آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

آموزش زبان اسپانیایی

آموزش زبان اسپانیایی در بهترین آموزشگاه زبان تهران

 آموزش زبان اسپانیایی در بهترین آموزشگاه زبان تهران 


 

حرف نزن
فقط عمل کن
هیچی نگو
فقط نشان بده
قول نده
فقط انجامش بده 


 ✅Reír con risa de conejo.✅خنده زورکی کردن.

para ganar en la vida hay que aprender a reír con risa de conejo.

برای برنده شدن در زندگی باید زورکی خندیدن را یاد گرفت.


 🔵این موضوع به من مربوط نیست.

¿por qué estás diciendo a mí?,no me va nada en eso.

برای چه این را داری به من می گویی؟این موضوع به من مربوط نیست. 


🔶no guiarse por las apariencias.
🔶از روی ظاهر قضاوت نکردن.
🇪🇸Definitivamente parece de confianza, pero no te guíes por las apariencias.
🇮🇷او قطعا قابل اعتماد به نظر میرسه،اما از روی ظاهر قضاوت نکن.


todo parece imposible hasta que se hace
همه چیز تا زمانی که عملی نشده است غیرممکن به نظر می‌رسد.
It always seems impossible until it's done

todo/همه چیز
parece ...parecer ...seem
impossible ...imposible ... غیرممکن
hacer ...hace /do /عمل کردن .انجام دادن
Sólo Dios puede juzgarme entiende Sólo Dios
فقط خدا میتونه درباره من قضاوت کنه ...میفهمی فقط خدا
only God can judge me,
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Sólo🌹 only 🌹 تنها/فقط
entiende🌹 understand🌹 میفهمی
puede 🌹 can 🌹توانستن
juzgar 🌹 judge 🌹 قضاوت
Dios 🌹 God 🌹 خدا

تلفظ در زبان اسپانیایی خیلی ساده و آسان می باشد به طوریکه کلمات را همان

گونه که مشاهده می کنید تلفظ می شود.

مثال : Agua = آب , تلفظ : آ گو آ

Chocolate = شکلات , تلفظ : چُکُلاتِ

luz = نور , تلفظ : لوث

Naranja = نارنگی , تلفظ : نارانخا

mañana = صبح , تلفظ : مانیانا

niño = بچه , تلفظ : نینیوُ

برای تلفظ کلمه ñ باید گفت که این کلمه یکی از مهمترین کلمات در این زبان به 

شمار می آید که در قسمتهای مختلف تلفظ متفاوتی دارد .

در مثال زیر کلمه ñ بصورت نیا تلفظ می شود(موقعی که حرف a بعد از آن باشد):

 مثال: 

uña:(ناخن) اونیا 

Migraña :(میگرن) میگرانیا 

Montaña :(کوه) مُنتانیا 

Bañador :(مایو) بانیادور

Pintauñas :(لاک ناخن) پینتائونیاس 

españa :(اسپانیا) اسپانیا 

-------------------------------------------------------------

 در مثال های بعدی ñ بصورت نیو تلفظ می شود.

(در زمانی که حرف O بعد از آن باشد) به مثال توجه کنید:

 مثال: 

baño :(حمام) بانیو 

Año :(سال) آنیو 

Otoño :(فصل پاییز) اُتُنیو 

Español :(اسپانیایی) اسپانیول 

توجه داشته باشید که این کلمه حالت اُ تلفظ می شود 

بعنوان مثال اگر بخوام کلمه اسپانیول رو باز تر کنم اینطوری تلفظ میشه:اِسپانی اُل 

-------------------------------------------------------------

 یک حرف دیگر مازاد بر حروف الفبای این زبان وجود دارد که RR است به این ترتیب

که این نوع R باید بصورت تشدید دار تلفظ شود.

بعنوان مثال : carretera(جاده) -correo(پست)و.....

------------------------------------------------------------

برای 2 حروف Q , G دو استثنا وجود دارد برای تلفظ که در پائین ذکر می کنم.

معمولا بعد از کلمه Q حرف U قرار می گیرد ولی این U  تلفظ نمیشود این کلمه 

در بیشتر مواقع همراه Q می آید. به مثال های زیر دقت کنید:

Querer : به معنی خواستن که تلفظ آن کِرِر می باشد.

