحت مي كني؟ 

Нет, я читаю и думаю. 

نخير، دارم مي خوانم و فكر مي كنم. 

Молодец! 

آفرين! 

А что делают Маша и Петя? Они играют или рисуют? 

ماشا و پتيا چكار مي كنند؟ بازي مي كنند يا نقاشي؟ 

Они играют. 

بازي مي كنند. 

 

لغات و معاني اين متن: 

 

Алло 

الو؟ 

Слушаю 

بفرمائيد 

Слушать 

شنيدن، گوش كردن 

Отдыхаешь? 

استراحت مي كني؟ 

Отдыхать 

استراحت كردن 

читаю и думаю 

مي خوانم و فكر مي كنم 

Думать 

فكر كردن 

Рисуют 

نقاشي مي كنند 

Рисовать 

نقاشي كردن 

 

حالا از شما دعوت مي كنيم به بخشي از جملات درس امروز بدقت توجه كنيد. تكرار كنيد: 

Чья это комната? 

… 

Где ваш бывший муж? 

… 

Вот его общежитие! 

… 

Я знаю ее брата. 

… 

Можно видеть вашу дачу отсюда? 

… 

Я люблю играть с ее собакой. 

… 

Мальчик играет? 

… 

Дети гуляют. 

… 

Кто гуляет? 

… 

Алло! Я слушаю. 

… 

Катя? Здравствуй, Катя! Говорит Олег. Что ты делаешь? 

… 

Я работаю. А ты отдыхаешь? 

… 

Нет, я читаю и думаю. 

… 

Молодец! 

… 

А что делают Маша и Петя? Они играют или рисуют? 

… 

Они играют.

 

Вера, что делает мама? – Я не знаю, что она делает. 

ورا، مامان چكار مي كند؟- من نمي دانم او چكار مي كند. 

Саша, что делает папа? – Я не знаю, что он делает. 

ساشا، بابا چكار ميكند؟ — من نميدانم او چكار مي كند. 

Вы не знаете, что они делают? – Мы думаем, что они работают. 

شما نمي دانيد آنها چكار مي كنند؟ — ما فكر مي كنيم آنها كار مي كنند. 

Что вы делаете? 

شما ها چكار مي كنيد؟ 

Мы разговариваем по-русски. Я спрашиваю, а Жан отвечает, потом Жан спрашивает, а я отвечаю. 

ما روسي حرف مي زنيم. من مي پرسم، ژان جواب مي دهد و بعد ژان مي پرسد و من جواب مي دهم. 

И ты понимаешь, что говорит Жан? 

تو حرفهاي ژان را مي فهمي؟ (يا تو مي فهمي ژان چه مي گويد؟) 

Да, я понимаю. 

بله، من مي فهمم. 

Жан, а ты понимаешь, что говорит Курт? 

ژان، تو مي فهمي كورت چه مي گويد؟ 

Нет, я не очень хорошо понимаю, что он говорит. 

نخير، خيلي خوب حرفهاي او را نمي فهمم. 

 

و حالا چند فعل بصورت مصدر مورد توجه شما قرار داده مي شود. لطفاٌ تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد. 

Слушать 

شنيدن، گوش كردن 

Отдыхать 

استراحت كردن 

читать 

خواندن 

Думать 

فكر كردن 

Рисовать 

نقاشي كردن 

Делать 

انجام دادن 

Работать 

كار كردن 

Играть 

بازي كردن 

Знать 

دانستن 

Летать 

پرواز كردن 

Лечить 

معالجه كردن، درمان كردن 

Учить 

آموختن 

Строить 

ساختن 

Гладить 

اتو كردن، ناز كردن 

Обедать 

ناهار خوردن 

Готовить 

آماده كردن، درست كردن 

Разговаривать 

حرف زدن، صحبت كردن 

Красить 

رنگ كردن 

Звонить 

زنگ زدن، تلفن كردن 

Платить 

پرداختن 

Знакомить 

آشنا شدن 

 

در متن حاضر صرف فعل در زمان حال انجام مي شود. لطفاٌ تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد: 

 

Саша, ты знаешь, что делает инженер? 

ساشا، تو مي داني مهندس چكار مي كند؟ 

Я знаю. Инженер работает. Доктор тоже работает. 

مي دانم. او كار مي كند. دكتر هم كار مي كند. 

Он лечит. Учитель учит. 

او معالجه مي كند. معلم درس مي دهد. 

Строитель строит. Артист играет. Летчик летает. 

معمار خانه مي سازد. آرتيست بازي مي كند. خلبان پرواز مي كند. 

Правильно? 

درسته؟ 

Правильно. 

درسته. 

Вы курите? 

شما سيگار مي كشيد؟ 

Нет, спасибо, я не курю. 

نخير، متشكرم، من سيگار نمي كشم. 

 

در اينجا به نكته اي بايد جلب توجه شود و آن اينكه در زبان روسي يك قانون عمومي در مورد حروف Ж, Ч, Ш, Щ وجود دارد و آن اينكه بعد از اين حروف در كلمات و افعال حروف Ю, Я هيچوقت قرار نمي گيرد. مثلاٌ هنگام صرف افعال زمان حال پسوندها У, АТ خواهند بود. به چند نمونه توجه فرمائيد: 

فعل Гладить هنگام صرف اول شخص مفرد كه به كلمه « ژ» ختم مي شود پسوند У و نه Ю مي گيرد. Я глажу 

و يا فعل Платить كه هنگام صرف اول شخص مفرد به كلمه «چ» ختم مي شود نيز پسوند У مي گيرد. Я плачу 

نكته ديگري كه در رابطه با پسوندهاي افعال بهتر است در اينجا ذكر شود پسوند СЯ است كه در آخر فعل مي آيد و عمل برگشت به شخص را انجام مي دهد. براي نمونه : فعل умывать شستن،شستشو كردن وقتي СЯ مي گيرد مي شود умываться. در اينجا معني تغيير نمي كند. اما منظور اين است كه شخص خودش را مي شويد و يا خودش شستشو مي كند و نه كس ديگري را شستشو مي دهد. توجه كنيد: 

Я умываюсь. 

من خودم را مي شويم. 

Они умываются. 

آنها خودشان را مي شويند. 

Мама умывает ребенка. 

مامان بچه را مي شويد. 

Я учусь. 

من مي آموزم. 

 

و حالا گفتگوي كوتاهي. تكرار كنيد و به كلمات جديد توجه فرمائيد: 

 

Здравствуйте! 

سلام! (مودبانه) 

Привет! 

سلام (دوستانه) 

Это Саша? 

اين ساشاست؟ 

Да, это Саша. 

بله؟ اين ساشاست. 

Что это? 

اين چيه؟ 

Это книги. 

اين كتابهاست. 

Это чьи книги? 

اين كتابهاي كيست؟ 

Это его книги. 

كتابهاي اوست. 

Что делает Саша? 

ساشا چكار ميكند؟ 

Он внимательно читает трудный текст. Он читает по-персидски. Там новое 

слово. Саша не понимает и спрашивает: 

او بدقت متن سختي را مي خواند. او به زبان فارسي مي خواند. در آنجا كلمات جديد هست. ساشا نمي فهمد و مي پرسد: 

Наташа, ты знаешь это слово? 

ناتاشا، تو معني اين كلمه را مي داني؟ 

Нет, не знаю. Вот словарь. 

نه، نمي دانم. فرهنگ لغات اينجاست. 

Саша читает дальше. Он изучает персидский язык и любит читать по-персидскии. 

ساشا به خواندن ادامه مي دهد. او زبان فارسي ياد مي گيرد و خواندن به زبان فارسي را دوست دارد. 

 

Саша, новый текст трудный? 

ساشا درس جديد سخت است؟ 

Да, трудный. 

بله. سخت است. 

Ты хорошо знаешь новые слова? 

تو بخوبي كلمات جديد را مي داني؟ 

Нет, не очень хорошо. 

نخير، نه خيلي خوب. 

А когда наш урок? 

درس ما كي شروع مي شود؟ 

Наш урок завтра. 

درس ما فردا شروع مي شود. 

Я не понимаю это слово. 

من اين كلمه را نمي فهمم. 

Я тоже не понимаю. Это новое слово. 

من هم نمي فهمم. اين كلمه جديد است. 

Вы читаете новый текст? Вот словарь. 

شما داريد متن جديد را مي خوانيد؟ فرهنگ لغات اينجاست. 

Чей это словарь? 

اين فرهنگ لغات كيست؟ 

Это мой словарь. 

اين فرهنگ لغات من است. 

 

و حالا معني لغات جديد: 

Внимательно 

به دقت، دقيق 

Текст 

متن 

новый текст 

متن جديد 

Слово 

كلمه، لغت، واژه 

Словарь 

لغتنامه، فرهنگ لغات، ديكشنري، فرهنگ 

و حالا چند جمله پركاربرد. تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد: 

 

Вы хорошо говорите по-русски, по-английски? 

شما روسي و انگليسي را خوب حرف مي زنيد؟ 

Где вы учили русский язык? 

كجا زبان روسي را ياد گرفتيد؟ 

Я учил в университете. 

من در دانشگاه. 

А вы? 

و شما؟ 

Я учила по радио. 

من از طريق راديو. 

Но это было давно. 

اما خيلي وقت پيش. 

Вы меня поняли? 

شما حرف هاي مرا فهميديد؟ متوجه منظورم شديد؟ 

Я вас не понимаю. 

من حرفهاي شما را نفهميدم. 

Повторите, пожалуйста, еще раз. 

لطفاٌ يكبار ديگر تكرار كنيد. 

Напишите, пожалуйста, на бумаге. 

لطفاٌ روي كاغذ بنويسيد. 

 

و اما لغات اين گفتگو: 

Хорошо 

خوب 

Где 

كجا 

Университет 

دانشگاه 

Но 

اما 

Повторите 

تكرار كنيد 

Напишите 

بنويسيد 

Бумага 

كاغذ 

на бумаге 

روي كاغذ 

 

 

Вы хорошо говорите по-русски, по-английски? 

شما روسي و انگليسي را خوب حرف مي زنيد؟ 

Где вы учили русский язык? 

كجا زبان روسي را ياد گرفتيد؟ 

Я учил в университете. 

من در دانشگاه. 

А вы? 

و شما؟ 

Я учила по радио. 

من از طريق راديو. 

Но это было давно. 

اما خيلي وقت پيش. 

Вы меня поняли? 

شما حرف هاي مرا فهميديد؟ متوجه منظورم شديد؟ 

Я вас не понимаю. 

من حرفهاي شما را نفهميدم. 

Повторите, пожалуйста, еще раз. 

لطفاٌ يكبار ديگر تكرار كنيد. 

Напишите, пожалуйста, на бумаге. 

لطفاٌ روي كاغذ بنويسيد. 

 

در برنامه هاي قبلي برايتان توضيح داديم كه افعال روسي به دو شكل صرف مي شوند، يعني پسوندهاي ستاك فعل در زمان حال تغيير مي كند كه به ترتيب اول شخص، دوم شخص و سوم شخص مفرد و جمع به اين شكل خواهند بود: Ю, ЕШЬ, ЕТ, ЕМ, ЕТЕ, ЮТ و در حالت دوم، اول شخص بجاي Ю، У مي گيرد و در سوم شخص جمع به جاي ЮТ، АТ و ЯТ مي گيرند. به مثالها توجه كنيد: 

Я рисую 

Ты рисуешь 

Он, она рисует 

Мы рисуем 

Вы рисуете 

Они рисуют 

فعل рисовать به معني نقاشي كردن است. افعال ديگري مانند беседовать, بحث كردن، صحبت كردن، танцевать رقصيدن، вставать بلند شدن نيز به همين شكل صرف مي شوند. اما در مورد فعل نوشتن писать صرف آن بشكل ديگري صورت ميگيرد. اول شخص به جاي Ю، У مي گيرد و سوم شخص جمع به جاي ЮТ، УТ مي گيرد. 

Я пишу. 

Они пишут. 

باقي اشخاص مانند افعالي كه نام برده شد صرف مي شوند. 

صرف دوم همانطور كه گفته شد اول شخص مفرد معمولاٌ У مي گيرد و سوم شخص جمع АТ و ЯТ مي گيرد. مانند افعال: видеть, слышать ديدن و شنيدن. فعل ديدن را صرف مي كنيم. توجه فرموده، تكرار كنيد، بخاطر بسپاريد. 

Я вижу 

Ты видишь 

Он, она видит 

Мы видим 

Вы видите 

Они видят 

 

و حالا دوباره بسراغ ضماير ملكي مي رويم. 

Он-его 

Она- ее 

Они- их 

اين ضماير با اسامي مفرد و جمع بطور يكسان مورد استفاده قرار مي گيرند. به نمونه‌هاي زير توجه كنيد: 

Это его книга. 

اين كتاب اوست. در اينجا توجه كنيد كه كتاب مونث است. 

Это его книги. 

اينها كتابهاي اوست. در اينجا كتاب بصورت جمع آمده است. و همينطور تا به آخر. 

Это ее книга. 

Это ее книги. 

Это их книга. 

Это их книги. 

اين ضماير براي تمام جنسها نيز يكسان هستند: 

Это его друг. 

اين دوست اوست. دوست در اينجا يك اسم مذكر است. 

Это его бумага. 

اين كاغذ اوست. كاغذ با دارابودن حرف صدادار « آ» يك اسم مونث است. 

Это его окно. 

اين پنجره اوست. در اينجا پنجره يك اسم خنثي است. 

در مورد اسامي خنثي جمع آنها معمولاٌ به حرف « آ» ختم مي شود. تكيه ممكن است روي هجاي مختلف باشد. به اين دليل بايد آنها را به خاطر سپرد. توجه كنيد: 

Слово-слова 

Окно- окна 

و حالا صفت новое در جمله вот новое слово. خنثي مي باشد. پس از حروف بيصداي سخت پسوند ОЕ مي آيد. و اما ضماير اشاره , Это, Эта, Этот, Эти كه در مورد اسامي مذكر و مونث و خنثي تغيير مي كند. توجه كنيد: 

Этот дом. 

Это окно. 

Эта бумага. 

Эти дома. 

Эти окна. 

Эти бумаги. 

بايد كلمه Это را وقتي در ابتداي جمله مي آيد و وقتي بصورت ضمير اشاره خنثي مي باشد از هم تميز داد. 

Это институт. 

اين انستيتو است. 

Я знаю это слово. 

من اين كلمه را بلدم. 

در مورد استفاده از افعال اين نكته را نيز بايد مورد توجه قرار داد كه اگر در جمله دو فعل باشد، فعل اول صرف مي شود و فعل دوم به صورت مصدر مي آيد. به يك نمونه توجه كنيد: 

Он любит читать по-персидски. 

او فارسي خواندن را دوست دارد. 

Мы любим говорить по-русски. 

ما روسي حرف زدن را دوست داريم. 

علامت زمان گذشته افعال حرف « Л» است كه آخر فعل قرار مي گيرد. لازم به ذكر است كه در صورت مونث به حرف « Л» حرف «آ» اضافه مي شود و در صورت جمع حرف « اي». به صرف مذكر و مونث و جمع فعل كاركردن توجه فرمائيد: 

Я работал. 

من كار كردم. در اينجا فاعل مذكر است. 

Я работала. 

من كار كردم. در اين جا فاعل مونث است. 

Мы работали. 

ما كار كرديم. در اين جا فاعل جمع است. 

از شما دعوت مي كنيم به جملات زير بدقت توجه كنيد و تكرار كنيد: 

Я работал. 

من كار كردم. 

Мальчик играл. 

پسربچه بازي كرد. 

Дети гуляли. 

بچه ها گردش كردند. 

Кто играл? 

كي بازي كرد؟ 

Что делал мальчик? 

پسربچه چكار كرد؟ 

Мальчик играл? 

پسربچه بازي كرد؟ 

Кто гулял? 

كي گردش كرد؟ 

Что делали дети? 

بچه ها چكار كردند؟ 

Дети гуляли? 

بچه ها گردش كردند. 

و حالا لغات اين گفتگو: 

 

Работал 

كار كرد (مذكر) 

Играть 

بازي كردن 

Гулять 

گردش كردن 

Кто 

كي، چه كسي 

Дети 

بچه ها 

از شما دعوت مي كنيم به متن گفتگوي ديگري توجه كنيد و سعي كنيد معني آن را حدس بزنيد. 

Здравствуй, Николай! Как ты живешь? 

سلام، نيكلاي! حالت چطوره؟ 

Спасибо, хорошо. 

مرسي، خوبم. 

Что ты делал вчера? 

ديروز عصر چكار كردي؟ 

Вчера я много работал: читал, писал, рисовал, а сегодня я отдыхаю. 

ديروز عصر خيلي كارها كردم: كتاب خواندم، نوشتم، نقاشي كردم و امروز استراحت مي كنم. 

Маша, что вы вчера делали? 

ماشا، شما ديروز عصر چكار كرديد؟ 

Я стирала, гладила, готовила, муж отдыхал, а дети играли. 

من رخت شستم، اتو كردم، غذا پختم، شوهرم استراحت كرد و بچه ها بازي كردند. 

И, конечно, мы все разговаривали и шутили. 

و البته، همگي حرف زديم و جوك گفتيم. 

 

لغات و معاني اين متن. لطفاٌ تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد. 

Как 

چطور 

Живешь 

زندگي مي كني 

Как ты живешь? 

چطوري؟ خوبي؟ زندگي خوبه؟ 

Спасибо 

متشكرم، مرسي، سپاسگزارم 

Вчера 

عصر 

Много 

زياد، خيلي 

Сегодня 

امروز 

Отдыхать 

استراحت كردن 

Стирать 

رخت شستن، لباس شستن 

Гладить 

اتو كردن، ناز كردن 

Готовить 

آماده كردن، غذا پختن 

Конечно 

البته 

И 

و 

Разговаривать 

حرف زدن، صحبت كردن 

шутить 

شوخي كردن، جوك گفتن 

Шутка 

جوك، لطيفه، شوخي 

 

 

Здравствуй, Николай! Как ты живешь? 

… 

Спасибо, хорошо. 

… 

Что ты делал вчера? 

… 

Вчера я много работал: читал, писал, рисовал, а сегодня я отдыхаю. 

… 

Маша, что вы вчера делали? 

… 

Я стирала, гладила, готовила, муж отдыхал, а дети играли. 

… 

И, конечно, мы все разговаривали и шутили. 

… 

 

در پايان جملات پركاربرد را بار ديگر تكرار مي كنيم: 

عصر بخير 

До свидания! 

خداحافظ (شكل مودبانه) 

Пока! 

خداحافظ (شكل دوستانه و عاميانه)، مي بينمت. 

Всем пока! 

با همه خداحافظي كردن! 

До завтра! 

تا فردا! 

До скорой встречи! 

تا ديداري ديگر. به اميد ديدار در آينده نزديك! 

