آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

آموزش زبان هلندی

اموزش زبان هلندی در بهترین اموزشگاه تهران

 آموزش زبان هلندی با قیمت ارزان

#werkwoorden
geglimlachen لبخند زدن

Onvoltooid tegenwoordige tijd (ott) حال ساده
ik glimlach
jij glimlacht
hij glimlacht
wij glimlachen
jullie glimlachen
zij glimlachen

Voltooid tegenwoordige tijd (vtt) حال كامل
ik heb geglimlacht
jij hebt geglimlacht
hij heeft geglimlacht
wij hebben geglimlacht
jullie hebben geglimlacht
zij hebben geglimlacht

Onvoltooid verleden tijd (ovt) گذشته ساده
ik glimlachte
jij glimlachte
hij glimlachte
wij glimlachten
jullie glimlachten
zij glimlachten

Voltooid verleden tijd (vvt) گذشته بعيد
ik had geglimlacht
jij had geglimlacht
hij had geglimlacht
wij hadden geglimlacht
jullie hadden geglimlacht
Ze hadden glimlacht


 #grammatica 

🇳🇱🇳🇱🇳🇱🇳🇱🇳🇱
حروف اضافه ١
🎯Aan :  Ik zit aan tafel
 من پشت ميز ميشينم
پشت
🎯Aan: De foto hangt aan de muur
عكس روي ديوار آويزان است
 روي
🎯Aan: Ik geef het boek aan jou.
من كتاب را به تو ميدهم به

آموزش زبانهلندی درآموزشگاه زبان گات 

اصطلاحات روزمره هلندی 

هرهفته با ما همراه باشید تا اصطلاحات وآموزشهای کاربردی وکلیدی مفید زبانهای خارجه را درسایت آموزشگاه زبان گات مشاهده وپیگیرینمایید.امیدواریم که این آموزشها برای شما همراهان گرامی مفید باشد وبتواند نیازهای روزمره شما رادرسفرهای تفریحی،زیارتی،کاری و اداری برطرف نماید.

هلندی به‌عنوان یک زبان نوشتاری، کاملاً یکنواخت است. این زبان نوشتاری، در هلند و بلژیک تفاوت دارد اما این اختلاف، حتا کم‌‌تر از اختلاف میان انگلیسی نوشتاری در آمریکا و بریتانیا است. اما به عنوان زبانی گفتاری، زبانی بسیار گونه‌گون است.

در یک سو، هلندی معیار قرار دارد که Algemeen Beschaafd Nederlands (هلندی همگانی فرهیخته) خوانده می‌شود. این زبان، برای مقاصد رسمی و عمومی و زبان آموزش در مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها است. هلندی معیار، در همه جا کمابیش یکنواخت است، اگرچه متکلمان آن، به سبب تکیه در سخن گفتن، منطقه که از آن آمده‌اند را نشان می‌دهند. از دیگر سو، گویش‌های محلی قرار دارد که میان خانواده و دوستان و نیز افراد یک روستا به کار می‌رود.اگرچه به صورت کلی به این زبان Dutch گفته می شود اما اسم های همانند Hollandish یا Brabantian نیز به آن داده می شود. ریشه این زبان از زبان آلمانی غربی west Germanic مشتق شده است و از نظر گرامری بسیار شبیه به زبان آلمانی است. صرف فعل و ریشه بسیاری از کلمات در هر دو زبان تقریبا شبیه به هم است.

  Ba'leh = Ja (9892 bytes)

  Nah = Nee (10549 bytes)

  Mo'teh'shaker'am = Dank u (10549 bytes)

  Khay'ly Mo'teh'shaker'am = Dank u wel (11864 bytes)

  Khosh A'ma'did, Kha'bel na'dah'reh = Niets te danken, geen dank (8844 bytes)

  Kh'hesh Mi'ko'nam = Alstublieft (9234 bytes)

  Be'bak'shid Ma'ra = Excuseert u mij, Neemt u mij niet kwalijk (15809 bytes)

  Sa'lam = Goede dag, Hallo (13837 bytes)

  Kho'da Ha'fez = Tot ziens (9891 bytes)

  Be omide didar = Vaarwel, Dag, Aju (6394 bytes)

  Sobh Beh'khayr = Goede morgen (11864 bytes)

  Roz Beh'khayr = Goede middag (8576 bytes)

  Shab Beh'khayr = Goedenavond (13179 bytes)

  Kho'da Ha'fez = Goede nacht (11863 bytes)

  Man Ne'me'fah'mam. = Ik begrijp u niet. Ik weet het niet. (11206 bytes)

  In Beh [Farsi] Cheh Mi'shavad? = Hoe zeg je dit in het[Nederlands]? (12467 bytes)

  Aya Sho'ma ... Mi'da'nid? = Spreekt u ... (12521 bytes)

  En'ga'li'si = Engels (10549 bytes)

  Fa'ran'seh = Frans (13179 bytes)

  Al'ma'ni = Duits (8576 bytes)

  Es'pan'ie'yo'li = Spaans (10548 bytes)

  Chi'ni = Chinees (9234 bytes)

  Man = Ik (5416 bytes)

  Ma = Wij (5905 bytes)

  Tou = Jij (5904 bytes)

  Sho'ma = U (3151 bytes)

  Sho'ma = Jullie, U (3946 bytes)

  Ish'an = Zij (5905 bytes)

  Es'meh Sho'ma Chi'st? = Hoe heet je? (7374 bytes)

  Khosh'halam Az Di'dane Sho'ma. = Leuk je te ontmoeten. (11292 bytes)

  Ha'le'tan Che'tor Asst? = Hoe gaat het ermee? (8354 bytes)

  Khob = Goed (4926 bytes)

  Bad = Slecht (5904 bytes)

--- = Gaat wel (6884 bytes)

  Zan = Vrouw (5905 bytes)

  Sho'har = Echtgenoot, Man (5415 bytes)

  dokh'tar = Dochter (5415 bytes)

  pe'saar = Zoon (6884 bytes)

  ma'dar = Moeder (5415 bytes)

  peh'dar = Vader (5416 bytes)

  Ra'figh = Vriend (m), Vriendin (f) (5415 bytes)

  Ba'leh = Ja (9892 bytes)

  Nah = Nee (10549 bytes)

  Mo'teh'shaker'am = Dank u (10549 bytes)

  Khay'ly Mo'teh'shaker'am = Dank u wel (11864 bytes)

  Khosh A'ma'did, Kha'bel na'dah'reh = Niets te danken, geen dank (8844 bytes)

  Kh'hesh Mi'ko'nam = Alstublieft (9234 bytes)

  Be'bak'shid Ma'ra = Excuseert u mij, Neemt u mij niet kwalijk (15809 bytes)

  Sa'lam = Goede dag, Hallo (13837 bytes)

  Kho'da Ha'fez = Tot ziens (9891 bytes)

  Be omide didar = Vaarwel, Dag, Aju (6394 bytes)

  Sobh Beh'khayr = Goede morgen (11864 bytes)

  Roz Beh'khayr = Goede middag (8576 bytes)

  Shab Beh'khayr = Goedenavond (13179 bytes)

  Kho'da Ha'fez = Goede nacht (11863 bytes)

  Man Ne'me'fah'mam. = Ik begrijp u niet. Ik weet het niet. (11206 bytes)

  In Beh [Farsi] Cheh Mi'shavad? = Hoe zeg je dit in het[Nederlands]? (12467 bytes)

  Aya Sho'ma ... Mi'da'nid? = Spreekt u ... (12521 bytes)

