آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

آموزش زبان چینی

 

 اموزش زبان چینی در اموزشگاه گات 

 بهتزبن اموزشگاه زبان چینی

 

 

اصطلاحات مرتبط با مشکلات در سفر
عبارت چینی
نحوه تلفظ
معادل فارسی


不要打扰我
búyào dǎrǎo wǒ
ولم کن!


我不要
wǒ búyào!
نمی خوام! (برای رد کردن دستفروش)


不要碰我!
búyào pèng wǒ!
به من دست نزن!


我会叫警察
wǒ yào jiào jǐngchá le
پلیس رو خبر می کنم.


警察
jǐngchá!
پلیس!


住手!小偷!
zhùshǒu! xiǎotōu!
وایسا! دزد!


我需要你的帮助
wǒ xūyào nǐde bāngzhù
من به کمک شما نیاز دارم.


这是紧急情况
zhèshì jǐnjí qíngkuàng
این اضطراریه.


我迷路了
wǒ mílù le
من گم شدم.


我丟了手提包
wǒ diūle shǒutíbāo
من کیف دستیم رو گم کردم.


我丟了钱包
wǒ diūle qiánbāo
من کیف جیبیم رو گم کردم.


我生病了
wǒ shēngbìng le
من مریضم.


我受伤了
wǒ shòushāng le
من زخمی شدم.


我需要医生
wǒ xūyào yīshēng
من به دکتر نیاز دارم.


我可以打个电话吗?
wǒ kěyǐ dǎ ge diànhuà ma?
می تونم یک تماس تلفنی بگیرم؟


我可以用您的电话吗?
wǒ kěyǐ yòng nín de diànhuà ne?
می تونم از تلفن شما استفاده کنم؟


我可以用您的手机吗?
wǒ kěyǐ yòng nín de shǒujī ma?
می تونم از موبایل شما استفاده کنم؟

راحتباشید! 

请您自便!

qǐng nín zì biàn!

منزلخودتاناست.

您就当在自己家里!

Nín jiù dāng zài zìjǐ jiālǐ!

چهمیلداریدبنوشید؟

您想喝点什么吗?

Nín xiǎng hē diǎn shénme ma?

 

 

 

 

موسیقیدوستدارید؟

您喜欢音乐吗?

Nín xǐhuān yīnyuè ma?

منموسیقیکلاسیکدوستدارم.

我喜欢古典音乐。

Wǒ xǐhuān gǔdiǎn yīnyuè.

اینهاسیدیهایمنهستند.

这些是我的CD

Zhèxiē shì wǒ de CD.

 

 

 

 

شماسازمینوازید؟

您弹奏什么乐器吗?

Nín tán zòu shénme yuèqì ma?

اینگیتارمناست.

这是我的吉他。

Zhè shì wǒ de jítā.

شمابهآوازخواندنعلاقهدارید؟

您喜欢唱歌吗?

Nín xǐhuān chànggē ma?

 

 

 

 

شمافرزنددارید؟

您有孩子吗?

Nín yǒu háizi ma?

شماسگدارید؟

您有狗吗?

Nín yǒu gǒu ma?

شماگربهدارید؟

您有猫吗?

Nín yǒu māo ma?

 

 

 

 

اینهاکتابهایمنهستند.

这些是我的书。

Zhèxiē shì wǒ de shū.

منالاندارماینکتابرامیخوانم.

我正在看这本书。

Wǒ zhèngzài kàn zhè běn shū.

درچهحوزهایمطالعهدارید؟

您喜欢看什么书?

Nín xǐhuān kàn shénme shū?

 

 

 

 

شماعلاقهمندبهکنسرترفتنهستید؟

您喜欢去听音乐会吗?

Nín xǐhuān qù tīng yīnyuè huì ma?

شماعلاقهمندبهتئاتررفتنهستید؟

您喜欢去看话剧吗?

Nín xǐhuān qù kàn huàjù ma?

شماعلاقهمندبهاپرارفتنهستید؟

您喜欢去看歌剧吗?

Nín xǐhuān qù kàn gējù ma?

 

 

 

 

شماازکجامیآیید؟

您从哪里来?

nín cóng nǎlǐ lái?

ازبازل.

来自巴塞尔。

Láizì bāsè ěr.

بازلدرسوییسقراردارد.

巴塞尔位于瑞士。

Bāsè ěr wèiyú ruìshì.