Не пропадай! 

در تماس باش! غيبت نزند! 

Спасибо! 

متشكرم! 

Спасибо, и вам того же. 

متشكرم، شما هم همچنين. 

Большое спасибо 

خيلي متشكرم. 

Вы очень добры. 

شما خيلي لطف داريد. 

Пожалуйста! 

قابلي ندارد!

Добрый вечер! 

عصر بخير! 

Привет! 

سلام! 

Как дела? 

چطوريد؟ 

Спасибо, хорошо! 

مرسي، خوبم. 

А как вы живете? 

حال شما چطوره؟ 

Отлично. 

عاليه. 

Как дела у вашей жены? 

حال خانم شما چطوره؟ 

Так себе. 

ئي، بد نيست. 

Как ваши дети? 

بچه ها چطورند؟ 

Спасибо, хорошо. 

مرسي،خوبند. 

Что нового? 

چه خبرها؟ خبر جديد چي داري؟ 

Ничего. 

خبري نيست. هيچي. 

Я Пари. 

من پري هستم. 

Давайте знакомиться. 

بيائيد آشنا شويم. 

Как вас зовут? 

اسم شما چيست؟ 

Меня зовут Валентин Петров. 

اسم من والنتين پطروف است. 

Познакомьтесь, это мои друзья. 

آشنا بشويد، اينها دوستان من هستند. 

Это моя жена. 

اين همسر من است. 

Это мой муж. 

اين شوهر من است. 

Это мои коллеги. 

اينها همكاران من هستند. 

Очень приятно. 

بسيار خوب. 

Рад знакомству. 

از آشنايي با شما خوشحالم. 

 

در درس گذشته طرز برگرداندن مصدر به زمان گذشته را به شما آموختيم كه بسيار ساده است. 

(он) сказал 

او گفت. (مذكر) 

(она) сказала 

او گفت. (مونث) 

(оно) сказало 

او گفت. (خنثي) 

(они) сказали 

آنها گفتند. 

به نمونه هاي ديگر افعال زمان گذشته توجه كنيد، تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد: 

Думал, думала, думали 

فكر كردم (مذكر و مونث)، فكر كرديم 

Болел, болела, болели 

مريض شدم (مذكر، مونث) مريض شديم 

Писал, писала, писали 

نوشتم(مذكر، مونث) نوشتيم 

Прыгнул, прыгнула, прыгнули 

پريدم (مذكر، مونث) پريديم 

Гулял, гуляла, гуляли 

گردش كردم هواخوري كردم (مذكر، مونث) گردش كرديم. 

و حالا شما را با اولين فعل حركتي بصورت مصدر و زمان گذشته آن آشنا مي كنيم: 

Идти 

رفتن 

Шел, шла, шли 

رفت (مذكر، مونث)، رفتند. 

 

در اينجا متني براي شماخوانده مي شود. علاوه بر حالت سئوالي جملات بدقت به موارد استفاده حروف اضافه В, (در) НА (در، بر) توجه كنيد. 

Где вы живете? 

كجا شما زندگي مي كنيد؟ 

Я живу на улице Цветной бульвар. 

من در بلوار گلها زندگي مي كنم. 

А где находится Красная площадь? 

و ميدان سرخ كجا واقع است؟ 

В центре. 

در مركز. 

Скажите, пожалуйста, где находится институт Пушкина? 

لطف كنيد، بگوئيد، انستيتوي پوشكين كجا واقع است؟ 

Не знаю. 

نمي دانم. 

В центре? 

در مركز؟ 

Не знаю, может быть. 

نمي دانم، شايد. 

به تلفظ و معني لغات توجه كنيد، تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد: 

Где 

كجا 

Живете 

زندگي مي كنيد 

Жить 

زندگي 

На 

در،بر 

Улица 

خيابان 

Находиться 

واقع بودن 

Красная площадь 

ميدان سرخ 

Красный 

سرخ 

Площадь 

ميدان 

В центре 

در مركز 

Центр 

مركز 

Не знаю 

نمي دانم 

Знать 

دانستن 

может быть 

شايد 

به خاطر بسپاريد كه اسامي در حالت راجعيت يا به زبان روسي предложный падеж با حروف اضافه В, (در) НА (در، بر) براي تعيين مكان به كار مي روند. در چنين موردي اين اسامي در جواب سئوال где (كجا) به كار مي رود. به چند مثال توجه كنيد: 

Жить 

زندگي كردن 

Где? 

كجا؟ 

В Москве, на улице Цветной бульвар. 

در مسكو، در خيابان بلوار گلها. 

Работать 

كار كردن 

Где? 

كجا؟ 

В городе, на Арбате. 

در شهر، در آربات. 

Учиться 

تحصيل كردن 

Где? 

كجا؟ 

В университете. 

در دانشگاه. 

لازم به ذكر است كه بيشتر كلمات در حالت راجعيت يا предложный падеж پسوند Е مي گيرند. موارد استعمال حروف اضافه В, (در) НА (در، بر) را بايد به خاطر سپرد. براي نمونه: 

В большом красивом доме 

در خانه بزرگ زيبايي 

На втором этаже 

در طبقه دوم 

В небольшой, но уютной квартире 

در آپارتمان كوچك، اما راحتي 

به خاطر بسپاريد كه صفات و اعداد ترتيبي مذكر در حالت راجعيت يا предложный падеж پسوند ОМ و صفات مونث پسوند ОЙ مي گيرند. 

معني حرف ربط но، اما، ولي، لكن است و براي مقابله يك بيان با بيان ديگر استفاده مي شود: 

Текст большой, но легкий 

متن بزرگ، اما آسان است. 

به تلفظ چند اسم و صفت توجه كنيد: 

красивая роза 

يك گل زيبا 

красивый город 

يك شهر زيبا 

красивое кресло 

صندلي زيبا 

красивые розы 

رزهاي زيبا 

роза красивая 

گل رز زيباست. 

город красивый 

شهر زيباست. 

 

кресло красивое 

صندلي زيباست. 

розы красивые 

گلهاي رز زيبا هستند. 

 

милый брат 

يك برادر خوب. 

милый дядя 

يك دائي يا عموي خوب 

Ваня милый. 

وانيا خوب است. 

Отец милый 

پدر خوب است. 

 

Кенгуру милый 

كانگرو ناز است. 

 

милое письмо 

يك نامه خوب 

милая книга 

يك كتاب خوب 

милое пальто 

يك پالتوي خوب. 

و حالا به صرف فعل упасть افتادن در زمان گذشته همراه اسامي مذكر، مونث و خنثي توجه كنيد: 

Стул упал 

صندلي افتاد. 

Письмо упало 

نامه افتاد. 

Книга упала 

كتاب افتاد 

Дверь упала. 

در افتاد. 

Пальто упало. 

پالتو افتاد. 

و حالا يكبار ديگر اين جملات را تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد: 

Добрый вечер! 

… 

Привет! 

… 

 

Как дела? 

… 

 

Спасибо, хорошо! 

… 

 

А как вы живете? 

… 

 

Отлично. 

… 

 

Как дела у вашей жены? 

… 

 

Так себе. 

… 

 

Как ваши дети? 

… 

 

Спасибо, хорошо. 

… 

 

Что нового? 

… 

 

Ничего.

 

 

Добрый вечер! 

عصر بخير! 

Привет! 

سلام! 

Как дела? 

چطوريد؟ 

Спасибо, хорошо! 

مرسي، خوبم. 

А как вы живете? 

حال شما چطوره؟ 

Отлично. 

عاليه. 

Как дела у вашей жены? 

حال خانم شما چطوره؟ 

Так себе. 

ئي، بد نيست. 

Как ваши дети? 

بچه ها چطورند؟ 

Спасибо, хорошо. 

مرسي،خوبند. 

Что нового? 

چه خبرها؟ خبر جديد چي داري؟ 

Ничего. 

خبري نيست. هيچي. 

Я Роя. 

من رويا هستم. 

Давайте знакомиться. 

بيائيد آشنا شويم. 

Как вас зовут? 

اسم شما چيست؟ 

Меня зовут Валентин Петров. 

اسم من والنتين پطروف است. 

Познакомьтесь, это мои друзья. 

آشنا بشويد، اينها دوستان من هستند. 

Это моя жена. 

اين همسر من است. 

Это мой муж. 

اين شوهر من است. 

Это мои коллеги. 

اينها همكاران من هستند. 

Очень приятно. 

بسيار خوب. 

Рад знакомству. 

از آشنايي با شما خوشحالم. 

 

و حالا متني مورد توجه شما قرار داده مي شود. سعي كنيد معاني كلمات آشنا را تكرار كنيد: 

Где вы живете? 

در كجا زندگي مي كنيد؟ 

В Москве. 

در مسكو. 

А вы? 

و شما؟ 

Я в Тегеране. 

من در تهران. 

Где вы учитесь? 

كجا تحصيل مي كنيد و يا درس مي خوانيد؟ 

В институте. 

در انستيتو. 

А вы? 

و شما؟ 

Я тоже. 

من هم همچنين. 

Где вы работаете? 

كجا كار مي كنيد؟ 

В центре. 

در مركز، يا در مركز شهر. 

А вы? 

و شما؟ 

Я дома. 

در خانه. 

 

حالا سعي مي كنيم به كمك متني كه اكنون در ذيل مي آيد بطور مختصر اشياء داخل يك اتاق را به شما بياموزيم. 

 

Меня зовут Маша. 

اسم من ماشاست. 

Это моя комната. 

اين اتاق من است. 

Она небольшая, но очень уютная. 

اتاق كوچك، اما راحتي است. 

Слева книжный шкаф. 

قفسه كتاب طرف چپ. 

Он красивый. 

قفسه زيباست. 

Справа большой письменный стол. 

ميز تحرير بزرگ طرف راست. 

На столе: 

روي ميز: 

Бумаги 

كاغذها 

Тетради 

دفترها 

Карандаши 

مدادها 

Ручки 

خودكارها 

Книги 

كتابها 

В комнате: 

در اتاق: 

Телевизор 

تلويزيون 

Радио 

راديو 

Стул 

صندلي 

Окно 

پنجره 

Дверь 

در 

Лампа 

لامپ (چراغ) 

Тапки 

دمپايي 

бутылка воды 

شيشه آب 

Кровать 

تختخواب 

Маша дома. 

ماشا خانه است. 

Она занимается. 

او درس مي خواند. 

Она любит заниматься дома. 

او درس خواندن در خانه را دوست دارد. 

Ее подруга Лена тоже тут. 

دوست او، لنا هم اينجاست. 

Они занимаются вместе. 

آنها باهم درس مي خوانند. 

Маша читает трудный текст. 

ماشا متن سختي را مي خواند. 

Она пишет в тетради новые слова. 

او لغات جديد را در دفتر مي نويسد. 

Лена тоже читает текст. 

لنا هم متني را مي خواند. 

Она говорит: 

او مي گويد: 

Маша, у тебя есть словарь? 

ماشا، تو فرهنگ لغات داري؟ 

Есть. 

دارم. 

(Да, у меня есть словарь.) 

يا بله، من فرهنگ لغات دارم. (جواب كامل) 

Дай, пожалуйста. 

لطفاً بده. 

Я не очень хорошо знаю новые слова. 

من معني كلمات جديد را زياد خوب نمي دانم. 

Покупатель: У вас есть новый русский словарь? 

خريدار: شما فرهنگ لغات جديد روسي را داريد؟ 

Продавец: Есть. 

فروشنده: داريم. (هست) 

Покупатель: Дайте, пожалуйста. 

خريدار: لطفاً بدهيد. 

 

معاني لغات: 

Уютный 

راحت 

Небольшой 

نه چندان بزرگ 

Слева 

چپ، سمت چپ، طرف چپ 

Шкаф 

كمد، در متن اين درس قفسه كتاب 

Справа 

راست، سمت راست، طرف راست 

письменный стол 

ميز تحرير 

Заниматься 

درس خواندن 

Вместе 

با هم 

пишет в тетради 

در دفتر مي نويسد 

Писать 

نوشتن 

 

و حالا چند واژه و جمله پركاربرد ديگر. تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد: 

 

Повторите, пожалуйста 

لطفاً تكرار كنيد. 

Что вы сказали? 

شما چي گفتيد؟ 

Где, вы сказали? 

گفتيد كجا؟ 

Господин 

آقا 

Госпожа 

خانم 

Доктор 

دكتر 

Дамы и господа 

خانمها و آقايان 

Официант 

گارسن (مرد) 

Официантка 

گارسن (زن) 

Носильщик 

باربر 

Полицейский 

پليس 

Как вы доехали? 

سفرتان چطور بود؟ 

Я давно не видел вас. 

مدت زيادي است كه شما را نديدم. 

Вы были здесь раньше? 

شما قبلاً اينجا آمديد؟ 

Вы видели Красную площадь ? 

شما ميدان سرخ را ديديد؟ 

Как вы себя чувствуете ? 

حالتون چطوره؟ 

Хорошо, спасибо. 

خوبم، مرسي. 

Я из Ирана. 

من از ايران هستم. 

Мы из России. 

ما از روسيه هستيم. 

Я приехал… 

من آمدم… 

… по делам 

براي انجام كاري 

… как турист. 

به عنوان توريست. 

Мы приехали… 

ما آمديم… 

… по делам. 

براي انجام كاري. 

… как туристы. 

به عنوان توريست. 

Я говорю по-русски плохо. 

من روسي بد حرف مي زنم. 

Вы говорите по-английски? 

شما انگليسي صحبت مي كنيد؟ 

Как это называется по-русски? 

نام اين به روسي چيست؟ 

 

و حالا به نكته خاصي در مورد پسوند اسامي در حالت جمع توجه فرمائيد: 

اسامي مذكر و مونث مختوم به حرف بيصداي سخت به ы ختم مي شود. براي نمونه: 

Институт-институты 

Карта- карты 

اسامي مذكر و مونث مختوم به حرف بيصداي نرم و مختوم به حروف Х,К,Г در جمع به حرف Иختم مي شوند. به نكته مهمي كه بايد به آن توجه كنيد طرز تلفظ اين اسامي است كه جاي تكيه روي حرف در كلمه تغيير مي كند و با تكرار مداوم و تمرين حتي از لحن گفتار مي توانيد تشخيص بدهيد كه صحبت از يك اسم ، يك شيء و يا چند اسم و چند شيء مي شود. براي نمونه: 

Словарь-словари 

Тетрадь-тетради 

Врач-врачи 

Дорога-дороги 

Урок-уроки 

و اما چند نمونه ديگر كه بايد به خاطر سپرده شوند. براي اسامي مذكر مختوم به Й علامت جمع И است. براي نمونه: 

Мавзолей-мавзолеи 

مقبره-مقبره ها 

اسامي مونث مختوم به Я نيز И مي گيرند. براي نمونه: 

Семья-семьи 

خانواده- خانواده ها 

اسامي خنثي مختوم به О در جمع به حرف А مبدل مي شود. براي نمونه: 

Слово-слова 

لغت-لغتها 

اين قانون در مورد بعضي از اسامي مذكر نيز صدق مي كند مانند: 

Дом-дома 

خانه-خانه ها 

 

و حالا لغات و واژه ها و جملات اين درس. تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد: 

 

 

Меня зовут Маша. 

… 

Это моя комната. 

… 

Она небольшая, но очень уютная. 

… 

Слева книжный шкаф. 

… 

Он красивый. 

… 

Справа большой письменный стол. 

… 

На столе: 

… 

Бумаги 

… 

Тетради 

… 

Карандаши 

… 

Ручки 

… 

Книги 

… 

В комнате: 

… 

Телевизор 

… 

Радио 

… 

Стул 

… 

Окно 

… 

Дверь 

… 

Лампа 

… 

Тапки 

… 

бутылка воды 

… 

Кровать 

 

Катюша

 

Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,

Hа высокий берег, на крутой.

 

 Выходила, песню заводила

Про степного сизого орла,

Про того, которого любила,

Про того, чьи письма берегла.

 

 Ой ты, песня, песенка девичья,

Ты лети за ясным солнцем вслед

И бойцу на дальнем пограничье

От Катюши передай привет.

 

 Пусть он вспомнит девушку простую,

Пусть услышит, как она поет.

Пусть он землю бережет родную,

А любовь Катюша сбережет.

 

 Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,

Hа высокий берег, на крутой.

 

معني تحت اللفظي اين شعر زيبا و هميشه ماندگار روسي كه تعداد زيادي از شنوندگان قديمي و جديد ما با آن آشنا هستند چنين است:

 

درختهاي سيب و گلابي شكوفه كردند

مه بر رودخانه شناور بود

كاتيوشا بر ساحل شيب دار بلند

رودخانه برآمد

 

روي تپه

آمد و آواز خواند

در باره عقاب خاكستري دشت

در باره كسي كه دوستش داشت

در باره كسي كه حافظ نامه اش بود

 

هي، تو، ترانه، ترانه دخترانه

بدنبال  خورشيد تابان پرواز كن

سلام كاتيوشا را

به سرباز آن مرز دور برسان

 

بگذار آن دختر ساده به يادش آيد

بگذار ترانه او را بشنود

بگذار او حافظ خاك وطن باشد

و كاتيوشا حافظ عشق

 

درختهاي سيب و گلابي شكوفه كردند

مِه بر رودخانه شناور بود

كاتيوشا روي ساحل بلند شيب دار

كنار رودخانه آمد

 
 
 
 

معاني لغات و جملات شعر « كاتيوشا»

 

Катюша

كاتيوشا اسم دختر كاتيا

Расцветали

شكوفه كردند

Расцветать

شكوفه كردن، دادن

яблони,

درخت سيب

и

و

Груши

درخت گلابي

Туманы

مه

над рекой

روي رودخانه، بر رودخانه

Поплыли

شناور بودند، گذشتند

Выходила

بيرون آمد، درآمد، برآمد

на берег

بر ساحل

Hа высокий берег

ساحل بلند

Крутой

شيب دار، داراي شيب تند

песню заводила

آواز خواند (فعل در حالت مونث)

Про

درباره

степного сизого орла

دشت عقاب خاكستري دشتي

Про того

درباره آني كه

Любила

دوست داشت (فعل در حالت مونث)

Любить

دوست داشتن، عشق ورزيدن

чьи письма

نامه كسي كه

Берегла

حفظ كرد (زمان گذشته)

Беречь

حفظ كردن، مواظبت كردن، مراقب بودن

Песня

ترانه

песенка девичья

ترانه كوچك (کوتاه)دخترانه

Лети

پرواز كن

ясным солнцем

خورشيد تابان، درخشان

Вслед

در پي، به دنبال

Бойца

سرباز،

на дальнем пограничье

در مرز دور

Пусть

بگذار

вспомнит девушку простую

دختر ساده را به ياد داشته باشد

родную землю бережет

از خاك وطن دفاع كند

как она поет

او چطور آواز مي خواند

 
 

و حالا شما را با چند فعل حركتي كه تعداد آنها در زبان روسي 24 فعل است آشنا مي‌كنيم.