Quince : به معنی عدد 15 می باشد (کینثه) 

Quedar : به معنی ماندن می باشد (کِدار).

Quinientos : به معنی عدد 500 است (کینی اِنتوس).

و....

-------------------------------------------------------------

 و حالا برای حرف G :

اگر بعد از این حرف ، U قرار بگیرد حرف U خوانده نمی شود و حرف بعد از آن را به

حرف G می چسبانیم. به مثال زیر دقت نمائید:

alguien : به معنی کسی و تلفظ آن : آلگیین

البته این در زمانی کاربرد دارد که حرف بعد از U ، حروف i,e باشد 

-------------------------------------------------------------

 در زبان اسپانیایی حرف دیگری نیز وجود دارد که به شکل زیر است :

ü که با همراهی با کلمه ی  G می آید و باعث می شود که از قوانین بالا تبعیت

نکند و همراه با حرف G خوانده شود. به مثال زیر توجه نمائید: 

pinino : پنگوئن که به تلفظ آن : پینگواینو است. 

biline : دو زبانه (بیلینگوئه) 

linista : زبان شناس (لینگوئیستا).

البته این نوع کلمات خیلی کم هستند و حرف ü زیاد کاربرد ندارد.

-------------------------------------------------------------

  تلفظ حروف الفبا : 

D : د

CH : چ

C : ث

B : ب

A : آ

I : ای

H : آچه

G : خ

F : اف

E : اٍ

N : ان

M : ام

L : ال

K : کا

J : ختا

R : ار

Q : کو

P : پ

O :اُ

ñ : انیه

W : دوبله ب

V : اوبه

U : او

T : ت

S : اس

 

 

Z : ثتا

Y : ایگریگا

X : اکیس

 

اموزش اسپانیایی در اموزشگاه گات 

 

 

صفات ملکی همراه با اسم می آید تا مالکیت آن را توصیف کند

.

 

 

2 نوع صفت ملکی داریم :

1 - مفرد

2 - جمع

ضمیر ملکی مفرد چگونه است ؟ به مثال های زیر توجه فرمائید :

Mi : مال من          , Tu : مال تو          , Su : مال او       , Nuestro/a : مال ما

Vuestro/a : مال شما(جمع محترمانه)          , Su : مال آنها


مثال : Mi libro : کتاب من

Tu libro : کتاب تو

Su libro : کتاب او

Nuestro/a libro : کتاب ما

Vuestro/a libro : کتاب شما

Su libro : کتاب آنها

----------------------------------------------------------------------------------------

ضمیر ملکی جمع چگونه است ؟ به مثال های زیر توجه فرمائید :

mis : مال من          , Tus : مال تو          , Sus : مال او/شما

Nuestros/as : مال ما          , Vuestros/as : مال شما            Sus : مال آنها


مثال : Mis libros : کتابهای من

Tus libros : کتابهای تو

Sus libros : کتابهای او

Nuestros/as libros : کتابهای ما

Vuestros/as libros : کتابهای شما

Sus libros : کتابهای آنها

 

----------------------------------------------------------------------------------------

نوع دیگری از صفات ملکی وجود دارند که به آنها اشاره می کنیم :

Mío (مال من) Míos (مال من_جمع)  Mía (مال من_مونث)  Mías (مال من_مونث)

مثال:

amor mío : عشق من

amigo mío : دوست من

libro mío : کتاب من

amigos míos : دوستان من

amigas mías : دوستان من

---------------------------------------------------------------

tuyo (مال تو) tuyos (مال تو_جمع)  tuya (مال تو_مونث)  tuyas (مال تو_مونث)

مثال:

amor tuyo : عشق تو

amigo tuyo : دوست تو

mesa tuya : میز تو

amigos tuyos : دوستان تو

amigas tuyas : دوستان تو

---------------------------------------------------------------

suyo (مال او) suyos (مال او_جمع)  suya (مال او_مونث)  suyas (مال او_مونث)

مثال:

amor suyo : عشق او

amigo suyo : دوست او

mesa suya : میز او

amigos suyos : دوستان او

amigas suyas : دوستان او

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mi casa es más pequeña que la suya : خانه من از مال او کوچکتر است.

José y Carlos son amigos míos : خوسه و کارلوس دوستان من هستند.

Carmen es una amiga mía : کارمن دوست من است.

Carmen y María son amigas nuestras : کارمن و ماریا دوستان ما هستند.

