تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

آموزش زبان روسی

اموزش زبان روسی در بهترین اموزشگاه تهران

 آموزش زبان روسی درآموزشگاه زبان گات  

اصطلاحات روزمره زبانروسی 

هرهفته با ماهمراه باشید تا اصطلاحات وآموزشهای کاربردی وکلیدی مفید زبانهای خارجه را درسایت آموزشگاه زبان گات مشاهده و پیگیری نمایید.

امیدواریم که این آموزشها برای شماهمراهان گرامی مفید باشد و بتواند نیازهای روزمره شما را درسفرهایتفریحی،زیارتی،کاری و اداری برطرف نماید.


 دونکتهمیتواندالفبای زبان روسی راگیجکنندهنشاندهد:

اول: بعضیحروفشکلهاییمشابهانگلیسیدارنداماصداییمتفاوت

دوم: بعضیحروفشکلهاییکاملامتفاوتوناآشنادارند

یادگیریالفبای روسی به ویژه برای فارسی زبانها زیاد سخت نیستچون تقریبا تمام حروف روسی درفارسی معادل تقریبی دارند. برای شروع باید بدانید که به الفبای روسی الفبای سیریلیک (Cyrillic) هم میگویند،این الفبا تنها مختص به زبان روسی نیست،ازطریق یادگیری این الفبا خواهید توانست متون زبانتاجیکی راهم(که بسیاربه فارسی نزدیک است) بخوانید. الفبای سیریلیک همچنین برای زبان تقریبا تمام کشورهای بلوک شرق مورداستفاده قرارمیگیرد.

تلفظ در زبان روسی خیلی سخت نیست. بعد ازیادگیری صدای حروف الفبا وبرخی قوانین تلفظی میتوانید تقریبا تماملغات را ازرویشکل نوشتاری به درستی بخوانید. توجه داشته باشید که درزبان روسی هم مانند فارسی یک سیستم یکحرف/یک صداوجود دارد. این بدانمعناست که برخلاف زبانهایی مثل انگلیسی که درآنها ترکیب دوحرف یک صدامیسازد (مثلا sh صدای ش رامیسازد) درروسی ترکیب های حروف صدایی متفاوت ندارند.

الفبای سیریلیک 33 حرف دارد. 11 حرف صدادارو 20 حرف بی صدا. حروف الفبای زبان روسی به ترتیب الفبا درزیراورده شدهاند:

А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я

با دقت به شکل همه حروف نگاه کنید. برخی حروف شکلی مشابه الفبای انگلیسی دارند و برخی کاملا متفاوت اند. دراین جدول به صورت خیلی مختصراین الفبا را بررسی میکنیم. برای اطلاعات بیشتر به درسالفبایزبان روسی دربخش تلفظ زبانروسی مراجعه کنید:

بزرگ

کوچک

نام

آوانویسی

صدابهفارسی

نوعآوا

مثالکاربرد

А

а

اَ

/a/

آ

صدادار

 мама

Б

б

بِه

/b/

ب

بیصدا

 бант

В

в

وِه

/v/

و (واو)

بیصدا

 вот

Г

г

گِه

/g/

گ

بیصدا

 гимн

Д

д

دِه

/d/

د

بیصدا

 диск

Е

е

یِه

/je/

یِ (یاِ)

صدادار

 метро

Ё

ё

یُ

/jo/

یُ (یاُ)

صدادار

 ёлка

Ж

ж

ژِه

/ ʒ /

ژ

بیصدا

 жир

З

з

زِه

/z/

ز

بیصدا

 зонт

И

и

ایـ

/i/

ای

صدادار

 мир

Й

й

ایـکوتاه

/j/

ایکوتاه

صدادار

 йог

К

к

کا

/k/

ک

بیصدا

 кто

Л

л

اِل

/l/

ل

بیصدا

 лист

М

м

اِم

/m/

م

بیصدا

 мама

Н

н

اِن

/n/

ن

بیصدا

 тонна

О

о

آ

/o/

اُیاآکوتاه

صدادار

 ток

П

п

پِه

/p/

پ

بیصدا

 пиво

Р

р

اِر

/r/

ر

بیصدا

 мир

С

с

اِس

/s/

س

بیصدا

 сонет

Т

т

تِه

/t/

ت

بیصدا

 тема

У

у

او

/u/

او

صدادار

 тут

Ф

ф

اِف

/f/

ف

بیصدا

 факс

Х

х

خا

/x/

خ

بیصدا

 хор

Ц

ц

تْسه

/ts/

تس

بیصدا

 цирк

Ч

ч

چِه

/t∫/

چ

بیصدا

 час

Ш

ш

شا

/∫/

ش

بیصدا

 шик

Щ

щ

شْچا

/∫t∫/

شچ

بیصدا

 щит

Ъ

ъ

نشانسخت

&

بیصدا

 объект

Ы

ы

یـِری

/ɨ/

ای

صدادار

 ты

Ь

ь

نشاننرم

 

بیصدا

 рубль

Э

э

اِ

/ ə /

اِ

صدادار

 этаж

Ю

ю

یو

/ju/

یو

صدادار

 юг

Я

я

یَه

/ja/

یا

صدادار

 мяч

اماصدایآنهامتفاوتاست

درزمان یادگیری به تلفظ وصدای این حروف دقت کنید. این حروف شکلی مشابه الفبای انگلیسی دارند اما صدای آنها متفاوت است.

В в  – این حرف شبیه حرفبیانگلیسی است اما درروسیصدایواومیدهد.

Е е  – این حرف شبیه حرفایانگلیسی است اما در روسی صداییِمیدهد.

Н н – این حرف شبیه حرفاچانگلیسی است اما در روسی صداینونمیدهد.

Р р  – این حرف شبیه حرفپیانگلیسی است اما درروسی صدایرمیدهد.

С с – این حرف شبیه حرفسیدر انگلیسی است. در زبان انگلیسی حرف سیمعمولاصدایکافدارد اما در روسی این حرف صدایسینمیدهد. در واقع الفبای روسی “S” ندارد واین حرف معادل اس درروسیاست.

У у – این حرف شبیه حرفوایدرانگلیسی است اما درروسی صدایاومیدهد. در واقع الفبای روسی “U” ندارد واین حرف معادل یو در روسی است.

Х х – این حرف مشابهایکسدرانگلیسی است اما درروسی صدایخمیدهد.

حروف بدون آوا

الفبای روسی دوحرف بدون آوا هم دارد. در واقع این حروف تنها برروی حروف کناری خود تاثیرمیگذارند. به آنها نشانه های نرم و سخت گفته میشود. البته درسطح اولیه نیازی نیست نگران این حروف باشید. بعدها و با تمرین درک بهتری ازآنها پیدا می کنید.

Ъ ъ – این حرفنشانه سختنام دارد. زمانی که درکنار یک نوعی تاکید برروی آن ایجاد میکند.

Ь ь – این حرفنشانه نرمنام دارد. زمانی که درکلمه ای اورده شود حرف بیصدای قبل ازخودش را نرم میکند. 

نکته ای در مورد حروف صدادار

حروف صدادار در روسی معمولا دو شکل دارند. شکل نرم وشکل سخت،به این جدول دقت کنید:

Я (“ya”)

А (“a”)

Е (“ye”)

Э (“e”)

Я (“ya”)

А (“a”)

Е (“ye”)

Э (“e”)

Ю (“yoo”)

У (“oo”)

Ё (“yo”)

О (“o”)

توجه داشته باشید که این برای مثال صداییا” یک صدای ترکیبی نیست،بلکه یک صدای متفاوت به شمارمیرود. پس دربخش کردن کلمات حرف بی صدایی که درکنارآن قرارمی گیرد تنها یک سیلاب را تشکیل میدهد.

به مثال های زیرتوجه کنید:

Нет  – (بهمعناینه) بهصورت “nyet” تلفظمیشود.

Семь – (بهمعنایعدد 7) بهصورت “syem” تلفظمیشود.

Пять – (بهمعنایعدد 5) بهصورت “pyat” تلفظمیشود.

چطور یاد بگیرید!

ازدرسبعدیسعیکنیدتلفظهرکلمهروسیراحدسبزنید. یابهبخشلغتدانیزبانروسیرفتهوسعیکنیدازروسیشکلکلماتآنهارابخوانید. بعدازکمیتمرینمتوجهآسانبودنتلفظواژههاخواهیدشد. در درسبعدی براییادگیریبهتراینخطتمرینهاییراخواهیمداشت.

تلفظ حروف بيصدا نوشتن حروف و ترجمه مثال روسي حروف بيصداي روسي 

مانند «ب» فارسي در كلمه «برف» B (bank) 

بانك Б-б (банк) 

مانند «و» فارسي در كلمه «وزير» V (vada) 

آب В-в (вода) 

مانند «گ» فارسي در كلمه «گاري» G (gara) 

كوه Г-г (гора) 

مانند «د» فارسي در كلمه «در» D (dom) 

خانه Д-д (дом) 

مانند «ژ» فارسي در كلمه «ژاله» Zh (zhara) 

گرما Ж-ж (жара) 

مانند «ز» فارسي در كلمه «زمين» Z (zal) 

سالن З-з (зал) 

مانند «ي» فارسي در كلمه «ترامواي» Y (tramvay) 

ترامواي Й-й (трамвай) 

مانند «ك» فارسي در كلمه «كار» K (karta) 

نقشه К-к (карта) 

مانند «ل» فارسي در كلمه «لامپ» L(lampa) 

لامپ Л-л (лампа) 

مانند «م» فارسي در كلمه «مردم» M (most) 

پل М-м (мост) 

مانند «ن» فارسي در كلمه «نان» N (nos) 

بيني Н-н (нос) 

مانند «پ» فارسي در كلمه «توپ» P (park) 

پارك П-п (парк) 

مانند «ر» فارسي در كلمه «رود» R (ruka) 

دست Р-р (рука) 

مانند «س» فارسي در كلمه «سلام» S (son) 

خواب С-с (сон) 

مانند «ت» فارسي در كلمه «لغت» T (Tam) 

آنجا Т-т (там) 

مانند «ف» فارسي در كلمه «فردا» F (Fabrika) 

كارخانه Ф-ф (фабрика) 

مانند «خ» فارسي در كلمه «خوب» Kh (khurma) 

خرمالو Х-х (хурма) 

مانند تلفظ توأم دو حرف «ت» و «س». Ts (tsement, ovtsa) 

سيمان، ميش Ц-ц (цемент, овца) 

مانند «چ» فارسي در كلمه «چند» Ch (Chai) 

چاي Ч-ч (чай) 

مانند «ش» فارسي در كلمات «شور، شاد،شغل» Sh (koshka, mashina, 

karandash) 

گربه، ماشين، مداد Ш-ш (кошка, машина, карандаш) 

چنين حرفي در زبان فارسي نيست، براي تلفظ آن بايد «ش» را كشيده تلفظ كرد. Sh-e (tavarish, pisha) 

رفيق، غذا Щ-щ (товарищ, пища) 

تلفظ كلمات روسي به كمك حروف انگليسي 

Да Da 

Нет Net 

Спасибо Spasibo 

Большое спасибо Bolshoe spasibo 

пожалуйста Pazhaluista 

пожалуйста Pazhaluista 

извините Izvinite 

здравствуйте Zdravstvuyte 

До свидания Do svidaniya 

Пока Poka 

Доброе утро Dobroe utro 

Добрый день Dobry den 

Добрый вечер Dobry vecher 

Спокойной ночи Spokoynoy nochi 

Bolshoe spasibo 

قبل از شروع درس چند واژه پر كاربرد را به شما ياد مي دهيم.  

سلام مؤدبانه! / Здравствуйте! 

سلام دوستانه / Привет! 

صبح بخير / Доброе утро! 

بعد ازظهر بخير / Добрый день! 

عصر بخير / Добрый вечер! 

شب بخير / Спокойной ночи!

حالتون چطوره؟ /  Как дела? 

متشكرم! / Спасибо.