  En'ga'li'si = Engels (10549 bytes)

  Fa'ran'seh = Frans (13179 bytes)

  Al'ma'ni = Duits (8576 bytes)

  Es'pan'ie'yo'li = Spaans (10548 bytes)

  Chi'ni = Chinees (9234 bytes)

  Man = Ik (5416 bytes)

  Ma = Wij (5905 bytes)

  Tou = Jij (5904 bytes)

  Sho'ma = U (3151 bytes)

  Sho'ma = Jullie, U (3946 bytes)

  Ish'an = Zij (5905 bytes)

  Es'meh Sho'ma Chi'st? = Hoe heet je? (7374 bytes)

  Khosh'halam Az Di'dane Sho'ma. = Leuk je te ontmoeten. (11292 bytes)

  Ha'le'tan Che'tor Asst? = Hoe gaat het ermee? (8354 bytes)

  Khob = Goed (4926 bytes)

  Bad = Slecht (5904 bytes)

--- = Gaat wel (6884 bytes)

  Zan = Vrouw (5905 bytes)

  Sho'har = Echtgenoot, Man (5415 bytes)

  dokh'tar = Dochter (5415 bytes)

  pe'saar = Zoon (6884 bytes)

  ma'dar = Moeder (5415 bytes)

  peh'dar = Vader (5416 bytes)

 

  Ra'figh = Vriend (m), Vriendin (f) (5415 bytes)


 

رقم ها و اعداد در زبان هلندی

Nederlands: Getallen

 Sefr = nul (8994 bytes)

 Yek = een (6885 bytes)

 Dow = twee (8467 bytes)

 Seh = drie (8994 bytes)

 Cha'har = vier (8466 bytes)

 Pang = vijf (6884 bytes)

 Shesh = zes (7412 bytes)

 Haft = zeven (9521 bytes)

 Hasht = acht (8994 bytes)

 Noh = negen (8994 bytes)

 Dah = tien (6357 bytes)

 Yaz'dah = elf (7939 bytes)

 Da'vaz'dah = twaalf (6884 bytes)

 Siz'dah = dertien (7940 bytes)

 Char'dah = veertien (7940 bytes)

 Ponz'dah = vijftien (7939 bytes)

 Shonz'dah = zestien (8467 bytes)

 Haf'dah = zeventien (7411 bytes)

 Heg'dah = achttien (8467 bytes)

 Noz'dah = negentien (9521 bytes)

 Beast = twintig (7411 bytes)

 Beast'o'yek = eenentwintig (8994 bytes)

 See = dertig (8994 bytes)

 Cha'hel = veertig (7939 bytes)

 Panj'ah = vijftig (8466 bytes)

 Shast = zestig (6885 bytes)

 Haf'tad = zeventig (9521 bytes)

 Hash'tad = tachtig (5829 bytes)

 Na'vad = negentig (9521 bytes)

 Saad = honderd (7939 bytes)

 Hezar = duizend (8466 bytes)

 Milion = miljoen (10049 bytes)

اموزش زبان هلندی در اموزشگاه گات

 

اصطلاحات روزمره هلندی


Alsjeblieft

ممنونازشما

Dank je wel

قابلیندارد

Graag gedaan

سلامتباشید

Gezondheid

تولدتمبارک

Prettige verjaardag

تبریک

Gefeliciteerd

موفقباشید

Veel geluk

نامشماچیست؟

Wat is jouw naam?

اسممنماریااست

Mijn naam is Maria

ببخشید،مننامشمارانشنیدم

Pardon, ik heb je naam niet gehoord

ازملاقاتشماخوشبختم

Aangenaam kennis te maken

اهلکجاهستید؟

Waar kom je vandaan?

منازنیویورکهستم

Ik kom uit New York

 


آرام صحبت کنید

Spreek langzaam

من درک نمی کنم

Ik begrijp het niet

آیا شما درک می کنید؟

Begrijp jij het?

حتماً

Natuurlijk

تکرار، لطفا

Herhaal, alsjeblieft

دوباره

Nog een keer

کلمه به کلمه

Woord voor woord

به آرامی

Langzaam

شما چطور می گویید؟

Hoe zeg je?

به چه معنی است؟

Wat betekent dat?

شما چه گفتید؟

Wat heb je gezegd?

آیا شما سوال دارید؟

 

 

تو

Jij

او

Hij

او

Zij

ما

Wij

شما

Jullie

آنها

Zij

مالمن

Mijn

مالشما

Jouw

مالاو

Zijn

مالاو

Haar

این

Dit

که

Dat

اینها

Deze

آنها

Die

واژگان

چهموقع؟

Wanneer?

کجا؟

Waar?

کدامیک؟

Welke?

چهکسی؟

Wie?

مالچهکسی؟

Van wie?

چرا؟

Waarom?

چیست؟

Wat?

چگونه؟

Hoe?

چهمدت؟

Hoe lang?

چقدر؟

Hoeveel?

آیادارید؟

Heb jij?

بهچهکسی؟

Naar wie?

باچه؟

Waarmee?

 

اموزش کاربردی اصطلاحات روزمره هلندی در اموزشگاه زبان گات

بهترین اموزشگاه زبان هلندی

 

 

 

چهموقع؟

Wanneer?

کجا؟

Waar?

کدامیک؟

Welke?

چهکسی؟

Wie?

مالچهکسی؟

Van wie?

چرا؟

Waarom?

 

چیست؟

Wat?

چگونه؟

Hoe?

چهمدت؟

Hoe lang?

چقدر؟

Hoeveel?

آیادارید؟

Heb jij?

بهچهکسی؟

Naar wie?

باچه؟

Waarmee?

 

از

Van

برای

Voor

از

Van de

اگر

Als

ازوقتیکه

Sinds

 

هرچند

Ondanks

مالما

Onze

میان

Tussen

شاید

Misschien

بر

Aan

مثلاً

Bijvoorbeeld

 

 

 

ضمنا

Trouwens

حداقل

Minstens

سرانجام

Eindelijk

اما

Hoewel

ازاینرو

Daarom

 

نگراننباش

Maak je geen zorgen

کهبستگیدارد

Dat ligt eraan

منمتاسفم

Het spijt me

درحالحاضر

Nu meteen

مننمیدانم

Ik weet het niet

ماننداین

Zoals dit

 

تعداد

Nummers

1

Één

2

Twee

3

Drie

4

Vier

 

5

Vijf

6

Zes

7

Zeven

8

Acht

9

Negen

10

Tien

 

 

 

lichaam

body

بدن

 

hoofd

head

سر

 

nek

neck

گردن

 

hand

hand

دست

 

arm

arm

بازو / دست

 

vinger

finger

انگشت

 

hart

heart

قلب

به ادامه مطلب بروید

 


rug
back
پشت

buik
stomach
شکم

been
leg
پا

knie = دقیقا همینجور که میبینید خونده میشه نه مثل knee در زبان انگلیسی. ie هم "ای" خونده میشه.
knee
زانو

dijbeen
femur
ران

voet
foot
پا

teen
toe
انگشتان پا

 

‫اتاق خالی دارید؟

H---- u e-- k---- v---?

‫من یک اتاق رزرو کرده ام.

I- h-- e-- k---- g-----------.

‫اسم من مولر است.

M--- n--- i- M-----.

 

 

 

 

‫من به یک اتاق یک تخته احتیاج دارم.

I- h-- e-- e--------------- n----.

‫من به یک اتاق دو تخته احتیاج دارم.

I- h-- e-- t---------------- n----.

