آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

آموزش زبان دانمارکی👈فعل

آموزش زبان دانمارکی
فعل
 

 فعل

 تعریف

یک فعل حالت و یا عمل یک کار و یا وقوع یک حرکت را بیان میکند که میشود گفت یک فعل موقعیتی را که و یا عملی را که اتفاق افتاده توضیح میدهد.

Hun sover.
او (زن) میخوابد.
Pigen spiser mad.
دختر غذا میخورد.
Bilen kører hurtigt.  
اتومبیل تند میراند.
Koppen står på bordet. 
فنجان روی میز قرار دارد.

در زبان دانمارکی افعال در شخص های مختلف تغییر نمیکند. یعنی اینکه افعال زمان را تغییر میدهند، ولی در تمام اشخاص در زمانهای مختلف یکجور نامیده میشوند.

صرف فعل در اشخاص

شخص

زمان حال مفرد

زمان حال جمع

اول شخص

Jeg spiser

vi spiser

دوم شخص

Du spiser

I spiser

سوم شخص

han/hun/den/det spiser

de spiser

تطبیق
در زبان دانمارکی صرف فعل در اشخاص تغییر نمیکند. (همانطوریکه در جدول بالا ملاحظه میکنید) فعل خوردن در اول شخص و دوم شخص و سوم شخص هیچگونه تغییری نکرده است. ولی در زبان فارسی طبق مثالهای زیر افعال در اشخاص حالتهای مختلف گرفته ا
ند.

 

Jeg spiser mad.

من غذا میخورم.

Du spiser mad.

توغذا میخوری.

Han/hun/den spiser mad.

او (زن – مرد) – آن غذا میخورد.

Vi spiser mad.

ما غذا میخوریم.

I spiser mad.
شما غذا میخورید.
De spiser mad.
آنها غذا میخورند.
 

 

اموزشزباندانمارکیدراموزشگاهزبانگات

 

 

 

ژانویه

j-----

 

 

فوریه

f------

 

 

مارس

m----

 

 

 

 

 

 

آوریل

a----

 

 

مه

m--

 

 

ژوئن

j---

 

 

 

 

 

 

اینهاششماههستند.

D-- e- s--- m------.

 

 

ژانویه،فوریه،مارس،

J-----, f------, m----,

 

 

آوریل،مه،ژوئن.

a----, m--, j---.

 

 

 

 

 

 

ژوئیه

j---

 

 

آگوست (اوت)

a-----

 

 

سپتامبر

s--------

 

 

 

 

 

 

اکتبر

o------

 

 

نوامبر

n-------

 

 

دسامبر

d-------

 

 

 

 

 

 

اینهاهمششماههستند.

D-- e- o--- s--- m------.

 

 

ژوئیه،آگوست،سپتامبر،

J---, a-----, s--------,

 

 

اکتبر،نوامبر،دسامبر.

o------, n-------, d-------.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منچایمینوشم.

J-- d------ t-.

 

 

منقهوهمینوشم.

J-- d------ k----.

 

 

منآبمعدنیمینوشم.

J-- d------ d--------.

 

 

 

 

 

 

توچایرابالیمومینوشی؟

D------ d- t- m-- c-----?

 

 

توقهوهراباشکرمینوشی؟

D------ d- k---- m-- s-----?

 

 

توآبرابایخمینوشی؟

D------ d- v--- m-- i-?

 

 

 

 

 

 

اینجایکمهمانیاست.

H-- e- d-- f---.

 

 

مردمشامپاینمینوشند.

F--- d------ c--------.

 

 

مردمشرابوآبجومینوشند.

F--- d------ v-- o- ø-.

 

 

 

 

 

 

توالکلمینوشی؟

D------ d- a------?

 

 

توویسکیمینوشی؟

D------ d- w-----?

 

 

تونوشابهوراممینوشی؟

D------ d- r-- o- c---?

 

 

 

 

 

 

منشامپایندوستندارم.

J-- k-- i--- l--- c--------.

 

 

منشرابدوستندارم.

J-- k-- i--- l--- v--.

 

 

منآبجودوستندارم.

J-- k-- i--- l--- ø-.

 

 

 

 

 

 

بچهشیردوستدارد.

B----- k-- l--- m---.

 

 

بچهکاکائووآبسیبدوستدارد.

B----- k-- l--- k---- o- æ-------.

 

 

آنخانمآبپرتقالوآبگریپفروتدوستدارد.

K------ k-- l--- a------------ o- g---------.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مارتاچکارمیکند؟

H--- l---- M-----?

 

 

اودرادارهکارمیکند.

H-- a------- p- k-----.

 

 

اوباکامپیوترکارمیکند.

H-- a------- v-- c---------.

 

 

 

 

 

 

مارتاکجاست؟

H--- e- M-----?