متشكرم، خوب، عاليه. / Спасибо, хорошо, отлично. 

حالا برايتان توضيح مختصري در باره قواعد خواندن و نوشتن به زبان روسي مي دهيم. 

در زبان روسي حروف چاپي و حروف خطي وجود دارد و اين حروف به اشكال بزرگ و كوچك نوشته مي شوند درست مانند زبان انگليسي. حرف اول هر كلمه اي كه در اول جمله قرار بگيرد بزرگ نوشته مي شود. حرف اول اسامي نيز بزرگ نوشته مي شود. 

و حالا از تلفظ حروف شروع مي كنيم.: 

حرف «آ». هنگام تلفظ اين حرف لبها بخوبي از هم باز مي شوند. مثلاٌ در كلمه  

ТАМ (تام) 

МАМА (ماما)  

НАТА (ناتا)  

حرف روسي «о» مانند واو در «دو» (2) تلفظ مي شود. 

Дом (دُم) 

Слова (سلووا) 

حرف روسي «У» مانند صداي «واو» در كلماتي مانند «كو» و «رو» تلفظ مي شود، 

Тут (توت) 

Бумага (بوماگا) 

حالا به تلفظ و معاني اين كلمات و جملات توجه فرمائيد و سعي كنيد آنها را تكرار كنيد:  

اينجا  

Тут 

آنجا 

Там 

خانه  

Дом  

مادر، مامان 

Мать, Мама 

در خانه  

Дома  

او (مذكر) 

Он (اون) 

او مونث  

Она (آنا) 

او خنثي  

Оно (انوو)  

برادر 

Брат (بِرات) 

پدر، بابا 

Отец (آتيتس)  

Папа(پاپا)  

و حالا اين جملات را تكرار كنيد:  

Тут дом. 

خانه اينجاست. 

Там дом. 

خانه آنجاست. 

Брат дома. Он дома. 

برادر در خانه است. او در خانه است. 

Мама дома. Она дома. 

مادر در خانه است، او در خانه است. 

Папа дома. Он дома. 

بابا در خانه است. او در خانه است. 

 درس دوم زبان روسی  در اموزشگاه زبان گات 

                       نکات

روسهاهندارندپسآنرابهصورت “X” نشانمیدهند. توجهکنیدکهبعضیازمواردحرف “X” درمتنماصدایهیاحمیدهدامااینحرفدرروسیچنینصداییندارد.

روسهاقنداردپسآنرابهصورت “Г” نشانمیدهند. امااینحرفهیچوقتتلفظقندارد.

Салам / доруд

Четори? / Хале шома четоре?

Хахеш миконам / лотф конин

Бебахшид

Шома Руси мифахмин?

Манн фарси немифахмам

Тегран хейли шахре гашангие

Шома чио пишнахад миконин ту шахр бебиним? Диданихаие инджа коджаст?

Та се мишморам ва полис ро седа миконам

Комак!

Паспортам ра гом кардам

Гейматеш чанд аст? / Ин чанде?

Алие! Бармидарам!

Алие! Михарам!

Коджа митунам … бехарам

Хейли геруне

Чегадр тахфиф даре?

Манн михастам ин фарш ро бехарам геймаш чанде?

Ек килу портегал лотф конин

Ман гиа-харам

Че газаие хошмаззеи пишнахад миконид / Хошмаззетарин газа чие

Есм ин чие / шома чеджури седаш миконин?

Хошмаззетарин газа ро биарин

Че джури Берам бе ин хиабун…

Истгае утубус коджаст?

Коджа митунам такси пейда конам?

Ман митунам Берам унджа?

Хар че меймун зештар адаш биштар

Аррос немитуне берагсе миге замин кадже

Диг бе диг миге рут сиа

Адаме ггоросне хабе сангак мибине

 قبل از شروع درس چند واژه پر كاربرد را كه در درس قبلي به شما آموخته شدند تكرار مي كنيم. 

سلام مؤدبانه!  / Здравствуйте! 

سلام دوستانه  / Привет! 

صبح بخير  / Доброе утро! 

بعد ازظهر بخير  / Добрый день! 

عصر بخير  / Добрый вечер! 

شب بخير  / Спокойной ночи! 

حالتون چطوره؟  / Как дела? 

متشكرم!  / Спасибо. 

متشكرم، خوب، عاليه. / Спасибо, хорошо, отлично.  

حالتون چطوره؟  / Как дела? 

متشكرم، خوب، عاليه. / Спасибо, хорошо, отлично. 

و حال شما؟ حال تو؟  / А у вас? А у тебя? 

تعريفي ندارد.  / Неважно. 

ئي بد نيست. / Так себе. 

صداي حرف Э تقريباٌ مثل صداي الف در كلمه «اسم» و يا صداي حرف «ه» در كلماتي مانند برده، روده، پخته است. 

Это 

اين 

Эхо 

پژواك 

حرف И روسي مانند صداي حرف «اي» در كلمات فارسي بيم و سيم مي ماند. 

Спасибо, 

отлично. 

حرف К تقريباٌ نزديك به حرف «ك» فارسي در كلمات كار و كتاب است. 

Карта 

نقشه 

Комната 

اتاق 

اين جاده است، خانه آنجاست، 

Это дорога. Там дом. 

اين اتاق است، پنجره اينجاست. نقشه و كاغذ آنجاست . 

Это комната. Тут окно. Там карта и бумага. 

اين مامان و بابا است. و اين برادر است. صبح مامان و بابا خانه هستند. 

Это мама и папа. А это брат. Утром мама и папа дома.   

در زبان روسي كلمات يك، دو، سه و چند هجايي وجود دارند، غالباٌ تعداد هجاهاي كلمه وابسته است به حروف صدادار يعني كلمه هر قدر حرف صدادار داشته باشد به همان اندازه هجا دارد، اگر كلمه يك هجايي باشد، در اينصورت از يك هجاي ضربه اي تشكيل شده است، مثلاٌ در كلمات дом و он. 

نكته مهم در تلفظ كلمات روسي اين است كه تمام حروف صدادار كه ضربه روي آنها نباشد خيلي ضعيف و كوتاه تلفظ مي شوند و حتي ممكن است كيفيت خود را تغيير دهند. 

حروف صدادار А, О وقتي ضربه نداشته باشند تقريباٌ يكسان تلفظ مي شوند. مثلاً در كلمات ذيل: 

Мама, папа, карта, дома, бумага, комната, это, окно, утром. 

در اينجا كلمه Это در ابتداي جمله مي آيد و نقش مبتدا را بازي مي كند. 

حرف رابط И اجزاء جمله را بهم پيوند مي دهد و تقريباٌ همراه با كلمه بعدي تلفظ مي شود. 

Это мама и папа. / اين مامان و بابا است. 

حرف رابط А براي مقايسه يا مقابله كلمات به كار مي رود و همراه با كلمه بعدي خود تلفظ مي شود: 

Брат там, а папа тут. / برادر آنجا و پدر اينجاست. 

در زبان روسي سه جنس مذكر مونث و خنثي وجود دارد. كلمات مذكر معمولاٌ به حروف بي صدا ختم مي شوند مانند كلمه خانه: дом. 

كلمات مونث معمولا به حرف آ ختم مي شوند مانند كلمات бумага, комната. 

كلمات خنثي به «او» ختم مي شوند مانند окно. اما كلماتي هستند كه به حرف «آ» ختم مي شوند ولي مذكر هستند مانند برخي از اسامي مردان و كلمه папа پدر كه مذكر است

 

 

اموزش زبان روسي در اموزشگاه زبان گات

 

 

 

حرف Л شبيه حرف «ل» در فارسي تلفظ مي شود. اين حرف هم سخت تلفظ مي شود و هم نرم. تلفظ «ل» روسي سخت شبيه تلفظ «ل» فارسي در كلماتي مانند «لازم» و «لايق» است. Это Москва. Тут живет моя семья. Это мои родители. Они врачи. Это мой брат Володя.

 

 

 

حرف Л شبيه حرف «ل» در فارسي تلفظ مي شود. اين حرف هم سخت تلفظ مي شود و هم نرم. تلفظ «ل» روسي سخت شبيه تلفظ «ل» فارسي در كلماتي مانند «لازم» و «لايق» است

 

 

 

Это Москва. Тут живет моя семья. Это мои родители. Они врачи. Это мой брат Володя. Он инженер. Вот мои друзья Таня и Юра. Они студенты. Я тоже студентка. 

 

 

 

و حالا گفتگو

 

تانيا

 

Доброе утро, Наташа! 

 

ناتاشا

 

Доброе утро, Таня! 

 

تانيا 

 

Как живет твой брат Володя? 

 

ناتاشا

 

Хорошо. 

 

تانيا

 

А мама и папа? 

 

ناتاشا

 

Тоже хорошо. 

 

تانيا

 

Мама дома? 

 

ناتاشا

 

Да, мама дома. Утром она дома. 

 

 

 

تلفظ و معاني لغات اين درس

 

Москва 

 

مسكو 

 

семья 

 

خانواده 

 

живет 

 

زندگي مي كند، بسر مي برد 

 

мои 

 

مال من ( ضمير ملكي جمع اول شخص مفرد

 

родители 

 

والدين 

 

они 

 

آنها 

 

Володя 

 

اسم مرد 

 

он 

 

او (ضمير مذكر

 

инженер 

 

مهندس 

 

студенты 

 

دانشجويان 

 

студентка 

 

دانشجو (مونث

 

معمولاٌ كلمات مونث به حرف «آ» و گاهي «يا» ختم مي شوند. كلمات مذكر به حروف بي صدا و گاهي به حروف صدادار كه علامت كلمات مونث است، ختم ميشوند. مانند Володя و Юра. كلمات خنثي نيز به حرف «о» ختم مي شوند. حالا نمونه هايي از اسامي مذكر و مونث و خنثي

 

كلمات مذكر

 

Дом 

 

خانه 

 

Мальчик 

 

پسربچه 

 

Артист 

 

آرتيست مرد 

 

Космонавт 

 

فضانورد 

 

Человек 

 

انسان 

 

Студент 

 

دانشجو (مرد

 

 

 

كلمات مونث 

 

 

 

Книга 

 

كتاب 

 

Девочка 

 

دختربچه 

 

Артистка 

 

آرتيست (زن

 

Балерина 

 

بالرين 

 

Птица 

 

پرنده 

 

Яйцо 

 

تخم مرغ 

 

Колесо 

 

چرخ 

 

Метро 

 

مترو 

 

Окно 

 

پنجره 

 

Пианино 

 

پيانو 

 

Кресло 

 

مبل 

 

Кольцо 

 

حلقه 

 

Пальто 

 

پالتو 

 

Письмо 

 

نامه 

 

 

 

كلمات مذكر و مونثي كه به حروف بيصداي نرم و همچنين به حروف Х,К,Г ختم مي شوند در حالت جمع به حرف «и» منتهي مي گردند. توجه كنيد

 

Врач — врачи 

 

Урок — уроки 

 

Подруга — подруги 

 

Дорога — дороги 

 

و اما استثنا هم وجود دارد كه در اين صورت بايد حالات جمع اينگونه اسامي را به خاطر سپرد مانند

 

Друг — друзья 

 

Брат – братья 

 

 

 

كلمه Студент فقط در مورد مردان بكار مي رود و شكل مونث آن Студентка است. اشكال جمع اين كلمه در حالت مذكر Студенты و درحالت مونث Студентки است. كلمه инженер به معني مهندس مانند كلمه Врач هم براي مردان بكار مي رود و هم براي زنان. جمع اين كلمه مي شود: инженеры 

 

حالا به چند جمله توجه كنيد

 

Мой брат инженер. Мои братья инженеры. Моя подруга тоже инженер. Мои подруги тоже инженеры. 

 

معني اين جملات بدين قرار است: برادرم مهندس است. برادرانم مهندس هستند. دوست دخترم نيز مهندس است. دوستانم نيز مهندس هستند (كه در آخرين جمله منظور تعداد بيشتر از يك دوست دختر است). 