-------------------------------------------------------------------------------------------

بعضی از کلمات نیز هستند که مالکیت را برای اشخاص می رساند

مانند : پسر او - ماشین شما - خانه آنها

که از افعال زیر استفاده می شود:

(de ella - de usted - de ellas)

مثال:

فرزند پسر شما : el hijo de usted

پسر او : el hijo de ella

خانه آنها : la casa de ellos

 

اموزشزباناسپانیاییدربهتریناموزشگاهتهران

 

 در اين پست نحوه پرسيدن ساعت و خواندن ساعت را با هم مرور مي کنيم :

 

براي پرسيدن ساعت از يک شخصي چنين عمل مي کنيم :

 

Qué Hora Es : ساعت چند است ؟   ,    تلفظ : کهِ  اُرا  اِس

 

براي گفتن ساعت جملات ديگري هم مي توان به کار برد :

 

مثلا : (tienes hora, (por favor

(tiene hora, (por favor

(me das la hora, (por favor

 

ولي همان جمله اول رايج تر مي باشد (Qué Hora Es ).

 

 

نحوه خواندن ساعت :

براي خواندن ساعت از 2 حرف "son"  و "es" استفاده مي شود .

حرف "es" فقط براي گفتن عدد 1 بکار مي رود .

بعد از "son" حرف تعريف "las"  و بعد از "es" حرف تعريف "la" مي آيد.

با حرف تعريف "las"  و "el" در پست مذکر و مونث ها آشنا مي شويد.

 

مثال : ساعت يک است = es la una

 

ساعت دو است = son las dos

--------------------------------------------------------------------

 

گفتن ساعت و دقيقه هيچوقت در گفتن ساعت استفاده نميشود !

مثلا جمله روبرو اشتباه است : son las tres y cinco menutos

طرز صحيح جمله به صورت زير است : son las tres y cinco

به معني : ساعت 03:05 دقيقه است.

 

چند مثال :

 

ساعت پنج و ده دقيقه است : son las cinco y diez

 

ساعت ده و بيست و يک دقيقه است : son las diez y veintiuno

 

ساعت هفت و ربع است : son las siete y cuarto

 

ساعت هفت و نيم است : son las siete y media

کلمه cuarto به معناي ربع ساعت و media به معناي نيم است.

ساعت دوازده و ربع است : son las doce y cuarto

ساعت دوازده و نيم است : son las doce y media

-------------------------------------------------------------------

حالا اگر دقيقه از نيم گذشته باشد مثلا ساعت دو و سي و پنج دقيقه باشد

در اين حالت از حالت زير استفاده مي کنيم :

 

ساعت دو و سي و پنج دقيقه است : son las tres menos treinta y cinco

 

به معني : 35 دقيقه مانده به ساعت 3

 

چند مثال :

 

ساعت يک ربع به يک است : es la una menos cuarto

 

ساعت ده دقيقه به ده است : son las diez menos diez

 

ساعت بيست دقيقه به هشت است : son las ocho menos veinte

ساعت بيست و پنج دقيقه به نه است :son las nueve menos veinticinco

ساعت يک ربع به يازده است : son las once menos cuarto

 

ساعت ده دقيقه به سه است :son las tres menos diez 

 

ساعت پنج دقيقه به پنج است : son las cinco menos cinco

-------------------------------------------------------------------

در این پست به یکی از مهمترین جنبه های زبان اسپانیایی یعنی مذکر بودن و یا

مونث بودن یک کلمه را بررسی میکنیم :

بسياري از كلمات مذكر به "O" و بسياري از كلمات مؤنث به "A" ختم مي شوند.

مثال :

libro : کتاب

chico (پسر) ــ chica (دختر)

médico (پزشك مرد) ــ médica (پزشك زن)

cocinero (آشپز مرد) ــ cocinera (آشپز زن)

کلمات مفرد مذکر از کلمه ی تعریف "el" استفاده می کند و برای جمع مفرد از "los"

مثال : El libro : کتاب (مفرد مذکر)

el gato : گربه نر (مفرد مذکر)

el rojo : رنگ قرمز (مفرد مذکر)

los perros : سگ ها (جمع مذکر)

los coches : ماشین ها (جمع مذکر)

و .........