 

 

 

 

میتوانمآقایمولررابهشمامعرفیکنم؟

我可以向您介绍米勒先生吗?

Wǒ kěyǐ xiàng nín jièshào mǐ lēi xiānshēng ma?

اوخارجیاست.

他是个外国人。

Tā shìgè wàiguó rén.

اوبهچندینزبانتسلطدارد.

他会说很多种语言。

Tā huì shuō hěnduō zhǒng yǔyán.

 

 

 

 

شمابرایاولینباراینجاهستید؟

您是第一次到这里来吗?

Nín shì dì yīcì dào zhèlǐ lái ma?

نه،منسالگذشتههماینجابودم.

不是的, 我去年已经来过这里了。

Bùshì de, wǒ qùnián yǐjīng láiguò zhèlǐ le.

اماتنهایکهفته.

但是只是一个星期。

Dànshì zhǐshì yīgè xīngqí.

 

 

 

 

ازاینجاخوشتانمیآید؟ا

您喜欢我们这个地方吗?

Nín xǐhuān wǒmen zhège dìfāng ma?

بسیار. مردممهربانهستند.

我很喜欢(这个地方), 这里的人们很友善。

Wǒ hěn xǐhuān (zhège dìfāng), zhèlǐ de rénmen hěn yǒushàn.

ازمناظراینجاهمخوشممیآید.

我也喜欢这里的自然风光

Wǒ yě xǐhuān zhèlǐ de zìrán fēngguāng.

 

 

 

 

شغلشماچیست؟

您是做什么工作的?

Nín shì zuò shénme gōngzuò de?

منمترجمهستم.

我是翻译。

Wǒ shì fānyì.

منکتابترجمهمیکنم.

我翻译书。

Wǒ fānyì shū.

 

 

 

 

شمااینجاتنهاهستید؟

您自己一个人在这里吗?

Nín zìjǐ yīgè rén zài zhèlǐ ma?

نه،خانمم / شوهرمهماینجاست.

不是的, 我的妻子 / 我的丈夫也在这儿。

Bùshì de, wǒ de qīzi/ wǒ de zhàngfū yě zài zhè'er.

ودوفرزندمآنجاهستند.

我的两个孩子在那里。

Wǒ de liǎng gè háizi zài nàlǐ.

 

 

 

 

شماسیگارمیکشید؟

您吸烟吗?

nín xīyān ma?

درگذشته،بله.

以前是(我吸烟)

Yǐqián shì (wǒ xīyān).

اماحالادیگرسیگارنمیکشم.

但是我现在不吸了。

Dànshì wǒ xiànzài bù xīle.

 

 

 

 

اذیتمیشویداگرمنسیگاربکشم؟

我吸烟会打扰您吗?

Wǒ xīyān huì dǎrǎo nín ma?

نه،مطلقاًنه.

, 绝对不会。

Bù, juéduì bù huì.

مزاحمتیبرایمننیست.

这不打扰我。

Zhè bù dǎrǎo wǒ.

 

 

 

 

شماچیزیمینوشید؟

您喝点什么吗?

Nín hē diǎn shénme ma?

یکگیلاسکنیاک؟

一杯Cognac(法国白兰地酒)?

Yībēi Cognac(fàguó báilándì jiǔ)?

نه،ترجیحمیدهمیکآبجوبنوشم.

, 我更喜欢喝啤酒。

Bù, wǒ gèng xǐhuān hē píjiǔ.

 

 

 

 

شمازیادمسافرتمیکنید؟

您经常旅行(出差)?

Nín jīngcháng lǚxíng (chūchāi) ma?

بله،البتهاکثراسفرهایکاری.

是啊, 大多数都是商务出差。

Shì a, dà duōshù dōu shì shāngwù chūchāi.

اماحالااینجاتعطیلاتمانرامیگذرانیم.

不过现在我们在这里度假。

Bùguò xiànzài wǒmen zài zhèlǐ dùjià.

 

 

 

 

اینجاچقدرگرماست.

好热的天啊!

Hǎo rè de tiān a!

بلهامروزواقعاًگرماست.

是啊, 今天真的是很热。

Shì a, jīntiān zhēn de shì hěn rè.

برویمرویبالکن.

我们到阳台上去吧。

Wǒmen dào yángtái shàngqù ba.

 

 

 

 

فردااینجایکمهمانیبرگزارمیشود.