 

در زبان روسي ضمائر ملكي براي اسامي در حالت مفرد و جمع شكلهاي مختلفي دارند. مقايسه كنيد

 

Это мой друг. Это мои друзья. 

 

اين دوست من است. اينها دوستان من هستند

 

Это наш друг. Это наши друзья. 

 

اين دوست ماست. اينها دوستان ما هستند

 

ضمائر ملكي در حالت جمع براي اسامي مذكر و مونث يكسان است

 

Это мои друзья. Это мои подруги. 

 

 

 

حالا نمونه هاي ديگري از اسامي مذكر و مونث و خنثي و حالات استثنا در آنها را مورد توجه شما قرار مي دهيم

 

كلمات مذكري كه به حرف صدادار «اي й » كوتاه ختم مي شوند مانند

 

Музей 

 

موزه 

 

Трамвай 

 

ترامواي 

 

Чай 

 

چاي 

 

Дедушка 

 

پدربزرگ 

 

Мужчина 

 

مرد 

 

Папа 

 

بابا 

 

Юра 

 

يورا (اسم مرد

 

Саша 

 

ساشا (اسم مرد

 

كلمات مونثي كه بطور استثنا به حرف «يا я » ختم مي شوند. براي نمونه

 

Кухня 

 

آشپزخانه 

 

Семья 

 

خانواده 

 

Катя 

 

كاتيا (اسم زن

 

Аудитория 

 

سالن سخنراني 

 

История 

 

تاريخ 

 

Химия 

 

شيمي 

 

География 

 

جغرافيا 

 

كلمات خنثي كه به حرف «е» ختم مي شود. به عنوان مثال

 

Море 

 

دريا 

 

Платье 

 

پيراهن 

 

Солнце 

 

خورشيد 

 

Здание 

 

ساختمان 

 

Давление 

 

فشار 

 

و اما هستند كلمات مذكري كه به علامت نرم ختم مي شوند. براي نمونه

 

Учитель 

 

معلم 

 

Гость 

 

مهمان 

 

Дождь 

 

باران 

 

Календарь 

 

تقويم 

 

Кремль 

 

كرملين 

 

Рубль 

 

روبل 

 

Словарь 

 

لغت نامه 

 

و البته كلماتي كه آنها نيز به علامت نرم كننده ь ختم مي شوند ولي مونث به حساب مي آيند

 

Мать 

 

مادر 

 

Дочь 

 

فرزند دختر 

 

Дверь 

 

در 

 

Кровать 

 

تخت 

 

Медаль 

 

مدال 

 

Ночь 

 

شب 

 

Осень 

 

پاييز 

 

Тетрадь 

 

دفترچه 

 

لازم به ذكر است كه در اين سري اسامي اسامي خنثي وجود ندارد كه به علامت ь ختم شده باشند

 

و حالا چند نمونه جمع اسامي مذكر و مونث و خنثي را مورد توجه شما قرار مي دهيم تا بهتر به ياد بمانند

 

اسامي خنثي (مفرد و جمع). شايان ذكر است كه اسامي خنثي به «о,е» ختم مي شوند كه در جمع اين حروف به «آ و يا » مبدل مي شوند. البته استثنا هم وجود دارد. چند مثال مي آوريم

 

پنجره 

 

окно 

 

پنجره ها 

 

окна 

 

دريا 

 

море 

 

درياها 

 

моря 

 

درخت 

 

дерево 

 

درخت ها 

 

деревья 

 

 

 

و يك مورد استثنايي 

 

سيب 

 

яблоко 

 

سيبها 

 

яблоки 

 

لازم به ذكر است كه تعدادي از اسامي در زبان روسي جمع بسته نمي شوند، مانند

 

Молоко 

 

شير 

 

Кофе 

 

قهوه 

 

Масло 

 

روغن، كره 

 

Мясо 

 

گوشت 

 

Рыба 

 

ماهي 

 

Рис 

 

برنج 

 

Капуста 

 

كلم 

 

Лук 

 

پياز 

 

Морковь 

 

هويج 

 

Мука 

 

آرد 

 

Сахар 

 

شكر 

 

Хлеб 

 

نان 

 

Картофель 

 

سيب زميني

 

 

 

Диалоги 

 

گفتگو 

 

- Скажите, пожалуйста, персидский язык трудный? 

 

لطفاٌ بگوئيد، زبان فارسي مشكل است؟ 

 

- Нет, не трудный. Это легкий язык. 

 

نخير، سخت نيست. اين يك زبان آسان است

 

- А английский трудный? 

 

زبان انگليسي چطور؟ 

 

- Нет, не очень трудный. 

 

نخير، خيلي مشكل نيست

 

Это ваши книги? 

 

اينها كتابهاي شما هستند؟ 

 

- Да, это наши книги. 

 

بله، اينها كتابهاي ما هستند

 

А это чьи книги? 

 

اين كتاب كيست؟ 

 

- Это моя книга. 

 

كتاب من است

 

 

 

 

 

Читают 

 

مي خوانند 

 

Читать 

 

خواندن 

 

Книги 

 

كتابها 

 

Книга 

 

كتاب 

 

Персидский 

 

فارسي 

 

Изучают 

 

ياد مي گيرند، مي آموزند 

 

Изучать 

 

ياد گرفتن 

 

Скажите, пожалуйста… 

 

لطفاٌ بگوئيد، خواهشمندم بگوئيد… 

 

Персидский язык трудный? 

 

زبان فارسي مشكل است؟ 

 

Нет, не трудный. 

 

نخير، مشكل نيست

 

Легкий 

 

آسان، سهل 

 

Очень 

 

خيلي 

 

Нет, не очень трудный. 

 

نه، خيلي مشكل نيست

 

Ваши 

 

مال شما 

 

А это чьи книги? 

 

اين كتاب مال كيست؟ 

 

 

 

برخي از تركيبات حروف بيصدا در كلمات آنطور كه نوشته مي شوند تلفظ نمي گردند. مثلاٌ гк مانند хк تلفظ مي شود. در Легкий гк مانند хк تلفظ مي شود

 

Легкий 

 

ديگر اينكه дс مانند ц تلفظ مي شود. نمونه اين تغيير صدا را مي توانيد در كلمه Персидский مشاهده كنيد

 

Персидский 

 

نكته ديگري كه بايد به خاطر بسپاريد از اين قراراست: صفت مذكر مفرد اگر حرف ماقبل آخر آن حرف بيصداي سخت باشد به ый منتهي مي شود و اگر حرف ماقبل آخر آنх г к به ий ختم مي شود. براي مثال

 

Трудный урок 

 

Легкий урок 

 

يادآور مي شويم كه در زبان روسي صفت پس از موصوف مربوطه قرار مي گيرد. اگر صفت بعد از موصوف قرارگيرد حكم خبر را پيدا مي كند. مقايسه كنيد

 

Это трудный язык. 

 

اين زبان سختي است

 

Персидский язык трудный. 

 

زبان فارسي سخت است

 

و حالا صرف زمان حال دو فعل Читать و Изучать . در زبان روسي صرف افعال از لحاظ جزء آخر علامت زمان حال به دو نوع مختلف تقسيم مي شود. صرف اول و صرف دوم. بنابراين افعال از اين حيث به دو گروه تقسيم مي گردد. افعالي را كه تا كنون با آنها آشنا شديد جزو نحوه صرف اول مينامند مانند

 

Работать, знать, жить, читать, изучать 

 

بخش آخر يا علامت پسوند زمان حال اين افعال را به خاطر بسپاريد

 

افعال Читать و Изучатьپسوندهاي يكجور دارند و پسوندهاي فعل жить طور ديگري است

 

Я читаю книги 

 

Ты читаешь книги 

 

Он, она читает книги 

 

Мы читаем книги 

 

Вы читаете книги 

 

Они читают книги 

 

فعل Изучать نيز به همين شكل صرف مي شود

 

Я изучаю русский язык 

 

Ты изучаешь русский язык 

 

و همينطور تا به آخر، درست مانند صرف فعل خواندن. اما در مورد فعل زندگي كردن жить پسوندهاي اول شخص مفرد و سوم شخص جمع تغيير مي كنند و بجاي كلمه ю به у ختم مي شود. توجه كنيد: اول شخص مفرد فعل خواندن مي شود читаю و اول شخص فعل زندگي كردن مي شود живу. همينطور در مورد سوم شخص جمع: читают و живут. 

 

و اما توضيح مختصري در باره ضماير ملكي اول شخص و دوم شخص و سوم شخص مفرد و جمع

 

Мой 

 

مال من 

 

Твой 

 

مال تو 

 

Её 

 

مال او ( مونث

 

Его 

 

مال او ( مذكر

 

Наш 

 

مال ما 

 

Ваш 

 

مال شما 

 

Их 

 

مال آنها 

 

 

 

و حالا تركيب ضمايري

 

ضماير ملكي مونث 

 

 

 

её стол 

 

 

 

ميز او 

 

 

 

её книга 

 

كتاب او 

 

её письмо 

 

نامه او 

 

و حالا ضماير ملكي مذكر 

 

 

 

его стол 

 

ميز او 

 

его книга 

 

كتاب او 

 

его письмо 

 

نامه او 

 

ضماير ملكي سوم شخص جمع 

 

 

 

их стол 

 

ميز آنها 

 

их книга 

 

كتاب آنها 

 

их письмо 

 

نامه آنها 

 

و حالا چند واژه پركاربرد ديگر

 

До свидания! 

 

خداحافظ (شكل مودبانه

 

Пока! 

 

خداحافظ (شكل دوستانه و عاميانه)، مي بينمت

 

Всем пока! 

 

با همه خداحافظي كردن

 

До завтра! 

 

تا فردا

 

До скорой встречи! 

 

تا ديداري ديگر. به اميد ديدار در آينده نزديك

 

Не пропадай! 

 

در تماس باش! غيبت نزند

 

Спасибо! 

 

متشكرم

 

Спасибо, и вам того же. 

 

متشكرم، شما هم همچنين

 

Большое спасибо 

 

خيلي متشكرم

 

Вы очень добры. 

 

شما خيلي لطف داريد

 

Пожалуйста! 

 

قابلي ندارد

 

 

 

معاني لغات اين واژه ها

 

Всем 

 

همگي 

 

До 

 

تا 

 

Завтра 

 

فردا 

 

Скоро 

 

سريع، زود 

 

встреча 

 

ديدار، ملاقات 

 

Пропадать 

 

گم شدن، در تماس نبودن، غيب شدن

 

 

 

Что это? 

 

اين چيست؟ 

 

Кто это? 

 

اين كيست؟ 

 

در پاسخ اسامي را بصورت جمع مذكر و مونث مي آوريم. معاني تحتاللفظي هستند تا شما متوجه حالت گرامري بشويد

 

Это самолеты. 

 

اين هواپيماهاست. كه در اين جمله هواپيما بي جان و به حرف بي صدا منتهي شده و مذكر است

 

Это космонавты. 

 

اين فضانوردان است. كه در اين جمله فضانوردان جاندار و آن هم به حرف بي صدا ختم شده و مذكر است

 

Это машины. 

 

اين ماشينهاست. كه در اين جا كلمه ماشين مونث است، زيرا به حرف صدادار «آ» ختم شده است

 

Это балерины. 

