آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

استارت هفته اول شهریور, استارت, استارت هفته اول شهریور |

پنج شنبه 1 شهریور 1397

استارت هفته اول شهریور

استارت

شروع کلاس های شعبه 1

 آلمانی  VIPA1-1  روزهای زوج  21-18   تاریخ شروع ترم  97/06/03

 انگلیسی F&F3A  یکشنبه - سه شنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/06/04

 

شروع کلاس های شعبه 2

انگلیسی TE2  شنبه - دوشنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/06/05

انگلیسی TE4  یکشنبه - سه شنبه  21-19:30  تاریخ شروع ترم  97/06/04 

انگلیسی  B3  یکشنبه - سه شنبه 16:30-15  تاریخ شروع ترم  97/06/04

 

شروع کلاس های شعبه 3

انگلیسی  PI2  پنجشنبه ها  17-14  تاریخ شروع ترم  97/06/06 

انگلیسی  E3  یکشنبه - سه شنبه  21 - 19:30  تاریخ شروع ترم  97/06/06

 

شروع کلاس های شعبه 4

ترکی استانبولی A1-1  یکشنبه - سه شنبه  15-13:30  تاریخ شروع ترم  97/06/04