آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

غیبت ها

در صورت غیبت بیش از 3 جلسه پیاپی یا 4 جلسه نامتوالی درکلاس هازبان آموز failed شده به دلیل غیبت،موظف به حضور در یک ترم پایین تر و یا حضور در جلسات خصوصی به تعداد نیمی از جلسات غیبت شده می باشد.به ازاء هر جلسه غیبت 1 نمره و هر جلسه تاخیر نیم نمره از نمره پایان ترم کسر خواهد شد.