 

اين بالرين هاست. كه در اينجا نيز كلمه بالرين به حرف صدادار « آ» ختم شده و مونث است

 

علامت جمع در دو مورد مذكر و مونث اين كلمات حرف ы است

 

چند نمونه ديگر مي آوريم

 

اسامي جمع مذكر 

 

Артисты 

 

هنرپيشگان 

 

Рестораны 

 

رستورانها 

 

Театры 

 

تئاترها 

 

Мужчины 

 

مردها 

 

اسامي جمع مونث 

 

 

 

Ракеты 

 

موشكها 

 

Буквы 

 

حروف 

 

Шляпы 

 

كلاها 

 

Женщины 

 

زنان 

 

در صورتيكه اسامي مذكر به حروف г к х و اسامي مونث به حروف ж ч ш щ ختم شده باشند حرف آخر جمع آنها نه ы بلكه и خواهد بود

 

 

 

Карандаши 

 

مدادها 

 

Плащи 

 

باراني ها 

 

Подарки 

 

هدايا 

 

Мальчики 

 

پسرها 

 

Книги 

 

كتابها 

 

Ручки 

 

خودكارها 

 

Сумки 

 

كيفها 

 

Девочки 

 

دخترها 

 

و حالا چند نمونه اسامي جمع خنثي را مورد توجه شما قرار مي دهيم. معمولاٌ اسامي خنثي كه به о ختم مي شوند در جمع حرف آخر آنها به а مبدل مي شود. براي نمونه: ОКНО مي شود ОКНА 

 

كلمات خنثي اي كه به حرف е ختم شوند در جمع اين حرف به Я مبدل مي شود. مانند: МОРЕ كه مي شود МОРЯ 

 

و اما در جمع اسامي مذكر مواردي هستند كه بايد به خاطر سپرده شوند، زيرا اين كلمات در جمع نه به حرف ы، بلكه به حروف А و Я ختم مي شوند. چند نمونه در اينجا مي آوريم. آخرين حرف، علامت جمع كلمات اغلب ضربه دار است كه در زبان روسي به آن Ударение مي گويند

 

آنها را به خاطر بسپاريد

 

Доктор-доктора 

 

دكتر-دكترها 

 

Паспорт-паспорта 

 

پاسپورت-پاسپورتها 

 

Глаз-глаза 

 

چشم -چشمها 

 

Голос-голоса 

 

صدا-صداها 

 

Вечер-вечера 

 

عصر-عصرها 

 

Адрес-адреса 

 

آدرس-آدرسها 

 

Дом-дома 

 

خانه-خانه ها 

 

Поезд- поезда 

 

قطار-قطارها 

 

Брат-братья 

 

برادر-برادران 

 

Друг-друзья 

 

دوست (مذكر)- دوستان 

 

Сын-сыновья 

 

(فرزند) پسر- پسرها 

 

Стул-стулья 

 

صندلي-صندلي ها 

 

Лист-листья 

 

برگ، ورق كاغذ-برگها 

 

و البته چند مورد استثنا در جمع اسامي

 

Мать- матери 

 

مادر-مادرها 

 

Дочь-дочери 

 

دختر- دخترها 

 

Ребенок-дети 

 

كودك-كودكان 

 

Человек-люди 

 

آدم-مردم 

 

Цветок-цветы 

 

گل-گلها 

 

Яблоко-яблоки 

 

سيب-سيبها 

 

 

 

و حالا چند سئوال و پاسخ در اين رابطه

 

Кто вы? 

 

شما كي هستيد؟ 

 

Я инженер. 

 

من مهندسم

 

Ваш сын? 

 

پسر شما؟ 

 

Сын студент. 

 

او دانشجوست

 

Сын студент? 

 

پسر شما دانشجوست؟ 

 

Вы иранец? 

 

شما ايراني هستيد؟ 

 

Нет, я русский. А мой друг иранец. 

 

نخير، من روس هستم، ولي دوستم ايراني است

 

Москва столица? 

 

مسكو پايتخت است؟ 

 

Да, Москва столица России. 

 

بله، مسكو پايتخت روسيه است

 

Кто вы? 

 

شما كي هستيد؟ 

 

Я учитель. 

 

من معلم هستم

 

Кто она? 

 

او كيست؟ 

 

Она спортменка. 

 

او ورزشكار است

 

Кто вы? 

 

شماها كي هستيد؟ 

 

Мы артисты. 

 

ما آرتيست هستيم

 

Кто они? 

 

آنها كي هستند؟ 

 

Они туристы. 

 

آنها توريست هستند

 

 

 

Здравствуйте! 

 

سلام

 

Здравствуй, мальчик! 

 

سلام، پسر

 

Кто вы? 

 

شما كي هستيد؟ 

 

Я художник. А ты кто? 

 

من نقاشم. تو كي هستي؟ 

 

Я школьник. 

 

من دانش آموز مدرسه هستم

 

Вы русский? 

 

شما روس هستيد؟ 

 

Нет, я не русский. Я француз. 

 

نخير، من روس نيستم. من فرانسوي هستم

 

И вы француз? 

 

شماهم فرانسوي هستيد؟ 

 

Нет, я иранец. А ты москвичка? 

 

نخير، من ايرانيم. تو مسكويي هستي؟ 

 

Да. 

 

بله

 

Кто ты? 

 

تو كي هستي؟ 

 

Я волк. А ты кто? 

 

من گرگم. تو كي هستي؟ 

 

А я лиса. 

 

من روباه هستم

 

 

 

و حالا چند واژه و جمله ديگر

 

 

 

Говорит по-русски 

 

روسي حرف زدن، صحبت كردن 

 

Говорит по-персидски 

 

فارسي حرف زدن، صحبت كردن 

 

Говорит по-английски 

 

انگليسي حرف زدن يا صحبت كردن 

 

Кто-нибудь говорит по-персидски? 

 

كسي فارسي حرف مي زند؟ 

 

Здесь кто-нибудь говорит по-русски? 

 

اينجا كسي روسي حرف مي زند؟ 

 

Я говорю по-персидски. 

 

من فارسي حرف مي زنم

 

А я немного говорю по-английски. 

 

و من كمي انگليسي حرف مي زنم

 

Я плохо говорю по-русски. 

 

روسي حرف زدن من بد است

 

А я не говорю по-персидски. 

 

و من فارسي حرف نمي زنم

 

Я немного понимаю по-русски. 

 

من كمي روسي مي فهمم

 

Говорите, пожалуйста, помедленнее. 

 

لطفاٌ آهسته تر صحبت كنيد

 

Простите? 

 

ببخشيد؟ 

 

Простите, не понял. 

 

ببخشيد، نفهميدم

 

Что вы сказали? 

 

شما چي گفتيد؟ 

 

Что вы спросили? 

 

شما چي پرسيديد؟ 

 

Простите, не расслышал. 

 

ببخشيد نشنيدم، متوجه نشدم

 

Говорите, пожалуйста, громче. 

 

لطفاٌ بلند تر صحبت كنيد

 

Повторите, пожалуйста, еще раз. 

 

لطفاٌ يكبار ديگر تكرار كنيد

 

 

 

و حالا معني لغات

 

 

 

Говорить 

 

حرف زدن، صحبت كردن 

 

по-русски 

 

به زبان روسي 

 

по-персидски 

 

به زبان فارسي 

 

по-английски 

 

به زبان انگليسي 

 

Кто-нибудь 

 

كسي 

 

Здесь 

 

اينجا 

 

Немного 

 

كمي، يكذره 

 

Плохо 

 

بد 

 

Пожалуйста 

 

لطفاٌ 

 

Помедленнее 

 

آهسته تر، آرام تر، يواش تر 

 

Простите? 

 

ببخشيد؟ 

 

не понял 

 

نفهميدم

 

Понять 

 

فهميدن 

 

Сказали 

 

گفتيد؟ (زمان گذشته، جمع

 

Сказать 

 

گفتن 

 

Спросили 

 

پرسيديد 

 

Спросить 

 

پرسيدن 

 

не расслышал 

 

نشنيدم، متوجه نشدم 

 

Расслышать 

 

متوجه شدن، شنيدن 

 

Громче 

 

بلندتر 

 

еще раз 

 

يكبار ديگر.

 

 

 

تكرار واژه ها و كلمات پركاربرد 

 

Добрый вечер 

 

عصر بخير 

 

До свидания! 

 

خداحافظ (شكل مودبانه

 

Пока! 

 

خداحافظ (شكل دوستانه و عاميانه)، مي بينمت

 

Всем пока! 

 

با همه خداحافظي كردن

 

До завтра! 

 

تا فردا

 

До скорой встречи! 

 

تا ديداري ديگر. به اميد ديدار در آينده نزديك

 

Не пропадай! 

 

در تماس باش! غيبت نزند

 

Спасибо! 

 

متشكرم

 

Спасибо, и вам того же. 

 

متشكرم، شما هم همچنين

 

Большое спасибо 

 

خيلي متشكرم

 

Вы очень добры. 

 

شما خيلي لطف داريد

 

Пожалуйста! 

 

قابلي ندارد

 

 

 

Говорит по-русски 

 

روسي حرف زدن، صحبت كردن 

 

Говорит по-персидски 

 

فارسي حرف زدن، صحبت كردن 

 

Говорит по-английски 

 

انگليسي حرف زدن يا صحبت كردن 

 

Кто-нибудь говорит по-персидски? 

 

كسي فارسي حرف مي زند؟ 

 

Здесь кто-нибудь говорит по-русски? 

 

اينجا كسي روسي حرف مي زند؟ 

 

Я говорю по-персидски. 

 

من فارسي حرف مي زنم

 

А я немного говорю по-английски. 

 

و من كمي انگليسي حرف مي زنم

 

Я плохо говорю по-русски. 

 

روسي حرف زدن من بد است

 

А я не говорю по-персидски. 

 

و من فارسي حرف نمي زنم

 

Я немного понимаю по-русски. 

 

من كمي روسي مي فهمم

 

Говорите, пожалуйста, помедленнее. 

 

لطفاٌ آهسته تر صحبت كنيد

 

Простите? 

 

ببخشيد؟ 

 

Простите, не понял. 

 

ببخشيد، نفهميدم

 

Что вы сказали? 

 

شما چي گفتيد؟ 

 

Что вы спросили? 

 

شما چي پرسيديد؟ 

 

Простите, не расслышал. 

 

ببخشيد نشنيدم، متوجه نشدم

 

Говорите, пожалуйста, громче. 

 

لطفاٌ بلند تر صحبت كنيد

 

Повторите, пожалуйста, еще раз. 

 

لطفاٌ يكبار ديگر تكرار كنيد

 

Пожалуйста 

 

لطفاٌ، خواهش مي كنم 

 

 

 

و حالا بسراغ ضماير شخصي مي رويم كه قبلاٌ از آنها ياد كرديم

 

Я, ты, он, она, оно, мы, вы, они 

 

در اينجا مثال هايي با كمك حرفه ها آورده مي شود تا ضماير مذكر، مونث و جمع مشخص تر شوند

 

Я, ты, он- учитель 

 

Я, ты, она- учительница 

 

Мы, вы, они- учителя 

 

توجه داشته باشيد كه حرفه و شغلهايي مانند Геолог, инженер, экономист هنگام استفاده از ضماير شخصي يكسان هستند و تغييري نمي كنند. براي نمونه

 

 

 

Кто ваши дети? 

 

فرزندان شما چكاره هستند؟ 

 

Сын геолог и дочь геолог. 

 

پسرم زمين شناس و دخترم هم زمين شناس است

 

А мой сын инженер, а дочь — экономист. 

 

پسرم مهندس و دخترم كارشناس اقتصاد است

 

 

 

در اينجا نمونه هاي مختلف ضمير ملكي استفهامي чей را مي آوريم كه مربوط به حالت مذكر و مونث و يا اسم جمع است

 

مذكر، منظور كلمه خانه است كه به حرف بيصداي «م» ختم شده است

 

Чей это дом? – это мой дом. 

 

اين خانه كيست؟ اين خانه من است

 

مونث، كه به حرف صدادار « آ» ختم شده است

 

Чья это комната? – это моя комната. 

 

اين اتاق كيست؟ — اين اتاق من است

 

خنثي، كه به حرف صدادار « او» ختم شده است

 

Чье это окно? – это мое окно. 

 

اين پنجره كيست؟ — اين پنجره من است

 

جمع، كه در مثالهاي زير به كتاب، خانه و پنجره مربوط مي شوند

 

Чьи это книги?- это мои книги. 

 

Чьи это дома? – это наши дома. 

 

Чьи это окна? – это наши окна. 