کلمات مفرد مونث از کلمه ی تعریف "la" استفاده می کند و برای جمع مفرد از "las"

مثال : la hermana : خواهر (مفرد مونث)

la ventana : پنجره (مفرد مونث)

la bicicleta : دوچرخه (مفرد مونث)

las ciudades : شهر ها (جمع مونث)

las pelotas : توپ ها (جمع مونث)

و .........

 

اسم هايي كه به or ختم مي شوند مذكر هستند.و اگر حالت مؤنث هم داشته 

باشند،حرف a به آخر اضافه مي شود.

مثال:

(رنگ)color    (ارزش) valor    (مزه)sabor    (عشق)amor

 

اسم هايي كه به tad ختم مي شوند مؤنث هستند.

مثال:

libertad (آزادي)     dificultad (سختي)     facultad (دانشكده)

 

اسم هايي كه به tud ختم مي شوند مؤنث هستند.

مثال:

longitud (طول) __ actitud (عمل،اقدام)

 

اسم هايي كه به dad ختم مي شوند مؤنث هستند.

مثال:

calidad (كيفيت)     cantidad (كيفيت)     ciudad (شهر)     bondad (خوبي)

 

اسم هايي كه به ción و sión ختم مي شوند مؤنث هستند.

مثال:

canción (ترانه)     fijación (وابستگي)     colección (كلكسيون)     fisión

(شكاف)     visión (ديد)     erosión (فرسايش)

 

كلماتي كه به ista و ante ختم مي شوند،هم براي مؤنث و هم براي مذكر

به كار مي روند.


مثال:

artista (هنرمند)     tenista ( بازيگر تنيس)     dentista (دندانپزشك)    

estudiante (دانش آموز)     calmante (آرام بخش)     amante (عاشق)

 

افعال اسپانیایی را از نظر صرف فعل به سه دسته تقسیم می کنند :

1 - افعالی که مصدر آنها به AR ختم می شود

2 - افعالی که مصدر آنها به ER ختم می شود

3 - افعالی که مصدر آنها به IR ختم می شود

( منظور از مصدر ، آخر کلمه می باشد : Hablar )

----------------------------------------------------------------------------

1 - افعالی که مصدر آنها به AR ختم می شود

صرف فعل Hablar (صحبت کردن) در زمان حالساده :

برای این کار مصدر ar فعل را حذف کرده و به ترتیب کلمات زیر را جایگزین میکنیم:

(O , AS , A , AMOS , ÁIS , AN ) به شکل زیر :

 

Yo Hablo : من صحبت می کنم

Tú Hablas : تو صحبت می کنی

El / Ella / Usted Habla : او/او/شما صحبت می کند

Nosotros Hablamos : ما صحبت می کنیم

Vosotros Habláis : شما صحبت می کنید (جمع)

Ellos / Ellas Hablan : آنها صحبت می کنند

----------------------------------------------------------------------------

صرف فعل Olvidar (فراموش کردن) در زمان حال :

طبق گفته های بالا عمل می کنیم :

 

Yo Olvido : من فراموش می کنم

Tú Olvidas : تو فراموش می کنی

El / Ella / Usted Olvida : او/او/شما فراموش می کنید

Nosotros Olvidamos : ما فراموش می کنیم

Vosotros Olvidáis : شما فراموش می کنید

Ellos / Ellas Olvidan : آنها فراموش می کنند

------------------------------------------------------------------------------------------

2 - افعالی که مصدر آنها به ER ختم می شود

صرف فعل Comer (خوردن) در زمان حال ساده :

برای این کار مصدر er را حذف می کنیم و کلمات زیر را جایگزین می کنیم :

(O , ES , E , EMOS , ÉIS , EN)به صورت زیر :

 

Yo Como : من می خورم

Tú Comes : تو می خوری

El / Ella / Usted Come : شما می خورید

Nosotros Comemos : ما می خوریم

Vosotros Coméis : شما می خورید

Ellos / Ellas Comen : آنها می خورند

----------------------------------------------------------------------------

صرف فعل esconder (پنهان شدن) در زمان حال ساده :

طبق گفته های بالا عمل می کنیم :

 

Yo Escondo : من پنهان می شوم

Tú Escondes : تو پنهان می شوی

El / Ella / Usted Esconde : شما پنهان می شوید

Nosotros escondemos : ما پنهان می شویم

Vosotros escondéis : شما پنهان می شوید

Ellos / Ellas Esconocen : آنها پنهان می شوند

------------------------------------------------------------------------------------------