‫اتاق شبی چند است؟

H------ k--- d- k---- p-- n----?

 

 

 

 

‫من یک اتاق با حمام می خواهم.

I- w-- g---- e-- k---- m-- b--.

‫من یک اتاق با دوش می خواهم.

I- w-- g---- e-- k---- m-- d-----.

‫می توانم اتاق را ببینم؟

K-- i- d- k---- z---?

 

 

 

 

‫اینجا پارکینگ دارد؟

I- e- h--- e-- g-----?

‫اینجا گاو صندوق دارد؟

I- e- h--- e-- s---?

‫اینجا فاکس وجود دارد؟

I- e- h--- e-- f--?

 

 

 

 

‫بسیار خوب ، من اتاق را می گیرم.

G---, i- n--- d- k----.

‫کلید ها اینجا هستند.

H--- z--- d- s-------.

‫چمدان من اینجاست.

H--- i- m--- b-----.

 

 

 

 

‫ساعت چند صبحانه سرو می شود؟

H-- l--- i- h-- o------?

‫ساعت چند نهار سرو می شود؟

H-- l--- i- d- l----?

‫ساعت چند شام سرو می شود؟

H-- l--- i- h-- a--------?

 

 

‫دوش کار نمی کند. (دوش خراب است.)

D- d----- w---- n---.

‫آب گرم نمی آید.

E- k--- g--- w--- w----.

‫می توانید برای تعمیر آن اقدام کنید؟

K--- u d-- l---- r--------?

 

 

 

 

‫اتاق فاقد تلفن است.

E- i- g--- t------- i- d- k----.

‫اتاق تلویزیون ندارد.

E- i- g--- t-------- i- d- k----.

‫اتاق بدون بالکن است.

D- k---- h---- g--- b-----.

 

 

 

 

‫اتاق خیلی سروصدا دارد.

D- k---- i- t- l---------.

‫اتاق خیلی کوچک است.

D- k---- i- t- k----.

‫اتاق خیلی تاریک است.

D- k---- i- t- d-----.

 

 

 

 

‫شوفاژ کار نمی کند. (شوفاژخراب است.)

D- v--------- d--- h-- n---.

‫دستگاه تهویه کار نمیکند.

D- a-------------- d--- h-- n---.

‫تلویزیون خراب است.

D- t-------- i- s---.

 

 

 

 

‫این مورد پسند من نیست.

D-- b----- m- n---.

‫این برای من خیلی گران است.

D-- i- m- t- d---.

‫چیز ارزان تری ندارید؟

H---- u i--- g---------?

 

 

 

 

‫در این نزدیکی خوابگاهی وجود دارد؟

I- e- h--- i- d- b---- e-- j-----------?

‫در این نزدیکی پانسیونی وجود دارد؟

I- e- h--- i- d- b---- e-- p------?

‫در این نزدیکی رستورانی وجود دارد؟

I- e- h--- i- d- b---- e-- r---------?

 

 

‫آیا این میز آزاد است؟

I- d--- t---- v---?

‫لطفاً لیست غذا را به من بدهید.

M-- i- d- k----, a----------?

‫توصیه شما چیست؟

W-- k--- u a---------?

 

 

 

 

‫لطفاً یک آبجو به من بدهید.

I- w-- g---- e-- b------.

‫لطفاً یک آب معدنی به من بدهید.

I- w-- g---- m------------.

‫لطفاً یک آب پرتقال به من بدهید.

I- w-- g---- s-------------.

 

 

 

 

‫لطفاً یک قهوه به من بدهید.

I- w-- g---- k-----.

‫لطفاً یک قهوه با شیر به من بدهید.

I- w-- g---- k----- m-- m---.

‫با شکر، لطفآ

M-- s-----, a----------.

 

 

 

 

‫من یک چای می خواهم.

I- w-- g---- t---.

‫من یک چای با لیمو می خواهم.

I- w-- g---- t--- m-- c------.

‫من یک چای با شیر می خواهم.

I- w-- g---- t--- m-- m---.

 

 

 

 

‫سیگار دارید؟

H---- u s---------?

‫زیرسیگاری دارید؟

H---- u e-- a----?

‫کبریت دارید؟

H---- u e-- v------?

 

 

 

 

‫من چنگال ندارم.

I- h-- g--- v---.

‫من کارد ندارم.

I- h-- g--- m--.

‫من قاشق ندارم.

I- h-- g--- l----.

 

‫یک آب سیب لطفاً.

Een appelsap, alstublieft.

‫ یک لیموناد لطفآ.

Een limonade, alstublieft.

‫یک آب گوجه فرنگی لطفاً.

Een tomatensap, alstublieft.

 

 

 

 

‫یک لیوان شراب قرمز لطفاً.

Ik wil graag een glas rode wijn.

‫یک لیوان شراب سفید لطفاً.

Ik wil graag een glas witte wijn.

‫یک بطری شامپاین لطفاً.

Ik wil graag een fles champagne.

 

 

 

 

‫ماهی دوست داری؟

Houd je van vis?

‫گوشت گاو دوست داری؟

Houd je van rundvlees?

‫گوشت خوک دوست داری؟

Houd je van varkensvlees?

 

 

 

 

‫من یک غذای بدون گوشت می خواهم.

Ik wil graag iets zonder vlees.

‫من یک ظرف سبزی می خواهم.

Ik wil graag een groenteschotel.

‫غذایی می خواهم که تهیه آن زیاد طول نکشد.

Ik wil graag iets wat niet lang duurt.

 

 

 

 

‫غذا را با برنج می خواهید؟

Wilt u dat met rijst?

‫غذا را با ماکارونی می خواهید؟

Wilt u dat met pasta?

‫غذا را با سیب زمینی می خواهید؟

Wilt u dat met aardappelen?

 

 

 

 

‫غذا خوشمزه نیست.

Dit smaakt niet best.

‫غذا سرد است.

Het eten is koud.

‫من این غذا را سفارش ندادم.

Dit heb ik niet besteld.

 

 

 

 

‫من یک پیش غذا می خواهم.

Ik wil graag een voorgerecht.

‫من یک سالاد می خواهم.

Ik wil graag een salade.

‫من یک سوپ می خواهم.

Ik wil graag soep.

 

 

 

 

‫من یک دسر می خواهم.

Ik wil graag een toetje.

‫من یک بستنی با خامه می خواهم.

Ik wil graag ijs met slagroom.

‫من میوه یا پنیر می خواهم.

Ik wil graag fruit of kaas.

 

 

 

 

‫ما می خواهیم صبحانه بخوریم.

Wij willen graag ontbijten.

‫ما می خواهیم ناهار بخوریم.

Wij willen graag lunchen.

‫ما می خواهیم شام بخوریم.

Wij willen graag dineren.

 

 

 

 

‫شما صبحانه چی میل دارید؟

Wat wilt u als ontbijt?

‫نان با مربا و عسل؟

Broodjes met jam en honing?

‫نان تست با سوسیس و پنیر؟

Toast met worst en kaas?

 

 

 

 

‫یک تخم مرغ پخته؟

Een gekookt ei?

‫یک تخم مرغ نیمرو؟

Een spiegelei?

‫یک املت؟

Een omelet?

 

 

 

 

‫لطفاً یک ماست دیگر بیاورید.

Nog een yoghurt, alstublieft.

‫لطفاً باز هم نمک و فلفل بیاورید.

Graag nog zout en peper.

‫لطفاً باز هم یک لیوان آب بیاورید.

Nog een glas water, alstublieft.

