آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

آموزش زبان فارسی در بهترین آموزشگاه تهران

ویژگی های زبان فارسی:

-نداشتن حرف تعریف:  زبان انگلیسی حرف تعریف های متفاوتی اعم از the,an,a... وجود دارد. اما در زبان فارسی برای معارفه کردن فاقد حرف تعریف میباشد.

-جابه جایی عناصر جمله: در بیشتر زبان ها مانند زبان انگلیسی الگوی خاصی برای چیدن جملات وجوددارد(فعل-فاعل-مفعول( ولی زبان فارسی همچین قاعده ای ندارد  و میتواند بون چیدمان قرار بگیرد.

مانند:

من او را دیدم---< دیدم او را من

دیدمش

و...

-نداشتن جنسیت دستوری:در بیشتر زبان ها واژگان در طبقه بندی مونث و مذکر و حتی خنثی وجود دارد اما در زبان فارسی همچین قاعده ای وجود ندارد.

مانند: پرستار که خود کلمه ابدال بر مونث بودن دارد.