اختصار های کاربردی

  • خانه
  • اختصار های کاربردی

📚 چند اختصار کاربردی و جالب 📚

⚫️OMG 👉 oh my God

⚫️FYI 👉 for your information

⚫️BTW 👉 by the way

⚫️GR8 👉 great

⚫️IDK 👉 I don't know

⚫️IDC 👉 I don't care

⚫️JK 👉 just kidding

⚫️LOL 👉 laughing out load

 

نظر دهید

مشخصات شما منتشر نخواهد شد. قسمت های ضروری علامت گذاری * شده اند