 

 

 

قطاربعدیبهبرلینچهموقعمیرود؟

Wanneer gaat de volgende trein naar Berlijn?

قطاربعدیبهپاریسچهموقعمیرود؟

Wanneer gaat de volgende trein naar Parijs?

قطاربعدیبهلندنچهموقعمیرود؟

Wanneer gaat de volgende trein naar Londen?

 

 

 

 

قطارورشوساعتچندحرکتمیکند؟

Hoe laat gaat de trein naar Warschau?

قطاراستکهلمساعتچندحرکتمیکند؟

Hoe laat gaat de trein naar Stockholm?

قطاربوداپستساعتچندحرکتمیکند؟

Hoe laat gaat de trein naar Boedapest?

 

 

 

 

منیکبلیطبرایمادریدمیخواهم.

Ik wil graag een kaartje naar Madrid.

منیکبلیطبرایپراگمیخواهم.

Ik wil graag een kaartje naar Praag.

منیکبلیطبرایبرنمیخواهم.

Ik wil graag een kaartje naar Bern.

 

 

 

 

قطارچهموقعبهوینمیرسد؟

Wanneer komt de trein in Wenen aan?

قطارچهموقعبهمسکومیرسد؟

Wanneer komt de trein in Moskou aan?

قطارچهموقعبهآمسترداممیرسد؟

Wanneer komt de trein in Amsterdam aan?

 

 

 

 

بایدقطارراعوضکنم؟

Moet ik overstappen?

قطارازکدامسکوحرکتمیکند؟

Vanaf welk perron vertrekt de trein?

آیاقطارکوپهخوابدارد؟

Zijn er slaapwagens in de trein?

 

 

 

 

منتنهابلیطرفتبهبروکسلرامیخواهم.

Ik wil graag een enkeltje naar Brussel.

یکبلیطبرگشتبهکپنهاگمیخواهم.

Ik wil graag een retourtje Kopenhagen.

قیمتبلیطدرقطارباکوپهخوابچنداست؟

Hoeveel kost een plaats in de slaapwagen?

 

 

 

 

اینقطاریاستکهبهبرلینمیرود؟

Is dat de trein naar Berlijn?

قطارچهموقعحرکتمیکند؟

Wanneer vertrekt de trein?

قطارچهموقعبهبرلینمیرسد؟

Wanneer komt de trein in Berlijn aan?

 

 

 

 

ببخشید،اجازههستعبورکنم؟

Pardon, mag ik er langs?

فکرمیکنماینجاجایمناست.

Ik denk dat dat mijn plaats is.

فکرمیکنمشمارویصندلیمننشستهاید.

Ik geloof dat u op mijn plaats zit.

 

 

 

 

کوپهخوابکجااست؟

Waar is de slaapwagen?

 کوپهخوابدرانتهایقطاراست.

De slaapwagen is aan het eind van de trein.

ورستورانقطارکجاست؟درابتدایقطار.

En waar is de restauratiewagen? – Aan het begin.

 

 

 

 

میتوانمپایینبخوابم؟

Mag ik beneden slapen?

میتوانموسطبخوابم؟

Mag ik in het midden slapen?

میتوانمبالابخوابم؟

Mag ik boven slapen?

 

 

 

 

کیبهمرزمیرسیم؟

Wanneer zijn we bij de grens?

سفربهبرلینچهمدتطولمیکشد؟

Hoe lang duurt de reis naar Berlijn?

قطارتاخیردارد؟

Heeft de trein vertraging?

 

 

 

 

چیزیبرایخواندندارید؟

Heeft u iets te lezen?

اینجامیتوانخوراکییانوشیدنیتهیهکرد؟

Kun je hier iets te eten en te drinken krijgen?

ممکناستمراساعت 7 بیدارکنید؟

Kunt u mij om 7.00 uur wekken?

 

 

 

 

  

منمیخواهمیکپروازبهآتنرزروکنم.

Ik wil graag een vlucht naar Athene boeken.

اینیکپروازمستقیماست؟

Is dat een directe vlucht?

لطفاًیکصندلیکنارپنجرهبرایغیرسیگاریها.

Een plaats bij het raam, alstublieft, niet-rokers.

 

 

 

 

منمیخواهمبلیطرزروشدهامراتأییدکنم.

Ik wil graag mijn reservering bevestigen.

منمیخواهمبلیطرزروشدهامراکنسلکنم.

Ik wil graag mijn reservering annuleren.

میخواهمتاریخوساعتبلیطمراتغییردهم.

Ik wil graag mijn reservering omboeken.

 

 

 

 

پروازبعدیبهرمچهزمانیاست؟

Wanneer gaat het volgende toestel naar Rome?

دوجای (صندلی) دیگرخالیاست؟

Zijn er nog twee plaatsen vrij?

نه،مافقطیکجایخالیداریم.

Nee, wij hebben nog maar één plaats vrij.

 

 

 

 

کیفرودمیآییم؟

Wanneer landen we?

کیدرمقصدهستیم؟

Wanneer zijn we er?

چهموقعیکاتوبوسبهمرکزشهرمیرود؟

Wanneer rijdt er een bus naar het centrum van de stad?

 

 

 

 

اینچمدانشماست؟

Is dat uw koffer?

اینکیفشماست؟

Is dat uw tas?

اینوسایلسفرشماست؟

Is dat uw bagage?

 

 

 

 

چهمقداربارمیتوانمباخودبیاورم؟

Hoeveel bagage mag ik meenemen?

بیستکیلو

Twintig kilo.

چی،فقطبیستکیلو؟

Wat, maar twintig kilo?

 

 

 

 

ایستگاهاتوبوسکجاست؟

Waar is de bushalte?

کداماتوبوسبهمرکزشهرمیرود؟

Welke bus rijdt er naar het centrum?

چهخطی (چهاتوبوسی) بایدسوارشوم؟

Welke bus moet ik nemen?

 

 

 

 

بایدوسیلهنقلیهراعوضکنم؟

Moet ik overstappen?

کجابایدوسیلهنقلیهراعوضکنم؟

Waar moet ik overstappen?

قیمتیکبلیطچنداست؟

Hoeveel kost een kaartje?

 

 

 

 

تامرکزشهرچندایستگاهاست؟

Hoeveel haltes zijn het naar het centrum?

شمابایداینجاپیادهشوید.

U moet hier uitstappen.

شمابایدازقسمتعقبماشینپیادهشوید.

U moet achteraan uitstappen.

 

 

 

 

متروی (زیرمینی) بعدی 5 دقیقهدیگرمیآید.

De volgende metro komt over 5 minuten.

مترویبعدی 10 دقیقهدیگرمیآید.

De volgende tram komt over 10 minuten.

اتوبوسبعدی 15 دقیقهدیگرمیآید.

De volgende bus komt over 15 minuten.

 

 

 

 

آخرینمترو (زیرزمینی) کیحرکتمیکند؟

Wanneer gaat de laatste metro?

آخرینمتروکیحرکتمیکند؟

Wanneer gaat de laatste tram?

آخریناتوبوسکیحرکتمیکند؟

Wanneer gaat de laatste bus?

 

 

 

 

شمابلیطدارید؟

Heeft u een kaartje?

بلیط؟نهندارم.

Een kaartje? – Nee, ik heb geen kaartje.

پسبایدجریمهبپردازید.

Dan moet u een boete betalen.

 

 

 

 

او (مرد) باموتورسیکلتحرکتمیکند.

Hij rijdt op zijn motorfiets.

او (مرد) بادوچرخهحرکتمیکند.