明天这里有一个聚会。

Míngtiān zhè li yǒu yīgè jùhuì.

شماهممیآیید؟

您也来吗?

Nín yě lái ma?

بله،ماهمدعوتشدهایم.

是啊, 我们也收到邀请函了。

Shì a, wǒmen yě shōu dào yāoqǐng hánle.

 

 

 

 

شماکجااسپانیائییادگرفتید؟

您在哪里学习的西班牙语呢?

nín zài nǎlǐ xuéxí de xībānyá yǔ ní?

پرتقالیهمبلدید؟

您也会说葡萄牙语吗?

Nín yě huì shuō pútáoyá yǔ ma?

بله،ایتالیاییهمقدریبلدم.

是啊, 而且我也会说一点意大利语。

Shì a, érqiě wǒ yě huì shuō yīdiǎn yìdàlì yǔ.

 

 

 

 

بهنظرمنشماخیلیخوبصحبتمیکنید.

我觉得, 您说的很好。

Wǒ juédé, nín shuō de hěn hǎo.

زبانهاتاحدزیادیشبیههمهستند.

这些语言都是很相近的。

Zhèxiē yǔyán dōu shì hěn xiāngjìn de.

منآنها (زبانها) راخوبمتوجهمیشوم.

我听得很明白。

Wǒ tīng dé hěn míngbái.

 

 

 

 

اماصحبتکردنونوشتنمشکلاست.

但是说和写就难了。

Dànshì shuō he xiě jiù nánle.

منهنوزخیلیاشتباهمیکنم.

我还会出很多错误。

Wǒ hái huì chū hěnduō cuòwù.

لطفاًهربارمراتصحیحکنید.

您要总给我改正啊。

Nín yào zǒng gěi wǒ gǎizhèng a.

 

 

 

 

تلفظشماخیلیخوباست.

您的发音很好(准确)

Nín de fǎ yīn hěn hǎo (zhǔnquè).

فقطکمیلهجهدارید.

您有一点口音。

Nín yǒu yīdiǎn kǒuyīn.

میتوانفهمیداهلکجاهستید.

可以知道您是从哪儿来的。

Kěyǐ zhīdào nín shì cóng nǎ'er lái de.

 

 

 

 

زبانمادریشماچیست؟

您的母语是什么?

Nín de mǔyǔ shì shénme?

شمابهکلاسزبانمیروید؟

您在上语言培训班吗?

Nín zài shàng yǔyán péixùn bān ma?

ازکدامکتابدرسیاستفادهمیکنید؟

您用哪本教材?

Nín yòng nǎ běn jiàocái?

 

 

 

 

الاننمیدانماسمآنچیست.

我现在一时记不起来,(这教材)叫什么名字。

Wǒ xiànzài yīshí jì bù qǐlái,(zhè jiàocái) jiào shénme míngzì.

عنوانکتابیادمنمیآید.

我想不起来那(书的)标题了。

Wǒ xiǎng bù qǐlái nà (shū de) biāotíle.

نامآنرافراموشکردهام.

我把它忘了。

Wǒ bǎ tā wàngle.

 

 

 

 

بهاتوبوسنرسیدی؟

你错过公共汽车了吗?

nǐ cuòguò gōnggòng qìchēle ma?

مننیمساعتمنتظرتوبودم.

我等了你半个小时。

Wǒ děngle nǐ bàn gè xiǎoshí.

تلفنهمراهباخودتنداری؟

你没有把手机带在身边吗?

Nǐ méiyǒu bǎ shǒujī dài zài shēnbiān ma?

 

 

 

 

دفعهدیگروقتشناسباش!

下一次要准时啊!

Xià yī cì yào zhǔnshí a!

دفعهدیگرباتاکسیبیا!

下次你要打出租车!

Xià cì nǐ yào dǎ chūzū chē!

دفعهدیگریکچترباخودتبیاور!

下次你要拿把雨伞!

Xià cì nǐ yào ná bǎ yǔsǎn!

 

 

 

 

فرداتعطیلهستم.

我明天有空 / 我明天有时间。

Wǒ míngtiān yǒu kòng/ wǒ míngtiān yǒu shíjiān.

میخواهیفرداقراریبگذاریم؟ 

我们明天要不要见面?

Wǒmen míngtiān yào bùyào jiànmiàn?

متاسفم،منفرداوقتندارم.