Идти

رفتن (در حال حاضر، يكبار رفتن) با پاي پياده

Ходить

تكرار، هميشه رفتن، (مثلاً هر روز به مدرسه رفتن)

Ехать

رفتن ولي با وسيله نقليه (يكبار)

Ездить

رفتن باوسيله نقليه (تكرار)

Лететь

پرواز كردن يكبار

Летать

پرواز كردن «تكرار»

Плыть

شنا كردن، حركت كشتي و قايق (يكبار)

Плавать

شنا كردن، حركت كشتي و قايق (تكرار)

Бежать

دويدن (يكبار)

Бегать

دويدن (تكرار)

Нести

بردن

Носить

پوشيدن، (با) بر خود حمل كردن

Везти

بردن با وسيله نقليه

Возить

بردن با وسيله نقليه (تكرار)

Вести

بردن

Водить

رانندگي كردن

 
 

Куда вы идете?

كجا مي‌رويد؟

Мы идем в театр. А ты?

ما به تئاتر مي رويم. تو كجا مي‌وري؟

А я иду в кино.

من به سينما مي روم.

Куда летят эти птицы?

اين پرندگان به كجا پرواز مي‌كنند؟

Скоро будет зима. Они летят на юг.

بزودي زمستان فرا مي‌رسد. آنها به جنوب پرواز مي‌كنند.

Куда плывет этот теплоход?

اين كشتي به كجا حركت مي‌كند؟

Он плывет в порт.

 به سمت بندر حركت مي‌كند.

Куда ты едешь?

تو كجا مي روي؟

Мы с мамой едем в Киев. В Киеве живет моя бабушка.

من و مامان به كيف مي رويم. مادربزرگم در كيف زندگي مي‌كند.

 
 
 

و حالا گفتگويي در رابطه با افعال حركتي مورد توجه شما قرار مي‌دهيم:

Сейчас…

حالا- زمان حال، در حال حاضر

 

Куда ты бежишь?

به كجا مي‌دوي؟

Я бегу в школу. Опаздываю на урок.

به سمت مدرسه مي‌دوم. ديرم شده است.

Куда ты несешь книги?

كتابها را به كجا مي بري؟ (كه در اينجا فعل بردن گوياي حمل كتاب در بغل است)

Закончились экзамены.

امتحانات به پايان رسيدند.

И я несу книги в библиотеку.

و من كتابها را به كتابخانه مي برم.

Как ты думаешь, куда везут это дерево?

چي فكر مي كني،اين درخت را به كجا مي برند؟ (كه در اينجا منظور حمل با وسيله نقليه است)

Я думаю, что его везут в парк.

فكر كنم آن را به پارك مي برند.

Куда ты ведешь сына?

پسرت را كجا مي‌بري؟

В детский сад.

به كودكستان.

 

Вчера…

ديروز

 

Куда ты ходил вчера?

ديروز كجا رفتي؟

Я ходил в театр .

من به تئاتر رفتم (زمان گذشته كه هميشه  از فعل ходить  استفاده مي شود)

(я был в театре).

يعني من در تئاتر بودم، حضور داشتم.

Куда вы ездили летом?

تابستان به كجا رفتيد؟

Мы с мамой ездили в Киев.

من و مامان به كي یف رفتيم.

Мы были в Киеве.

يعني ما در كي یف بوديم.

Вчера вы водили сына в детский сад?

ديروز پسرتان را به كودكستان برديد؟

Да, водил.

بله، بردم.

Он был в детском саду.

يعني او در كودكستان بود. (كه در واقع گوياي يك عمل انجام شده است).

 

Завтра…

فردا

Завтра мы пойдем в театр. А ты?

فردا به تئاتر مي رويم. تو كجا مي روي؟

А мы поедем в Минск.

ما به مينسك خواهيم رفت. (زمان آينده)

 

 

پيشوند По بعلاوه идти مي شود пойти كه مربوط به زمان آينده مي‌شود: совершенный вид

و همين قانون در مورد поехать صدق مي‌كند كه آن هم به زمان آينده مربوط مي‌شود و فرقش آن است كه حركت با وسيله نقليه رادر نظر دارد. در درسهاي آينده توضيحات بيشتري در باره افعال حركتي براي شما خواهيم داد. حالا  ادامه داستان پيرزن را مورد توجه شما قرار مي دهيم:

 

پيرزن

Старушка подметала свой дом и нашла изогнутую маленькую денежку.

پيرزن داشت كف اتاقش را جارو مي‌زد كه يك سكه كوچك كج و معوج پيدا كرد.

Что,- сказала она, я  сделаю с этим грошиком?

اوگفت: با اين سكه كوچك چكار كنم؟

Я пойду на базар и куплю козленка.

مي روم بازار و يك بزغاله مي‌خرم.

Когда она шла домой, подошла к перелазу; козленок не захотел перелезать через перелаз.

پيرزن وقتي به خانه برمي گشت به حصار كم ارتفاعي رسيد، اما بزغاله نمي خواست از روي آن رد شود.

Она прошла немного дальше и встретила собаку. И вот она сказала собаке:

собака, собака, укуси козленка. Но собака не захотела.

پيرزن كمي دورتر رفت و به سگي برخورد. در اين موقع به سگ گفت: سگ، سگ، بزغاله را گاز بگير. اما سگ نمي‌خواست اينكار را بكند.

و حالا ادامه ماجرا:

И она прошла немного дальше и встретила палку.

پيرزن  كمي جلوتر رفت و چوبي را ديد.

И вот она сказала: «Палка, палка, побей собаку!» Но  палка не захотела.

او گفت: چوب، چوب، سگ را بزن!» اما چوب نمي خواست اينكار را بكند.

И она прошла немного дальше и встретила огонь.

او كمي دورتر رفت و آتش را ديد.

И вот она сказала: «Огонь, огонь, сожги палку!» Но огонь не захотел.

پيرزن گفت: « آتش، آتش چوب را بسوزان!» اما آتش نمي‌خواست اين كار را بكند.

И она прошла немного дальше и встретила водичку.

پيرزن كمي جلوتر رفت و به آب برخورد.

Тогда она сказала: «Водичка, водичка, потуши огонь!» Но вода не захотела.

او گفت: « آب، آب آتش را خاموش كن!» اما آب نمي خواست اينكار را بكند.

И она пошла немного дальше и встретила быка.

او كمي جلوتر رفت و به گاو نري برخورد.

И вот она сказала: «Бык, бык, выпей воду!». Но бык не захотел.

پيرزن گفت: « گاو، گاو، آب را بنوش!» اما گاو نمي‌خواست اينكار را بكند.

И она пошла немного дальше и встретила мясника.

پيرزن كمي جلوتر رفت و به قصاب برخورد.

Тогда она сказала: «Мясник, мясник, убей быка».

و گفت: « قصاب، قصاب، گاو را بكش!»

Но мясник не захотел.

 اما قصاب نمي‌خواست اينكار را بكند.

И вот она пошла немного дальше и встретила веревку.

پيرزن كمي جلوتر رفت و به طناب برخورد.

И она сказала: « Веревка , веревка, повесь мясника!» Но веревка не захотела.

 او گفتك « طناب، طناب، قصاب را آويزان كن!» اما طناب نمي‌خواست اينكار را بكند.

И вот она пошла немного дальше и встретила крысу.

در اين موقع پيرزن كمي جلوتر رفت تا موشي را ديد.

Тогда она сказала: «Крыса, крыса, перегрызи веревку!» Но крыса не захотела.

در اين موقع او گفت:« موش، موش، طناب را بجو!» اما موش نمي‌خواست اينكار را بكند.

 

Спасибо.

متشكرم

Большое спасибо.

خيلي متشكرم

Спасибо за угощение.

خيلي ممنون به خاطر غذا.

За гостеприимство.

به خاطر مهماننوازي

За помощь.

به خاطر كمك

За приглашение.

به خاطر دعوت

За подарок.

به خاطرهديه

За приятный вечер.

به خاطر عصري خوب يا مهماني خوب

Не стоит благодарности.

نيازي به تشكر نيست

Рад был помочь вам.

از كمك به شما خوشحال شدم (خوشحال شدم توانستم به شما كمك كنم) (مذكر)

Рада была помочь вам.

همان معني ولي فاعل مونث است

Прошу прощения.

ببخشيد. (تقاضاي بخشش مي كنم)

Простите, не понял?

ببخشيد نفهميدم؟

Кто это?

اين كيه؟

Что это такое?

اين چيه؟

Почему?

چرا؟

Зачем? Для чего?

به چه دليل؟ براي چه؟

Когда?

كي، چه وقت؟

Где?

كجا؟

В чем дело?

موضوع از چه قراره؟ چي شده؟

Что здесь происходит?

اينجا چه خبره؟

Что случилось?

چه اتفاقي افتاده است؟

Куда вы едете? Куда вы идете?

كجا مي رويد (سواره؟ كجا مي رويد (پياده)؟

Откуда вы прибыли?

شما از كجا آمديد؟ (وارد شديد؟)

Из какой вы страны?

از چه كشوري هستيد؟

 

 

 

 

Текст

متن

В пятницу занятия кончились рано, потому что не было последнего  урока.

روز جمعه درسها زود تمام شدند، زيرا  درس آخر نبود.

Наташа позвонила домой и сказала, что  пойдет к Тане.

ناتاشا به خانه تلفن كرد و گفت مي رود سراغ تانيا.

Наташа шла пешком. Сначала она шла по проспекту Победы, а потом по улице Тверской. По дороге  она купила Тане цветы. Таня была очень рада, что пришла Наташа. Они давно не виделись. Наташа ушла поздно.

ناتاشا پياده رفت.  ابتدا خيابان «پابدا» (پيروزي) را طي كرد بعد خيابان «تورسكايا» را.  در راه  براي تانيا گل خريد.  تانيا از اينكه ناتاشا سراغش رفته بود خيلي  خوشحال شد.  خيلي وقت بود همديگر را نديده بودند. ناتاشا مدت طولاني پيش او بود. (يا ديروقت خانه او را ترك كرد).

 

 

گفتگو بين ناتاشا و مادرش

 

Мама, это ты?

ماما، خودتي؟

Да, что ты хочешь, Наташа?

آره، چكار داري ناتاشا؟

Занятия уже кончились. Я пойду к Тане. Приду домой поздно.

درسها تمام شده است. من مي روم خانه تانيا. دير برمي گردم خانه.

Хорошо. Передай Тане привет!

باشه. سلام مرا به تانيا برسان!

 

 

و حالا معاني لغات و جملات اين متن:

 

В пятницу

روز جمعه

Занятия

درس

Рано

زود

потому что не было последнего  урока

چون درس آخر نبود

сказала, что  пойдет к Тане

گفت كه سراغ تانيا مي رود

Сказать

گفتن

шла пешком

پياده رفت

по дороге

در راه

Цветы

گلها

она была очень рада, что пришла Наташа

او خيلي خوشحال بود كه ناتاشا آمد

рад, рада, рады

خوشحال بودن(مذكر، مونث و جمع)

Прийти

آمدن

Ушла

رفت

Уйти

رفتن

приду домой поздно

دير به خانه مي آيم

куда?

كجا؟

К кому?

پيش كي؟ نزد كي؟

Пойдет к Тане.

مي رود پيش تانيا.

 

اين شكل مفعول بواسطه با حرف اضافه К مي باشد و براي بيان حركت بطرف كسي بكار مي رود. سئوال куда? و يا К кому? نزد كي؟  مي باشد. مقايسه كنيد:

حركت به جايي

Пойду

مي روم

Куда?

كجا؟

В институт.

به انستيتو

На выставку.

به نمايشگاه

صيغه هاي زمان گذشته فعل ИДТИ عبارتند از: шел, шла, шли

مقايسه كنيد:

Наташа идет в институт.

ناتاشا به انستيتو مي‌رود.

Наташа шла медленно.

ناتاشا آهسته مي رود.

 

فعل шел, шла, шли كه مبين جريان حركت  در سمت معين مي باشد را با فعل ходить كه ممكن است مبين حركت در سمتهاي مختلف باشد مقايسه كنيد:

Сначала она шла по проспекту Победы, а потом по улице Тверской.

Юра и Виктор долго ходили по выставке.

 

دو فعل حركتي

Прийти

آمدن

Уйти

رفتن

پيشوند При نشانه آمدن فاعل به جائي است. پيشوند У نشانه ترك محلي است كه فاعل در آنجا بوده است.  هر دو فعل  افعال غير استمراري هستند. و حالا صرف زمان آينده اين دو فعل:

Я приду

من مي آيم

Ты придешь

تو مي‌آيي و الي آخر

Он, она придет

Мы придем

Вы придете

Они придут

 

Я уйду

من مي روم

Ты уйдешь

تو مي روي و الي آخر

Он, она уйдет

Мы уйдем

Вы уйдете

Они уйдут

 

زمان گذشته

Пришел

Пришла

Пришли

 

Ушел

Ушла

Ушли

 

افعال استمراري زمان حال، زمان گذشته و زمان آينده مركب دارند. افعال  غيراستمراري فقط دو زمان دارند: زمان گذشته و زمان آينده ساده.

 توجه كنيد:

استمراري

писать

زمان حال

Я пишу

زمان گذشته

Я писал

زمان آينده

Я буду писать

غير استمراري

Придти, уйти

زمان حال ندارد

Я пришел, ушел

زمان گذشته

Я приду, уйду

زمان آينده

 

برخي از افعال غيراستمراري به وسيله پيشوندهايي از افعال استمراري مشتق مي‌گردند. زمان آينده افعال غيراستمراري از لحاظ شكل درست مانند  زمان حال افعال استمراري مي باشد كه از آنها مشتق گرديده‌اند. مقايسه كنيد:

زمان حال

Я пишу

من مي نويسم

Ты читаешь

تو مي خواني

Он учит

او ياد مي دهد

Мы делаем

ما انجام مي دهيم

Вы звоните

شما زنگ مي زنيد

 

و زمان آينده همين افعال به اين شكل مي باشد:

Я напишу

Ты прочитаешь

Он выучит

Мы сделаем

Вы позвоните

 

و اما صيغه‌هاي زمان آينده افعال استمراري را كه به وسيله پسوندهايي از افعال استمراري مشتق مي‌شوند، بايد بطور جداگانه به خاطر سپرد. مقايسه كنيد:

 

Повторять

تكرار كردن (زمان حال)

Я повторя-ю

تكرار مي كنم

Ты повторя-ешь

تكرار مي كني

Повторить

زمان آينده كه صرف آن به اين شكل مي شود:

Я повтор-ю

Ты повторишь

نمونه ديگر:

Звонить-позвонить домой

زنگ زدن، به خانه زنگ زدن (تلفن كردن)

По дороге я купила цветы

سر راه گل خريدم

Рано-поздно

زود-دير

Прийти-уйти

آمدن-رفتن

 

و حالا قطعه شعری مورد توجه شما قرار داده می شود.

 

ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Друг мой, друг мой,

Я очень и очень болен.

Сам не знаю, откуда взялась эта боль.

То ли ветер свистит

Над пустым и безлюдным полем,

То ль, как рощу в сентябрь,

Осыпает мозги алкоголь.

 

Голова моя машет ушами,

Как крыльями птица.

Ей на шее ноги

Маячить больше невмочь.

Черный человек,

Черный, черный,

Черный человек

На кровать ко мне садится,

Черный человек

Спать не дает мне всю ночь.

 

آدم سياه 

 

دوست من، دوست من

 خيلي بيمارم

نمي‌دانم اين درد

از كجا بر سرم نازل شده.

يا باد سوت‌زنان  از روي مزرعه خشك و بي حاصل درگذر است

يا مثل بيشه در ماه سپتامبر

مغزم از درد مستي فرو مي‌ريزد

كله‌ام

گوشها را مثل بالهاي پرندگان

تكان مي دهد

و ديگر نمي‌تواند به راست و چپ

بچرخد.

آدم سياه

آدم سياه

آدم سياه

روي تخت

كنارم مي نشيند

آدم سياه

شب و خواب

از چشمم برمي‌گيرد.

 

Он интересуется ботаникой.

او از گياه‌شناسي خوشش مي‌آيد.

Чем он интересуется?

او از چه چيزي خوشش مي‌آيد؟

Он занимается спортом.

او به ورزش اشتغال دارد.

Она работает библиотекарем.

او (مونث) كتابدار است.

Он ест ложкой.

او (مذكر) با قاشق غذا مي‌خورد.

Она машет рукой.

او (مونث) دستش را تكان مي‌دهد.

Он режет ножницами.

او با قيچي مي برد.

Она любуется морем.

 او به نظاره دريا نشسته است.

Чем занимаются ваши дети?

بچه هاي شما چكار مي كنند؟ يا به چه كاري اشتغال دارند؟

Сын филолог. Он заведует кафедрой. Дочь еще не решила, кем она будет.

Она увлекается физикой, химией, любит заниматься музыкой и языками. Я очень люблю своих детей и горжусь ими.

 پسرم زبان‌شناس است.  او رئيس كرسي است.  دخترم هنوز تصميم نگرفته چكاره مي خواهد بشود.  او از فيزيك و شيمي خوشش مي آيد و يادگيري موسيقي و زبانها را دوست دارد. من خيلي بچه هايم را دوست دارم و به آنها افتخار مي كنم.

 

 

 

و حالا صرف ضماير شخصي حالت گرامري در جواب به سئوال  Кем?  با كي؟

Он-им

Они-ими

Она-ею

С кем?

С ним

С ней (с нею)

С ними

 

حالت تخصيص

Предложный падеж

О чем?

در باره چي؟

О ком?

در باره كي؟

Именительный падеж

حالت فاعلي

Я,Ты,Он,Она

Предложный падеж

حالت تخصيص

обо мне, о тебе, о нем, о ней

جمع

Именительный падеж

Мы, Вы, Они

Предложный падеж

О нас, о вас, о них

 

 

 

حالا به نمونه‌هاي اين حالت گرامري توجه فرمائيد.

 

Она мечтает о сцене.

او آرزو رفتن روي صحنه را دارد.

О чем она мечтает?

او چه آرزويي دارد؟

Она мечтает о сцене.

 О ком он рассказывает?

او در باره كي حرف مي زند؟

Он рассказывает о друге.

او در باره دوستش تعريف مي كند.

 Они говорят о матче.

آنها در باره بازي صحبت مي‌كنند.

Он думает о сыне.

او به پسرش فكر مي كند.

Она рассказывает о Пушкине.

 او (مونث) در باره پوشكين تعريف مي كند.

Разговор о Москве

صحبت در باره مسكو

Рассказ о Пушкине

تعريف در باره پوشكين

Мечта о полетах

آرزوي پرواز

 

 

Екатерина Петровна, расскажите нам о Москве!