3 - افعالی که مصدر آنها به IR ختم می شود

صرف فعل Escribir (نوشتن) در زمان حال ساده :

برای این کار مصدر ir را حذف می کنیم و کلمات زیر را جایگزین می کنیم :

(O , ES , E , IMOS , ÍS , EN)به صورت زیر :

 

Yo Escribo : من می نویسم

Tú Escribes : تو می نویسی

El / Ella / Usted Escribe : شما می نویسید

Nosotros Escribímos :ما می نویسیم

Vosotros Escribís : شما می نویسید

Ellos / Ellas Esciben : آنها می نویسیند

----------------------------------------------------------------------------

صرف فعلVivir  (زندگی کردن) در زمان حال ساده :

طبق گفته های بالا عمل می کنیم :

 

Yo Vivo : من زندگی می کنم

Tú Vives : تو زندگی می کنی

El / Ella / Usted Vive : شما زندگی می کنید

Nosotros Vevimos : ما زندگی می کنیم

Vosotros Vevís : شما زندگی می کنید

Ellos / Ellas Viven : آنها زندگی می کنند

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لغات :

Yo : من          Tú : تو          El : او(مذکر)          Ella : او(مونث)          Nosotros : ما(مذکر)

Nosotras : ما(مونث)          Vosotros : شما(مذکر)          Vosotras : شما(مونث)

Ellos : آنها(مذکر)          Ellas ; آنها(مونث)

 

اموزش زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من

yo

منوتو

yo y tú

هردویما

nosotros / nosotras dos

 

 

 

 

او (مرد)

él

آنمردوآنزن

él y ella

هردویآنها

ellos / ellas dos

 

 

 

 

 آنمرد

el hombre

 آنزن

la mujer

آنبچه

el niño

 

 

 

 

یکخانواده

una familia

خانوادهمن

mi familia

خانوادهمناینجاست.

Mi familia está aquí.

 

 

 

 

مناینجاهستم.

Yo estoy aquí.

تواینجاهستی.

Tú estás aquí.

آنمرداینجاستوآنزناینجاست.

Él está aquí y ella está aquí.

 

 

 

 

مااینجاهستیم.

Nosotros /-as estamos aquí.

شمااینجاهستید.

Vosotros /-as estáis aquí.

همهآنهااینجاهستند.

Todos /-as ellos /-as están aquí.

 

 

 

 

پدربزرگ

el abuelo

مادربزرگ

la abuela

او (پدربزرگ) واو (مادربزرگ)

él y ella

 

 

 

 

پدر

el padre

مادر

la madre

او (پدر) واو (مادر)

él y ella

 

 

 

 

پسر

el hijo

دختر

la hija

او (پسر) واو (دختر)

él y ella

 

 

 

 

برادر

el hermano

خواهر

la hermana

او (برادر) واو (خواهر)

él y ella

 

 

 

 

عمو, دایی

el tío

عمه, خاله

la tía

او (عمو،دایی) واو (خاله،عمه)

él y ella

 

 

 

 

مایکخانوادههستیم.

Nosotros somos una familia.

خانوادهکوچکنیست.

La familia no es pequeña.

خانوادهبزرگاست.

La familia es grande.

 

 

 

 

سلام

¡Hola!

روزبخیر!

¡Buenos días!

حالتچطوره؟

¿Qué tal?

 

 

 

 

شماازاروپامیآیید؟

¿Viene (usted) de Europa?

شماازامریکامیآیید؟

¿Viene (usted) de América?

شماازآسیامیآیید؟

¿Viene (usted) de Asia?

 

 

 

 

درکدامهتلاقامتدارید؟

¿En qué / cuál (am.) hotel se encuentra hospedado / -da (usted)?

چهمدتازاقامتتاندراینجامیگذرد؟

¿Por cuánto tiempo ha estado (usted) aquí?

چهمدتاینجامیمانید؟

¿Por cuánto tiempo permanecerá (usted) aquí?

 

 

 

 

ازاینجاخوشتانمیآید؟

¿Le gusta aquí?

برایمسافرتاینجاهستید؟

¿Está usted aquí de vacaciones?

سریبهمنبزنید

¡Visíteme cuando quiera!

 

 

 

 

اینآدرسمناست.

Aquí está mi dirección.

