آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

ریاضیات و هندسه در انگلیسی

✏📝📏📐لغات کاربردی انگلیسی در ریاضیات و هندسه✏📝📏📐

دایره Circle ⚫

کره Sphere ⭕

مکعب Cube 🎲

مثلث TrinTriangle 📐

مربع Square ⬛

مستطیل Rectangle 💳


 گویاRational ▶

تابع Function ▶

صحیح Integer ▶

هم ارزی Equivalent ▶

کران Bound ▶

زیرمجموعه Subset ▶

عدد حقیقی Real Number ▶

ضربدر Multiply by▶

منها کردنSubtract ▶

جمع کردن Plus ▶

تقسیم کردن Divide to ▶

مجموعه Set ▶

انتگرال Integral ▶

پیوسته Contentious ▶

درجه  Degree ▶

قدر مطلق Absolute value ▶

ضریبCoefficient ▶