يكاترينا پطروونا در باره مسكو برايمان تعريف كنيد!

С удовольствием. Вы должны много знать об этом городе.

با كمال ميل. شما بايد خيلي چيزها در باره اين شهر بدانيد.

 

 

О чем ты думаешь?

به چي فكر مي كني؟

Не о чем, а о ком. Я думаю о Тане. У нее завтра экзамен, а она не думает о нем. Танцует, слушает музыку и не занимается.

نه در باره چي، در باره كي.فردا امتحان دارد و او (مونث) به آن فکر نمی کند. می رقصد، موسیقی گوش می کند و درس نمی خواند.

Надо поговорить с ней.

بايد با او حرف زد.

Таня, ты забыла, что у тебя завтра экзамен?

تانيا يادت رفته كه فردا امتحان داري؟

Нет, папочка.  Я, конечно, помню об экзамене, но не надо о нем говорить. У меня еще есть время. Вечером я буду заниматься.

نه، باباجون، البته كه امتحان يادمه، اما بهتره درباره‌اش حرفي نزنيم. هنوز وقت دارم. شب  درسها را حاضر خواهم كرد.

 

 

 حالا تركيب Вам нравится را تكرار مي كنيم كه از ضماير شخصي در حالت گرامري Дательный падеж و فعل ساخته مي شود. توجه فرمائيد:

 

Вам нравится

شما خوشتان مي‌آيد

- Вам нравится футбол?

شما از فوتبال خوشتان مي‌آيد؟
- Мне не очень нравится футбол. Но я люблю смотреть, когда играет российская сборная.

من زياد از فوتبال خوشم نمي‌آيد، اما دوست دارم بازي تيم روسيه را تماشا كنم.

- Вы любите русскую литературу?

شما ادبيات روسي را دوست داريد؟
- Да, я обожаю Пушкина, Толстого, Достоевского.

بله، ما  شيفته پوشكين، تولستوي و داستايوسكي هستم.

- Что вы не любите?

چه چيزي را دوست نداريد؟
- О, я терпеть не могу бейсбол, любовные романы и фильмы ужасов!

از بيسبال، رمان هاي عاشقانه و فيلم هاي ترسناك بدم مي‌آيد!

- Вам нравится жить в Тегеране?

شما از زندگي در تهران خوشتان مي‌آيد؟
- Не знаю... Это интересный город, но слишком шумный.

نمي دانم، شهر جالب اما  زياده از حد شلوغی است.

Я обожаю...

من عاشق، شيفته...

   Я без ума от...

من ديوانه...

            Я очень люблю...

من خيلي دوست دارم...

Мне очень нравится...

من خيلي خوشم مي‌آيد...

 

   Мне нравится...

خوشم مي‌آيد

   Я люблю...

دوست دارم

 

   Не знаю. / Мне не очень нравится... / Я не очень люблю...

نمي دانم. زياد خوشم نمي‌آيد... زياد دوست ندارم

 

   Мне не нравится...

خوشم نمي‌آيد

   Я не люблю

دوست ندارم

 

   Я терпеть не могу...

تحملش را نمي توانم بكنم...

   Я ненавижу...

متنفرم از

Я не выношу...

چشم ديدن...ندارم

Вам нравится ... ?

شما از...خوشتان مي‌آيد؟

Бейсбол

بيسبال

есть гамбургеры

خوردن هامبورگر
ваш университет

دانشگاه خودتان

Пушкин

پوشكين
футбол

فوتبال

изучать русский язык

يادگيري زبان روسي
ваша работа

كار خودتان

و حالا فرمول مورد استفاده براي ساخت جملات با فعل« خوشم مي‌آيد»:

"Я люблю (мне нравится) глагол".

دوست دارم و يا خوشم مي‌آيد باضافه فعل بعلاوه مفعول. چند نمونه مورد توجه شما قرار مي‌دهيم.

Я люблю играть в … 
من بازي...را دوست دارم

Я не люблю играть в …

من بازي...را دوست ندارم

 

Биллиард

بيليارد

видео-игры

بازيهاي ويدئويي

Бейсбол

بيسبال

Мне нравится читать ... 

من خواندن...را دوست دارم

Я не люблю читать ... 

من خواندن...را دوست ندارم

Моя сестра (мой брат) любит читать ...

خواهرم (برادرم) خواندن...را دوست دارد

Комиксы

مجلات كميكس

Фантастика

كتابهاي تخيلي

Романы

رمان‌ها

Он любит пить ...

او از نوشيدن...خوشش مي‌آيد

Я люблю пить ...

من از نوشيدن...خوشم مي‌آيد

Пиво

 آبجو

Коктейль

كوكتيل

Сок

آب ميوه

Я часто ем ... 
من اغلب...مي خورم

Я люблю есть ...

من خوردن... را دوست دارم

Баранина

گوشت گوسفند

Цыплёнок

جوجه مرغ

Вино

شراب

 

СПОРТ

ورزش

МУЗЫКА

موزيك

КНИГИ

كتب

ФИЛЬМЫ

فيلم‌ها

бейсбол
بيسبال

баскетбол
بسكتبال

волейбол
واليبال

футбол
فوتبال

теннис
تنيس

плавание
شنا

гольф
گلف

фигурное

катание
ژيمناستيك هنري

лыжи
اسكي

сумо
سومو

Тэквандо

تكواندو

классическая
كلاسيك

современная
معاصر

танцевальная
رقصي

народная
ملي، مردمي

рок-музыка
موزيك روك

поп-музыка 
موزيك پاپ

джаз
جاز

хип-хоп
هيپ-هاپ

техно
تخنو

рэп
رپ

Авангард

آوانگارد

комиксы
كميكس

фантастика
تخيلي

детективы
پليسي

любовные романы
رمانهاي عاشقانه

исторические

تاريخي

романы
رمان

Мемуары

خاطرات

комедии
كمدي

фильмы ужасов
فيلم هاي ترسناك

боевики
جنگي

мультфильмы
كارتون

эротика
عشقي

драмы
درام

мыльные оперы

سريال

 

و حالا چند سئوال مطرح مي كنيم كه شما به كمك متن اين درس بايد پاسخ داده و آنها را براي ما بفرستيد:

Какие виды спорта вы любите? 
Какая музыка вам нравится?
Какие книги вы любите?
Какие фильмы вам нравятся?

Кто ваш любимый бейсболист (футболист, теннисист, теннисистка, баскетболист, баскетболистка)?

Кто ваш любимый писатель (поэт, певец, певица, актёр, актриса, художник, драматург, режиссёр)?

 Ваша любимая группа?
Какие виды спорта популярны в Иране?

Какие писатели (газеты, политики, актёры, актрисы, модели) наиболее популярны в Иране?

 

 

...

АНЕКДОТЫ

جوك

1. - Я не понимаю, - говорит жена. Ты сказал, что любишь картошку. В понедельник на обед была картошка. Ты сказал:"Вкусно!" Ты ел картошку во вторник, в среду, в четверг, в пятницу. А в субботу вдруг сказал, что ты ненавидишь картошку!

زن مي گويد: حاليم نمي‌شه، تو كه گفتي سيب‌زميني دوست داري. روز دوشنبه ناهار سيب‌زميني داشتيم، تو گفتي « آه چه خوشمزه ! تو سه‌شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه هم سيب‌زميني خوردي و روز شنبه يكدفعه گفتي كه  از سيب‌زميني متنفري!

 

2. - Дорогой, у меня такое впечатление, что футбол ты любишь больше меня.
- Не волнуйся, дорогая, зато тебя я люблю больше, чем хоккей.

عزيزم احساس مي كنم كه تو فوتبال را بيشتر از من دوست داري.

عزيزم، خودتو ناراحت نكن، هر چه باشه تو رو بيشتر از هاكي دوست دارم.

 

ابتدا متن و گفتگويي مورد توجه شما قرار داده مي شود.

 

Текст

متن

Сегодня понедельник. Начинается рабочая неделя. Люди идут на работу.

امروز دوشنبه است، هفته كار شروع مي‌شود، مردم سر كار مي‌روند.

Понедельник, вторник, среда, четверг и пятница- это рабочие дни. Суббота и воскресенье- нерабочие дни. Два дня люди отдыхают.

دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه  روزهاي كار هستند، شنبه و يكشنبه  روزهاي تعطيل. مردم دو روز استراحت مي‌كنند.

Сегодня понедельник. Анна на работе. Во вторник, в среду, в четверг и в пятницу она тоже будет на работе, а в суббуту и в воскресенье она  будет дома. Это нерабочие дни.

امروز دوشنبه است. آنا سر كار است. روز سه شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه هم او كار مي كند و شنبه و يكشنبه خانه خواهد بود. اينها روزهاي تعطيل هستند.

Юра: Какой сегодня день?

يورا: امروز چه روزي است؟

Виктор: Пятница.

ويكتور: جمعه

Какой сегодня день? Неделя прошла очень быстро.

چي روزي؟ هفته چه زود گذشت.

 

 

 و حالا معاني لغات. گوش كنيد و در مكث  كوتاه تكرار كنيد و سعي كنيد آنها را به خاطر بسپاريد:

 

Понедельник

دوشنبه

Начинается рабочая неделя

هفته كار شروع مي‌شود

Начинается

شروع شدن، آغاز شدن

Рабочий

كار

Неделя

هفته

Люди идут на работу

مردم سر كار مي‌روند.

вторник,

سه شنبه

Среда

چهارشنبه

Четверг

پنج‌شنبه

Пятница

جمعه

рабочие дни

روزهاي كار

Суббота

شنبه

Воскресенье

يكشنبه

нерабочие дни

روزهاي تعطيل

День

روز

Дни

روزها

Анна на работе

آنا سر كار است

Какой сегодня день?

امروز چه روزي است؟

Неделя прошла очень быстро.

هفته خيلي سريع گذشت.

 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье,

Какой сегодня день?

Сегодня четверг.

امروز پنج شنبه است.

Какой день был вчера?

ديروز چه روزي بود؟

Вчера была среда.

ديروز چهارشنبه بود.

Какой день будет завтра?

فردا چه روزي خواهد بود؟

Завтра будет пятница.

فردا جمعه خواهد بود.

 

 

براي بيان روزهاي هفته  در جواب سئوال Какой день ، چه روزي؟  حالت فاعلي بكار مي‌رود. بياد داشته باشيد كه زمان گذشته فعل БЫТЬ از لحاظ جنس، افراد، جمع و زمان آينده آن با فاعل مطابقت دارد.

از فعل начинаться شروع شدن، آغاز گرديدن، فقط دو صيغه (سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع) استعمال مي‌شود. توجه كنيد:

Урок начинается.

Уроки начинаются.

 

برخي اسامي در حالت  مفرد و در حالت جمع بكلي با يكديگر متفاوتند.  اين اسامي را بايد به خاطر سپرد:

Человек

انسان

Люди

مردم

 

 در زبان روسي ترتيب كلمات در جمله نسبتاً آزاد است. اين بدان معني است كه جاي برخي از اعضاي جمله چندان ثابت و استوار نيست.

 

Начинается рабочая неделя

 

كه همچنين مي توان گفت:

Рабочая неделя начинается.

Рабочая неделя начинается в понедельник.

В понедельник начинается рабочая неделя.

 В понедельник  рабочая неделя начинается.

 

ترتيب عادي كلمات در جمله روسي اين است كه مبتدا در اول جمله و خبري را كه مي خواهد بدهد  بلافاصله پس از آن قرار داشته باشد. اما جاي صفت در جمله هميشه ثابت است: صفت هميشه پيش از موصوف قرار مي گيرد و از لحاظ جنس، افراد، جمع و حالت با موصوف مطابقت دارد.

 

Идти на работу

سر كار مي روم

Быть на работе

بودن سر كار

Рабочий день-нерабочий день

روز كار-روز تعطيل

Неделя прошла очень быстро

Медленно-быстро

آهسته-سريع (تند)

 

 

 

و حالا در باره حالت گرامري تخصيص  предложный падеж, О ком? توضيحات مفصل‌تري برايتان مي‌دهيم.

سئوال اين حالت گرامري: О ком? О чем? است. به مقايسه نمونه‌هاي حالت فاعلي و تخصيص توجه فرمائيد.

 

مفرد

 

Предложный падеж

حالت گرامري تخصيص

Именительный падеж

حالت فاعلي

Он рассказывает о (б) брате, учителе, Андрее

Это брат, учитель, Андрей

اين برادر، معلم، آندري است

Он рассказывает о море

Это море

اين درياست.

Он рассказывает о сестре, Тане

Это сестра, Таня

اين خواهر، تانياست.

 

 

 

موارد استثنا:

О брате, о сестре

در باره برادر، خواهر

Об отце, об экзамене

در باره پدر، امتحان

Тетрадь, площадь

دفتر، ميدان

О тетради, о площади

در باره دفتر و ميدان

 

جمع

 

Предложный падеж

حالت تخصيص

Именительный падеж

حالت فاعلي

Он рассказывает о(б) артистах, учителях

Это артисты, учителя

اينها آرتيستها، معلمها هستند

Он рассказывает о морях

Это моря

اينها درياها هستند

Он рассказывает о сестрах, подругах

Это сестры, подруги

اينهاخواهرها، دوستان دختر هستند.

 

 

 

Он рассказывает нам о друге.

او درباره دوستش برايمان تعريف مي كند.

О ком он вам рассказывает?

 او درباره كي براي شما تعريف مي‌کند؟

Кому он рассказывает о друге?

او براي كي در باره دوستش تعريف مي كند؟

 Он рассказывает нам о друге.

 

 Он рассказывает нам о матче.

او د رباره مسابقه برايم  تعريف مي كند.

О чем он вам рассказывает?

Кому он рассказывает о матче?

 

Он написал, (напомнил, объявил, рассказал, сказал, сообщил) нам  о встрече.

او در باره ملاقات، ديدار نوشت (يادآوري كرد، اعلام كرد، تعريف كرد، گفت، خبر داد).

Ты знаешь, что сегодня будет концерт?

تو مي داني كه امروز كنسرت خواهد بود؟

Да, знаю. Мне о нем сказал мой коллега.

بله، مي دانم. همكارم اين خبر را به من داد يا در باره آن به من خبر داد.

 

О чем ты мечтаешь?

 در چه خيالي هستي؟

Вчера учительница очень интересно рассказывала нам о космосе и

космонавтах. Теперь я мечтаю о полете.

ديروز خانم معلم خيلي جالب در باره  فضا برايمان تعريف كرد. حالا من  آرزوي پرواز بسرم زده است.

 

 

و حالا  چند جمله ديگر:

 

Твой отец знает о том, что ты уже работаешь?

 پدرت مي داند كه تو كار مي‌كني؟

Да, я написал ему о работе.

بله، در باره كارم برايش نوشتم.

    Доброе утро صبح بخير Вы говорите по-английски? شما انگليسي حرف مي زنيد؟ Извините, но я, к сожалению, не говорю по-английски. ببخشيد، متأسفم، من انگليسي حرف نمي زنم. Боюсь, что я очень плохо говорю по-русски. مي ترسم  زبان روسي من خيلي بد باشد Ничего, ничего. عيب نداره، عيب نداره. У  Вас прекрасно получается. خيلي خوب داريد حرف مي زنيد. Я всегда чувствую себя не в своей тарелке, когда говорю по-русски. هميشه وقتي روسي حرف مي زنم حالم  يه جوري مي‌شه. Я очень хорошо Вас понимаю. خيلي خوب حالتون را مي فهمم    

 

 

حالت گرامری

ستاك فعل

صرف افعال

مصدر

 (по)ид-

 ходи-

 (по)шёл, шла, шло, шли

پيادهرفتن

 (по)бежа-

 бегай-

 (по)бегу, бежишь, бегут

دويدن

 (по)лез-

 лази-/лазай-

 (по)лез, лезла, лезли

ازجاييبالاكشيدن

 (по)ед-

 езди-

 (по)ехать, ехал, ехала

باوسيلهنقليهرفتن

 (по)лете-

 летай-

 (по)лететь, летел, летела

 پروازكردن

 (по)полз-

 ползай-

 (по)полз, ползла, ползли

 خزيدن

 (по)плыв-

 плавай-

 (по)плыл, плыла

شناكردن،شناوربودن

 

       

 

       "М" Обожает буква "М"

Есть мороженое и джем.

Любит мед и мармелад,

Ест все сладости подряд.  

  

     "Н" "Н" - ночами не до сна -

Смотрит "НОВОСТИ" она.

Всюду "Н" свой нос сует,

Нам покоя - не дает.  

 

       "О"   Буква "О" глядит в окно:

В небе солнышко взошло.

На меня оно похоже,

А меня согреть не может.

Я болею тяжело...

"О" вздохнула:О-хо-хооо.    

 

      "П"   Буква "П" упала на пол.

Позвала на помощь папу.

Опоздала на обед -

Шлет всем буковкам   

  -ПРИВЕТ-    

  

    "Р" "Р" - рисует на рассвете

В черном бархатном берете.

"Р" - решила рано встать

Чтобы розы рисовать.

 

 

 

До свидания!

 

Каждый день муж работал в поле, а жена дома хозяйничала.

Муж часто говорил ей:

- Я целый день в поле работаю, а ты что делаешь? Ты ничего не делаешь! Целый день дома сидишь!

- Хорошо, - сказала она однажды. - Ты оставайся дома, а я пойду в поле.

Так и сделали. Жена в поле работать пошла, а муж дома остался хозяйничать.

Пришла жена домой на обед и видит: коза капусту ест, все куры в огороде, корова мычит голодная, кошка молоко разлила, печка холодная и обеда нет.

Пошла жена мужа искать. А он около колодца стоит, ведро уронил в колодец и достать не может...

Жена посмотрела и говорит:

- Нечего сказать, нахозяйничал! Хорошо, что сам жив остался!

 

 

Как

چطور

Муж

شوهر

Дома

خانه

Хозяйничал

خانه داري كرد (زمان گذشته، مذكر)

Хозяйничать

خانه‌داري كردن، به كارهاي خانه رسيدن

Каждый день

هر روز

Работал

كار كرد (زمان گذشته، مذكر)

Работать

كار كردن

в поле

در مزرعه

А

و

Жена

زن، همسر

Хозяйничала

خانه‌ داري كردن (زمان گذشته، مونث)

Часто

اغلب

Говорил

گفت (زمان گذشته، مذكر)

Говорить

گفتن

целый день

تمام روز

а ты что делаешь?

تو چكار مي كني؟

Ничего

هيچي

дома сидишь!