很抱歉, 我明天不行。

Hěn bàoqiàn, wǒ míngtiān bùxíng.

 

 

 

 

اینآخرهفتهبرنامهایداری؟

这个周末你已经有什么计划了吗?

Zhège zhōumò nǐ yǐjīng yǒu shé me jìhuàle ma?

یااینکهباکسیقرارملاقاتداری؟

还是你已经有约会了?

Háishì nǐ yǐjīng yǒu yuēhuìle?

منپیشنهادمیکنمآخرهفتههمدیگرراببینیم.

我建议, 我们这个周末见面。

Wǒ jiànyì, wǒmen zhège zhōumò jiànmiàn.

 

 

 

 

میخواهیبهپیکنیکبرویم؟

我们要去野餐吗?

Wǒmen yào qù yěcān ma?

میخواهیبهساحلدریابرویم؟

我们要去海滩吗?

Wǒmen yào qù hǎitān ma?

میخواهیبهکوهبرویم؟

我们要去山里吗?

Wǒmen yào qù shānli ma?

 

 

 

 

مندربادارهدنبالتمیآیم.

我到办公室接你。

Wǒ dào bàngōngshì jiē nǐ.

مندربخانهدنبالتمیآیم.

我到家里接你。

Wǒ dào jiālǐ jiē nǐ.

منجلویایستگاهاتوبوسدنبالتمیآیم.

我到公共汽车站接你。

Wǒ dào gōnggòng qìchē zhàn jiē nǐ.

 

 

 منمیخواهمبهطرفایستگاهقطاربروم.

我要到火车站去。

wǒ yào dào huǒchē zhàn qù.

منمیخواهمبهفرودگاهبروم.

我要到飞机场去。

Wǒ yào dào fēijī chǎng qù.

منمیخواهمبهمرکزشهربروم.

我要到市中心去。

Wǒ yào dào shì zhōngxīn qù.

 

 

 

 

چهجوریبهایستگاهقطاربروم؟

到火车站怎么走?

Dào huǒchē zhàn zěnme zǒu?

چهجوریبهفرودگاهبروم؟

到飞机场怎么走?

Dào fēijī chǎng zěnme zǒu?

چهجوریبهمرکزشهربروم؟

到市中心怎么走?

Dào shì zhōngxīn zěnme zǒu?

 

 

 

 

منبهیکتاکسیاحتیاجدارم.

我需要一辆出租车。

Wǒ xūyào yī liàng chūzū chē.

منبهیکنقشهاحتیاجدارم.

我需要一张城市地图。

Wǒ xūyào yī zhāng chéngshì dìtú.

منبهیکهتلاحتیاجدارم.

我要住宾馆。

Wǒ yào zhù bīnguǎn.

 

 

 

 

منمیخواهمیکاتومبیلکرایهکنم.

我要租一辆车。

Wǒ yào zū yī liàng chē.

اینکارتاعتباریمناست

这是我的信用卡。

Zhè shì wǒ de xìnyòngkǎ.

اینگواهینامهرانندگیمناست.

这是我的驾驶证 / 驾照。

Zhè shì wǒ de jiàshǐ zhèng/ jiàzhào.

 

 

 

 

درشهرچهچیزیبرایدیدنوجوددارد؟

这城市里有什么景点儿可以参观?

Zhè chéngshì li yǒu shé me jǐngdiǎn er kěyǐ cānguān?

بهبافتقدیمشهربروید.

您去古城吧。

Nín qù gǔchéng ba.

یکگردشباتوردرشهرانجامدهید.

您可以乘车环城一游。

Nín kěyǐ chéng chē huán chéng yī yóu.

 

 

 

 

بهبندربروید.

您去港口吧。

Nín qù gǎngkǒu ba.

گردشیدربندرکنید.

您沿着港口走一走。

Nín yánzhe gǎngkǒu zǒu yī zǒu.

دیدنیهایدیگریهموجوددارند؟

除此之外还有什么名胜古迹?

Chú cǐ zhī wài hái yǒu shé me míngshèng gǔjī?

 

 

معذرتمیخواهم!

对不起, 打扰了!

duìbùqǐ, dǎrǎole!

میتوانیدبهمنکمککنید؟

您能帮个忙吗?

Nín néng bāng gè máng ma?

 درایناطرافرستورانخوبیوجوددارد؟

这哪里有比较好的餐馆?

Zhè nǎ li yǒu bǐjiào hǎo de cānguǎn?

