آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

Levels

B4 تا B1

پس از گذراندن این ترم زبان آموزان با لغات جدید آشنا میشوند و میتوانند با کنار هم گذاشتن این کلمات جملات کوتاهی بسازند

و میتوانند خود و یا اطرافیان را معرفی کنند.

E5 تا E1

در این ترم زبان آموزان میتوانند از محیط اطراف و موقعیت خود صحبت کنند و خصوصیات خود را به دیگران بفهماند.

PI5تا PI1

در این ترم زبان آموزان میتوانند موقعیت شغلی و کاری خود را مطرح کنند و با کنار هم قرار دادن کلمات جملاتطولانی تری بسازند.

I5 تاI1

در این مرحله زبان آموزان کاملا مکالمات انگلیسی را متوجه میشوند و میتوانند حتی متنی را به انگلیسی برگردانند.

UI5تا UI1

در این مرحله زبان آموزان میتوانند مکاتبات تخصصی داشته و فیلم یا موزیک انگلیسی را متوجه شوند.

AD4 تا AD1

در این مرحله زبان آموزان کاملا در یک کشور انگلیسی زبان قادرند به مکالمه انگلیسی پرداخته و با افراد انگلیسی زبان وارد بحث شود.