توي خانه نشستي

Сказала

گفت (زمان گذشته مونث)

Сказать

گفتن

Однажды

يك روز، يكبار، زماني، يكدفعه

Ты оставайся дома

تو خانه بمان

Пойду

مي روم (زمان آينده)

Пойти

رفتن

Так и сделали

همين كار را هم كردند

Пошла

رفت

Остался

ماند، باقي ماند

Остаться

باقي ماندن، ماندن

Пришла

آمد (زمان گذشته، مونث)

Прийти

آمدن

на обед

وقت ناهار

коза капусту ест

بز درحال خوردن كلم بود

 все куры в огороде,

 تمام مرغها توي جاليزار بودند

 корова мычит голодная,

 گاو از گرسنگي مومو مي‌كرد

 кошка молоко разлила,

گربه شير را ريخته بود

 печка холодная и обеда нет.

تنور سرد و از ناهار خبري نبود

Пошла

رفت

 Искать

پيدا كردن

  Около

نزديك، كنار

 Колодца

چاه (آب)

 стоит,

ايستاده است

 Ведро

سطل

 Уронил

انداخته بود

Уронить

انداختن

 в колодец и достать не может...

توي چاه و  نمي تواند آن را بيرون بكشد

Жена посмотрела и говорит:

زن نگاه كرد و گفت

Нечего сказать, нахозяйничал!

چشم و دلم روشن، عجب خانه داري‌!

 Хорошо, что сам жив остался!

خوبه كه خودت زنده موندي!

 

 

 

Как муж дома хозяйничал

 

 

Каждый день муж работал в поле, а жена дома хозяйничала.

Муж часто говорил ей:

- Я целый день в поле работаю, а ты что делаешь? Ты ничего не делаешь! Целый день дома сидишь!

- Хорошо, - сказала она однажды. - Ты оставайся дома, а я пойду в поле.

Так и сделали. Жена в поле работать пошла, а муж дома остался хозяйничать.

Пришла жена домой на обед и видит: коза капусту ест, все куры в огороде, корова мычит голодная, кошка молоко разлила, печка холодная и обеда нет.

Пошла жена мужа искать. А он около колодца стоит, ведро уронил в колодец и достать не может...

Жена посмотрела и говорит:

- Нечего сказать, нахозяйничал! Хорошо, что сам жив остался!

 

چگونه شوهر به كار خانه داري پرداخت

هر روز شوهر در مزرعه كار مي كرد و  زن  به كارهاي خانه مشغول بود.

شوهر اغلب به او مي گفت:

-         من تمام روز  در مزرعه كار مي كنم و تو چكار مي‌كني؟  تو هيچ كاري نمي كني! تمام روز توي خانه نشستي!

-          يكروز زن به او گفت: باشه، تو خانه بمان من مي رم مزرعه.

همين كار را هم كردند.  زن  رفت در مزرعه كار كند و شوهرش ماند تا به كارهاي خانه برسد. وقتي

زن براي ناهار به خانه آمد ديد: بز داره كلم مي خوره،  مرغ ها توي جاليزار هستند و گاو از گرسنگي مومو مي كنه و گربه  شير را ريخته، تنور سرد است و از ناهار خبري نيست.  زن رفت شوهرش را پيدا كند. شوهر كنار چاه ايستاده بود، سطل را انداخته بود توي چاه و نمي دانست چطور بيرونش آورد.

زن نگاهي به او انداخت و گفت: چشم و دلم روشن، عجب خانه داری! حالا خوبه كه خودت  زنده موندي!

 

 

و حالا چند جكله ديگر براي كمك به يادگيري یک حالت گرامري ديگر زبان روسي

 

Они достигли вершины.

آنها به قله رسيدند.

Чего они достигли?

آنها به چه چيزي دست يافتند؟

Студент добился успехов.

دانشجو به موفقيت دست يافت.

Мальчик просит извинения.

پسرك معذرت‌خواهي مي كند.

Люди ждут автобуса.

مردم منتظر اتوبوس هستند.

 

 

Родительный падеж

حالت گرامري ملكي، اضافه

مفرد

 

Родительный падеж

حالت گرامري ملكي، اضافه

 

Именительный падеж

حالت فاعلي

(а-я)

 

брата, учителя, Андрея

костюма, чая, словаря

брат, учитель, Андрей

برادر، معلم، آندري

костюм, чай, словарь

كت و شلوار، چاي، فرهنگ لغات

(а-я)

Моря

Море

دريا

(ы-и)

сестры, Тани

реки, деревни

Это сестра, Таня

اين خواهر است، تانيا

Река, деревня

رودخانه، روستا، ده

 

 

 

موارد استثنا:

 

Мать, дочь- матери, дочери

مادر، دختر

جمع

 

Родительный падеж

حالت اضافه، ملكي

Именительный падеж

حالت فاعلي

(ов-ей)

 

артистов, учителей

костюмов, словарей

артисты, учителя

آرتيستها، معلمها

костюмы, словари

كت و شلوارها، فرهنگ‌هاي لغات

(ов-ей)

Морей

Моря

درياها

сестер, подруг

Рек, деревень

сестры, подруги

خواهران، دوستان دختر

Реки, деревни

رودخانه ها، روستاها، دهات

 

 

 

Я жду автобуса номер 5.

 من منتظر اتوبوس شماره 5 هستم.

Я не люблю шума.

من از سر و صدا خوشم نمي آيد، يا سرو صدا را دوست ندارم.

Он просит извинения (помощи, внимания).

او طلب عذرخواهي مي كند (طلب كمك و توجه مي كند)

 

Не

 نه

Не встречать сочувствия

با حس همدردي روبرو نشدن

Не знать боли

آشنانبودن با درد

Не любить шума

سرو صدا دوست نداشتن

Не видеть интереса

توجه (منفعت) را نديدن

 

 

 

و حالا گفتگو و يا پيام موبايلي

 

Ты в порядке?

حالت خوبه؟

Да, а ты?

آره، تو چي؟

Я в норме. Сегодня встречаемся?

منم خوبم، همه چيز نرمال، امروز همديگر رو مي بينيم؟

Нет, давай завтра. Но где?

نه، بذار براي فردا، اما كجا؟

У Маши. Увидимся позже.

خونه ماشا، به اميد ديدار.

Люблю тебя. Твой Андрей.

دوست دارم، آندري تو.

Ты можешь общаться сейчас?

حالا مي توني حرف بزني؟

Нет, а ты где?

نه، تو الان كجايي؟

На работе. А ты?

سر كار. تو كجايي؟

Я дома. Ну что, позже увидимся?

من خونم، پس بعداً همديگر رو مي بينيم.

Да, а во сколько?

باشه، چه ساعتي؟

Давай в семь. Все, пока. До встречи.

ساعت هفت، فعلاً خداحافظ، تا ديدار بعدي.

Ну, договорились. Пока.

پس قرارمون را گذاشتيم. خداحافظ.

кстати

هي، راستي

по моему мнению

به نظر من

Ну все, пока.

بسه بسه، خداحافظ.

 

 

 

یک قطعه شعر زیبا

 

Черный человек

Водит пальцем по мерзкой книге

И, гнусавя надо мной,

Как над усопшим монах,

Читает мне жизнь

Какого-то прохвоста и забулдыги,

Нагоняя на душу тоску и страх.

Черный человек

Черный, черный!

 

"Слушай, слушай,-

Бормочет он мне,-

В книге много прекраснейших

Мыслей и планов.

Этот человек

Проживал в стране

Самых отвратительных

Громил и шарлатанов.

 

 

آدم سياه

انگشتانش را روي كتابهاي نفرت انگيز مي كشد

و با تمسخر من

انگار دارد به راهبه‌اي نيشخند مي زند

برايم درس زندگي مي خواند.

هر چه بگويد

از غم و هراس روح و روان

 نمي كاهد

آدم سياه

آدم سياه

گوش كن، گوش كن

او در گوشم زمزمه سر داده

مي گويد

نقشه ها

انديشه ها

در كتاب‌ها

خوب و زيادند.

اين آدم

در سرزمين بدترين

حقه‌بازها و بي خردان

زيسته است.

 

На Улице

در خيابان

 

- Девушка, скажите, пожалуйста, где метро?

- دختر خانم، لطفاً بگيد، مترو كجاست؟

- Идите прямо, потом налево.

مستقيم، بعد سمت چپ.

Или

و يا

- Идите прямо, потом поверните налево.

مستقيم و بعد به سمت چپ بپيچيد.

- Молодой человек, вы не скажете, где Российская государственная библиотека?

جوان، لطفاً بگيد كتابخانه دولتي  روسيه  در كجا واقع شده است؟

- За углом направо.

در پيچ سمت راست.

- Простите, пожалуйста, как пройти к Большому театру?

مي بخشيد چطور مي شود به بالشوي تئاتر رسيد؟

- Вам надо перейти на другую сторону.

شما بايد به آنطرف خيابان برويد.

- Скажите, пожалуйста, как доехать до Сухаревской площади?

لطفاً بگيد چطور مي توان به ميدان سوخارفسكي رسيد (سواره)

- Можно на метро.

با مترو مي‌شود رفت.

- Вы не знаете, как попасть на улицу Арбат?

شما مي دانيد چطور مي توان به خيابان آربات رسيد؟

- Это недалеко отсюда.

از اينجا زياد دور نيست.

- Скажите, какая это улица?

لطفاً بگيد، اين چه خياباني است؟

- Это Тверская

خيابان تورسكايا.

 

و حالا مي پردازيم به بخش گرامر اين درس. با شنيدن و تكرار اين جملات گرامري سعي كنيد همانطور كه آنها را مي شنويد به خاطر بسپاريد.

 

 

 

 

 

استفاده از ضمير« خود» در رابطه با دوست داشتن خواهر خود:

من خواهر خودم را  دوست دارم

تو خواهر خودت را دوست داري و الي آخر.

 

Я люблю свою сестру
Ты любишь 
свою сестру
Мы любим 
свою сестру
Вы любите 
свою сестру
Он любит 
свою сестру
Она любит 
свою сестру
Они любят 
свою сестру

=Я люблю мою сестру
=Ты любишь 
твою сестру
=Мы любим 
нашу сестру
=Вы любите 
вашу сестру

 

 

ضميرمبهم  از ضمير هاي استفهامي кто, что, какой, чей, сколько   به كمك حرف то -нибудь (=либо). درست مي‌شود.

 

 

Кто-то забыл книгу на столе.

يه نفر كتابش را روي ميز جا گذاشته است.
Антон принёс какие-то журналы.

آنتون چند تا مجله آورد.
Дайте мне что-нибудь поесть!

يه چيزي بدين بخورم!
Давай посмотрим какой-нибудь новый фильм!

بيا يه فيلم جديد ببينيم!
Кто-нибудь звонил мне?

كسي به من زنگ زد؟

 

دسته ضماير

 

 

 

1. شخصي

 

я, ты, мы, вы, он, она, оно, они.

2. استفهامي، سئوالي

кто, что, какой, чей, сколько, который

كي، چي،چگونه،مال چه كسي، چند تا، كدام

3. ضمير خودي

Себя

مال خودم

4. مالكيت

мой, твой, наш, его, её, их, свой

مال من، مال تو، مال ما، مال او(مذكر) مال او (مونث)، مال آنها، خودي

5. اشاره

этот, эта, это, эти, тот, та, те, такой, такая, такое, такие

اين، اين(مونث) اين (مذكر)، اينها، آن،آن (مونث)، آن (مذكر)، آنطوري(مذكر) آنطوري (مونث) آنطوري (خنثي)، آنطوري (جمع)

6.صريح، قطعي

каждый, весь, вся, всё, все

هر،همه، همه (در سه نوع آخر مونث، خنثي و مذكر)

7. منفي

никто, ничто, никакой, ничей

هيچ كس، هيچ چيز، هيچ كدام، مال هيچ كس

8. ضمير يا صفت نامعلوم

кто-то, что-то, что-нибудь, какой-нибудь

كسي، چيزي، يه چيزي، يه كسي

 

 

Борис - студент. Он изучает русский язык. Я познакомился с ним на вечере.
Некоторые студенты были на экскурсии.

بوريس-دانشجواست. او زبان روسي مي‌آموزد. من در يك مهماني با او آشنا شدم. چند نفر از دانشجويان به گردش رفتند.

 

حالت مفعولي در جمله

عمل

مثال

1. مفعول

Я люблю сестру.

من خواهرم را دوست دارم.

جا، مكان

Я приехал в Москву.
من به مسكو آمدم (مذكر)

Он положил книгу на стол.
او كتاب را روي ميز گذاشت.

Мы перешли улицу.

ما از خيابان رد شديم.

زمان

Я буду учиться 5 лет.
من 5 سال درس خواندم.

Я хожу в бассейн каждую неделю.
من هر هفته به استخر مي روم.

Лекция начнется в 2 часа.
درس ساعت 2 شروع مي‌شود.

Я был в кино в среду.
روز چهار شنبه به سينما رفتم.

Я был в Москве в дни каникул.
من روزهاي تعطيل در مسكو بودم.

Я занимаюсь музыкой 2 раза в неделю.
من دو بار در هفته درس موسيقي دارم.

Мы пригласили друзей на субботу.
ما دوستانمان را به مهماني روز شنبه دعوت كرديم.

Я приехал в Москву на 5 лет.
من براي پنج سال به مسكو آمدم.

Он решил задачу за минуту.
او مسأله را طي يك دقيقه حل كرد.

Я приеду через час.
من يكساعت بعد خواهم آمد.

За 2 дня до праздника он заболел.
دو روز قبل از جشن، او مريض شد.

Через неделю после экзаменов она уехала.

يك هفته بعد از امتحانات او رفت.(مونث)

 

 

حالت مفعولي با حروف اضافه

عمل

سئوال

حروف اضافه

مثال

سمت هدف، حركت

куда?

كجا


به، در، داخل، درون

-на
بر، روي،سر

-за
پشت، عقب

-под

زير

Приехать в Москву
آمدن به مسكو

Пойти на занятие
بودن سر درس

Пойти за угол
رفتن پشت پيچ كوچه يا خيابان

Положить под книгу

گذاشتن زير كتاب

مفعولي كه بايد برطرف شود، از ميان برداشته شود

через?
что?
как?

через
از ميان

Сквозь

از ميان، از بين

Перейти через улицу
عبور از ميان خيابان

Идти сквозь толпу

رفتن از ميان جمع

زمان

ساعات

когда?

В 2 часа

سر ساعت دو

روزهاي هفته

когда?

В среду

در چهارشنبه

دوره خاصي از زمان

когда?

В годы войны

در سالهاي جنگ

تكرار

как часто?

2 раза в неделю

دوبار در هفته

زمان مشخص

на какое? время?

-на

Пригласить на среду на 21-ое октября.
دعوت به روز چهارشنبه 21 اكتبر

 

Глаголы движения:
افعال حركتي

Приехать на два дня
آمدن براي دو روز

Оставаться на 2 дня
ماندن براي دو روز

Дать на 2 дня, и т.п.

دادن براي دو روز

زمان مشخص دريافت نتيجه

за какое время?

-за

Решить задачу за минуту

حل مسأله در عرض يك دقيقه

فاصله زماني مشخص

когда?

-через

Приеду через час

بعد از يكساعت مي‌آيم.

 

حالت مفعولي با حروف اضافه همراه با حالت اضافه و حروف اضافه مورد استفاده

 

زمان مشخص – دوره مربوط به شروع كاري

 

كي؟

за.
до

За день до праздника

زمان مشخص-دوره بعد از نقطه آغاز

 

كي؟

через
после

Через неделю послеэкзаменов

 

 

 

و حالا چند حرف ديگر زبان روسي را به شعر مورد توجه شما قرار مي دهيم. سعي كنيد با پيدا كردن معاني كلمات جملات را معني كنيد:

 

"С" Собралась однажды в лес По орехи буква "С" Думала найти орешки - Принесла две сыроежки.          "Т" Тук-тук-тук!Тук-тук-тук! Что случилось?Что за стук! -Вы меня в беде не бросьте, Букву "Т" - пустите в гости. У меня сломался зонт - "Т" стоит и слезы льет...          "У" Потерялась буква "У" Мама плачет на лугу:- Вдруг она в лесу дремучем? Где ты,доченька, а-УУУ!          "Ф"   Буква "Ф" с мячом бежит- На футбол она спешит. На трибуне - не фырчит, не филонит:Гоол!-кричит.          "Х" Ха-ха-ха - хохочет "Х"- Я,пожалуй,неплоха! Говорят - дурной характер. Ой,какая чепуха!

 

 

Хорошее у вас настроение или плохое - вы всегда сможете выразить свои чувства, используя разговорные выражения из нашей серии "Живой язык".

اگر روحيه شما خوب باشد يا بد  شماهميشه مي توانيد با استفاده از كلمات و جملات واصطلاحات  از قسمت« زبان زنده و رايج در بين مردم عادي»  براي بيان احساس خود بهره بگيريد. چند نمونه ديگر در اينجا مورد توجهتان قرار مي‌دهيم. لطفاً بدقت گوش كنيد، تكرار كنيد و سعي كنيد طرز تلفظ و معاني آنها را به خاطر بسپاريد:

Хорошее настроение

روحيه خوب

У меня все просто здорово.

اوقاتم خوش خوش است.

Я превосходно провожу время.

به بهترين وجه وقت را مي گذرانم.

Я на седьмом небе от счастья!

از خوشحالي دارم پر درمي‌آورم!

Это просто блаженство!

بهتر از اين نمي‌‌شود!

Я безумно счастлив!

 بحد جنون خوشبختم!

Все здорово (отлично)!

 همه چيز عالي است!

Меня ничто не тревожит (мне не о чем беспокоиться).

 هيچ چيزي باعث نگراني من نمي‌شود (هيچ چيزي مرا ناراحت نمي كند!

Плохое настроение

روحيه بد

У меня была ужасная неделя.

 هفته وحشتناكي را پشت سر گذاشتم.

кошмарная неделя

 هفته‌اي مثل يك كابوس.

Мне совершенно безразлично (наплевать).

 من قيد همه چيز را زدم، ديگر هيچ چيزي برايم مهم نيست.

Он ужасно раздражителен (готов наброситься на кого угодно без причины).

 او به حد  زيادي عصبي است (آماده است  بي دليل  خشمش را سر همه خالي كند)

Она не в себе.

او حال خودش را نمي‌فهمد.

Меня не на шутку разозлили.

خوب عصبانيم كردند.

У нее "крыша" поехала.

 او كه اصلاً عقلش را از دست داده است.

Даниэль приводит меня в бешенство.

دانيئل مرا سخت خشمگين مي كند (ديوانه مي كند).

Разногласия

اختلاف عقيده

Они все утро ссорятся.

آنها تمام روز دعوا كردند.

Здесь плохая (тяжелая) атмосфера.

جو اينجا سنگين و بد است.

Начались серьезные разногласия (ссоры).

دعوا و اختلاف جدي شروع شد.

Новость о том, что Мило получил работу, расстроила Андрея. Ему было

очень обидно. Новость выбила Андрея из колеи.