Hij rijdt op zijn fiets.

او (مرد) پیادهمیرود.

Hij gaat te voet.

 

 

 

 

او (مرد) باکشتیحرکتمیکند.

Hij vaart met het schip.

او (مرد) باقایقحرکتمیکند.

Hij vaart met de boot.

او (مرد) شنامیکند.

Hij zwemt.

 

 

 

 

اینجاجایخطرناکیاست؟

Is het hier gevaarlijk?

 آیاتنهاییقدمزدنخطرناکاست؟

Is het gevaarlijk om alleen te liften?

آیاشبهابهپیادهرویرفتنخطرناکاست؟

Is het gevaarlijk om ’s nachts te gaan wandelen?

 

 

 

 

ماراهرا (باماشین) اشتباهرفتهایم.

Wij zijn verkeerd gereden.

مادرمسیراشتباههستیم.

Wij zitten op de verkeerde weg.

 مابایدبرگردیم.

Wij moeten omkeren.

 

 

 

 

اینجاکجامیشودپارککرد؟

Waar mag je hier parkeren?

اینجاپارکینگوجوددارد؟

Is er hier een parkeerplaats?

چهمدتمیتواناینجاپارککرد؟

Hoe lang kun je hier parkeren?

 

 

 

 

شمااسکیمیکنید؟

Skiet u?

باتلهسیژ (بالابراسکی) بالامیروید؟

Gaat u met de skilift naar boven?

آیامیتواناینجاچوباسکیکرایهکرد؟

Kun je hier ski’s huren?

 

 

 

 

طفاًیکتاکسیصداکنید.

Kunt u een taxi bestellen?

 

تاایستگاهقطارکرایهچقدراست؟

Hoeveel kost het naar het station?

 

تافرودگاهکرایهچقدراست؟

Hoeveel kost het naar de luchthaven?

 

 

 

 

 

لطفاًمستقیمبروید.

Rechtdoor alstublieft.

 

لطفاًاینجاسمتراستبروید.

Hier naar rechts, alstublieft.

 

لطفاًآنجاسرنبشسمتچپبروید.

Daar op de hoek naar links, alstublieft.

 

 

 

 

 

منعجلهدارم.

Ik heb haast.

 

منوقتدارم.

Ik heb tijd.

 

لطفاًآهستهتربرانید.

Kunt u wat langzamer rijden?

 

 

 

 

 

لطفاًاینجاتوقفکنید.

Stopt u hier, alstublieft.

 

لطفاًیکلحظهصبرکنید.

Wacht u alstublieft een ogenblik.

 

منالانبرمیگردم.

Ik ben zo terug.

 

 

 

 

 

لطفاًیکقبضرسیدبهمنبدهید.

Mag ik een betalingsbewijs?

 

منپولخردندارم.

Ik heb geen kleingeld.

 

درستاست،بقیهپولبرایخودتان.

Laat maar zitten, de rest is voor u.

 

 

 

 

 

مرابهاینآدرسببرید.

Kunt u me naar dit adres brengen?

 

مرابههتلمببرید.

Kunt u me naar mijn hotel brengen?

 

مرا (باماشین) بهساحلببرید.

Kunt u me naar het strand brengen?

 

 

 

 

 

مپبنزینبعدیکجاست؟

Waar is het volgende tankstation?

 

لاستیکمپنجرشدهاست.

Ik heb een lekke band.

 

میتوانیدچرخماشینراعوضکنید؟

Kunt u het wiel verwisselen?

 

 

 

 

 

منبهچندلیترگازوئیلنیازدارم.

Ik heb een paar liter diesel nodig.

 

مندیگربنزینندارم.

Ik heb geen benzine meer.

 

گالنذخیرهبنزینهمراهدارید؟

Heeft u een jerrycan?

 

 

 

 

 

کجامیتوانمتلفنبزنم؟

Waar kan ik telefoneren?

 

مناحتیاجبهماشینامدادخودروجهتبوکسلکردندارم.

Ik heb een takeldienst nodig.

 

مندنبالیکتعمیرگاههستم.

Ik zoek een garage.

 

 

 

 

 

یکتصادفرخدادهاست.

Er is een ongeluk gebeurd.

 

باجهتلفنبعدیکجاست؟

Waar is de dichtbijzijnde telefoon?

 

تلفنهمراهنزدتانهست؟

Heeft u een telefoon bij u?

 

 

 

 

 

مااحتیاجبهکمکداریم.

Wij hebben hulp nodig.

 

یکدکترصداکنید!

Bel een dokter!

 

پلیسراخبرکنید!

Bel de politie!

 

 

 

 

 

مدارکتانلطفاً

Uw papieren, alstublieft.

 

لطفاًگواهینامهخودرانشاندهید.

Uw rijbewijs, alstublieft.

 

لطفاًکارتخودرورانشاندهید.

Uw kentekenbewijs, alstublieft.

 

 

 

 

 

معذرتمیخواهم!

Pardon!

میتوانیدبهمنکمککنید؟

Kunt u mij helpen?

 درایناطرافرستورانخوبیوجوددارد؟

Is er een goed restaurant in de buurt?

 

 

 

 

سرنبش،سمتچپبروید.

Ga links de hoek om.

سپسمقداریمستقیمبروید.

Dan gaat u een stuk rechtdoor.

بعدصدمتربهطرفراستبروید.

Dan houdt u honderd meter rechts aan.

 

 

 

 

بااتوبوسهممیتوانیدبروید.

U kunt ook de bus nemen.

بامتروهممیتوانیدبروید.

U kunt ook de tram nemen.

اصلآمیتوانیدپشتسرمنحرکتکنید.

U kunt mij ook met uw auto volgen.

 

 

 

 

چگونهبهاستادیومفوتبالبروم؟

Hoe kom ik bij het voetbalstadion?

ازپلعبورکنید.

U steekt de brug over!

ازتونلعبورکنید.

U gaat door de tunnel!

 

 

 

 

تاسومینچراغراهنمابروید.

U rijdt door tot aan het derde verkeerslicht.

سپساولینخیابانبهطرفراستبپیچید.

Dan slaat u de eerste straat rechtsaf.

وبعدازچهارراهعبورکنید.

Dan rijdt u rechtdoor over het volgende kruispunt.

 

 

 

 

ببخشید،چگونهبهفرودگاهبروم؟

Sorry, hoe kom ik bij het vliegveld?

بهترینراهایناستکهبامتروبروید.

U kunt beter met de metro gaan.

تاآخرینایستگاهبروید.

U rijdt gewoon tot het eindstation.

 

 

 

 

Op reis gaan/بهسفررفتن 

 

De trip/سفر 

 

Het avontuurماجراجویی

 

De reiziger/مسافرمرد

 

De reizigsterمسافرزن/

 

Het afscheidخداحافظی/

 

Afscheidenخداحافظیکردن

 

Terugkeren/ برگشتن

 

De bestemmingمقصد

 

De plattegrondنقشه

 

Het gebiedمنطقه

 

De douane /گمرک

 

De douanier/ افسرگمرک

 

Het souvenier/ سوغات

 

Verlengenتمدیدکردن

 

Smokkelen/ قاچاق

 

Vliegenمسافرتهوایی

 

De vlucht/پرواز

 

Landen/ فرودآمدن

 

Opstijgenصعود

 

Aan de kust/ درساحل

 

Aan zee/ کناردریا

 

Het strand/ ساحل

 

De woestijn/ صحرا

 

De gebergte/ کوهستان

 

Overnachten/ اقامت

 

Logerenاقامت

 

De bezienswaardigheid/ بنایتاریخی

 

Het monumentمجسمهیادبود

 

Taalknoop1) Heel of Veel?

