آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی آموزشگاه های زبان, برگزاری جلسه مدیران در شعبه مرکزی آموزشگاه زبان گات, سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی آموزشگاه های زبان |

یکشنبه 10 شهریور 1398

سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی آموزشگاه های زبان

برگزاری جلسه مدیران در شعبه مرکزی آموزشگاه زبان گات

سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی آموزشگاه های زبان در ساعت  14 روز سه شنبه مورخ 5/6/1398 در دفتر مرکزی آموزشگاه زبان های خارجی گات برگزار گردید. در این جلسه موضوعات مهمی چون بررسی هماهنگی بیشتر آموزشگاه های زبان در خصوص مرتفع کردن موانع کسب و کار در فضای موجود و افزایش کیفیت آموزش و همین طور برگزاری همایش بزرگ آموزشگاه های زبان به بحث گرفته شد.