خبر اينكه ميلو كار پيدا كرده اوقات اندري را تلخ كرد، او اصلاً از اين خبر خوشش نيامد (اين خبر باعث رنجش زياد او شد). اين خبر خوب حال آندري را گرفت.

Я больше не собираюсь слушать тебя!

من ديگر نمي خواهم به حرفهاي تو گوش كنم.

 

 

Решение проблемУстранение разногласий

حل مسائل، رفع اختلاات

Мы поцеловались и помирились.

ما همديگر را بوسيديم و آشتي كرديم.

Они вновь общаются.

آنها دوباره همديگر را مي بينند.

Мы все уладили.

ما همه چيز را روبراه كرديم.

Забудь это. Все прошло (конфликт исчерпан).

فراموشش كن.  همه چيز تمام شد (اختلاف برطرف شد).

 

 

 

На автобусной остановке

در ايستگاه اتوبوس

 

-Вы не скажете, где остановка автобуса  (Или автобусная остановка)?

لطفاً بگوييد ايستگاه اتوبوس كجاست؟

- Вот она.

ايناهاش.

- Здесь останавливается 111-й автобус?

اتوبوس شماره 111 اينجا توقف مي‌كند؟

- Да.

بله.

-  Этот автобус идет до метро?

اين اتوبوس تا مترو مي رود؟

- Нет, вам нужен 41-й.

نخير، شما بايد سوار شماره 41 بشويد.

-  На чем можно доехать до Парка культуры?

با چي مي‌شود تا پارك فرهنگ رفت؟

-  На 10-м троллейбусе или 108-м автобусе.

با اتوبوس برقي شماره 10 يا اتوبوس شماره 108.

-  Этот автобус идет в сторону центра?

اين اتوبوس  به سمت مركز مي رود؟

-  Нет, в противоположную.

نخير، به سمت عكس.

 

 

 

 

Научитесь общаться по-русский

معاشرت به زبان روسي را بياموزيد

Говоритьвнеофициальнойобстановке

گفتگو در محيط غير رسمي

 

- Разговор в неофициальной обстановке может быть с другом или незнакомым человеком. Давайте подробно рассмотрим разговор с незнакомым человеком в неофициальной обстановке.

صحبت و گفتگو در محيط غير رسمي  مي تواند با دوست يا فرد ناآشنايي رخ دهد. بيائيد بطور مفصل گفتگو با فرد ناآشنا  در شرايط غير رسمي را بررسي كنيم.

 

- Например, мы хотим познакомиться с незнакомым человеком в автобусе. Такой разговор может быть  начат с общего замечания об обстановке - о:

 

براي نمونه، ما مي خواهيم با يك فرد ناآشنا در اتوبوس آشنا شويم. چنين گفتگويي مي تواند با تذكرات عمومي در باره وضعيت موجود، در باره:

- погоде

آب و هوا

- о том, сколько людей путешествует в нашем автобусе

در باره اينكه چند نفر آدم در اتوبوس ما سفر مي‌كند

- как много сегодня в автобусе людей

امروز چقدر آدم توي اتوبوس زياد است، همراه باشد.

در چنين مواردي بهتر است كه جملات باصطلاح « ادامه دار» شوند و با تركيب كلماتي "не так ли?" ، اينطور نيست، به پايان برسند. براي نمونه:

- Ужасная погода, не так ли?

هواي خيلي بدي است، اينطور نيست؟

- Ну и жарко же здесь, не так ли?

اينجا چقدر گرمه، اينطور نيست؟

 

يا مي توان از اينگونه جملات براي دريافت پاسخ هاي مشخص تري به سئوالاتي مانند نمونه‌هايي كه اكنون مورد توجه شما قرار داده مي شود، استفاده كرد.

 

Вы откуда?

شما اهل كجائيد؟

- Сколько времени вы уже в Москве?

چه مدتي است كه شما در مسكو اقامت داريد؟

-Вы здесь на каникулах? По делам? Вы тут учитесь?

براي تعطيلات اينجا آمديد؟ براي كار؟ اينجا درس مي‌خوانيد؟

 

 

Дать сведения о себе в официальной обстановке

دادن اطلاعات در باره خود

- Что могут обо мне спросить?

چه سئوالاتي ممكن است در باره من پرسيده شود؟

- Вашу фамилию:

نام فاميل

- могут попросить продиктовать по буквам:

ممكن است از شما بخواهند آن را حرف به حرف تكرار كنيد.

Ваше имя:

نام شما

- Ваш адрес:

آدرس شما

- Ваш возраст:

سن شما

- Когда Вы родились (год, месяц, день).

كي بدنيا آمده‌ايد (سال،ماه، روز)

- Вашу профессию:

شغل شما

 - Как долго Вы там работаете?

چه مدتي است كه در آنجا كار مي‌كنيد؟

 

 - могут попросить расписаться:

ممكن است از شما بخواهند امضا كنيد

 

 - Выражения для специальных случаев

اصطلاحات مربوط به مناسبتهاي ويژه

Поздравить кого-либо с Новым годом

تبريك به كسي به مناسبت سال نو

поздравить кого-либо с днём рождения

تبريك به كسي به مناسبت جشن تولد

пожелать удачи (друзьям, сдающим экзамены или переходящим на новую работу)

آرزوي موفقيت كردن(براي دوستان، دادن امتحان و يا انتقال به كار جديد)

по особым случаям

رويدادهاي ويژه

Подписывать открытки

 

خواندن کامل متن: https://ir.sputniknews.com/persian.ruvr.ru/radio_broadcast/6871318/54614761/

امضاي كارت

С наилучшими пожеланиями

با بهترين آروزها

Пожелать удачи

آرزوي موفقيت كردن

Приободрить (заболевшего)

بالابردن روحيه كسي كه بيمار شده

Сожалею, что Вы заболели. Надеюсь, Вы сейчас чувствуете себя лучше и скоро полностью выздоровеете.

متأسفم كه شما بيمار شديد. اميدوارم، الان حالتون بهترشده باشد و بزودي كاملاً خوب بشويد

Ничего себе!

نگاش كن!

Еще спрашиваешь!

باز مي‌پرسي!

Как хочешь.

هر طور دلت بخواد

Давай без фокусов!

بيا، بدون كلك!

Да кто ты вообще такой?

تو اصلاً كي هستي (كه بخودت اجازه مي دي...)

Послушай!

گوش كن!

В чем дело?

موضوع از چه قراره؟

Не лезь не в свое дело!

دخالت نكن!

Еще бы! Конечно!

 البته، حتماً!

Не принимай близко к сердцу!

زياد فكرشو نكن!

Не рассчитывай на меня.

رو من حساب نكن!

Черкните мне.

خبرم كن!

Я был бы польщен!

خوشحال مي شدم!

Как тебе не стыдно!

خجالت نمي‌كشي!

Я понял (усек, врубился).

دستگيرم شد!

Мы справимся сами.

ما خودمون از عهده كارها برمي‌آئيم

Кому это нужно?

به درد كي مي خوره؟

Адски болит!

بدجوري درد مي‌كند!

Ну и что теперь?

حال چي؟

 

Список наиболее употребительных русских фраз

فهرست جملات پركابرد روسي

Расслабься.
راحت باشيد. 

Отвали.
راحتم بگذار.

Договорились.
قرار را گذاشتيم. 

Вопросы принимаете?
مي‌شه از شما سئوالي بپرسم؟

Без проблем.
البته.

Часы есть?
ساعت چنده؟

Я занят.
وقت ندارم. 

Ну, входи.
خب، بيا تو (وارد شو).

Говори медленнее, ничего не понятно.
آهسته تر حرف بزن، هيچي نمي فهمم. 

В точку!
درست به هدف خورد!

Понятно.
فهميدم (كه اينطور) 

Серьезно?
جدي؟

Пока.
خداحافظ (دوستانه) 

Увидимся. 
به اميد ديدار


Хватит.
بسه، ديگه! كافيه!

Согласен.
قبول دارم. 

Ерунда. 
فكر نمي كنم. حرف مفته.

Согласен?
موافقي؟ 

Вот об этом я как раз и забыл.

اين هموني بود كه فراموشش كردم.

Зайди попозже.
الان مشغولم، ديرتر بيا. 

Чего встал в такую рань?
چرا به اين زودي بيدار شدي؟

Здрасьте, я к вам.
سلام،  با شما كار دارم.

Дорогая, выключи свет.
عزيم، چراغ را خاموش كن.

Ничего не знаю, отвалите.
از هيچي خبر ندارم، دست از سرم برداريد. 

С кем это ты сейчас говорил?
الان با كي حرف زدي؟

Хотите на колени встану?
متأسفم. عذرخواهي مي كنم. 

Это как?
منظورت چيه؟

Назовись!
اسم شما! 

Познакомимся?
با هم آشنا بشويم؟

Жди.
صبر كنيد!

Хорошо, если так.
اگر اينطوره، پس خوب است.

Фигня.
بيخوده. 

Мне по барабану.
بي خيال.

Нет уж, спасибо.
خيلي ممنون، نمي خواهم. 

Еще раз и помедленней.
يكبار ديگه تكرار كنيد، اما آهسته تر.

У вас какие-то проблемы?
با مشكلي روبرو شديد؟

Ну ка, подойди.
هي، بيا اينجا ببينم. 

Уже в пути. 
دارم مي‌آم.

Ну ты вообще ничего.
بدك نيستي ها! 

Опять ты?
باز تو؟

Не болеешь?
حالت خوبه؟ 

Мне как-то не так.
حالم يه جوريه.

Слушай внимательно и не перебивай.
بدقت گوش كن و حرفم را قطع نكن.

Видал!
از اين چيزا زياد ديدم!

Я сваливаю.
بايد برم. 

И почём?
قيمتش چنده؟

Ладно, пусть будет по-твоему.
باشه، هر چه تو بگي.

Чего хотел?
چكار داشت؟

 

 

یک قطعه شعر

 

 В декабре в той стране

Снег до дьявола чист,

И метели заводят

Веселые прялки.

Был человек тот авантюрист,

Но самой высокой

И лучшей марки.

 

Был он изящен,

К тому ж поэт,

Хоть с небольшой,

Но ухватистой силою,

И какую-то женщину,

Сорока с лишним лет,

Называл скверной девочкой

И своею милою.

 

Счастье,- говорил он,-

Есть ловкость ума и рук.

Все неловкие души

За несчастных всегда известны.

Это ничего,

Что много мук

Приносят изломанные

И лживые жесты.

 

В грозы, в бури,

В житейскую стынь,

При тяжелых утратах

И когда тебе грустно,

Казаться улыбчивым и простым -

Самое высшее в мире искусство".

 

دسامبر در آن سرزمين

برف تميز است و شفاف

بوران است

و دوك شادمانه

ترانه مي‌سرايد.

او

آدمي ماجراجو

ولي از نوع خوب و زيبايش بود

او ظريف و شاعر بود.

هر چند نه زياد

اما اراده‌اي قوي داشت

و زني را حدود چهل و چند سال

دختر بد و محبوب

خود ناميد.

خوشبختي از زبان او يعني

مهارت عقل و دست.

علت همه بدبختي ها

روان تنبل است.

حركات دروغين

ژستهاي دروغين

كه بس مشكل آفرينند

ارزشي ندارند.

در رعد، در طوفان

در گرداب مسائل زندگي

در اندوه جانكاه

در غم و درد سنگين

عالي ترين هنر در جهان

به نظر ساده و مسخره مي‌آيد.

نهافصلهایسالهستند:

Это времена года:

Eto vremena goda:

بهار،تابستان،

Весна, лето,

Vesna, leto,

پائیزوزمستان.

осень и зима.

osenʹ i zima.

 

 

 

 

تابستانگرماست.

Летом жарко.

Letom zharko.

درتابستانخورشیدمیتابد.

Летом светит солнце.

Letom svetit solntse.

درتابستاندوستداریمپیادهرویکنیم.

Летом мы любим ходить гулять.

Letom my lyubim khoditʹ gulyatʹ.

 

 

 

 

زمستانسرداست.

Зимой холодно.

Zimoy kholodno.

درزمستانبرفیابارانمیبارد.

Зимой идёт снег или дождь.

Zimoy idët sneg ili dozhdʹ.

درزمستانبیشتردوستداریمدرخانهبمانیم.

Зимой мы любим быть дома.

Zimoy my lyubim bytʹ doma.

 

 

 

 

سرداست.

Холодно.

Kholodno.

بارانمیبارد.

Идёт дождь.

Idët dozhdʹ.

بادمیوزد.

Ветрено.

Vetreno.

 

 

 

 

گرماست.

Тепло.

Teplo.

آفتابیاست.

Солнечно.

Solnechno.

هواصافاست.

Ясно.

Yasno.

 

 

 

 

هواامروزچطوراست؟

Какая сегодня погода?

Kakaya segodnya pogoda?

امروزسرداست.

Сегодня холодно.

Segodnya kholodno.

امروزگرماست.

Сегодня тепло.

Segodnya teplo.

 

 

 

 

اینجاخانهماست.

Это наш дом.

Eto nash dom.

بالاپشتباماست.

Крыша наверху.

Krysha naverkhu.

پائینزیرزمیناست.

Внизу подвал.

Vnizu podval.

 

 

 

 

پشتخانهیکباغاست.

За домом сад.

Za domom sad.

جلویخانهخیابانینیست.

Перед домом нет улицы.

Pered domom net ulitsy.

کنارخانهدرختانیهستند.

Рядом с домом деревья.

Ryadom s domom derevʹya.

 

 

 

 

اینجاآپارتمانمناست.

Это моя квартира.

Eto moya kvartira.

اینجاآشپزخانهوحماماست.

Здесь кухня и ванная комната.

Zdesʹ kukhnya i vannaya komnata.

آنجااتاقنشیمنواتاقخواباست.

Там гостиная и спальня.

Tam gostinaya i spalʹnya.

 

 

 

 

دربخانهبستهاست.

Входная дверь заперта.

Vkhodnaya dverʹ zaperta.

اماپنجرههابازهستند.

Но окна открыты.

No okna otkryty.

امروزخیلیگرماست.

Сегодня жарко.

Segodnya zharko.

 

 

 

 

مابهاتاقنشیمنمیرویم.

Мы идём в гостиную.

My idëm v gostinuyu.

آنجایککاناپهویکمبلقراردارند.

Там стоят диван и кресло.

Tam stoyat divan i kreslo.

بفرمایید!

Садитесь!

Saditesʹ!

 

 

 

 

آنجاکامپیوترمنقراردارد.

Там стоит мой компьютер.

Tam stoit moy kompʹyuter.

آنجادستگاهاستریویمنقراردارد.

Там стоит моя стерео установка.

Tam stoit moya stereo ustanovka.

تلویزیونکاملاًنواست.

Телевизор совершенно новый.

Televizor sovershenno novyy.

 

 

 

 

امروزشنبهاست.

Сегодня суббота.

Segodnya subbota.

ماامروزوقتداریم.

Сегодня у нас есть время.

Segodnya u nas yestʹ vremya.

امروزآپارتمانراتمیزمیکنیم.

Сегодня мы убираем квартиру.

Segodnya my ubirayem kvartiru.

 

 

 

 

منحمامراتمیزمیکنم.

Я убираю в ванной комнате.

Ya ubirayu v vannoy komnate.

شوهرماتومبیلرامیشوید.

Мой муж моет машину.

Moy muzh moyet mashinu.

بچههادوچرخههاراتمیزمیکنند.

Дети чистят велосипеды.

Deti chistyat velosipedy.

 

 

 

 

مادربزرگبهگلهاآبمیدهد.

Бабушка поливает цветы.

Babushka polivayet tsvety.

بچههااتاقشانراتمیزمیکنند.

Дети убирают детскую комнату.

Deti ubirayut detskuyu komnatu.

شوهرممیزتحریرشرامرتبمیکند.

Мой муж убирает на своем письменном столе.

Moy muzh ubirayet na svoyem pisʹmennom stole.

 

 

 

 

منلباسهارادرونماشینلباسشوئیمیریزم.

Я загружаю бельё в стиральную машину.

Ya zagruzhayu belʹyë v stiralʹnuyu mashinu.

منلباسهاراآویزانمیکنم.

Я вешаю бельё.

Ya veshayu belʹyë.

منلباسهارااتومیکنم.

Я глажу бельё.

Ya glazhu belʹyë.

 

 

 

 

پنجرههاکثیفهستند.

Окна грязные.

Okna gryaznyye.

کفاتاقکثیفاست.

Пол грязный.

Pol gryaznyy.

ظرفهاکثیفاست.

Посуда грязная.

Posuda gryaznaya.

 

 

 

 

کیپنجرههاراتمیزمیکند؟

Кто моет окна?

Kto moyet okna?

کیجارومیکند؟

Кто пылесосит?

Kto pylesosit?

کیظرفهارامیشوید؟

Кто моет посуду?

Kto moyet posudu?

 

 

 

 

تویکآشپزخانهجدیدداری؟

У тебя новая кухня?

U tebya novaya kukhnya?

 امروزچهغذاییمیخواهیبپزی؟

Что ты хочешь сегодня готовить?

Chto ty khocheshʹ segodnya gotovitʹ?

توبابرقیاباگازغذامیپزی؟

Ты готовишь на электричестве или на газе?

Ty gotovishʹ na elektrichestve ili na gaze?

 

 

 

 

پیازهاراقاچکنم؟

Мне порезать лук?

Mne porezatʹ luk?

سیبزمینیهاراپوستبکنم؟

Мне почистить картошку?

Mne pochistitʹ kartoshku?

کاهورابشویم؟

Мне помыть салат?

Mne pomytʹ salat?

 

 

 

 

لیوانهاکجاهست؟

Где стаканы?

Gde stakany?

ظرفهاکجاهستند؟

Где посуда?

Gde posuda?

قاشقوچنگالوکاردکجاهستند؟

Где приборы?

Gde pribory?

 

 

 

 

تویکدرببازکنقوطیداری؟

У тебя есть консервный нож?

U tebya yestʹ konservnyy nozh?

تویکدرببازکنبطریداری؟

У тебя есть ключ для октрывания бутылок ?

U tebya yestʹ klyuch dlya oktryvaniya butylok ?

تویکچوبپنبهکشداری؟

У тебя есть штопор?

U tebya yestʹ shtopor?

 

 

 

 

توتویاینقابلمهسوپمیپزی؟

Ты варишь суп в этой кастрюле?

Ty varishʹ sup v etoy kastryule?

توماهیرادراینماهیتابهسرخمیکنی؟

Ты жаришь рыбу на этой сковородке?

Ty zharishʹ rybu na etoy skovorodke?

توسبزیراباگریلکبابمیکنی؟

Ты поджариваешь овощи на этом гриле?

Ty podzharivayeshʹ ovoshchi na etom grile?

 

 

 

 

منمیزرامیچینم.

Я накрываю на стол.

Ya nakryvayu na stol.

کاردها،چنگالهاوقاشقهااینجاهستند.

