آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

راهنمای سفر به دبی

راهنمای سفر به دبی در اموزشگاه زبان گات

راهنمایسفربهدبی؛امارات

 

اطلاعاتضروری

اختلافساعتباتهران

دبیدرمنطقهیزمانی UTC/GMT 4 قرارداردونیمساعتازتهرانعقبتراست.

زبانرسمی

عربی

واحدپول

درهمامارات = ۸۸۹۰ریال

نوعبرقشهری

برقشهریدردبی۲۲۰ولتو۵۰هرتزاست. دوشاخههاوپریزهاازنوع C، D و G است

شمارههایاضطراری

پلیس (موارداضطراری) ۹۹۹

پلیس (مواردغیراضطراری) ۹۰۱

آمبولانس۹۹۸

آتشنشانی۹۹۷

گاردساحلی۹۹۶

جهترانندگی

راست

 


 

دبی،آبوهوایگرمسیریبیابانیداردچوندرکمربندبیابانیشمالیواقعشدهاست. تابستانهایدبیبسیارگرمومرطوباستومیانگیندمایهوابه۴۱درجهمیرسد. دمادرطولشببه۳۰درجهکاهشپیدامیکند. بیشتریندماییکهدردبیبهثبترسیده،۵۵درجهودرسال۲۰۰۲بودهاست.

مترویدبیگرچهگستردهنیست،یکوسیلهیحملونقلعمومیمناسببرایگشتوگذاردرشهراست. بلیطهایتکسفره۴تا۸/۵درهم (۴هزارتا۸هزارتومان) هزینهدارند. قیمتبلیطهابهمسافتیکهقراراستطیکنیدبستگیدارد. بلیطهاییکروزه۲۰درهم (۱۸هزارتومان) هزینهدارند. تاکسیهایدبیهمنسبتاارزانهستندالبتهاستفادهازاپلیکیشنهاییمثل Uber همدردبیرایجاست. هزینهیاستفادهازاتوبوسبهمقصدابوظبیحدود۴۰درهم (۳۶هزارتومان) استوالبتههمینمسیرراباتاکسیهممیتوانیدبرویدکههزینهیآن۲۹۰درهم (۲۵۸هزارتومان) میشود.

حمصبخورید

 

یکیازغذاهایارزانولذیذیکهدردبیمیتوانیدبخوریدحمصاست.

 


قیمتآنبسیارارزاناستوحتیچندپرسازآنرامیتوانیدسفارشدهیدبدوناینکهنگرانقیمتآنباشید.

درساعاتیغیراززمانغروبآفتاب،ازبرجخلفهدیدنکنید

اگرمیخواهیدبرجخلیفهراببینید،اینکاررابهزمانیغیرازغروبآفتابموکولکنیدچوندراینساعت،بلیطورودیآنگرانترمیشود.

 


اگربیخیالتماشایغروبآفتابشوید،میتوانیدبلیطی۳۰درصدارزانتربگیرید.

ازاهالیشهرراهنماییبگیرید

مردمدبیبسیارمهماننوازهستند. بنابراینمیتوانیدباخیالراحتازآنهاراهنماییبگیریدودرموردجاذبههایگردشگریورستورانهایارزانوخوبسوالکنید. رابطهبرقرارکردنبااهالیشهرباعثمیشودکهآدابورسوموفرهنگدبیرابیشتربشناسیدوسفریمتفاوتراتجربهکنید.

محلاقامتخودرابادقتانتخابکنید

درهتلهاییاقامتکنیدکهدرنزدیکیایستگاهمتروقراردارند. متروبسیارارزاناستواگربتوانیددرنزدیکیایستگاهمترواقامتکنیدوپیادهخودرابهایستگاهبرسانید،بههرنقطهایازشهرکهخواستیدباکمترینهزینهخواهیدرفت.

 


 

برایسافاریبیابانازتوراستفادهنکنید

اگردردبیدوستوآشناییداریدازاوبخواهیدتاکسیرابرایهمراهیشمادرسفربهبیابانمعرفیکند. تورهایکویرگردیمعمولاگرانهستند. بسیاریازاهالیشهردرفصلهایسردسالکویرگردیمیکنند. اگرخوششانسباشیدمیتوانیدکسیراپیداکنیدکهشماراهمراهخودبهکویرببرد.


 

اموزشزبانعربیدربهتریناموزشگاهزبان