 

Ik ben heel blij.منخیلیخوشحالم

Ik heb veel geld.منخیلیپولدارم

 

"HEEL"

Heel’ heeft 2 grote betekenissen: ‘erg’, ‘zeer’ en ‘volledig’

 

درحالتاولهمرابایکصفتیاقیداستفادهمیشودمثل:

Ik ben heel blij. 

Mijn vader is heel trots op mij. پدرمخیلیبهمنافتخارمیکند

Ik zal heel veel aan je denken. منخیلیزیادبهتوفکرخواهمکرد

 

درحالتدوممعنیکاملایابهتمامیمیدهدوبهصورتصفتدرجملهقرارمیگیرد

 

De hele zomer heeft hij in het ziekenhuis gelegen. اوتمامتابستانرادربیمارستانبهسربرد.

 

Moet ze heel de cursus doornemen? اوبایدهمهجزوهرابخواند؟

 

"VEEL"

درجملهفرمشتغییرنمیکندودرسهمکانقرارمیگیرد.

 

بههمراهفعل

 

Baby’s slapen veel. نوزادانزیادمیخوابند.

 

بههمراهاسممفردیاجمع:

 

Ik lees veel Nederlandse boeken.منکتابهایهلندیبسیاریمیخوانم

 

وحالتآخر:

Veel Te of Veel Compratief:

Je bent veel te braaf. شمابیشازحدخوبهستید

De atleet loopt veel sneller dan vorig jaar. دوندهبسیارسریعترازسالقبلمیدود

 

* Compratief (sneller, beter, slechter, goedkoper, duurder enz) هرگزهمرابانیستند.heel 

= Veel sneller, veel beter, veel slechter, veel goedkoper…

 

zij moet een operatie onder gaan

"een operatie ondergaan"

تحتعملجراحیقرارگرفتن

 

.................................................................

vreemd opkijken
متعجبشدن

..................................

zeer veel dank

باسپاسفراوان

.......................................

met een week gestel bent u snel ziek.
اگرشلوبدونانرژیباشید،بیمارهستید

...................................................................

de opdracht is zwaar

انکارسنگیناست

hoe luxe wil je reizen : economy, standaard, staandaard of standaard plus?

چقدر سفرت می‌خوای لوکس باشه؟ از لحاظه اقتصادی به صرف باشه، استاندارد یا استاندارد به علاوه ی امکانات بیشتر؟

............................................................

tot uw dienst

در خدمتم

.......................................................

met alles erop en ar aan=met alles wat erbij hoort

با هرچی‌ که بهش مربوطه

..............................................................

Denhaag is de residentie

دنهاخ محل اقامت دولت است

................................................

doe je geen uitspraak

حکم صادر نکن

...............................................

afhankelijk van het aantal leden

مستقل از تعداد اعضا

...............................................................

"een bijdrage leveren (aan)"

(کمک کردن به)

immigratie heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het land

مهاجرت سهم بزرگی‌ در پیشرفت این جامعه ایفا کرد

voor niks gaat de zon op

خورشیدالکیواسههیچیبالانمیاد(منافعبایدداشتهباشم)

.................................................................................

waar moet ik naartoe?

بایدکجابرم؟

...................................................

mag ik de radio uit?

اجازههسترادیوروخاموشکنم

.....................................................

je moet jezelf beter verzorgen

بایدبیشتربهخودتبرسی

........................................................

maak je niet druk!

ذهنتومشغولنکن

ik moet er nodig vandoor

بیادبرم

. (مثلانمیخوایبهبحثادامهبعدیو....)

 

..............................................................

 

 

 

vorig jaar werd het bedrijf met opheffing bedreigd

اونشرکتسالپیشبهبستهشدنتهدیدشدهبود

.................................................................................

vorig jaar werd het bedrijf met opheffing bedreigd

اونشرکتسالپیشبهبستهشدنتهدیدشدهبود

..........................................................................................................

gewoon heel goed

معمولاًخیلیخوبه

.......................................................

er valt voor ons niet te verdienen

درآمدبرامونحاصلنمیشه

.....................................................

ik heb altijd geluk

waar dient die voor?

بهچهدردیمیخوره؟

 

................................................

zo'n ''gelegenheid'' doet zich niet vaak voor ( zich voordoen)
چنینفرصتهاییاغلبپیشنمیاد

.........................................

overwegen:(overwogen)

nadelen en voordelen afwegen

____________________________

ik heb het voorstel overwogen

مناونپیشنهادوسبکسنگینکردم

....................................................................................

nou en of=zekker
قطعاً

.................................

 

 

 

 

er wonen ''17 miljoen mensen'' in Nederland. ''daarvan'' wonen er meer dan 7 miljoen in de Randstad

۱۷میلیوننفردرهلندزندگیمیکننکه ''ازاون'' ۷میلیونشدررندستادزندگیمیکنه

........................................................................................................................

dat is ieders recht.
حقهرکسیهست

.....................................

gaan hun eigen gang
هرکیراهخودشومیره

.........................................

dat is het probleem niet zo zeer
مشکلدقیقاًایننیس

توبایدچمدانمانراآمادهکنی!

Je moet onze koffer inpakken!

نبایدچیزیرافراموشکنی!

Je mag niets vergeten!

بهیکچمدانبزرگنیازداری!

Je hebt een grote koffer nodig!

 

 

 

 

پاسپورترافراموشنکن.

Vergeet je paspoort niet!

بلیطهواپیمارافراموشنکن.

Vergeet je vliegticket niet!

چکهایمسافرتیرافراموشنکن.

Vergeet je reischeques niet!

 

 

 

 

کرمضدآفتابرابردار.

Neem zonnecrême mee.

عینکآفتابیرابردار.

Neem je zonnebril mee.

کلاهآفتابگیررابردار.

Neem je zonnehoed mee.

 

 

 

 

میخواهینقشهخیابانهاراباخودببری؟

Wil je een plattegrond meenemen?

میخواهییککتابچهراهنمایسفرباخودببری؟

Wil je een reisgids meenemen?

میخواهییکچترباخودببری؟

Wil je een paraplu meenemen?

 

 

 

 

حواستبهشلوارها،پیراهنهاوجورابهاباشد.

Vergeet de broeken, de hemden, en de sokken niet.

حواستبهکراواتها،کمربندهاوکتهاباشد.

Vergeet de dassen, de riemen, en de colberts niet.

حواستبهلباسخوابها،پیراهنشبوتیشرتهاباشد.

Vergeet de pyjama’s, de nachthemden, en de T-shirts niet.

 

 

 

 

توکفش،سندلوچکمهلازمداری.

Je hebt schoenen, sandalen en laarzen nodig.

تودستمالکاغذی،صابونوناخنگیرلازمداری.

Je hebt zakdoeken, zeep en een nagelschaar nodig.

تویکشانه،یکمسواکوخمیردندانلازمداری.

Je hebt een kam, een tandenborstel, en tandpasta nodig.

 

 

 

 

ساحلتمیزاست؟

Is het strand schoon?

میتوانآنجاشناکرد؟

Kan men daar zwemmen?

شناکردندرآنجاخطرناکنیست؟

Is het niet gevaarlijk om daar te zwemmen?

 

 

 

 

میتواندراینجایکچترآفتابیکرایهکرد؟

Kun je hier een parasol huren?

