به سایت آموزشگاه زبان گات خوش آمدید.

قرارداد کلاس خصوصی

«قرارداد کلاسهای خصوصی»

شماره: ________

این قرارداد طبق ماده 10 قانون مدنی ما بین موسسه زبان گات از یک طرف به عنوان مجری و آقا/خانم ______________ فرزند _______ به شماره شناسنامه ____________ از طرف دیگر به عنوان زبان آموز با شرایط زیر منعقد شد.

موضوع: برگزاری کلاسهای آموزشی از جانب مجری با اعزام استاد/ در محل موسسه برای مدت ----- جلسه ------- دقیقه ای در سطح --------------

نشانی زبان آموز: ____________________________________________________________

مبلغ قرارداد: هزینه هر جلسه ---------------- ريال بوده و مبلغ کل شهریه ------------------ ريال می باشد.

شرایط فسخ قرارداد:

- شهریه دریافتی تا 24 ساعت بعد از ثبت نام با کسر 15 % از مبلغ کل شهریه قابل استرداد می باشد و پس از آن شهریه به هیچ عنوان مسترد نمی شود حتی اگر زبان آموز در کلاس حاضر نشود.

(در صورت شروع کلاس، شهریه به هیچ عنوان مسترد نمی گردد حتی اگر کمتر از 24 ساعت اززمان ثبت نام گذشته باشد.)

 

توجه:

تعهدات زبان آموز:

  1. کنسل کردن کلاس از جانب زبان آموز یک جلسه درس محسوب می شود و شهریه جلسه مذکور حساب می گردد.
  2. تغییر ساعت، روز، محل کلاس و زبان آموزشی امکان پذیر نمی باشد.
  3. امضا کردن فرم Attendance register در هر جلسه توسط زبان آموز
  4. چنانچه زبان آموزان بیش از یک نفر باشند، در صورت غیبت یکی از افراد (یا بیش از یک نفر) کلاس کنسل نخواهد شد.

 

تعهدات موسسه:

موارد ستاره دار برای کلاسهای تضمینی می باشد.

  1. انتخاب ااستاد مناسب و با تجربه و انتخاب موارد آموزشی مناسب با سطح زبان آموزان
  2. * برگزاری جلسه اول به صورت رایگان
  3. عدم تعطیلی کلاسها در روزها و ساعات توافق شده (کنسل کردن کلاس فقط با اطلاع قبلی میسر می باشد.)
  4. برگزاری مرتب و منظم دوره طبق تعداد جلسات ثبت نام شده
  5. * مشاوره و ارزیابی رایگان به طور مداوم در طول دوره
  6. * استرداد 40% از شهریه در صورت به دست نیاوردن نتیجه مورد نظر که در شرایط اختصاصی ذکر می گردد.

مقررات:

1)     رعایت شیونات اسلامی و آیین نامه انضباطی موسسه و داشتن پوشش مناسب برای محیط فرهنگی (پوشش مقنعه برای خانم ها الزامی می باشد.)

2)     عدم استعمال دخانیات در محیط موسسه

3)     حضور به موقع و بدون تاخیر در کلاسها و عدم ایجاد بی نظمی در موسسه

4)     زبان آموز تحت هیچ شرایطی حق استفاده از recorder یا دوربین فیلمبرداری از کلاس آموزشی را ندارد در صورت تخلف علاوه بر ضبط دستگاه مزبور از ادامه دوره معذول شده و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

5)     موسسه هیچگونه مسیولیت و تعهدی در قبال مفقود شدن، سرقت اشیا ، موبایل، تبلت و سایر وسایل داخل کیف زبان آموز را ندارد و وی شخصا موظف به نگهداری و مراقبت از وسایل شخصی خود می باشد.

شرایط اختصاصی:                                                                            

این قسمت توسط آموزشگاه تکمیل می گردد:

 

تاریخ ثبت نام:                  تاریخ روع ترم:                ساعت کلاس:

موارد بالا به تایید زبان آموز رسیده و مسیولیت تغییر آن توسط زبان آموز به عهده خود اوست.

اینجانب ...................................... با قبول تمام شرایط و مقررات فوق اقدام به ثبت نام نمودم.

 

نام و امضای نماینده موسسه :                                          نام و امضای زبان آموز: