آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

استارت هفته چهارم مرداد, استارت شعب, استارت هفته چهارم مرداد |

شنبه 20 مرداد 1397

استارت هفته چهارم مرداد

استارت شعب

شروع کلاس های شعبه 1

 انگلیسی E3  شنبه- دوشنبه  19:30-18  تاریخ شروع ترم  97/05/20

 انگلیسی  B4  شنبه-دوشنبه  19:30-18  تاریخ شروع ترم  97/05/20

انگلیسی E5  شنبه-دوشنبه  19:30-18  تاریخ شروع ترم  97/05/20

انگلیسی  TI4  یکشنبه-سه شنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/05/20

انگلیسی TE3  چهارشنبه  19-16  تاریخ شروع ترم   97/05/24

انگلیسی B2  یکشنبه-سه شنبه  17-14  تاریخ شروع ترم  97/05/25

 

 

 

شروع کلاس های شعبه 2

انگلیسی  E5   یکشنبه-سه شنبه  19:30-18  تاریخ شروع ترم  97/05/21

انگلیسی  TUI4  یکشنبه-سه شنبه  18-16:30  تاریخ شروع ترم  97/05/23

ترکی استانبولی  A1-2  یکشنبه-سه شنبه  19:30-18  تاریخ شروع ترم 97/05/21

انگلیسی Family&Frend 4A  پنجشنبه ها  13-10 تاریخ شروع ترم  97/05/25

سوئدی  A1-1 جمعه ها  9-12  تاریخ شروع ترم 97/05/26 

 

شروع کلاس های شعبه 3

انگلیسی  B1   شنبه-دوشنبه   15:30-14  تاریخ شروع ترم  97/05/20

انگلیسی Family&frend 2A  شنبه-دوشنبه  17:30-16   تاریخ شروع ترم  97/05/20

انگلیسی  TPI3  یکشنبه-سه شنبه  17-18:30 تاریخ شروع ترم  97/05/21

آلمانی  VIP A1-1 روزهای زوج  تاریخ شروع ترم  97/05/22

 

شروع کلاس های شعبه 4

 انگلیسی  Family&frend 1A  یکشنبه-سه شنبه  18:30-17  تاریخ شروع ترم  97/05/23

آلمانی  A1-1  یکشنبه-سه شنبه  19:30-18  تاریخ شروع ترم  97/05/23

آلمانی (نوجوان)  A1-1  یکشنبه-سه شنبه  18-16:30 تاریخ شروع ترم  97/05/21

ترکی استانبولی A1-2  پنجشنبه ها  16:30-13:30   تاریخ شروع ترم  97/05/25

هلندی  A1-1  جمعه ها  12-15  تاریخ شروع ترم  97/05/26