آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

نحوه صحیح تاریخ گفتن

📅نحوه صحیح تاریخ گفتن📅

برای گفتن تاریخ می توان عدد را قبل یا بعد اسم ماه آورد. برای مثال،برای امروز که بیست و ششم ماه فوریه است میتوان گفت: 

Twenty sixth of February 👉

February Twenty six 👉


 در حالت اول از اعداد ترتیبی استفاده می کنیم

...First, Second, Third, Fourth, Fifth, sixth 


اگر بخواهیم تاریخ تولدمون را بگوییم:

I was born in 1993👉

I was born on April 22nd,1993👉


 🔶در حالت اول که فقط سال یا ماه گفته شده،حرف اضافه "in" به کار می رود

🔶در حالت دوم که تاریخ کامل گفته شده است،حرف اضافه "On" به کار می رود

🔶در هر دو حالت از فعل Be born در زمان گذشته استفاده می شود.