 

 

 

 

سرنبش،سمتچپبروید.

您在拐角往左拐。

Nín zài guǎijiǎo wǎng zuǒ guǎi.

سپسمقداریمستقیمبروید.

然后您往前直走一段。

Ránhòu nín wǎng qián zhí zǒu yīduàn.

بعدصدمتربهطرفراستبروید.

然后您向右走一百米。

Ránhòu nín xiàng yòu zǒu yībǎi mǐ.

 

 

 

 

بااتوبوسهممیتوانیدبروید.

您也可以乘公共汽车。

Nín yě kěyǐ chéng gōnggòng qì chē.

بامتروهممیتوانیدبروید.

您也可以乘有轨电车。

Nín yě kěyǐ chéng yǒu guǐ diànchē.

اصلآمیتوانیدپشتسرمنحرکتکنید.

您也可以跟着我走。

Nín yě kěyǐ gēnzhe wǒ zǒu.

 

 

 

 

چگونهبهاستادیومفوتبالبروم؟

我怎么去足球体育场呢?

Wǒ zěnme qù zúqiú tǐyùchǎng ne?

ازپلعبورکنید.

您走过这个桥!

Nín zǒuguò zhège qiáo!

ازتونلعبورکنید.

您穿过这个隧道!

Nín chuānguò zhège suìdào!

 

 

 

 

تاسومینچراغراهنمابروید.

您走到第三个红绿灯。

Nín zǒu dào dì sān gè hónglǜdēng.

سپساولینخیابانبهطرفراستبپیچید.

您走到第一个路口向右拐。

Nín zǒu dào dì yīgè lùkǒu xiàng yòu guǎi.

وبعدازچهارراهعبورکنید.

一直走到下一个十字路口。

Yīzhí zǒu dào xià yīgè shízìlù kǒu.

 

 

 

 

ببخشید،چگونهبهفرودگاهبروم؟

打扰了,我去飞机场怎么走?

Dǎrǎole, wǒ qù fēijī chǎng zěnme zǒu?

بهترینراهایناستکهبامتروبروید.

您最好是坐地铁去。

Nín zuì hǎo shì zuò dìtiě qù.

تاآخرینایستگاهبروید.

您一直坐到终点站。

Nín yīzhí zuò dào zhōngdiǎn zhàn.

 

 

 

 

سازمانگردشگریکجاست؟

旅游管理处在哪里?

lǚyóu guǎn lǐ chù zài nǎlǐ?

یکنقشهشهریبرایمندارید؟

您能给我一张城市地图吗?

Nín néng gěi wǒ yī zhāng chéngshì dìtú ma?

میتواناینجایکاطاقدرهتلرزروکرد؟

这儿能预定旅馆房间吗?

Zhè'er néng yùdìng lǚguǎn fángjiān ma?

 

 

 

 

بافتقدیمشهرکجاست؟

老城区在哪里?

Lǎo chéngqū zài nǎlǐ?

کلیسایبزرگکجاست؟

教堂在哪里?

Jiàotáng zài nǎlǐ?

موزهکجاست؟

博物馆在哪里?

Bówùguǎn zài nǎlǐ?

 

 

 

 

کجامیتوانتمبرخرید؟

在哪里可以买到邮票?

Zài nǎlǐ kěyǐ mǎi dào yóupiào?

کجامیتوانگلخرید؟

在哪里可以买到鲜花?

Zài nǎlǐ kěyǐ mǎi dào xiānhuā?

کجامیتوانبلیطخرید؟

在哪里可以买到车票?

Zài nǎlǐ kěyǐ mǎi dào chēpiào?

 

 

 

 

بندرکجاست؟

码头在哪里?

Mǎtóu zài nǎlǐ?

بازارکجاست؟

集市在哪里?

Jí shì zài nǎlǐ?

قصرکجاست؟

城堡在哪里?

Chéngbǎo zài nǎlǐ?

 

 

 

 

توربازدیدکیشروعمیشود؟

导游什么时候开始?

Dǎoyóu shénme shíhòu kāishǐ?

توربازدیدکیتماممیشود؟

导游什么时候结束?

Dǎoyóu shénme shíhòu jiéshù?

توربازدیدچقدرطولمیکشد؟

导游一共多长时间?

Dǎoyóu yīgòng duō cháng shíjiān?

 

 

 

 

منیکراهنمامیخواهمکهآلمانیصحبتکند.

