به سایت آموزشگاه زبان گات خوش آمدید.

غیبت ها, عدم غیبت بیش از 3 جلسه پیاپی یا 4 جلسه نا متوالی  زبان آموز failed شده به دلیل غیبت موظف به حضور در یک ترم پایین تر و یا حضور در جلسات خصوصی به تعداد نیمی از جلسات غیبت شده می باشد.  به ازاء هر جلسه غیبت 1 نمره و هر جلسه تاخیر نیم نمره از نمره پایان ترم کسر خواهد شد., غیبت ها |

غیبت ها

عدم غیبت بیش از 3 جلسه پیاپی یا 4 جلسه نا متوالی زبان آموز failed شده به دلیل غیبت موظف به حضور در یک ترم پایین تر و یا حضور در جلسات خصوصی به تعداد نیمی از جلسات غیبت شده می باشد. به ازاء هر جلسه غیبت 1 نمره و هر جلسه تاخیر نیم نمره از نمره پایان ترم کسر خواهد شد.