 

 

درسینما.

I b--------.

 

 

اویکفیلمتماشامیکند.

H-- s-- e- f---.

 

 

 

 

 

 

پیترچکارمیکند؟

H--- l---- P----?

 

 

اودردانشگاهتحصیلمیکند.

H-- l---- p- u------------.

 

 

اودررشتهزبانتحصیلمیکند.

H-- l---- s----.

 

 

 

 

 

 

پیترکجاست؟

H--- e- P----?

 

 

درکافه.

P- c---.

 

 

او (مرد) قهوهمینوشد.

H-- d------ k----.

 

 

 

 

 

 

کجادوستدارندبروند؟

H--- k-- d- l--- a- g- h--?

 

 

بهکنسرت.

T-- k------.

 

 

آنهابهشنیدنموسیقیعلاقهمندند.

D- k-- g--- l--- a- h--- m----.

 

 

 

 

 

 

بهکجادوستندارندبروند؟

H--- k-- d- i--- l--- a- g- h--?

 

 

بهدیسکو.

P- d-------.

 

 

آنهابهرقصیدنعلاقهندارند.

D- k-- i--- l--- a- d----.

 

 

 

 

 

 

 

برفسفیداست.

S---- e- h---.

 

 

خورشیدزرداست.

S---- e- g--.

 

 

پرتقالنارنجیاست.

A--------- e- o-----.

 

 

 

 

 

 

گیلاسقرمزاست.

K---------- e- r---.

 

 

آسمانآبیاست.

H----- e- b--.

 

 

چمنسبزاست.

G------ e- g----.

 

 

 

 

 

 

خاکقهوهایاست.

J----- e- b---.

 

 

ابرخاکستریاست.

S---- e- g--.

 

 

لاستیکهاسیاههستند.

D------ e- s----.

 

 

 

 

 

 

برفچهرنگیاست؟سفید.

H------ f---- h-- s----? H---.

 

 

خورشیدچهرنگیاست؟زرد.

H------ f---- h-- s----? G--.

 

 

پرتقالچهرنگیاست؟نارنجی.

H------ f---- h-- a---------? O-----.

 

 

 

 

 

 

گیلاسچهرنگیاست؟قرمز.

H------ f---- h-- k----------? R--.

 

 

آسمانچهرنگیاست؟آبی.

H------ f---- h-- h-----? B--.

 

 

چمنچهرنگیاست؟سبز.

H------ f---- h-- g------? G---.

 

 

 

 

 

 

خاکچهرنگیاست؟قهوهای.

H------ f---- h-- j-----? B---.

 

 

ابرچهرنگیاست؟خاکستری.

H------ f---- h-- s----? G--.

 

 

لاستیکهاچهرنگیهستند؟سیاه.

H------ f---- h-- d------? S---.

 

 

 

 

 

 

 

منیکتوتفرنگیدارم.

J-- h-- e- j------.

 

 

منیککیویویکخربزهدارم.

J-- h-- e- k--- o- e- m----.

 

 

منیکپرتقالویکگریپفروتدارم.

J-- h-- e- a------- o- e- g---------.

 

 

 

 

 

 

منیکسیبویکانبهدارم.

J-- h-- e- æ--- o- e- m----.

 

 

منیکموزویکآناناسدارم.

J-- h-- e- b---- o- e- a-----.

 

 

منیکسالادمیوهدرستمیکنم.

J-- l---- f---------.

 

 

 

 

 

 

منیکنانتستمیخورم.

J-- s----- e- s---- r----- b---.

 

 

مننانتستباکرهمیخورم.

J-- s----- e- s---- r----- b--- m-- s---.

 

 

منیکنانتستباکرهومربامیخورم.

J-- s----- e- s---- r----- b--- m-- s--- o- m--------.

 

 

 

 

 

 

منیکساندویچمیخورم.

J-- s----- e- s-------.

 

 

منیکساندویچبامارگارینمیخورم.

J-- s----- e- s------- m-- m--------.

 

 

منساندویچبامارگارینوگوجهفرنگیمیخورم.

J-- s----- e- s------- m-- m-------- o- t----.

 

 

 

 

 

 

مانانوبرنجلازمداریم.

V- h-- b--- f-- b--- o- r--.

 

 

ماماهیواستیکلازمداریم.

V- h-- b--- f-- f--- o- b-----.

 

 

ماپیتزاواسپاگتیلازمداریم.

V- h-- b--- f-- p---- o- s--------.

 

 

 

 

 

 

ماچهچیزدیگریلازمداریم؟

H--- h-- v- e----- b--- f--?

 

 

مابرایسوپهویجوگوجهفرنگیلازمداریم.

V- h-- b--- f-- g--------- o- t------ t-- s-----.

 

 

سوپرمارکتکجاست؟

H--- e- d-- e- s----------?