 

طرز استقرار كلمات در جملات سئوالي داراي كلمه Чей ممكن است به شكل ديگري باشد، براي نمونه

 

А это чья книга? 

 

و اين كتاب كيست؟ 

 

كه در اين جمله تكيه بيشتر روي كلمه «اين» و نه ضمير ملكي مي شود

 

از شمادعوت مي كنيم به يك متن و گفتگو توجه فرمائيد

 

 

 

Это институт. Тут учатся Наташа, Таня и Юра. Они изучают иностранные языки: персидский и английский. Персидский язык не трудный. Английский тоже не трудный. Они уже немного говорят по-персидски, читают легкие тексты. 

 

اين انستيتو است. در اينجا ناتاشا، تانيا و يورا درس مي خوانند. آنها زبانهاي خارجي ياد ميگيرند: فارسي و انگليسي. زبان فارسي سخت نيست. زبان انگليسي نيز سخت نيست. آنها تا بحال كمي فارسي حرف مي زنند و متون ساده را مي خوانند

 

 

 

گفتگو 

 

 

 

Скажите, пожалуйста, какой язык вы изучаете? 

 

Я изучаю персидский язык. 

 

А ваша подруга? 

 

Она тоже изучает персидский язык. 

 

Вы уже говорите по-персидски? 

 

Да, мы немного говорим по-персидски. 

 

Вам нравится персидский язык? 

 

Да, очень. 

 

Скажите, пожалуйста, русский язык трудный? 

 

Нет, не очень. 

 

Вы говорите по-русски? 

 

Немного. Я изучаю русский язык. 

 

Вам нравится русский язык? 

 

Очень. 

 

 

 

معاني كلمات و جملات

 

 

 

Институт 

 

انستيتو 

 

Учатся 

 

درس مي خوانند، تحصيل مي كنند 

 

Учиться 

 

درس خواندن، تحصيل كردن 

 

иностранные языки 

 

زبانهاي خارجي 

 

Иностранный 

 

خارجي 

 

Немного 

 

كمي، قدري، اندكي 

 

немного говорят по-персидски 

 

كمي به زبان فارسي حرف مي زنند 

 

Говорить 

 

گفتن، حرف زدن 

 

легкие тексты 

 

متن هاي آسان 

 

Текст 

 

متن 

 

Вы уже говорите по-персидски? 

 

شما حالا ديگر به زبان فارسي حرف مي زنيد؟ 

 

Вам нравится персидский язык? 

 

شما از زبان فارسي خوشتان مي آيد؟ 

 

русский язык 

 

زبان روسي 

 

Русский 

 

روسي 

 

по-русски 

 

به روسي 

 

 

 

و اما توضيح مختصري در باره صفات. صفاتي كه در حالت مفرد به حرف بيصداي سخت ختم شده باشد پسوند ЫЕ در حالت جمع پيدا مي كنند و صفاتي كه در حالت مفرد به حروف Г, К, Х ختم مي شوند پسوند ИЕ در حالت جمع دارند. براي نمونه

 

иностранные языки 

 

иностранные книги 

 

легкие тексты 

 

легкие книги 

 

 

 

گوينده: توجه داشته باشيد كه 

 

по-персидски 

 

по-русски 

 

по-английски 

 

قيد هستند و 

 

Персидский 

 

Русский 

 

Английский 

 

صفت هستند. و حالا فعل говорить در زمان حال صرف مي شود، توجه داشته باشيد كه پسوند هاي صرف دوم بدين قرار هستند

 

У, — ю 

 

Ишь 

 

Ит 

 

Им 

 

Ите 

 

Ат, — ят 

 

يعني افعالي كه جزو نحوه صرف دوم هستند هنگام صرف به اين حروف ختم مي شوند. براي نمونه فعل говорить در زمان حال

 

 

 

Я говор-ю по-персидски 

 

Ты говор-ишь по-персидски 

 

Он, она говор-ит по-персидски 

 

Мы говор-им по-персидски 

 

Вы говор-ите по-персидски 

 

Они говор-ят по-персидски 

 

و اما يكي از مهمترين نكات در صحبت به زبان روسي تكيه در كلمات است كه بستگي به آن دارد كه گوينده ضمن سخن خود چه كلمه اي را مي خواهد به نحو نمايان بيان كند. اين كلمه با لحن صدا مشخص مي گردد. مثالي مي آوريم

 

Вы изучаете русский язык? 

 

آيا شما زبان روسي ياد مي گيريد؟ 

 

در اين جمله سه نوع تكيه منطقي در كلام ممكن است وجود داشته باشد، توجه كنيد

 

Вы изучаете русский язык? 

 

آيا شما زبان روسي ياد مي گيريد؟ 

 

در اينجا ممكن است تكيه بر شخص باشد كه در جواب مي توان گفت

 

Да, я. 

 

بله، من

 

و يا تكيه بر فعل يادگيري باشد 

 

Вы изучаете русский язык? 

 

Да, изучаю. 

 

ياد مي گيرم

 

و يا بر مفعول باشد ( روسي

 

Вы изучаете русский язык? 

 

Да, русский. 

 

بله، روسي

 

تا درس بعدي خدانگهدارتان

 

ДО СВИДАНИЯ!

 

 

اموزشگاهزبانگات

 

 

Это иностранные туристы. Они немного понимают по-русски. Анна объясняет по-русски: 

Вот Красная площадь. Это Московский Кремль. Это мавзолей Ленина. Вы видите памятники. 

 

اينها توريستهاي خارجي هستند. آنها كمي زبان روسي مي فهمند. آنا به زبان روسي توضيح مي‌دهد.: اين ميدان سرخ است. اين كرملين مسكو است و اين آرامگاه لنين. شما بناهاي يادبود را مي‌بينيد. 

 

 

Диалоги 

گفتگو 

Вы знаете, кто это? 

شما ميدانيد اينها كي هستند؟ 

Нет. 

نخير. 

Это иностранные туристы. 

اينها توريست هاي خارجي هستند. 

Они понимают по-русски? 

آنها زبان روسي مي فهمند؟ 

Да, они немного понимают по-русски. 

بله، آنها كمي زبان روسي مي فهمند. 

Гид обьясняет по-русски. 

راهنما به زبان روسي توضيح مي دهد. 

Скажите, пожалуйста, вы говорите по-русски? 

لطفاٌ بگوئيد، آيا شما به زبان روسي حرف مي زنيد؟ 

Немного. Мы говорим по-английски. 

كمي. ما به زبان انگليسي حرف مي زنيم. 

Вы туристы? 

شما توريست هستيد؟ 

Да, мы туристы. 

بله، ما توريست هستيم. 

Вам нравится Москва? 

شما از مسكو خوشتان آمده است؟ 

Да, очень. 

بله، خيلي. 

 

حالا از شما دعوت مي كنيم به معاني لغات جديد در اين درس توجه كنيد: 

توريستها 

туристы 

توريست 

турист 

به زبان روسي توضيح مي دهد 

объясняет по-русски 

توضيح دادن، شرح دادن 

объясняет 

ميدان سرخ 

Красная площадь 

كرملين مسكو 

Московский Кремль 

آرامگاه لنين 

мавзолей Ленина 

شما بناهاي يادبود را مي بينيد 

Вы видите памятники 

ديدن 

видеть 

مجسمه و يا بناي يادبود 

памятник 

روسي مي فهميد؟ 

понимают по-русски? 

فهميدن 

Понимать 

 

براي نفي جمله روسي از كلمه НЕ استفاده مي شود. براي نمونه: 

Я не читаю. 

من نمي خوانم 

Гид не обьясняет. 

راهنما توضيح نمي دهد. 

 

افعال понимать و обьяснять جزو قاعده صرف اول بوده و طبق نمونه فعل читать صرف مي گردند. بدين ترتيب كه هنگام صرف اين دو افعال پسوندهاي آنها ю, ешь, ет, ем, ете, ют است. اما صرف فعل видеть را بايد به خاطر بسپاريد. 

 

Я виж-у памятник 

من مجسمه را مي بينم 

Ты вид-ишь памятник 

تو مجسمه را مي بيني و الي آخر. 

Она вид-ит памятник 

Мы вид-им памятник 

Вы вид-ите памятник 

Они вид-ят памятник 

 

در اينجا ضماير ملكي برايتان تكرار مي شود. تكرار كنيد و بخاطر بسپاريد: 

 

Это — моя лягушка 

اين قورباغه من است. 

Это — мой трактор. 

اين تراكتور من است. 

Это — мои улитки 

اينها صدفهاي من هستند. 

Эта лягушка — моя 

اين قورباغه مال من است. 

Этот трактор — мой 

اين تراكتور مال من است. 

Эти улитки — мои 

اين صدفها مال من هستند. 

 

و حالا لغات جديد و معاني آنها: 

Лягушка 

قورباغه 

Трактор 

تراكتور 

Улитки 

صدفها 

Улитка 

صدف 

 

ضماير ملكي: 

Мой 

مال من 

Твой 

مال تو 

Её 

مال او ( مونث) 

Его 

مال او (مذكر) 

Наш 

مال ما 

Ваш 

مال شما 

Их 

مال آنها 

و حالا به چند مثال ساده ملكي توجه كنيد، تكرار كنيد: 

её стол 

его стол 

их стол 

её книга 

её письмо 

их книга 

их письмо 

 

در اينجا از شما دعوت مي كنيد به چند جمله توجه فرمائيد كه حالت سئوالي ملكيت را مشخص مي سازد: 

Это моя книга. 

اين كتاب من است. 

Чья это комната? 

اين اتاق كيست؟ 

Где ваш бывший муж? 

شوهر سابق شما كجاست؟ 

Вот его общежитие! 

اين خوابگاه اوست. 

Я знаю ее брата. 

من برادر او را مي شناسم. 

Можно видеть вашу дачу отсюда? 

داچاي (خانه ييلاقي) شما را مي توان از اينجا ديد؟ 

Я люблю играть с ее собакой. 

من دوست دارم با سگ او بازي كنم. 

لغات جديد و معاني آنها: 

Книга 

كتاب 

Комната 

اتاق 

Где 

كجا (در حالت سكون) 

Бывший 

سابق، قديمي، قبلي (در اين جا مذكر) 

Муж 

شوهر 

Вот 

اين، اين است 

Общежитие 

خوابگاه 

Знаю 

مي شناسم 

Знать 

شناختن، دانستن 

Брат 

برادر 

Можно 

ممكن است، مي شود 

Дача 

داچا، خانه ييلاقي 

Отсюда 

از اينجا 

Все 

همه 

Любят 

دوست دارند 

Любить 

دوست داشتن، عشق ورزيدن 

Фотография 

عكس 

Почта 

پست 

На 

روي، بر 

Люблю 

دوست دارم 

Играть 

بازي كردن 

Собака 

سگ 

و حالا شما را با چند جمله سئوالي و فعل « كاركردن» آشنا مي كنيم. 

Я работаю. 

من كار مي كنم. 

Что вы делаете? 

شما چكار مي كنيد؟ 

Что ты делаешь? 

تو چكار مي كني؟ 

Мальчик играет. 

پسربچه بازي مي كند. 

Кто играет? 

كي بازي مي كند؟ 

Что делает мальчик? 

پسربچه چكار مي كند؟ 

Мальчик играет? 

پسربچه بازي مي كند؟ 

Дети гуляют. 

بچه ها گردش مي كنند. 

Кто гуляет? 

كي گردش مي كند؟ 

Что делают дети? 

بچه ها چكار مي كنند؟ 

Дети гуляют? 

بچه ها گردش مي كنند؟ 

Он курит. 

او سيگار مي كشد. 

Мужчина курит? 

مرد سيگار مي كشد؟ 

Что делает мужчина? 

مرد چكار مي كند؟ 

لغات اين متن و معاني آنها را تكرار كنيد و بخاطر بسپاريد: 

Что 

چه، چي 

Делаете 

كار مي كنيد 

Делать 

انجام دادن 

Мальчик 

پسربچه 

Дети 

بچه ها، كودكان 

Гуляют 

گردش مي كنند 

Гулять 

گردش كردن كه به شكل نحوه دوم صرف مي شود. 