我想要一个讲德语的导游

Wǒ xiǎng yào yīgè jiǎng déyǔ de dǎoyóu.

منیکراهنمامیخواهمکهایتالیاییصحبتکند.

我想要一个讲意大利语的导游。

Wǒ xiǎng yào yīgè jiǎng yìdàlì yǔ de dǎoyóu.

منیکراهنمامیخواهمکهفرانسویصحبتکند.

我想要一个讲法语的导游

Wǒ xiǎng yào yīgè jiǎng fǎyǔ de dǎoyóu.

 

 

 

 

آنجاباغوحشاست.

动物园在那边。

Dòngwùyuán zài nà biān.

آنجازرافههاهستند.

长颈鹿在那边。

Chángjǐnglù zài nà biān.

خرسهاکجاهستند؟

熊都在哪里?

Xióng dōu zài nǎlǐ?

 

 

 

 

فیلهاکجاهستند؟

大象都在哪里?

Dà xiàng dōu zài nǎlǐ?

مارهاکجاهستند؟

蛇都在哪里?

Shé dōu zài nǎlǐ?

شیرهاکجاهستند؟

狮子都在哪里?

Shīzi dōu zài nǎlǐ?

 

 

 

 

منیکدوربینعکاسیدارم.

我有一台照相机。

Wǒ yǒu yī tái zhàoxiàngjī.

منیکدوربینفیلمبرداریهمدارم.

我也有一台电影摄影机。

Wǒ yěyǒu yī tái diànyǐng shèyǐngjī.

باتریکجاست؟

电池在哪里?

Diànchí zài nǎlǐ?

 

 

 

 

پنگوئنهاکجاهستند؟

企鹅都在哪里?

Qì'é dōu zài nǎlǐ?

کانگوروهاکجاهستند؟

袋鼠都在哪里?

Dàishǔ dōu zài nǎlǐ?

کرگدنهاکجاهستند؟

犀牛都在哪里?

Xīniú dōu zài nǎlǐ?

 

 

 

 

توالتکجاست؟

厕所在哪里?

Cèsuǒ zài nǎlǐ?

آنجایککافهاست.

那边有一间咖啡厅。

Nà biān yǒu yī jiàn kāfēi tīng.

آنجایکرستوراناست.

那边有一家饭店。

Nà biān yǒu yījiā fàndiàn.

 

 

 

 

شترهاکجاهستند؟

骆驼都在哪里?

Luòtuó dōu zài nǎlǐ?

گوریلهاوگورخرهاکجاهستند؟

大猩猩和斑马都在哪里?

Dà xīngxīng hé bānmǎ dōu zài nǎlǐ?

ببرهاوتمساحهاکجاهستند؟

老虎和鳄鱼都在哪里?

Lǎohǔ hé èyú dōu zài nǎlǐ?

 

 

 

 

دراینجادیسکووجوددارد؟

这儿有迪厅吗?

zhè'er yǒu dí tīng ma?

دراینجاکابارهوجوددارد؟

这儿有晚间俱乐部吗?

Zhè'er yǒu wǎnjiān jùlèbù ma?

آیااینجایکباروجوددارد؟

这儿有酒馆吗?

Zhè'er yǒu jiǔguǎn ma?

 

 

 

 

امشببرنامهتاترچیست؟

今晚剧院上演什么?

Jīn wǎn jùyuàn shàngyǎn shénme?

برنامهامشبسینماچیست؟

今晚电影院上演什么?

Jīn wǎn diànyǐngyuàn shàngyǎn shénme?

امشبتلویزیونچینشانمیدهد؟

今晚有什么电视节目?

Jīn wǎn yǒu shé me diànshì jiémù?

 

 

 

 

هنوزبلیطتاترموجوداست؟

剧院还有门票吗?

Jùyuàn hái yǒu ménpiào ma?

 هنوزبلیطسینماموجوداست؟

电影院还有门票吗?

Diànyǐngyuàn hái yǒu ménpiào ma?

 هنوزبلیطبرایتماشایبازیفوتبالموجوداست؟

还有足球比赛的入场卷吗?

Hái yǒu zúqiú bǐsài de rù chǎng juǎn ma?

 

 

 

 

مندوستدارمکاملاعقببنشینم.

我想坐最后面的座位。

Wǒ xiǎng zuò zuìhòumiàn de zuòwèi.

