آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

Idioms

#idioms

 

کار زیاد داشتن و پرمشغله بودن Be snowed under💥

ببین من واقعا سرم خیلی شلوغه Look,I'm really snowed under at the moment 💥


دل کسی را شکستن Break someone's heart 🔷

It just broke my heart when Tom ran away from home 🔷


 هرچه باداباد Come what may 💮

 برای تعطیلات میمام خونه،هرچه باداباد I'll be home for the holidays, come what may💮


 🙆پز دادن🙆 👈 Show off 👉

 😏پز نده کارتو انجام بده😏 Stop showing off and do your job. 

 


 💫حرف خودرا پس گرفتن Eat (one's ) words💫

 من درباره دیوید اشتباه کردم.من حرفمو پس میگیرم. I was wrong about David.  I eat my words.


 Don't talk back!

این روزها بیشتر بچه ها به پدر مادرشون حاضرجوابی میکنن!!! Most children talk back to their parents nowdays!