Курить 

سيگار كشيدن 

Мужчина 

مرد 

 

و حالا از شما دعوت مي كنيم به يك گفتگوي كوتاه تلفني توجه كنيد: 

Алло! Я слушаю. 

الو!بفرمائيد. 

Катя? Здравствуй, Катя! Говорит Олег. Что ты делаешь? 

كاتيا؟ سلام، كاتيا! اولگ هستم. چكار مي كني؟ 

Я работаю. А ты отдыхаешь? 

كار مي كنم. تو چي، استراحت مي كني؟ 

Нет, я читаю и думаю. 

نخير، دارم مي خوانم و فكر مي كنم. 

Молодец! 

آفرين! 

А что делают Маша и Петя? Они играют или рисуют? 

ماشا و پتيا چكار مي كنند؟ بازي مي كنند يا نقاشي؟ 

Они играют. 

بازي مي كنند. 

 

لغات و معاني اين متن: 

 

Алло 

الو؟ 

Слушаю 

بفرمائيد 

Слушать 

شنيدن، گوش كردن 

Отдыхаешь? 

استراحت مي كني؟ 

Отдыхать 

استراحت كردن 

читаю и думаю 

مي خوانم و فكر مي كنم 

Думать 

فكر كردن 

Рисуют 

نقاشي مي كنند 

Рисовать 

نقاشي كردن 

 

حالا از شما دعوت مي كنيم به بخشي از جملات درس امروز بدقت توجه كنيد. تكرار كنيد: 

Чья это комната? 

… 

Где ваш бывший муж? 

… 

Вот его общежитие! 

… 

Я знаю ее брата. 

… 

Можно видеть вашу дачу отсюда? 

… 

Я люблю играть с ее собакой. 

… 

Мальчик играет? 

… 

Дети гуляют. 

… 

Кто гуляет? 

… 

Алло! Я слушаю. 

… 

Катя? Здравствуй, Катя! Говорит Олег. Что ты делаешь? 

… 

Я работаю. А ты отдыхаешь? 

… 

Нет, я читаю и думаю. 

… 

Молодец! 

… 

А что делают Маша и Петя? Они играют или рисуют? 

… 

Они играют.

 

Вера, что делает мама? – Я не знаю, что она делает. 

ورا، مامان چكار مي كند؟- من نمي دانم او چكار مي كند. 

Саша, что делает папа? – Я не знаю, что он делает. 

ساشا، بابا چكار ميكند؟ — من نميدانم او چكار مي كند. 

Вы не знаете, что они делают? – Мы думаем, что они работают. 

شما نمي دانيد آنها چكار مي كنند؟ — ما فكر مي كنيم آنها كار مي كنند. 

Что вы делаете? 

شما ها چكار مي كنيد؟ 

Мы разговариваем по-русски. Я спрашиваю, а Жан отвечает, потом Жан спрашивает, а я отвечаю. 

ما روسي حرف مي زنيم. من مي پرسم، ژان جواب مي دهد و بعد ژان مي پرسد و من جواب مي دهم. 

И ты понимаешь, что говорит Жан? 

تو حرفهاي ژان را مي فهمي؟ (يا تو مي فهمي ژان چه مي گويد؟) 

Да, я понимаю. 

بله، من مي فهمم. 

Жан, а ты понимаешь, что говорит Курт? 

ژان، تو مي فهمي كورت چه مي گويد؟ 

Нет, я не очень хорошо понимаю, что он говорит. 

نخير، خيلي خوب حرفهاي او را نمي فهمم. 

 

و حالا چند فعل بصورت مصدر مورد توجه شما قرار داده مي شود. لطفاٌ تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد. 

Слушать 

شنيدن، گوش كردن 

Отдыхать 

استراحت كردن 

читать 

خواندن 

Думать 

فكر كردن 

Рисовать 

نقاشي كردن 

Делать 

انجام دادن 

Работать 

كار كردن 

Играть 

بازي كردن 

Знать 

دانستن 

Летать 

پرواز كردن 

Лечить 

معالجه كردن، درمان كردن 

Учить 

آموختن 

Строить 

ساختن 

Гладить 

اتو كردن، ناز كردن 

Обедать 

ناهار خوردن 

Готовить 

آماده كردن، درست كردن 

Разговаривать 

حرف زدن، صحبت كردن 

Красить 

رنگ كردن 

Звонить 

زنگ زدن، تلفن كردن 

Платить 

پرداختن 

Знакомить 

آشنا شدن 

 

در متن حاضر صرف فعل در زمان حال انجام مي شود. لطفاٌ تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد: 

 

Саша, ты знаешь, что делает инженер? 

ساشا، تو مي داني مهندس چكار مي كند؟ 

Я знаю. Инженер работает. Доктор тоже работает. 

مي دانم. او كار مي كند. دكتر هم كار مي كند. 

Он лечит. Учитель учит. 

او معالجه مي كند. معلم درس مي دهد. 

Строитель строит. Артист играет. Летчик летает. 

معمار خانه مي سازد. آرتيست بازي مي كند. خلبان پرواز مي كند. 

Правильно? 

درسته؟ 

Правильно. 

درسته. 

Вы курите? 

شما سيگار مي كشيد؟ 

Нет, спасибо, я не курю. 

نخير، متشكرم، من سيگار نمي كشم. 

 

در اينجا به نكته اي بايد جلب توجه شود و آن اينكه در زبان روسي يك قانون عمومي در مورد حروف Ж, Ч, Ш, Щ وجود دارد و آن اينكه بعد از اين حروف در كلمات و افعال حروف Ю, Я هيچوقت قرار نمي گيرد. مثلاٌ هنگام صرف افعال زمان حال پسوندها У, АТ خواهند بود. به چند نمونه توجه فرمائيد: 

فعل Гладить هنگام صرف اول شخص مفرد كه به كلمه « ژ» ختم مي شود پسوند У و نه Ю مي گيرد. Я глажу 

و يا فعل Платить كه هنگام صرف اول شخص مفرد به كلمه «چ» ختم مي شود نيز پسوند У مي گيرد. Я плачу 

نكته ديگري كه در رابطه با پسوندهاي افعال بهتر است در اينجا ذكر شود پسوند СЯ است كه در آخر فعل مي آيد و عمل برگشت به شخص را انجام مي دهد. براي نمونه : فعل умывать شستن،شستشو كردن وقتي СЯ مي گيرد مي شود умываться. در اينجا معني تغيير نمي كند. اما منظور اين است كه شخص خودش را مي شويد و يا خودش شستشو مي كند و نه كس ديگري را شستشو مي دهد. توجه كنيد: 

Я умываюсь. 

من خودم را مي شويم. 

Они умываются. 

آنها خودشان را مي شويند. 

Мама умывает ребенка. 

مامان بچه را مي شويد. 

Я учусь. 

من مي آموزم. 

 

و حالا گفتگوي كوتاهي. تكرار كنيد و به كلمات جديد توجه فرمائيد: 

 

Здравствуйте! 

سلام! (مودبانه) 

Привет! 

سلام (دوستانه) 

Это Саша? 

اين ساشاست؟ 

Да, это Саша. 

بله؟ اين ساشاست. 

Что это? 

اين چيه؟ 

Это книги. 

اين كتابهاست. 

Это чьи книги? 

اين كتابهاي كيست؟ 

Это его книги. 

كتابهاي اوست. 

Что делает Саша? 

ساشا چكار ميكند؟ 

Он внимательно читает трудный текст. Он читает по-персидски. Там новое 

слово. Саша не понимает и спрашивает: 

او بدقت متن سختي را مي خواند. او به زبان فارسي مي خواند. در آنجا كلمات جديد هست. ساشا نمي فهمد و مي پرسد: 

Наташа, ты знаешь это слово? 

ناتاشا، تو معني اين كلمه را مي داني؟ 

Нет, не знаю. Вот словарь. 

نه، نمي دانم. فرهنگ لغات اينجاست. 

Саша читает дальше. Он изучает персидский язык и любит читать по-персидскии. 

ساشا به خواندن ادامه مي دهد. او زبان فارسي ياد مي گيرد و خواندن به زبان فارسي را دوست دارد. 

 

Саша, новый текст трудный? 

ساشا درس جديد سخت است؟ 

Да, трудный. 

بله. سخت است. 

Ты хорошо знаешь новые слова? 

تو بخوبي كلمات جديد را مي داني؟ 

Нет, не очень хорошо. 

نخير، نه خيلي خوب. 

А когда наш урок? 

درس ما كي شروع مي شود؟ 

Наш урок завтра. 

درس ما فردا شروع مي شود. 

Я не понимаю это слово. 

من اين كلمه را نمي فهمم. 

Я тоже не понимаю. Это новое слово. 

من هم نمي فهمم. اين كلمه جديد است. 

Вы читаете новый текст? Вот словарь. 

شما داريد متن جديد را مي خوانيد؟ فرهنگ لغات اينجاست. 

Чей это словарь? 

اين فرهنگ لغات كيست؟ 

Это мой словарь. 

اين فرهنگ لغات من است. 

 

و حالا معني لغات جديد: 

Внимательно 

به دقت، دقيق 

Текст 

متن 

новый текст 

متن جديد 

Слово 

كلمه، لغت، واژه 

Словарь 

لغتنامه، فرهنگ لغات، ديكشنري، فرهنگ 

و حالا چند جمله پركاربرد. تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد: 

 

Вы хорошо говорите по-русски, по-английски? 

شما روسي و انگليسي را خوب حرف مي زنيد؟ 

Где вы учили русский язык? 

كجا زبان روسي را ياد گرفتيد؟ 

Я учил в университете. 

من در دانشگاه. 

А вы? 

و شما؟ 

Я учила по радио. 

من از طريق راديو. 

Но это было давно. 

اما خيلي وقت پيش. 

Вы меня поняли? 

شما حرف هاي مرا فهميديد؟ متوجه منظورم شديد؟ 

Я вас не понимаю. 

من حرفهاي شما را نفهميدم. 

Повторите, пожалуйста, еще раз. 

لطفاٌ يكبار ديگر تكرار كنيد. 

Напишите, пожалуйста, на бумаге. 

لطفاٌ روي كاغذ بنويسيد. 

 

و اما لغات اين گفتگو: 

Хорошо 

خوب 

Где 

كجا 

Университет 

دانشگاه 

Но 

اما 

Повторите 

تكرار كنيد 

Напишите 

بنويسيد 

Бумага 

كاغذ 

на бумаге 

روي كاغذ 

 

 

Вы хорошо говорите по-русски, по-английски? 

شما روسي و انگليسي را خوب حرف مي زنيد؟ 

Где вы учили русский язык? 

كجا زبان روسي را ياد گرفتيد؟ 

Я учил в университете. 

من در دانشگاه. 

А вы? 

و شما؟ 

Я учила по радио. 

من از طريق راديو. 

Но это было давно. 

اما خيلي وقت پيش. 

Вы меня поняли? 

شما حرف هاي مرا فهميديد؟ متوجه منظورم شديد؟ 

Я вас не понимаю. 

من حرفهاي شما را نفهميدم. 

Повторите, пожалуйста, еще раз. 

لطفاٌ يكبار ديگر تكرار كنيد. 

Напишите, пожалуйста, на бумаге. 

لطفاٌ روي كاغذ بنويسيد. 

