آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

چند اشتباه رایج گرامری

🚫چند اشتباه رایج گرامری🚫

Let me pay the meal this time ❌

Let me pay for the meal this time ✔


 I tried to apologize but only succeeded to make her angrier ❌

I tried to apologize but only succeeded in making her angrier ✔


 I would appreciate the opportunity to discuss about this matter with you at length ❌

I would appreciate the opportunity to discuss this matter with you at length ✔


❌ به کار بردن Like and Alike❌

کلمه Like در وسط جمله و بعد از افعال To be و یه سری افعال خاص مانند Look,Sound, Feel,Seem قرار میگیرد

اما Alike در انتهای جمله و به منظور مقایسه می آید 🔶

:به مثال های زیردقت کنید

My sister is like my mother 🌟

The children all look very alike 🌟