آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

اطلاعیه مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش, اطلاعیه مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش, اطلاعیه مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش |

جمعه 9 اسفند 1398

اطلاعیه مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش

اطلاعیه مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش

💢 اطلاعیه مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش خطاب به مدیران کل استان ها:

مسئولیت استمرار یادگیری و آموزش دانش آموزان در روزهای تعطیل بعهده معلم و مدیر مربوطه است، و باید با استفاده از امکانات ارتباطی موجود، برنامه های تلویزیونی و آموزش مجازی، روند آموزش را مدیریت و راهبری کنند.