 

در برنامه هاي قبلي برايتان توضيح داديم كه افعال روسي به دو شكل صرف مي شوند، يعني پسوندهاي ستاك فعل در زمان حال تغيير مي كند كه به ترتيب اول شخص، دوم شخص و سوم شخص مفرد و جمع به اين شكل خواهند بود: Ю, ЕШЬ, ЕТ, ЕМ, ЕТЕ, ЮТ و در حالت دوم، اول شخص بجاي Ю، У مي گيرد و در سوم شخص جمع به جاي ЮТ، АТ و ЯТ مي گيرند. به مثالها توجه كنيد: 

Я рисую 

Ты рисуешь 

Он, она рисует 

Мы рисуем 

Вы рисуете 

Они рисуют 

فعل рисовать به معني نقاشي كردن است. افعال ديگري مانند беседовать, بحث كردن، صحبت كردن، танцевать رقصيدن، вставать بلند شدن نيز به همين شكل صرف مي شوند. اما در مورد فعل نوشتن писать صرف آن بشكل ديگري صورت ميگيرد. اول شخص به جاي Ю، У مي گيرد و سوم شخص جمع به جاي ЮТ، УТ مي گيرد. 

Я пишу. 

Они пишут. 

باقي اشخاص مانند افعالي كه نام برده شد صرف مي شوند. 

صرف دوم همانطور كه گفته شد اول شخص مفرد معمولاٌ У مي گيرد و سوم شخص جمع АТ و ЯТ مي گيرد. مانند افعال: видеть, слышать ديدن و شنيدن. فعل ديدن را صرف مي كنيم. توجه فرموده، تكرار كنيد، بخاطر بسپاريد. 

Я вижу 

Ты видишь 

Он, она видит 

Мы видим 

Вы видите 

Они видят 

 

و حالا دوباره بسراغ ضماير ملكي مي رويم. 

Он-его 

Она- ее 

Они- их 

اين ضماير با اسامي مفرد و جمع بطور يكسان مورد استفاده قرار مي گيرند. به نمونه‌هاي زير توجه كنيد: 

Это его книга. 

اين كتاب اوست. در اينجا توجه كنيد كه كتاب مونث است. 

Это его книги. 

اينها كتابهاي اوست. در اينجا كتاب بصورت جمع آمده است. و همينطور تا به آخر. 

Это ее книга. 

Это ее книги. 

Это их книга. 

Это их книги. 

اين ضماير براي تمام جنسها نيز يكسان هستند: 

Это его друг. 

اين دوست اوست. دوست در اينجا يك اسم مذكر است. 

Это его бумага. 

اين كاغذ اوست. كاغذ با دارابودن حرف صدادار « آ» يك اسم مونث است. 

Это его окно. 

اين پنجره اوست. در اينجا پنجره يك اسم خنثي است. 

در مورد اسامي خنثي جمع آنها معمولاٌ به حرف « آ» ختم مي شود. تكيه ممكن است روي هجاي مختلف باشد. به اين دليل بايد آنها را به خاطر سپرد. توجه كنيد: 

Слово-слова 

Окно- окна 

و حالا صفت новое در جمله вот новое слово. خنثي مي باشد. پس از حروف بيصداي سخت پسوند ОЕ مي آيد. و اما ضماير اشاره , Это, Эта, Этот, Эти كه در مورد اسامي مذكر و مونث و خنثي تغيير مي كند. توجه كنيد: 

Этот дом. 

Это окно. 

Эта бумага. 

Эти дома. 

Эти окна. 

Эти бумаги. 

بايد كلمه Это را وقتي در ابتداي جمله مي آيد و وقتي بصورت ضمير اشاره خنثي مي باشد از هم تميز داد. 

Это институт. 

اين انستيتو است. 

Я знаю это слово. 

من اين كلمه را بلدم. 

در مورد استفاده از افعال اين نكته را نيز بايد مورد توجه قرار داد كه اگر در جمله دو فعل باشد، فعل اول صرف مي شود و فعل دوم به صورت مصدر مي آيد. به يك نمونه توجه كنيد: 

Он любит читать по-персидски. 

او فارسي خواندن را دوست دارد. 

Мы любим говорить по-русски. 

ما روسي حرف زدن را دوست داريم. 

علامت زمان گذشته افعال حرف « Л» است كه آخر فعل قرار مي گيرد. لازم به ذكر است كه در صورت مونث به حرف « Л» حرف «آ» اضافه مي شود و در صورت جمع حرف « اي». به صرف مذكر و مونث و جمع فعل كاركردن توجه فرمائيد: 

Я работал. 

من كار كردم. در اينجا فاعل مذكر است. 

Я работала. 

من كار كردم. در اين جا فاعل مونث است. 

Мы работали. 

ما كار كرديم. در اين جا فاعل جمع است. 

از شما دعوت مي كنيم به جملات زير بدقت توجه كنيد و تكرار كنيد: 

Я работал. 

من كار كردم. 

Мальчик играл. 

پسربچه بازي كرد. 

Дети гуляли. 

بچه ها گردش كردند. 

Кто играл? 

كي بازي كرد؟ 

Что делал мальчик? 

پسربچه چكار كرد؟ 

Мальчик играл? 

پسربچه بازي كرد؟ 

Кто гулял? 

كي گردش كرد؟ 

Что делали дети? 

بچه ها چكار كردند؟ 

Дети гуляли? 

بچه ها گردش كردند. 

و حالا لغات اين گفتگو: 

 

Работал 

كار كرد (مذكر) 

Играть 

بازي كردن 

Гулять 

گردش كردن 

Кто 

كي، چه كسي 

Дети 

بچه ها 

از شما دعوت مي كنيم به متن گفتگوي ديگري توجه كنيد و سعي كنيد معني آن را حدس بزنيد. 

Здравствуй, Николай! Как ты живешь? 

سلام، نيكلاي! حالت چطوره؟ 

Спасибо, хорошо. 

مرسي، خوبم. 

Что ты делал вчера? 

ديروز عصر چكار كردي؟ 

Вчера я много работал: читал, писал, рисовал, а сегодня я отдыхаю. 

ديروز عصر خيلي كارها كردم: كتاب خواندم، نوشتم، نقاشي كردم و امروز استراحت مي كنم. 

Маша, что вы вчера делали? 

ماشا، شما ديروز عصر چكار كرديد؟ 

Я стирала, гладила, готовила, муж отдыхал, а дети играли. 

من رخت شستم، اتو كردم، غذا پختم، شوهرم استراحت كرد و بچه ها بازي كردند. 

И, конечно, мы все разговаривали и шутили. 

و البته، همگي حرف زديم و جوك گفتيم. 

 

لغات و معاني اين متن. لطفاٌ تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد. 

Как 

چطور 

Живешь 

زندگي مي كني 

Как ты живешь? 

چطوري؟ خوبي؟ زندگي خوبه؟ 

Спасибо 

متشكرم، مرسي، سپاسگزارم 

Вчера 

عصر 

Много 

زياد، خيلي 

Сегодня 

امروز 

Отдыхать 

استراحت كردن 

Стирать 

رخت شستن، لباس شستن 

Гладить 

اتو كردن، ناز كردن 

Готовить 

آماده كردن، غذا پختن 

Конечно 

البته 

И 

و 

Разговаривать 

حرف زدن، صحبت كردن 

шутить 

شوخي كردن، جوك گفتن 

Шутка 

جوك، لطيفه، شوخي 

 

 

Здравствуй, Николай! Как ты живешь? 

… 

Спасибо, хорошо. 

… 

Что ты делал вчера? 

… 

Вчера я много работал: читал, писал, рисовал, а сегодня я отдыхаю. 

… 

Маша, что вы вчера делали? 

… 

Я стирала, гладила, готовила, муж отдыхал, а дети играли. 

… 

И, конечно, мы все разговаривали и шутили. 

… 

 

در پايان جملات پركاربرد را بار ديگر تكرار مي كنيم: 

عصر بخير 

До свидания! 

خداحافظ (شكل مودبانه) 

Пока! 

خداحافظ (شكل دوستانه و عاميانه)، مي بينمت. 

Всем пока! 

با همه خداحافظي كردن! 

До завтра! 

تا فردا! 

До скорой встречи! 

تا ديداري ديگر. به اميد ديدار در آينده نزديك! 

Не пропадай! 

در تماس باش! غيبت نزند! 

Спасибо! 

متشكرم! 

Спасибо, и вам того же. 

متشكرم، شما هم همچنين. 

Большое спасибо 

خيلي متشكرم. 

Вы очень добры. 

شما خيلي لطف داريد. 

Пожалуйста! 

قابلي ندارد!

Добрый вечер! 

عصر بخير! 

Привет! 

سلام! 

Как дела? 

چطوريد؟ 

Спасибо, хорошо! 

مرسي، خوبم. 

А как вы живете? 

حال شما چطوره؟ 

Отлично. 

عاليه. 

Как дела у вашей жены? 

حال خانم شما چطوره؟ 

Так себе. 

ئي، بد نيست. 

Как ваши дети? 

بچه ها چطورند؟ 

Спасибо, хорошо. 

مرسي،خوبند. 

Что нового? 

چه خبرها؟ خبر جديد چي داري؟ 

Ничего. 

خبري نيست. هيچي. 

Я Пари. 

من پري هستم. 

Давайте знакомиться. 

بيائيد آشنا شويم. 

Как вас зовут? 

اسم شما چيست؟ 

Меня зовут Валентин Петров. 

اسم من والنتين پطروف است. 

Познакомьтесь, это мои друзья. 

آشنا بشويد، اينها دوستان من هستند. 

Это моя жена. 

اين همسر من است. 

Это мой муж. 

اين شوهر من است. 

Это мои коллеги. 

اينها همكاران من هستند. 

Очень приятно. 

بسيار خوب. 

Рад знакомству. 

از آشنايي با شما خوشحالم. 

 

در درس گذشته طرز برگرداندن مصدر به زمان گذشته را به شما آموختيم كه بسيار ساده است. 

(он) сказал 

او گفت. (مذكر) 

(она) сказала 

او گفت. (مونث) 

(оно) сказало 

او گفت. (خنثي) 

(они) сказали 

آنها گفتند. 

به نمونه هاي ديگر افعال زمان گذشته توجه كنيد، تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد: 

Думал, думала, думали 

فكر كردم (مذكر و مونث)، فكر كرديم 

Болел, болела, болели 

مريض شدم (مذكر، مونث) مريض شديم 

Писал, писала, писали 

نوشتم(مذكر، مونث) نوشتيم 

Прыгнул, прыгнула, прыгнули 

پريدم (مذكر، مونث) پريديم 

Гулял, гуляла, гуляли 

گردش كردم هواخوري كردم (مذكر، مونث) گردش كرديم. 

و حالا شما را با اولين فعل حركتي بصورت مصدر و زمان گذشته آن آشنا مي كنيم: 

Идти 

رفتن 

Шел, шла, шли 

رفت (مذكر، مونث)، رفتند. 

 

در اينجا متني براي شماخوانده مي شود. علاوه بر حالت سئوالي جملات بدقت به موارد استفاده حروف اضافه В, (در) НА (در، بر) توجه كنيد. 

Где вы живете? 

كجا شما زندگي مي كنيد؟ 

Я живу на улице Цветной бульвар. 

من در بلوار گلها زندگي مي كنم. 

А где находится Красная площадь? 

و ميدان سرخ كجا واقع است؟ 

В центре. 

در مركز. 

Скажите, пожалуйста, где находится институт Пушкина? 

لطف كنيد، بگوئيد، انستيتوي پوشكين كجا واقع است؟ 

Не знаю. 

نمي دانم. 

В центре? 

در مركز؟ 

Не знаю, может быть. 

نمي دانم، شايد. 

به تلفظ و معني لغات توجه كنيد، تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد: 

Где 

كجا 

Живете 

زندگي مي كنيد 

Жить 

زندگي 

На 

در،بر 

Улица 

خيابان 

Находиться 

واقع بودن 

Красная площадь 

ميدان سرخ 

Красный 

سرخ 

Площадь 

ميدان 

В центре 

در مركز 

Центр 

مركز 

Не знаю 

نمي دانم 

Знать 

دانستن 

может быть 

شايد 

به خاطر بسپاريد كه اسامي در حالت راجعيت يا به زبان روسي предложный падеж با حروف اضافه В, (در) НА (در، بر) براي تعيين مكان به كار مي روند. در چنين موردي اين اسامي در جواب سئوال где (كجا) به كار مي رود. به چند مثال توجه كنيد: 

Жить 

زندگي كردن 

Где? 