میتواناینجایکصندلیراحتیکرایهکرد؟

Kun je hier een ligstoel huren?

میتواناینجایکقایقکرایهکرد؟

Kun je hier een boot huren?

 

 

 

 

دوستدارمموجسواریکنم.

Ik zou graag willen surfen.

دوستدارمغواصیکنم.

Ik zou graag willen duiken.

دوستدارماسکیرویآببروم.

Ik zou graag willen waterskiën.

 

 

 

 

میتوانیکتختهموجسواریکرایهکرد؟

Kun je een surfplank huren?

میتوانوسائلغواصیکرایهکرد؟

Kun je een duikuitrusting huren?

میتواناسکیهایآبکرایهکرد؟

Kun je waterski’s huren?

 

 

 

 

منمبتدیهستم.

Ik ben nog maar een beginneling.

منبهآنآشناییدارم.

Ik hoor bij de middelmaat.

مندرآننسبتاًخوبهستم.

Dat kan ik goed.

 

 

 

 

بالابراسکیکجاست؟

Waar is de skilift?

تووسایلاسکیهمراهداری؟

Heb je dan ski’s bij je?

کفشاسکیهمراهداری؟

Heb je dan skischoenen bij je?

 

 

 

 

امروزهواخیلیگرماست.

Het is heet vandaag.

بهاستخربرویم؟

Laat ons naar het zwembad gaan.

دوستداریبرویمشنا؟

Heb je zin om te zwemmen?

 

 

 

 

حولهداری؟

Heb je een handdoek?

مایوداری؟

Heb je een zwembroek?

لباسشناداری؟

Heb je een badpak?

 

 

 

 

شناکردنبلدی؟

Kun je zwemmen?

غواصیبلدی؟

Kun je duiken?

میتوانیشیرجهبزنی؟

Kun je in het water springen?

 

 

 

 

دوشکجاست؟

Waar is de douche?

رختکنکجاست؟

Waar is het kleedhokje?

عینکشناکجاست؟

Waar is de zwembril?

 

 

 

 

 آباستخرعمیقاست؟

Is het water diep?

آبتمیزاست؟

Is het water schoon?

آبگرماست؟

Is het water warm?

 

 

 

 

مندارمیخمیزنم.

Ik heb het koud.

آبزیادیسرداست.

Het water is te koud.

مندیگرازآبخارجمیشوم.

Ik ga nu uit het water.

 

‫امروز هوا خیلی گرم است

 

 

Het is heet vandaag.

 

‫به استخر برویم؟

Laat ons naar het zwembad gaan.

 

‫دوست داری برویم شنا؟

Heb je zin om te zwemmen?

 

 

 

 

 

‫حوله داری؟

Heb je een handdoek?

 

‫مایو داری؟

Heb je een zwembroek?

 

‫لباس شنا داری؟

Heb je een badpak?

 

 

 

 

 

‫شنا کردن بلدی؟

Kun je zwemmen?

 

‫غواصی بلدی؟

Kun je duiken?

 

‫میتوانی شیرجه بزنی؟

Kun je in het water springen?

 

 

 

 

 

‫دوش کجاست؟

Waar is de douche?

 

‫رختکن کجاست

Waar is het kleedhokje?

 

‫عینک شنا کجاست؟

Waar is de zwembril?

 

 

 

 

 

‫ آب استخر عمیق است؟

Is het water diep?

 

‫آب تمیز است؟

Is het water schoon?

 

‫آب گرم است؟

Is het water warm?

 

 

 

 

 

‫من دارم یخ می زنم.

Ik heb het koud.

 

‫آب زیادی سرد است.

Het water is te koud.

 

‫من دیگر از آب خارج می شوم.

Ik ga nu uit het water.

 

 

 

من می خواهم به کتابخانه بروم.

Ik wil naar de bibliotheek.

 

‫من می خواهم به کتاب فروشی بروم.

Ik wil naar de boekhandel.

 

‫من می خواهم به کیوسک بروم.

Ik wil naar de krantenwinkel.

 

 

 

 

 

‫من می خواهم یک کتاب به امانت بگیرم.

Ik wil een boek lenen.

 

‫من می خواهم یک کتاب بخرم.

Ik wil een boek kopen.

 

‫من می خواهم یک روزنامه بخرم.

Ik wil een krant kopen.

 

 

 

 

 

‫من می خواهم به کتابخانه بروم تا یک کتاب به امانت بگیرم.

Ik wil naar de bibliotheek om een boek te lenen.

 

‫من می خواهم به کتابفروشی بروم تا یک کتاب بخرم.

Ik wil naar de boekhandel om een boek te kopen.

 

‫من می خواهم به کیوسک بروم تا یک روزنامه بخرم.

Ik wil naar de krantenwinkel om een krant te kopen.

 

 

 

 

 

‫من می خواهم به عینک فروشی بروم.

Ik wil naar de opticien.

 

‫من می خواهم به سوپر مارکت بروم.

Ik wil naar de supermarkt.

 

‫من می خواهم به نانوایی بروم.

Ik wil naar de bakker.

 

 

 

 

 

‫من می خواهم یک عینک بخرم.

Ik wil een bril kopen.

 

‫من می خواهم میوه و سبزی بخرم.

Ik wil groenten en fruit kopen.

 

‫من می خواهم نان صبحانه و نان بخرم.

Ik wil broodjes en brood kopen.

 

 

 

 

 

‫من می خواهم به عینک فروشی بروم تا یک عینک بخرم.

Ik wil naar de opticiën om een bril te kopen.

 

‫من می خواهم به سوپر مارکت بروم تا میوه و سبزی بخرم.

Ik wil naar de supermarkt om groenten en fruit te kopen.

 

‫من ‫می خواهم به نانوایی بروم تا نان صبحانه و نان بخرم.

Ik wil naar de bakker om broodjes en brood te kopen.

 

 

 

 

 

‫برویم به یک فروشگاه؟

Zullen we naar een winkelcentrum gaan?

 

‫من باید خریدهایم را انجام دهم.

Ik moet gaan winkelen.

 

‫من می خواهم خیلی خرید کنم.

Ik wil veel inkopen.

 

 

 

 

 

‫لوازم اداری کجا هستند؟

Waar zijn de kantoorartikelen?

 

‫من پاکت نامه و کاغذ نامه لازم دارم.

Ik heb enveloppen en briefpapier nodig.

 

‫من چند خودکار و ماژیک لازم دارم.

Ik heb pennen en viltstiften nodig.

 

 

 

 

 

‫مبل ها کجا هستند؟

Waar zijn de meubels?

 

‫من یک قفسه و یک دراور لازم دارم.

Ik heb een kast en een commode nodig.

 

‫من یک میز تحریر و یک قفسه ی کتاب لازم دارم.

Ik heb een bureau en een plank nodig.

 

 

 

 

 

‫اسباب بازیها کجا هستند؟

Waar is het speelgoed?

 

‫من یک عروسک و یک خرس پارچه ای لازم دارم.

Ik heb een pop en een teddybeer nodig.

 

‫من یک توپ فوتبال و یک تخته شطرنج لازم دارم.

Ik heb een voetbal en een schaakspel nodig.

 

 

 

 

 

‫ابزارآلات کجا هستند؟

Waar is het gereedschap?

 

‫من یک چکش و یک انبردست لازم دارم.

Ik heb een hamer en een tang nodig.

 

‫من یک دریل و یک آچار لازم دارم.

Ik heb een boormachine en een schroevendraaier nodig.

 

 

 

 

 

‫جواهرات کجا هستند؟

Waar is de juweliersafdeling?