فرداهمدیگررامیبینیم؟

¿Nos vemos mañana?

متاسفم،منکاردارم.

Lo siento, pero ya tengo otros planes.

 

 

 

 

خداحافظ!

¡Adiós! / ¡Chao!

خدانگهدار!

¡Adiós! / ¡Hasta la vista!

تابعد!

¡Hasta pronto!

 

 

 

 

ماکجاهستیم؟

¿Dónde estamos?

مادرمدرسههستیم.

Nosotros / nosotras estamos en la escuela.

ماکلاسدرسداریم

Nosotros / nosotras tenemos clase.

 

 

 

 

آنهادانشآموزانهستند.

Ésos son los alumnos.

اینخانممعلماست.

Ésa es la maestra.

اینکلاسدرساست.

Ésa es la clase.

 

 

 

 

ماچکارمیکنیم؟

¿Qué hacemos?

مادرسمیخوانیم.

Nosotros / nosotras estudiamos.

مایکزبانیادمیگیریم.

Nosotros / nosotras estudiamos un idioma.

 

 

 

 

منانگلیسییادمیگیرم.

Yo estudio inglés.

تواسپانیایییادمیگیری.

Tú estudias español.

او (مرد) آلمانییادمیگیرد.

Él estudia alemán.

 

 

 

 

مافرانسوییادمیگیریم.

Nosotros / nosotras estudiamos francés.

شماایتالیایییادمیگیرید.

Vosotros / vosotras estudiáis italiano.

آنهاروسییادمیگیرند.

Ellos / ellas estudian ruso.

 

 

 

 

یادگیریزبانجالباست.

Estudiar idiomas es interesante.

مامیخواهیمانسانهارابفهمیم.

Nosotros / nosotras queremos comprender a la gente.

مامیخواهیمباانسانهاصحبتکنیم.

Nosotros / nosotras queremos hablar con la gente.

 

 

 

 

جاناهللندناست.

Juan es de Londres.

لندندرانگلستانقراردارد.

Londres está en Gran Bretaña.

او (مرد) انگلیسیصحبتمیکند.

Él habla inglés.

 

 

 

 

ماریااهلمادریداست.

María es de Madrid.

مادریددراسپانیاقراردارد.

Madrid está en España.

اواسپانیاییصحبتمیکند.

Ella habla español.

 

 

 

 

پیترومارتااهلبرلینهستند.

Pedro y Marta son de Berlín.

برلیندرآلمانقراردارد.

Berlín está en Alemania.

هردویشماآلمانیصحبتمیکنید؟

¿Habláis vosotros / vosotras (dos) alemán?

 

 

 

 

لندنیکپایتختاست.

Londres es una capital.

مادریدوبرلینهمپایتختهستند.

Madrid y Berlín también son capitales.

پایتختهابزرگوپرسروصداهستند.

Las capitales son grandes y ruidosas.

 

 

 

 

فرانسهدراروپاقراردارد.

Francia está en Europa.

مصردرآفریقاقراردارد.

Egipto está en África.

ژاپندرآسیاقراردارد.

Japón está en Asia.

 

 

 

 

کانادادرآمریکایشمالیقراردارد.

Canadá está en América del Norte.

پانامادرآمریکایمرکزیقراردارد.

Panamá está en Centroamérica.

برزیلدرآمریکایجنوبیقراردارد.

Brasil está en América del Sur.

 

 

 

 

منمیخوانم.

Yo leo.

منیکحرفالفبارامیخوانم.

Yo leo una letra.

منیککلمهرامیخوانم.

Yo leo una palabra.

 

 

 

 

منیکجملهرامیخوانم.

Yo leo una frase.

منیکنامهرامیخوانم.

Yo leo una carta.

منیککتابمیخوانم.

Yo leo un libro.

 

 

 

 

منمیخوانم.

Yo leo.

تومیخوانی.

Tú lees.

او (مرد) میخواند.

Él lee.

 

 

 

 

منمینویسم.

Yo escribo.

منیکحرفالفبارامینویسم.

Yo escribo una letra.

منیککلمهرامینویسم.

Yo escribo una palabra.

 

 

 

 

منیکجملهرامینویسم.

Yo escribo una frase.

منیکنامهمینویسم.

Yo escribo una carta.

منیککتابمینویسم.

Yo escribo un libro.

