آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

اصطلاحات کاربردی درباره دوست

دوست/رفیق  FRIEND 🔴

دوست جدید  🔶New Friend

دوست سابق   🔷Ex -Friend 

بهترین دوست 🔶Best Friend 

دوست نزدیک  🔷Close Friend

دوست خوب   🔶Good Friend 

دوست عزیز    🔷Dear Friend 

دوست قدیمی 🔶Old Friend 

دوست دوران زندگی 🔷LifeloLifelong Friend 

دوست دوران  بچگی 🔶Childhood Friend

دوست مدرسه 🔷School  Friend 

دوست خانوادگی  🔶Family  Friend

دوست مشترک🔷Mutual Friend 

دوست اجتماعی 🔶Social Friend 

دوست معمولی🔷Casual Friend 

دوست وفادار 🔶Loyal Friend 

دوست کاری🔷Work Friend