Вот ножи, вилки и ложки.

Vot nozhi, vilki i lozhki.

لیوانها،بشقابهاودستمالسفرههااینجاهستند.

Вот стаканы, тарелки и салфетки.

Vot stakany, tarelki i salfetki.

 

 

 

 

راحتباشید! 

Располагайтесь!

Raspolagaytesʹ!

منزلخودتاناست.

Чувствуйте себя как дома.

Chuvstvuyte sebya kak doma.

چهمیلداریدبنوشید؟

Что Вы будeте пить?

Chto Vy budete pitʹ?

 

 

 

 

موسیقیدوستدارید؟

Вы любите музыку?

Vy lyubite muzyku?

منموسیقیکلاسیکدوستدارم.

Я люблю классическую музыку.

Ya lyublyu klassicheskuyu muzyku.

اینهاسیدیهایمنهستند.

Вот тут мои компакт диски.

Vot tut moi kompakt diski.

 

 

 

 

شماسازمینوازید؟

Вы играете на каком-нибудь инструменте?

Vy igrayete na kakom-nibudʹ instrumente?

اینگیتارمناست.

Вот моя гитара.

Vot moya gitara.

شمابهآوازخواندنعلاقهدارید؟

Вы любите петь?

Vy lyubite petʹ?

 

 

 

 

شمافرزنددارید؟

У Вас есть дети?

U Vas yestʹ deti?

شماسگدارید؟

У Вас есть собака?

U Vas yestʹ sobaka?

شماگربهدارید؟

У Вас есть кошка?

U Vas yestʹ koshka?

 

 

 

 

اینهاکتابهایمنهستند.

Вот мои книги.

Vot moi knigi.

منالاندارماینکتابرامیخوانم.

Сейчас я читаю эту книгу.

Seychas ya chitayu etu knigu.

درچهحوزهایمطالعهدارید؟

Что Вы любите читать?

Chto Vy lyubite chitatʹ?

 

 

 

 

شماعلاقهمندبهکنسرترفتنهستید؟

Вы любите ходить на концерт?

Vy lyubite khoditʹ na kontsert?

شماعلاقهمندبهتئاتررفتنهستید؟

Вы любите ходить в театр?

Vy lyubite khoditʹ v teatr?

شماعلاقهمندبهاپرارفتنهستید؟

Вы любите ходить в оперу?

Vy lyubite khoditʹ v operu?

 

 

На автобусной остановке

در ايستگاه اتوبوس

 

-Вы не скажете, где остановка автобуса  (Или автобусная остановка)?

لطفاً بگوييد ايستگاه اتوبوس كجاست؟

- Вот она.

ايناهاش.

- Здесь останавливается 111-й автобус?

اتوبوس شماره 111 اينجا توقف مي‌كند؟

- Да.

بله.

-  Этот автобус идет до метро?

اين اتوبوس تا مترو مي رود؟

- Нет, вам нужен 41-й.

نخير، شما بايد سوار شماره 41 بشويد.

-  На чем можно доехать до Парка культуры?

با چي مي‌شود تا پارك فرهنگ رفت؟

-  На 10-м троллейбусе или 108-м автобусе.

با اتوبوس برقي شماره 10 يا اتوبوس شماره 108.

-  Этот автобус идет в сторону центра?

اين اتوبوس  به سمت مركز مي رود؟

-  Нет, в противоположную.

نخير، به سمت عكس.

 

 

 

 

Научитесь общаться по-русский

معاشرت به زبان روسي را بياموزيد

Говоритьвнеофициальнойобстановке

گفتگو در محيط غير رسمي

 

- Разговор в неофициальной обстановке может быть с другом или незнакомым человеком. Давайте подробно рассмотрим разговор с незнакомым человеком в неофициальной обстановке.

صحبت و گفتگو در محيط غير رسمي  مي تواند با دوست يا فرد ناآشنايي رخ دهد. بيائيد بطور مفصل گفتگو با فرد ناآشنا  در شرايط غير رسمي را بررسي كنيم.

 

- Например, мы хотим познакомиться с незнакомым человеком в автобусе. Такой разговор может быть  начат с общего замечания об обстановке - о:

 

براي نمونه، ما مي خواهيم با يك فرد ناآشنا در اتوبوس آشنا شويم. چنين گفتگويي مي تواند با تذكرات عمومي در باره وضعيت موجود، در باره:

- погоде

آب و هوا

- о том, сколько людей путешествует в нашем автобусе

در باره اينكه چند نفر آدم در اتوبوس ما سفر مي‌كند

- как много сегодня в автобусе людей

امروز چقدر آدم توي اتوبوس زياد است، همراه باشد.

در چنين مواردي بهتر است كه جملات باصطلاح « ادامه دار» شوند و با تركيب كلماتي "не так ли?" ، اينطور نيست، به پايان برسند. براي نمونه:

- Ужасная погода, не так ли?

هواي خيلي بدي است، اينطور نيست؟

- Ну и жарко же здесь, не так ли?

اينجا چقدر گرمه، اينطور نيست؟

 

يا مي توان از اينگونه جملات براي دريافت پاسخ هاي مشخص تري به سئوالاتي مانند نمونه‌هايي كه اكنون مورد توجه شما قرار داده مي شود، استفاده كرد.

 

Вы откуда?

شما اهل كجائيد؟

- Сколько времени вы уже в Москве?

چه مدتي است كه شما در مسكو اقامت داريد؟

-Вы здесь на каникулах? По делам? Вы тут учитесь?

براي تعطيلات اينجا آمديد؟ براي كار؟ اينجا درس مي‌خوانيد؟

 

 

Дать сведения о себе в официальной обстановке

دادن اطلاعات در باره خود

- Что могут обо мне спросить?

چه سئوالاتي ممكن است در باره من پرسيده شود؟

- Вашу фамилию:

نام فاميل

- могут попросить продиктовать по буквам:

ممكن است از شما بخواهند آن را حرف به حرف تكرار كنيد.

Ваше имя:

نام شما

- Ваш адрес:

آدرس شما

- Ваш возраст:

سن شما

- Когда Вы родились (год, месяц, день).

كي بدنيا آمده‌ايد (سال،ماه، روز)

- Вашу профессию:

شغل شما

 - Как долго Вы там работаете?

چه مدتي است كه در آنجا كار مي‌كنيد؟

 

 - могут попросить расписаться:

ممكن است از شما بخواهند امضا كنيد

 

 - Выражения для специальных случаев

اصطلاحات مربوط به مناسبتهاي ويژه

Поздравить кого-либо с Новым годом

تبريك به كسي به مناسبت سال نو

поздравить кого-либо с днём рождения

تبريك به كسي به مناسبت جشن تولد

пожелать удачи (друзьям, сдающим экзамены или переходящим на новую работу)

آرزوي موفقيت كردن(براي دوستان، دادن امتحان و يا انتقال به كار جديد)

по особым случаям

رويدادهاي ويژه

Подписывать открытки

امضاي كارت

С наилучшими пожеланиями

با بهترين آروزها

Пожелать удачи

آرزوي موفقيت كردن

Приободрить (заболевшего)

بالابردن روحيه كسي كه بيمار شده

Сожалею, что Вы заболели. Надеюсь, Вы сейчас чувствуете себя лучше и скоро полностью выздоровеете.

متأسفم كه شما بيمار شديد. اميدوارم، الان حالتون بهترشده باشد و بزودي كاملاً خوب بشويد

Ничего себе!

نگاش كن!

Еще спрашиваешь!

باز مي‌پرسي!

Как хочешь.

هر طور دلت بخواد

Давай без фокусов!

بيا، بدون كلك!

Да кто ты вообще такой?

تو اصلاً كي هستي (كه بخودت اجازه مي دي...)

Послушай!

گوش كن!

В чем дело?

موضوع از چه قراره؟

Не лезь не в свое дело!

دخالت نكن!

Еще бы! Конечно!

 البته، حتماً!

Не принимай близко к сердцу!

زياد فكرشو نكن!

Не рассчитывай на меня.

رو من حساب نكن!

Черкните мне.

خبرم كن!

Я был бы польщен!

خوشحال مي شدم!

Как тебе не стыдно!

خجالت نمي‌كشي!

Я понял (усек, врубился).

دستگيرم شد!

Мы справимся сами.

ما خودمون از عهده كارها برمي‌آئيم

Кому это нужно?

به درد كي مي خوره؟

Адски болит!

بدجوري درد مي‌كند!

Ну и что теперь?

حال چي؟

 

Список наиболее употребительных русских фраз

فهرست جملات پركابرد روسي

Расслабься.
راحت باشيد. 

Отвали.
راحتم بگذار.

Договорились.
قرار را گذاشتيم. 

Вопросы принимаете?
مي‌شه از شما سئوالي بپرسم؟

Без проблем.
البته.

Часы есть?
ساعت چنده؟

Я занят.
وقت ندارم. 

Ну, входи.
خب، بيا تو (وارد شو).

Говори медленнее, ничего не понятно.
آهسته تر حرف بزن، هيچي نمي فهمم. 

В точку!
درست به هدف خورد!

Понятно.
فهميدم (كه اينطور) 

Серьезно?
جدي؟

Пока.
خداحافظ (دوستانه) 

Увидимся. 
به اميد ديدار


Хватит.
بسه، ديگه! كافيه!

Согласен.
قبول دارم. 

Ерунда. 
فكر نمي كنم. حرف مفته.

Согласен?
موافقي؟ 

Вот об этом я как раз и забыл.

اين هموني بود كه فراموشش كردم.

Зайди попозже.
الان مشغولم، ديرتر بيا. 

Чего встал в такую рань?
چرا به اين زودي بيدار شدي؟

Здрасьте, я к вам.
سلام،  با شما كار دارم.

Дорогая, выключи свет.
عزيم، چراغ را خاموش كن.

Ничего не знаю, отвалите.
از هيچي خبر ندارم، دست از سرم برداريد. 

С кем это ты сейчас говорил?
الان با كي حرف زدي؟

Хотите на колени встану?
متأسفم. عذرخواهي مي كنم. 

Это как?
منظورت چيه؟

Назовись!
اسم شما! 

Познакомимся?
با هم آشنا بشويم؟

Жди.
صبر كنيد!

Хорошо, если так.
اگر اينطوره، پس خوب است.

Фигня.
بيخوده. 

Мне по барабану.
بي خيال.

Нет уж, спасибо.
خيلي ممنون، نمي خواهم. 

Еще раз и помедленней.
يكبار ديگه تكرار كنيد، اما آهسته تر.

У вас какие-то проблемы?
با مشكلي روبرو شديد؟

Ну ка, подойди.
هي، بيا اينجا ببينم. 

Уже в пути. 
دارم مي‌آم.

Ну ты вообще ничего.
بدك نيستي ها! 

Опять ты?
باز تو؟

Не болеешь?
حالت خوبه؟ 

Мне как-то не так.
حالم يه جوريه.

Слушай внимательно и не перебивай.
بدقت گوش كن و حرفم را قطع نكن.

Видал!
از اين چيزا زياد ديدم!

Я сваливаю.
بايد برم. 

И почём?
قيمتش چنده؟

Ладно, пусть будет по-твоему.
باشه، هر چه تو بگي.

Чего хотел?
چكار داشت؟

 

 

یک قطعه شعر

 

 В декабре в той стране

Снег до дьявола чист,

И метели заводят

Веселые прялки.

Был человек тот авантюрист,

Но самой высокой

И лучшей марки.

 

Был он изящен,

К тому ж поэт,

Хоть с небольшой,

Но ухватистой силою,

И какую-то женщину,

Сорока с лишним лет,

Называл скверной девочкой

И своею милою.

 

Счастье,- говорил он,-

Есть ловкость ума и рук.

Все неловкие души

За несчастных всегда известны.

Это ничего,

Что много мук

Приносят изломанные

И лживые жесты.

 

В грозы, в бури,

В житейскую стынь,

При тяжелых утратах

И когда тебе грустно,

Казаться улыбчивым и простым -

Самое высшее в мире искусство".

 

دسامبر در آن سرزمين

برف تميز است و شفاف

بوران است

و دوك شادمانه

ترانه مي‌سرايد.

او

آدمي ماجراجو

ولي از نوع خوب و زيبايش بود

او ظريف و شاعر بود.

هر چند نه زياد

اما اراده‌اي قوي داشت

و زني را حدود چهل و چند سال

دختر بد و محبوب

خود ناميد.

خوشبختي از زبان او يعني

مهارت عقل و دست.

علت همه بدبختي ها

روان تنبل است.

حركات دروغين

ژستهاي دروغين

كه بس مشكل آفرينند

ارزشي ندارند.

در رعد، در طوفان

در گرداب مسائل زندگي

در اندوه جانكاه

در غم و درد سنگين

عالي ترين هنر در جهان

به نظر ساده و مسخره مي‌آيد.

 

 

روز تولد ناتاشا

 

Сегодня у Наташи день рождения. Ей исполнилось 20 (двадцать) лет. В гости к ней пришли родные, подруга Анна и студенты.

امروز روز تولد ناتاشاست. او 20 ساله مي‌شود. خويشاوندان، آنا دوست دخترش ودانشجويان مهمانان او هستند.

Из Петербурга приехал дядя.

عمويش از پطر بورگ آمد.

Сколько лет ей исполнилось?

او چند سالش شد؟

Ей исполнилось двацать лет.

او بيست سالش شد.

Откуда приехал дядя?

عمو از كجا آمد؟

Он приехал из Петербурга.

او از پطربورگ آمد.

 

Диалог

گفتگو

 

Таня: Здравствуй, Наташа! Поздравляю тебя с днем рождения!

تانيا: سلام، ناتاشا! به مناسبت روز تولدت به تو تبريك مي‌گويم!

Наташа: Спасибо, Таня. Я очень рада, что ты пришла.

ناتاشا: مرسي، تانيا. خيلي خوشحالم كه تو آمدي.

Юра: Наташа, твой дядя живет в Москве?

يورا: ناتاشا، عموي تو در مسكو زندگي مي كند؟

Наташа: Нет, в Петербурге. Он приехал в Москву на два дня.

ناتاشا: نخير، در پطربورگ.  او براي دو روز به مسكو آمد.

Юра: Он, кажется, долго был в Иране?

يورا: به نظر مي رسد مدت زيادي در ايران بوده است.

Наташа: Да, сегодня он расскажет нам много интересного.

ناتاشا: بله، امروز او خيلي چيزهاي جالب برايمان تعريف خواهد كرد.

 

День рождения

روز تولد

Ей исполнилось 20 (двадцать) лет

او بيست ساله شد

Прийти в гости

رفتن به مهماني

Родные

خويشاوندان

Приехать, приеду, приедешь

آمدن

Дядя

عمو، دايي

Сколько

چقدر

Откуда

از كجا

Поздравляю тебя с днем рождения!

تبريك به مناسبت روز تولد

приехать на два дня

آمدن براي دو روز

Кажется

به نظر مي رسد

у кого сегодня день рождения?

امروز جشن تولد كيست؟

Сколько ей лет?

چند سالش است؟

Год

سال

 

                                                              Долго- недолго

زياد-كم

 

 

فرمول اين حالت گرامري

« او» باضافه حالت گرامري اضافه-ملكي

У Родительный падеж

у кого сегодня день рождения?

У Наташи.

У Виктора.

 

و اما در مورد ضماير شخصي: من كتاب دارم، تو كتاب داري و الي آخر.

У меня есть книга.

У тебя есть книга.

У него (у нее) есть книга.

У нас есть книга.

У вас есть книга.

У них есть книга.

 

و حالا به تركيب حروف اضافه از الت گرامري اضافه توجه كنيد. در اين جملات پسوند كلمات تغيير مي كند و  در موارد گوناگون مي بايست از حرف اضافه مربوطه استفاده كرد. به اين صورت كه اگر در زبان فارسي فقط از يك «از» در مورد  شهر و نمايشگاه و استاديوم و غيره استفاده مي‌شود، در زبان روسي  « از» بصورت استفاده از حروف اضافه گوناگون در جمله نمايان مي شود. لطفاً گوش كنيد، توجه فرمائيد و سعي كنيد آنها را به خاطر بسپاريد.

Из, С, Со, Родительный падеж

Откуда он приехал? Из Петербурга.

Из Москвы.

С выставки.

Со стадиона.

 

 و اما يكبار ديگر ضماير شخصي و ضماير ملكي مربوطه را مورد توجه شما قرار مي دهيم:

 

Я-мне

Ты-тебе

Он-ему

Она-ей

Мы-вам

Вы-вам

Они- им

К кому пришли друзья?

К ней пришли друзья.

Ко мне

К тебе

К нему

К ней

К нам

К вам

К ним

 

و اما بايد به يك نكته ديگر در باره  پاسخ به سئوال « چند سال داريد يا دارد؟» نيز توجه شود. و آن اينكه در زبان روسي بنا به تعداد سالهاي عمر بايد از دو كلمه год, лет به معني سن استفاده كرد. به اين ترتيب كه اگر كودك فقط يك، دو و سه و يا چهار  سال دارد بايد از год استفاده كرد و پنج و شش الي بيست از лет . توجه كنيد.

Сколько ей лет?

Один год

Два года

Три года

Четыре года

Пять лет

Шесть лет

Двадцать лет

 

 

و حالا اعداد و ترتيب آنها را مورد توجه شما قرار مي دهيم:

один
два
три
четыре
пять
шесть
семь
восемь
девять
десять

يك

دو

سه

چهار

پنج

شش

هفت

هشت

نه

ده

Первый

Второй

Третий

Четвертый

Пятый

Шестой

Седьмой

Восьмой

Девятый

Десятый

اولي

دومي

سومي

چهارمي

پنجمي

ششمي

هفتمي

هشتمي

نهمي

دهمي

 

одиннадцать
двенадцать
тринадцать
четырнадцать
пятнадцать
шестнадцать
семнадцать
восемнадцать
девятнадцать

двадцать

 

يازده

دوازده

سيزده

چهارده

پانزده

شانزده

هفده

هجده

نوزده

بيست

Одиннадцатый

Двенадцатый

Тринадцатый

Четырнадцатый

Пятнадцатый

Шестнадцатый

Семнадцатый

Восемнадцатый

Девятнадцатый

Двадцатый

يازدهمي

دوازدهمي

سيزدهمي

چهاردهمي

پانزدهمي

شانزدهمي

هفدهمي

هجدهمي

نوزدهمي

بيستمين

و حالا چند نمونه مشخص با استفاده از اعداد و تغيير پسوند در حالت گرامري:

 

Бутылка

بطري،شيشه (مفرد)

Бутылки

بطري (جمع)

одна бутылка
две, три, четыре бутылки

пять, шесть, семь, много,мало, несколько бутылок

Девушка

دختر

Девушки

одна девушка
две, три, четыре 
девушки

пять, шесть, десять, много, мало, несколько девушек

Поэт

شاعر

Поэты

один поэт
два, три, четыре поэта

пять, шесть, миллион, много мало, несколько поэтов

 

و اما با استفاده از حروف اضافه Из, С, Со, Родительный падеж چند مثال بادر نظرداشت اعداد مورد توجه شما قرار مي دهيم.