 

 

 

 

منمینویسم.

Yo escribo.

تومینویسی.

Tú escribes.

او (مرد) مینویسد.

Él escribe.

 

 

 

 

منمیشمارم:

Yo cuento:

یک،دو،سه

uno, dos, tres

منتاسهمیشمارم.

Yo cuento hasta tres.

 

 

 

 

منبهشمارشادامهمیدهم:

(Yo) sigo contando:

چهار،پنج،شش،

cuatro, cinco, seis

هفت،هشت،نه،

siete, ocho, nueve

 

 

 

 

منمیشمارم.

Yo cuento.

تومیشماری.

Tú cuentas.

او (مرد) میشمارد.

Él cuenta.

 

 

 

 

یک،اول.

Uno. El primero.

دو،دوم.

Dos. El segundo.

سه،سوم.

Tres. El tercero.

 

 

 

 

چهار،چهارم.

Cuatro. El cuarto.

پنج،پنجم.

Cinco. El quinto.

شش،ششم.

Seis. El sexto.

 

 

 

 

هفت،هفتم.

Siete. El séptimo.

هشت،هشتم.

Ocho. El octavo.

نه،نهم.

Nueve. El noveno.

 

 

 

 

معذرتمیخواهم!

¡Disculpe!

ساعتچنداست؟

¿Qué hora es, por favor?

بسیارسپاسگزارم.

Muchas gracias.

 

 

 

 

ساعتیکاست.

Es la una.

ساعتدواست.

Son las dos.

ساعتسهاست.

Son las tres.

 

 

 

 

ساعتچهاراست.

Son las cuatro.

ساعتپنجاست.

Son las cinco.

ساعتششاست.

Son las seis.

 

 

 

 

ساعتهفتاست.

Son las siete.

ساعتهشتاست.

Son las ocho.

ساعتنهاست.

Son las nueve.

 

 

 

 

ساعتدهاست.

Son las diez.

ساعتیازدهاست.

Son las once.

ساعتدوازدهاست.

Son las doce.

 

 

 

 

یکدقیقهشصتثانیهدارد.

Un minuto tiene sesenta segundos.

یکساعتشصتدقیقهدارد.

Una hora tiene sesenta minutos.

یکروزبیستوچهارساعتدارد.

Un día tiene veinticuatro horas.

 

 

 

 

دوشنبه

el lunes

سهشنبه

el martes

چهارشنبه

el miércoles

 

 

 

 

پنجشنبه

el jueves

جمعه

el viernes

شنبه

el sábado

 

 

 

 

یکشنبه

el domingo

هفته

la semana

ازدوشنبهتایکشنبه

desde el lunes hasta el domingo

 

 

 

 

اولینروزدوشنبهاست.

El primer día es el lunes.

دومینروزسهشنبهاست.

El segundo día es el martes.

سومینروزچهارشنبهاست.

El tercer día es el miércoles.

 

 

 

 

چهارمینروزپنجشنبهاست.

El cuarto día es el jueves.

پنجمینروزجمعهاست.

El quinto día es el viernes.

ششمینروزشنبهاست.

El sexto día es el sábado.

 

 

 

 

هفتمینروزیکشنبهاست.

El séptimo día es el domingo.

هفتههفتروزدارد.

La semana tiene siete días.

مافقطپنجروزکارمیکنیم.

Nosotros / nosotras sólo trabajamos cinco días.

 

 

 

 

دیروزشنبهبود.

Ayer fue sábado.

مندیروزسینمابودم.

Ayer estuve en el cine.

فیلمجالبیبود.

La película fue interesante.

 

 

 

 

امروزیکشنبهاست.

Hoy es domingo.

منامروزکارنمیکنم.

Hoy no trabajo.

منامروزدرخانهمیمانم.

Me quedo en casa.

 

 

 

 

فردادوشنبهاست.

Mañana es lunes.

منفردادوبارهکارمیکنم.

Mañana vuelvo a trabajar.

مندرادارهکارمیکنم.

Trabajo en una oficina.

 

 

 

 

اوکیست؟

¿Quién es éste?

اوپیتراست.

Éste es Pedro.

پیتردانشجواست.

Pedro es estudiante.

 

 

 

 

اوکیست؟

¿Quién es ésta?

اومارتااست.

Ésta es Marta.

مارتامنشیاست.

Marta es secretaria.