كجا؟ 

В Москве, на улице Цветной бульвар. 

در مسكو، در خيابان بلوار گلها. 

Работать 

كار كردن 

Где? 

كجا؟ 

В городе, на Арбате. 

در شهر، در آربات. 

Учиться 

تحصيل كردن 

Где? 

كجا؟ 

В университете. 

در دانشگاه. 

لازم به ذكر است كه بيشتر كلمات در حالت راجعيت يا предложный падеж پسوند Е مي گيرند. موارد استعمال حروف اضافه В, (در) НА (در، بر) را بايد به خاطر سپرد. براي نمونه: 

В большом красивом доме 

در خانه بزرگ زيبايي 

На втором этаже 

در طبقه دوم 

В небольшой, но уютной квартире 

در آپارتمان كوچك، اما راحتي 

به خاطر بسپاريد كه صفات و اعداد ترتيبي مذكر در حالت راجعيت يا предложный падеж پسوند ОМ و صفات مونث پسوند ОЙ مي گيرند. 

معني حرف ربط но، اما، ولي، لكن است و براي مقابله يك بيان با بيان ديگر استفاده مي شود: 

Текст большой, но легкий 

متن بزرگ، اما آسان است. 

به تلفظ چند اسم و صفت توجه كنيد: 

красивая роза 

يك گل زيبا 

красивый город 

يك شهر زيبا 

красивое кресло 

صندلي زيبا 

красивые розы 

رزهاي زيبا 

роза красивая 

گل رز زيباست. 

город красивый 

شهر زيباست. 

 

кресло красивое 

صندلي زيباست. 

розы красивые 

گلهاي رز زيبا هستند. 

 

милый брат 

يك برادر خوب. 

милый дядя 

يك دائي يا عموي خوب 

Ваня милый. 

وانيا خوب است. 

Отец милый 

پدر خوب است. 

 

Кенгуру милый 

كانگرو ناز است. 

 

милое письмо 

يك نامه خوب 

милая книга 

يك كتاب خوب 

милое пальто 

يك پالتوي خوب. 

و حالا به صرف فعل упасть افتادن در زمان گذشته همراه اسامي مذكر، مونث و خنثي توجه كنيد: 

Стул упал 

صندلي افتاد. 

Письмо упало 

نامه افتاد. 

Книга упала 

كتاب افتاد 

Дверь упала. 

در افتاد. 

Пальто упало. 

پالتو افتاد. 

و حالا يكبار ديگر اين جملات را تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد: 

Добрый вечер! 

… 

Привет! 

… 

 

Как дела? 

… 

 

Спасибо, хорошо! 

… 

 

А как вы живете? 

… 

 

Отлично. 

… 

 

Как дела у вашей жены? 

… 

 

Так себе. 

… 

 

Как ваши дети? 

… 

 

Спасибо, хорошо. 

… 

 

Что нового? 

… 

 

Ничего.

 

 

Добрый вечер! 

عصر بخير! 

Привет! 

سلام! 

Как дела? 

چطوريد؟ 

Спасибо, хорошо! 

مرسي، خوبم. 

А как вы живете? 

حال شما چطوره؟ 

Отлично. 

عاليه. 

Как дела у вашей жены? 

حال خانم شما چطوره؟ 

Так себе. 

ئي، بد نيست. 

Как ваши дети? 

بچه ها چطورند؟ 

Спасибо, хорошо. 

مرسي،خوبند. 

Что нового? 

چه خبرها؟ خبر جديد چي داري؟ 

Ничего. 

خبري نيست. هيچي. 

Я Роя. 

من رويا هستم. 

Давайте знакомиться. 

بيائيد آشنا شويم. 

Как вас зовут? 

اسم شما چيست؟ 

Меня зовут Валентин Петров. 

اسم من والنتين پطروف است. 

Познакомьтесь, это мои друзья. 

آشنا بشويد، اينها دوستان من هستند. 

Это моя жена. 

اين همسر من است. 

Это мой муж. 

اين شوهر من است. 

Это мои коллеги. 

اينها همكاران من هستند. 

Очень приятно. 

بسيار خوب. 

Рад знакомству. 

از آشنايي با شما خوشحالم. 

 

و حالا متني مورد توجه شما قرار داده مي شود. سعي كنيد معاني كلمات آشنا را تكرار كنيد: 

Где вы живете? 

در كجا زندگي مي كنيد؟ 

В Москве. 

در مسكو. 

А вы? 

و شما؟ 

Я в Тегеране. 

من در تهران. 

Где вы учитесь? 

كجا تحصيل مي كنيد و يا درس مي خوانيد؟ 

В институте. 

در انستيتو. 

А вы? 

و شما؟ 

Я тоже. 

من هم همچنين. 

Где вы работаете? 

كجا كار مي كنيد؟ 

В центре. 

در مركز، يا در مركز شهر. 

А вы? 

و شما؟ 

Я дома. 

در خانه. 

 

حالا سعي مي كنيم به كمك متني كه اكنون در ذيل مي آيد بطور مختصر اشياء داخل يك اتاق را به شما بياموزيم. 

 

Меня зовут Маша. 

اسم من ماشاست. 

Это моя комната. 

اين اتاق من است. 

Она небольшая, но очень уютная. 

اتاق كوچك، اما راحتي است. 

Слева книжный шкаф. 

قفسه كتاب طرف چپ. 

Он красивый. 

قفسه زيباست. 

Справа большой письменный стол. 

ميز تحرير بزرگ طرف راست. 

На столе: 

روي ميز: 

Бумаги 

كاغذها 

Тетради 

دفترها 

Карандаши 

مدادها 

Ручки 

خودكارها 

Книги 

كتابها 

В комнате: 

در اتاق: 

Телевизор 

تلويزيون 

Радио 

راديو 

Стул 

صندلي 

Окно 

پنجره 

Дверь 

در 

Лампа 

لامپ (چراغ) 

Тапки 

دمپايي 

бутылка воды 

شيشه آب 

Кровать 

تختخواب 

Маша дома. 

ماشا خانه است. 

Она занимается. 

او درس مي خواند. 

Она любит заниматься дома. 

او درس خواندن در خانه را دوست دارد. 

Ее подруга Лена тоже тут. 

دوست او، لنا هم اينجاست. 

Они занимаются вместе. 

آنها باهم درس مي خوانند. 

Маша читает трудный текст. 

ماشا متن سختي را مي خواند. 

Она пишет в тетради новые слова. 

او لغات جديد را در دفتر مي نويسد. 

Лена тоже читает текст. 

لنا هم متني را مي خواند. 

Она говорит: 

او مي گويد: 

Маша, у тебя есть словарь? 

ماشا، تو فرهنگ لغات داري؟ 

Есть. 

دارم. 

(Да, у меня есть словарь.) 

يا بله، من فرهنگ لغات دارم. (جواب كامل) 

Дай, пожалуйста. 

لطفاً بده. 

Я не очень хорошо знаю новые слова. 

من معني كلمات جديد را زياد خوب نمي دانم. 

Покупатель: У вас есть новый русский словарь? 

خريدار: شما فرهنگ لغات جديد روسي را داريد؟ 

Продавец: Есть. 

فروشنده: داريم. (هست) 

Покупатель: Дайте, пожалуйста. 

خريدار: لطفاً بدهيد. 

 

معاني لغات: 

Уютный 

راحت 

Небольшой 

نه چندان بزرگ 

Слева 

چپ، سمت چپ، طرف چپ 

Шкаф 

كمد، در متن اين درس قفسه كتاب 

Справа 

راست، سمت راست، طرف راست 

письменный стол 

ميز تحرير 

Заниматься 

درس خواندن 

Вместе 

با هم 

пишет в тетради 

در دفتر مي نويسد 

Писать 

نوشتن 

 

و حالا چند واژه و جمله پركاربرد ديگر. تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد: 

 

Повторите, пожалуйста 

لطفاً تكرار كنيد. 

Что вы сказали? 

شما چي گفتيد؟ 

Где, вы сказали? 

گفتيد كجا؟ 

Господин 

آقا 

Госпожа 

خانم 

Доктор 

دكتر 

Дамы и господа 

خانمها و آقايان 

Официант 

گارسن (مرد) 

Официантка 

گارسن (زن) 

Носильщик 

باربر 

Полицейский 

پليس 

Как вы доехали? 

سفرتان چطور بود؟ 

Я давно не видел вас. 

مدت زيادي است كه شما را نديدم. 

Вы были здесь раньше? 

شما قبلاً اينجا آمديد؟ 

Вы видели Красную площадь ? 

شما ميدان سرخ را ديديد؟ 

Как вы себя чувствуете ? 

حالتون چطوره؟ 

Хорошо, спасибо. 

خوبم، مرسي. 

Я из Ирана. 

من از ايران هستم. 

Мы из России. 

ما از روسيه هستيم. 

Я приехал… 

من آمدم… 

… по делам 

براي انجام كاري 

… как турист. 

به عنوان توريست. 

Мы приехали… 

ما آمديم… 

… по делам. 

براي انجام كاري. 

… как туристы. 

به عنوان توريست. 

Я говорю по-русски плохо. 

من روسي بد حرف مي زنم. 

Вы говорите по-английски? 

شما انگليسي صحبت مي كنيد؟ 

Как это называется по-русски? 

نام اين به روسي چيست؟ 

 

و حالا به نكته خاصي در مورد پسوند اسامي در حالت جمع توجه فرمائيد: 

اسامي مذكر و مونث مختوم به حرف بيصداي سخت به ы ختم مي شود. براي نمونه: 

Институт-институты 

Карта- карты 

اسامي مذكر و مونث مختوم به حرف بيصداي نرم و مختوم به حروف Х,К,Г در جمع به حرف Иختم مي شوند. به نكته مهمي كه بايد به آن توجه كنيد طرز تلفظ اين اسامي است كه جاي تكيه روي حرف در كلمه تغيير مي كند و با تكرار مداوم و تمرين حتي از لحن گفتار مي توانيد تشخيص بدهيد كه صحبت از يك اسم ، يك شيء و يا چند اسم و چند شيء مي شود. براي نمونه: 

Словарь-словари 

Тетрадь-тетради 

Врач-врачи 

Дорога-дороги 

Урок-уроки 

و اما چند نمونه ديگر كه بايد به خاطر سپرده شوند. براي اسامي مذكر مختوم به Й علامت جمع И است. براي نمونه: 

Мавзолей-мавзолеи 

مقبره-مقبره ها 

اسامي مونث مختوم به Я نيز И مي گيرند. براي نمونه: 

Семья-семьи 

خانواده- خانواده ها 

اسامي خنثي مختوم به О در جمع به حرف А مبدل مي شود. براي نمونه: 

Слово-слова 

لغت-لغتها 

اين قانون در مورد بعضي از اسامي مذكر نيز صدق مي كند مانند: 

Дом-дома 

خانه-خانه ها 

 

و حالا لغات و واژه ها و جملات اين درس. تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد: 

 

 

Меня зовут Маша. 

… 

Это моя комната. 

… 

Она небольшая, но очень уютная. 

… 

Слева книжный шкаф. 

… 

Он красивый. 

… 

Справа большой письменный стол. 

… 

На столе: 

… 

Бумаги 

… 

Тетради 

… 

Карандаши 

… 

Ручки 

… 

Книги 

… 

В комнате: 

… 

Телевизор 

… 

Радио 

… 

Стул 

… 

Окно 

… 

Дверь 

… 

Лампа 

… 

Тапки 

… 

бутылка воды 

… 

Кровать 

 

اموزش زبان روسی

 

 هم چنین برای تعیین سطح و  خبراز کلاس های کاربردی (مکالمه و گرامرزبان روسی می توانید با مشاورین ما در آموزشگاه زبان گات تماس(برای دیدن اطلاعات تماس کلیک کنید.) بگیرید.