 

‫من یک گردن بند و یک دست بند لازم دارم.

Ik heb een halsketting en een armband nodig.

 

‫من یک حلقه و گوشواره لازم دارم.

Ik heb een ring en oorbellen nodig.

 

 

 

 

 

ما در جستجوی یک فروشگاه ورزشی هستیم.

Wij zoeken een sportwinkel.

 

‫ما در جستجوی یک قصابی هستیم.

Wij zoeken een slagerij.

 

‫ما درجستجوی یک داروخانه هستیم.

Wij zoeken een apotheek.

 

 

 

 

 

‫چون که ما می خواهیم توپ فوتبال بخریم.

Wij willen namelijk een voetbal kopen.

 

‫چون که ما می خواهیم کالباس بخریم.

Wij willen namelijk salami kopen.

 

‫چون که ما می خواهیم دارو بخریم.

Wij willen namelijk medicijnen kopen.

 

 

 

 

 

‫دنبال فروشگاه ورزشی میگردیم تا توپ فوتبال بخریم.

Wij zoeken een sportwinkel om een voetbal te kopen.

 

‫دنبال قصابی می گردیم تا کالباس بخریم.

Wij zoeken een slagerij om salami te kopen.

 

‫دنبال داروخانه می گردیم تا دارو بخریم.

Wij zoeken een apotheek om medicijnen te kopen.

 

 

 

 

 

‫من در جستجوی یک جواهر فروشی هستم.

Ik zoek een juwelier.

 

‫من در جستجوی یک مغازه عکاسی هستم.

Ik zoek een fotowinkel.

 

‫من در جستجوی یک قنادی هستم.

Ik zoek een banketbakkerij.

 

 

 

 

 

‫من قصد دارم یک حلقه بخرم.

Ik ben namelijk van plan een ring te kopen.

 

‫من قصد دارم یک حلقه فیلم بخرم.

Ik ben namelijk van plan een filmpje te kopen.

 

‫من قصد دارم یک کیک بخرم.

Ik ben namelijk van plan een taart te kopen.

 

 

 

 

 

‫من در جستجوی یک جواهر فروشی هستم تا یک حلقه بخرم.

Ik zoek een juwelier om een ring te kopen.

 

‫من در جستجوی یک عکاسی هستم تا یک حلقه فیلم بخرم.

Ik zoek een fotowinkel om een filmpje te kopen.

 

‫من در جستجوی یک قنادی هستم تا یک کیک بخرم.

Ik zoek een banketbakkerij om een taart te kopen.

 

 

 

 

 

من می خواهم یک کادو بخرم.

Ik wil graag een cadeautje kopen.

 

‫اما نه چندان گران.

Maar niet iets al te duurs.

 

‫شاید یک کیف دستی؟

Misschien een handtas?

 

 

 

 

 

‫چه رنگی دوست دارید؟

Welke kleur wilt u?

 

‫سیاه، قهوه ای یا سفید؟

Zwart, bruin of wit?

 

‫بزرگ باشد یا کوچک؟

Een grote of een kleine?

 

 

 

 

 

‫می توانم این یکی را ببینم؟

Mag ik deze eens zien?

 

‫این از جنس چرم است؟

Is die van leer?

 

‫یا از مواد مصنوعی است؟

Of is die van kunststof?

 

 

 

 

 

‫قطعاً چرمی است.

Van leer, natuurlijk.

 

‫از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است.

Dat is een bijzonder goede kwaliteit.

 

‫و قیمت کیف دستی واقعاً مناسب است.

En de tas is echt heel voordelig.

 

 

 

 

 

‫از این یکی خوشم می آید.

Die vind ik mooi.

 

‫این یکی را بر می دارم.

Die neem ik.

 

‫شاید بخواهم آن را عوض کنم، امکان دارد؟

Kan ik hem eventueel ruilen?

 

 

 

 

 

‫بله، مسلماً.

 

‫آن را به صورت کادو بسته بندی می کنیم.

Wij pakken hem als cadeau in.

 

‫آن روبرو صندوق پرداخت است.

Daar is de kassa.

 

 

 

 

 

‫شغل شما چیست؟

Wat voor werk doet u?

 

‫شوهر من پزشک است.

Mijn man werkt als arts.

 

‫من نیمه وقت به عنوان پرستار کار می کنم.

Ik werk parttime als verpleegster.

 

 

 

 

 

‫به زودی حقوق بازنشستگی ما پرداخت می شود.

Wij zullen gauw ons pensioen ontvangen.

 

‫اما مالیات ها زیاد هستند.

Maar de belastingen zijn hoog.

 

‫و بیمه درمانی بالاست (زیاد است).

En de ziektekostenverzekering is duur.

 

 

 

 

 

‫تو می خواهی چکاره بشوی؟

Wat wil je worden?

 

‫ من می خواهم مهندس بشوم.

Ik wil graag ingenieur worden.

 

‫ من می خواهم در دانشگاه تحصیل کنم.

Ik wil naar de universiteit gaan.

 

 

 

 

 

‫من کارآموز هستم.

Ik ben stagiaire.

 

‫درآمدم زیاد نیست.

Ik verdien niet veel.

 

‫من در خارج از کشور کارآموزی می کنم.

Ik loop stage in het buitenland.

 

 

 

 

 

‫این رئیس من است.

Dit is mijn baas.

 

‫من همکارهای مهربانی دارم.

Ik heb leuke collega’s.

 

‫ظهرها همیشه به سلف اداره می رویم.

We gaan iedere middag naar de kantine.

 

 

 

 

 

‫من در جستجوی کار هستم.

Ik ben op zoek naar een baan.

 

‫من یک سال است که بیکار هستم.

Ik ben al een jaar werkloos.

 

‫در این کشور بیکار زیاد است.

Er zijn te vele werklozen in dit land.

 

 

 

 

 

تمایل به انجام کاری داشتن

zin hebben

 

‫ما تمایل به انجام کاری را داریم.

Wij hebben zin.

 

‫ما تمایل به انجام کاری را نداریم.

Wij hebben geen zin.

 

 

 

 

 

‫ترس داشتن

bang zijn

 

‫من می ترسم.

Ik ben bang.

 

‫من نمی ترسم.

Ik ben niet bang.

 

 

 

 

 

‫وقت داشتن

tijd hebben

 

‫او (مرد) وقت دارد.

Hij heeft tijd.

 

‫او (مرد) وقت ندارد.

Hij heeft geen tijd.

 

 

 

 

 

‫بی حوصله بودن

zich vervelen

 

‫او (زن) بی حوصله است.

Zij verveelt zich.

 

‫او (زن) حوصله دارد.

Zij verveelt zich niet.

 

 

 

 

 

‫گرسنه بودن

honger hebben

 

‫شما گرسنه هستید؟

Hebben jullie honger?

 

‫شما گرسنه نیستید؟

Hebben jullie geen honger?

 

 

 

 

 

‫تشنه بودن

dorst hebben

 

‫آنها تشنه هستند.

Zij hebben dorst.

 

‫آنها تشنه نیستند.

Zij hebben geen dorst.

 

آموزش زبان هلندی در آموزشگاه زبان گات

   

بهترین اموزشگاه زبان هلندی در تهران

 

 هم چنین برای تعیین سطح و  خبراز کلاس های کاربردی (مکالمه و گرامر) زبان هلندی می توانید با مشاورین ما در آموزشگاه زبان گات تماس(برای دیدن اطلاعات تماس کلیک کنید.) بگیرید.