 

С трёх часов до пяти он смотрел телевизор.

از ساعت سه تا پنج  او تلويزيون تماشا كرد.

Мама сварила варенье из четырёх килограммов клубники и пятикилограммов сахара.

مامان از چهار كيلو توت فرنگي و پنج كيلو شكر مربا درست كرد.

Цена билетов на концерт была от пятидесяти пяти до восьмидесятитысяч рублей.

 قيمت بليط كنسرت از پنجاه و پنج  تا هشتاد هزار روبل بود.

На стадионе было около ста тысяч болельщиков.

حدود صد هزار هوادار در استاديوم بودند.

 

Мужчина входит в ресторан, садится за стол и говорит:

-Официант, мне бы пару яиц и доброе слово.
Тот приносит 2 яйца.
- А доброе слово?!
- Не ешьте эти яйца.

 

مردي وارد رستوران مي شود پشت ميز مي نشيند و مي گويد: گارسن  دو تا تخم مرغ و يه حرف نيكو

گارسن دو تا تخم مرغ را مي‌آورد. مرد مي گويد: پس حرف نيكو چي شد؟

حرف نيكو؟

آها!

اين را نخورين.

 

В ресторане итальянец заказывает курицу с гарниром. Ему приносят. 
Через пару минут он зовет официанта и говорит ему:
- Вы не могли бы прожарить курицу получше?
- А что случилось?...
- Она съела весь мой гарнир.

 

در رستوران ايتاليايي  سفارش مرغ با سسس مي دهد. برايش مي آورند

بعد از چند دقيقه  او گارسن را صدا مي كند و مي گويد:

شما نمي توانستيد مرغ را بهتر سرخ كنيد؟

مگه چي شده؟

مرغه همه سس ها را خورد.

 

Один мужик спрашивает у другого:
- Почему ты разводишься с женой.
Тот отвечает:
- Она у меня слишком хозяйственная.
- Так это же хорошо.
- Ничего хорошего, ночью встаю воды попить, возвращаюсь, а постель уже застелена

 

مردي از اون يكي مي پرسد:

چرا مي خواي از زنت طلاق بگيري

 زياده از حد خانه داره

 اينكه خيلي خوبه

هيچم خوب نيست،  شبها بلند مي شم  آب بخورم تا بر مي گردم مي بينم رختخواب جمع و مرتب شده است.

 

Летит компьютер с 50 этажа.
И думает: "Вот бы сейчас зависнуть"

كامپيوتر از طبقه پنجاه در حال فرود است و پيش خود فكر مي كند، حالا وقتشه كه دي.سي كنم!

 

 

هنرپيشگان تنها دورويان صادق هستند

ويليام  هازليت

 

Актеры - единственные честные лицемеры.

عشق جدالي بين  واكنش ها و تراوش افكار است.

دن هرالد

Любовь - это конфликт между рефлексами и размышлениями.

نبوغ يك درصد  الهام و 99 درصد كارعرق‌ريختن است.

اديسون

Гений - это одни процент вдохновения и девяносто девять процентов потения.

فقدان پول ريشه تمام شرهاست.

برنارد شائو

Отсутствие денег - вот корень всех зол.

دوستي بين زنان – يك آتش بس  موقت است.

كنت ريوارول

Дружба между женщинами - это просто временное перемирие.

عقل سليم آنقدرها هم سليم نيست.

ولتر

Здравый смысл не так уж здрав.

زنان مدرن و معاصر  از همه چيز و همه كس سر درمي آورند  بغير از شوهران خود.

اسكا ر وايلد

Современные женщины понимают всё и всех, кроме своих мужей.

ازدواج دوم، پيروزي  اميد بر تجربه است.

جونسون

Второй брак - это победа надежды над опытом.

خيال اولين لذت است.

ولتر

Иллюзии - первое из удовольствий.

همه  نادانند، اما فقط در رشته هاي مشخصي  

روجرز

Все - невежды, просто в определенных областях.

من به وقت شناسي ايمان دارم، هر چند مرا  خيلي تنها مي كند.

لوكاس

Я верю в пунктуальность, хотя это и делает меня очень одиноким.

مرد درست مثل افتادن از پله، عاشق مي شود- مثل يك اتفاق ناگوار

ساتلِي

Человек влюбляется точно так же, как и падает с лестницы. Это - несчастный случай.

تمرين بهترين معلم است

پابليئوس

Практика - наилучший учитель.

هرچيزي تا وقتي مضحك است كه براي ديگران اتفاق بيفتد.

روجرز

Все смешно, пока это происходит с другими.

يك زن ايده‌آل زني است كه شوهر ايده‌آلي داشته باشد.

تاركينگتون

Идеальная жена - это любая женщина, у которой идеальный муж.

تنها چيزي كه دراين زندگي نياز داري، حماقت و اعتماد به نفس است – موفقيت خودش مي افتد توي دستتان

مارك توئين

В этой жизни Вам нужны только невежество и уверенность в себе - и успех Вам обеспечен

 

День рождения Наташи

جشن تولد ناتاشا

(продолжение)

ادامه

 

Студенты были в гостях у Наташи. У нее был день рождения. Там был дядя Наташи, который недавно вернулся из Ирана. Он корреспондент, много ездил по стране, хорошо говорит по-персидски. Было очень интересно.

دانشجويان مهمان  ناتاشا بودند. جشن تولد او بود. عموي ناتاشا هم آنجا بود كه چندي پيش از ايران برگشته بود. او خبرنگار است. زياد در كشور سفر  كرده بود، زبان فارسي را خوب حرف مي‌زند. همه چيز خيلي جالب بود.

Откуда вернулся дядя Наташи?

عموي ناتاشا از كجا برگشته بود؟

Он вернулся из Ирана.

او از ايران برگشته بود.

О чем рассказывал дядя?

عمو در باره چي تعريف كرد؟

Он рассказывал об Иране.

او در باره ايران تعريف كرد.

Какой дядя?

كدوم عمو؟

Дядя, который недавно вернулся из Ирана.

عمويي كه چندي پيش از ايران برگشته بود.

 

Диалог

گفتگو

 

- Таня, как вы провели время у Наташи?

تانيا، شما خانه ناتاشا چطور وقت‌گذراني كرديد؟ يا خانه ناتاشا به شما خوش گذشت؟

- Очень хорошо. Ее дядя много рассказывал нам об Иране. Он корреспондент.

خيلي خوب. عمويش  خيلي چيزها در باره ايران برايمان تعريف كرد. او خبرنگار است.

- Как интересно!

چه جالب!

- В субботу он будет выступать в нашем институте.

روز شنبه او در انستيتوي ما سخنراني خواهد كرد.

 

 

 و حالا لغات اين متن

Продолжение

ادامه

быть в гостях

مهمان بودن

дядя Наташи, который

عموي ناتاشا كه...

Который

كه...

Недавно

چندي پيش

Вернулся

برگشته بود

Вернуться

برگشتن

Корреспондент

خبرنگار

Страна

كشور

ездить по стране

در كشور مسافرت كردن، به نواحي كشور سفر كردن

Рассказывать

تعريف كردن، حكايت كردن، كه سئوال آن مي شود، о чем? О ком?

 در باره چه؟ در باره كي؟

 

О чем рассказывал дядя?

عمو در باره چي تعريف كرد؟

Показывать

نشان دادن

Что?

چي؟ چه چيزي؟

Цветные диапозитивы

اسلايدهاي رنگي

как вы провели время?

وقت را چطور گذرانديد؟

Как интересно!

چه جالب!

О ком рассказывала Наташа?

ناتاشا در باره كي تعريف كرد؟ يا صحبت كرد؟

 

Цвет-ы

رنگ، كه در حالتهاي شخصي متفاوت مذكر، مونث و خنثي و جمع پسوندهاي ان گوناگون خواهد بود ولي معني يكي (رنگي)

Цветной

رنگي (مذكر)

Цветная

رنگي مونث

Цветное

خنثي

Цветные

جمع

Давно-недавно

خيلي وقت پيش – چندي پيش

 

Где будет выступать дядя Наташи?

عموي ناتاشا كجا سخنراني خواهد كرد؟

Он будет выступать в нашем институте.

او در انستيتوي ما سخنراني خواهد كرد.

 

در اينجا ما با حالت گرامري تخصيص سر و كار داريم. لطفاً به نمونه هاي ديگر  با در نظر داشت شكل ساخت ضماير توجه فرمائيد:

В моем доме- в нашем доме

در خانه من، در خانه ما

В твоем доме- в вашем доме

در خانه تو- در خانه شما

В его (ее) доме- в их доме

در خانه او- در خانه آنها

توجه داشته باشيد كه حرف «در» در زبان روسي در رابطه با كلمات گوناگون متفاوت است. به نمونه  ديگري توجه فرمائيد:

На моем месте- на нашем месте

در جاي من- در جاي ما و همينطور الي آخر...

В моей комнате- в нашей комнате

В твоей комнате- в вашей комнате

В его(ее) комнате- в их комнате

 

 

و حالا جملاتي كه فرمول ساخت آنها تركيبي از 0,об предложный падеж ، «او»  و «اوب» به معني در باره  و حالت گرامري تخصيص است موردتوجه شما قرار داده مي‌شود.

 

Дядя рассказывал об Иране.

عمو در باره ايران تعريف كرد.

Преподаватель говорил об институте.

معلم در باره انستيتو  صحبت كرد.

Друзья писали о Москве.

دوستان در باره مسكو نوشتند.

Мы читали о выставке.

ما در باره نمايشگاه خوانديم.

 

ضماير شخصي:

Обо мне-о нас

О тебе- о вас

О нем (ней)- о них

فعل Рассказывать ، Рассказать ، به معني تعريف كردن داراي سئوالات

Кому? Что? О чем? О ком?

مي‌باشد كه در تعيين پسوند كلمات در اين حالت گرامري كمك مي كند. توجه كنيد:

 

Студент рассказывал

دانشجو تعريف كرد

Кому?

براي كي؟

Преподавателю

براي معلم

Что?

چي را؟

 Текст.

متن را.

Дядя рассказывал

عمو تعريف كرد

Кому?

براي كي؟

Нам

براي ما

О чем?

در باره چي؟

Об Иране.

در باره ايران.

Наташа рассказывала

О ком?

О ней.

Об Анне.

 

 

 

Именительный падеж родительный падеж

حالت فاعلي حالت اضافه

 

Дядя Наташи- корреспондент.

Дядя

در حالت فاعلي در جمله قرار دارد و

Наташи

در حالت اضافه.

در جمله:

У Наташа  был день рождения.

День

در حالت فاعلي

Рождения

در حالت اضافه آمده است.

Это комната брата.

Комната

حالت فاعلي

Брата

حالت اضافه

Студенты купили новый учебник персидского языка.

دانشجويان  كتاب آموزشي جديد زبان فارسي را خريدند.

Который (которая, которое, которые)

كدام (مذكر، مونث، خنثي و جمع)

Какой?

كدام؟

Друг Наташи, который недавно вернулся из Ирана, выступал в нашем институте.

دوست ناتاشا كه چندي پيش از ايران برگشت در انستيتوي ما سخنراني كرد. مثالهاي ديگر گوياي ضمير مونث و جمع هستند. توجه فرمائيد:

Какая?

Подруга Наташи, которая недавно вернулась из Ирана, выступала в нашем институте.

Какие?

Друзья Наташи, которые недавно вернулись из Ирана, выступали в нашем институте.

 

 

 

و حالا صرف فعل برگشتن:

Вернуться

 

Будущее время

زمان آينده

Я вернусь- мы вернемся

Ты вернешься- вы вернетесь

Он (она) вернется- они вернутся

 

Прошедшее время

زمان گذشته

Я,ты,он вернулся

Она вернулась

Мы, вы, они вернулись

 

 

 

و حالا از شما دوعت مي كنيم به يك نظر خواهي كوتاه توجه فرمائيد:

 

 

1-Вы оптимист(ка) или пессимист(ка)?

شما آدمي خوشبين هستيد يا بدبين؟

Я оптимист.  И мне кажется, что каждый человек в этой жизни должен быть оптимистом. Потому что тем, кто пессимисты, очень сложно будет жить в нашем и так не очень радостном мире.

  من خوشبين هستم. به نظرم، هر آدمي  در اين زندگي بايد خوشبين باشد، زيرا زندگي در اين دنياي نه چند شاد ما براي كساني كه بدبين هستند دشوار خواهد بود.


2. Вы доверчивый человек?

شما خوش باوريد؟

 Да, очень. И это моя самая большая проблема.

بله، خيلي. و اين بزرگترين مشكل من است.


3. Вы когда-нибудь влюблялись? В кого? Кто был вашей первой любовью?

شما تا كنون عاشق شديد؟ عاشق كي؟ عشق اول شما كي بود؟

 

Да. Было дело в первом классе. Девочка была белокурая, с голубыми глазами, одним словом, эталон красоты. Очень смешная. Так я в нее сразу и влюбился. Но как это всегда бывает, она меня считала только другом. А потом 11 класс, выпускной и…Вы не поверите, где она сейчас. Вот как раз сидит рядом со мной и играет с ребенком, таким же белокурым, как и она сама.

آه، بله. كلاس اول دبستان بود. دختري بور بور  با چشماني آبي آبي، خلاصه مثل يك تابلوي زيبا. خيلي هم بامزه. من از همان نگاه اول عاشقش شدم. اما مثل هر ماجراي ديگري از اين نوع او فقط به چشم دوست به من نگاه مي‌كرد.  بعد كلاس يازده و تمام شدن مدرسه... باورتان نمي شود اگر بگويم او الان كجاست. كف اتاق نزديك من نشسته و داره با فرزند ما كه مثل خودش بور بوره بازي مي كند.


4. Что вы не любите? Что мешает вам жить?

شما از چي خوشتان نمي‌آيد؟ چه چيزي مانع از زندگي شما مي‌شود؟

 

 Я не люблю предательства. По работе мне иногда приходилось встречаться с предательством, притом иногда самых близких друзей. И это наносило очень большие раны. Потом просто перестаешь верить людям. А без доверия не может быть даже нормальных рабочих отношений.

 

من از خيانت بدم مي‌آيد.  سر كار اتفاق افتاده كه با آن روبرو شدم  و آنهم  از طرف دوستان نزدیکم كه صدمه بزرگ روحی برایم بوده است. به اين ترتيب بعداً ديگر به چيزي باور نمي كني.  و بدون باور، هيچ گونه رابطه نرمال كاري وجود نخواهد داشت.


5. Являетесь ли вы членом какого-нибудь клуба или организации?

آيا شما عضو كلوب يا سازماني هستيد؟

  Я являюсь членом клуба верховой езды.

من عضو باشگاه اسب‌سواري هستم.


6. Довольны ли вы своей жизнью? Если нет, то что бы вы хотели изменить в своей жизни?

آيا شما از زندگي خود راضي هستيد؟  اگر نه، چه چيزي را مي خواستيد در آن تغيير دهيد؟

 

  Я полностью доволен своей жизню. У меня прекрасная семья, хорошая работа, хорошие доходы. Может быть, конечно, хотелось бы побольше развлечений в жизни, но мне кажется, что это придет еще со времен. Все впереди!

 من كاملاً از زندگي خود راضي هستم. من خانواده خوبي دارم، كار خوب و درآمد خوبي.  شايد يك كمي تفريح بيشتر در زندگي، اما  به نظرم زمان آن را هم برايم  روبراه خواهد كرد. هنوز وقت هست!


7. Какое ваше самое большое желание?

بزرگترين آرزوي شما چيست؟

 

 Мое самое большое желание, чтобы были в здравии мои самые близкие люди. Чтобы они всегда были счастливы и никогда не испытывали грусть. А также, чтобы я как можно дольше был рядом с ними и помогал им на их жизненном пути.

 

بزرگترين آرزوي من اين است كه نزديكان من سالم باشند. اينكه آنها هميشه خوشبخت باشند و هيچوقت غم و اندوه  را احساس نكنند و اينكه من بتوانم هر چه بيشتر كنارشان باشم و به آنها در جاده زندگي كمك كنم.


8. Кто помог вам в жизни больше всех?

كي بيشتر از بقيه در زندگي به شما كمك كرده است؟

 

   В жизни, как и большинству людей, мне помогли родители. Но самую большую помощь себе оказал я сам.

 

در زندگي مثل اكثر مردم، والدينم به من كمك كردند. اما بزرگترين كمك را خودم به خودم کردم.


9. У вас есть кумир или человек, на которого вы хотите быть похожим (похожей)?

 

شما بت يا شخصي را در خيال داريد كه دلتان بخواهد شبيه به او باشيد.

 

   Честно говоря, я не очень люблю фанатизм. Мне кажется, что человек должен беречь и радоваться тому, что ему дали и какой он есть сам. Потому что в каждом из нас есть какая-то изюминка, и она играет очень важную роль. Поэтому у меня нет кумира как такового.

 

راستش را بگويم من از فانتزي زياد خوشم نمي‌آيد. به نظرم انسان بايد از آنچه به او داده شده خوب محافظت كند و از داشتن آن شاد باشد. زيرا در هر يك از ما چيزي هست كه در ديگري نيست و نقش مهمي را بازي مي كند. به اين دليل من بت آنطوري ندارم.


10. Вы когда-нибудь списывали на экзамене?

 تا بحال سر امتحان تقلب كرده‌ايد؟

 

  Но кто же не списывал на экзамене? Конечно, списывал, и меня чуть не запалили. Ох, было страшно!!!!

كسي را مي توانيد پيدا كنيد كه تقلب نكرده باشد؟  البته كه تقلب كردم و كم مانده بود گير بيفتم. خيلي وحشتناك بود!


11. Когда вы хотите жениться (выйти замуж)?

كي خيال ازدواج داريد؟

 

  А я уже женат! И женился я в 22 года.

من متأهلم. در سن 22 سالگي زن گرفتم.

 

12. Что может напугать вас?

چي مي تونه شما را بترساند؟

  Это сложный вопрос… Меня пугают хищные животные. А еще такие люди, которые смотрят на всех исподлобья. Прямо мурашки по коже, когда их видишь и когда они смотрят на тебя.


سئوال سختي است...من از حيوانات درنده مي ترسم. ديگه از آدمهايي كه زير چشمي همه را زي

 

 

 

 

اموزش زبان روسی

 

 هم چنین برای تعیین سطح و  خبراز کلاس های کاربردی (مکالمه و گرامرزبان روسی می توانید با مشاورین ما در آموزشگاه زبان گات تماس(برای دیدن اطلاعات تماس کلیک کنید.) بگیرید.