آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

شروع کلاس های هفته ی چهارم مهر, استارت, شروع کلاس های هفته ی چهارم مهر |

پنج شنبه 19 مهر 1397

شروع کلاس های هفته ی چهارم مهر

استارت

شروع کلاس های شعبه کاشانی

انگلیسی  TI1    شنبه - دوشنبه   16:30-18   تاریخ شروع کلاس   97/07/21

انگلیسی   PI1   شنبه - دوشنبه   18-19:30    تاریخ شروع کلاس  97/07/21

آلمانی(نوجوانان)  GA1-1   شنبه - دوشنبه   16:30-18   تاریخ شروع کلاس   97/07/21

ترکی استانبولی    A1-1  یکشنبه - سه شنبه  19:30-21   تاریخ شروع کلاس   97/07/22

آلمانی   VIP GA1-2   روزهای زوج   18-21    تاریخ شروع کلاس  97/07/21

ترکی استانبولی  VIP A1-1   روزهای فرد  15-18   تاریخ شروع کلاس  97/07/22

 

شروع کلاس های شعبه جنت آباد

انگلیسی  Family&friend 2A  شنبه - دوشنبه  16:30-18   تاریخ شروع کلاس   97/07/21

انگلیسی   E5   یکشنبه - سه شنبه   19:30-21   تاریخ شروع کلاس  97/07/24

انگلیسی   TUI5   یکشنبه - سه شنبه   16:30-18   تاریخ شروع کلاس  97/07/22

 

شروع کلاس های شعبه پونک

انگلیسی  Family&friend 2A  شنبه - دوشنبه  16:30-18   تاریخ شروع کلاس 97/07/21

انگلیسی  TB3  شنبه - دوشنبه   18-19:30   تاریخ شروع کلاس   97/07/21

هلندی   A1-1  شنبه - دوشنبه   19:30-21   تاریخ شروع کلاس   97/07/21

آلمانی VIPA1-1  شنبه - دوشنبه   18-21   تاریخ شروع کلاس  97/07/21

آلمانی  A1-1  یکشنبه - سه شنبه   18-19:30   تاریخ شروع کلاس   97/07/22

انگلیسی   CHB4   پنجشنبه ها   14-17   تاریخ شروع کلاس   97/07/26 

 

شروع کلاس های شعبه جردن

سوئدی   A1-1   شنبه - دوشنبه   16:30--18   تاریخ شروع کلاس   97/07/23

انگلیسی   TE3   شنبه - دوشنبه 18:30-20   تاریخ شروع کلاس  97/07/23

انگلیسی  Family&friend 3A   یکشنبه - سه شنبه   16:30-18   تاریخ شروع کلاس   97/07/24

آلمانی  GA1-2   یکشنبه - سه شنبه   18-19:30   تاریخ شروع کلاس   97/07/24

اسپانیایی   A1-3   پنجشنبه ها   16:3019:30   تاریخ شروع کلاس   97/07/26

آلمانی   A1-1   جمعه ها  9-12   تاریخ شروع کلاس  97/07/27