مندوستدارمیکجاییدروسطبنشینم.

我想坐中间的某个位子。

Wǒ xiǎng zuò zhōngjiān de mǒu gè wèizi.

مندوستدارمکاملاجلوبنشینم.

我想坐最前面的位子。

Wǒ xiǎng zuò zuì qiánmiàn de wèizi.

 

 

 

 

میتوانیدچیزیبهمنتوصیهکنید؟

您能给我一些建议吗?

Nín néng gěi wǒ yīxiē jiànyì ma?

نمابشچهموقعشروعمیشود؟

演出什么时候开始?

Yǎnchū shénme shíhòu kāishǐ?

میتوانیدبرایمنیکبلیطتهیهکنید؟

您能帮我弄到一张票吗?

Nín néng bāng wǒ nòng dào yī zhāng piào ma?

 

 

 

 

آیاایننزدیکیهایکزمینگلفوجوددارد؟

这附近有高尔夫球场吗?

Zhè fùjìn yǒu gāo'ěrfū qiúchǎng ma?

آیاایننزدیکیهایکزمینتنیسوجوددارد؟

这附近有网球场吗?

Zhè fùjìn yǒu wǎng qiúchǎng ma?

آیاایننزدیکیهایکاستخرسرپوشیدهوجوددارد؟

这附近有室内泳池吗?

Zhè fùjìn yǒu shìnèi yǒngchí ma?

 

 

 

 

مامیخواهیمبهسینمابرویم.

我们要去看电影。

wǒmen yào qù kàn diànyǐng.

امروزفیلمخوبیرویپردهاست.

今天上映一部好电影。

Jīntiān shàngyìng yī bù hǎo diànyǐng.

اینفیلمکاملاجدیداست.

这是一部新电影。

Zhè shì yī bù xīn diànyǐng.

 

 

 

 

گیشهفروشبلیطکجاست؟

售票处在哪里?

Shòupiào chù zài nǎlǐ?

 هنوزصندلیخالیوجوددارد؟

还有空位吗?

Hái yǒu kòngwèi ma?

قیمتبلیطچنداست؟

一张票多少钱?

Yī zhāng piào duōshǎo qián?

 

 

 

 

نمایشفیلمچهموقعشروعمیشود؟

什么时候开演?

Shénme shíhòu kāiyǎn?

نمایشفیلمچهمدتطولمیکشد؟

这电影演多长时间?

Zhè diànyǐng yǎn duō cháng shíjiān?

میتوانبلیطرزروکرد؟

能预定电影票吗?

Néng yùdìng diànyǐng piào ma?

 

 

 

 

مندوستدارمعقببنشینم.

我想坐在后面。

Wǒ xiǎng zuò zài hòu miàn.

مندوستدارمجلوبنشینم.

我想坐在前面。

Wǒ xiǎng zuò zài qiánmiàn.

مندوستدارموسطبنشینم.

我想坐在中间。

Wǒ xiǎng zuò zài zhōngjiān.

 

 

 

 

فیلممهیجبود.

这部电影很精彩。

Zhè bù diànyǐng hěn jīngcǎi.

فیلمخستهکنندهنبود.

这部电影不无聊。

Zhè bù diànyǐng bù wúliáo.

اماکتابمربوطبهاینفیلمبهتربود.

但是原书比电影好多了。

Dànshì yuán shū bǐ diànyǐng hǎoduōle.

 

 

 

 

موزیکچطوربود؟

音乐怎么样?

Yīnyuè zěnme yàng?

هنرپیشههاچطوربودند؟

演员们怎么样?

Yǎnyuánmen zěnme yàng?

آیازیرنویسانگلیسیداشت؟

有英语字幕吗?

Yǒu yīngyǔ zìmù ma?

 

 

 

 

شغلشماچیست؟

您是做什么工作的?

nín shì zuò shénme gōngzuò de?

شوهرمنپزشکاست.

我的先生是医生。

Wǒ de xiānshēng shì yīshēng.

مننیمهوقتبهعنوانپرستارکارمیکنم.

我是做半天班的护士。

Wǒ shì zuò bàntiān bān de hùshì.

 

 

 

 

بهزودیحقوقبازنشستگیماپرداختمیشود.

不久我们就要拿退休金了。

Bùjiǔ wǒmen jiù yào ná tuìxiū jīnle.

امامالیاتهازیادهستند.

但纳税很高。

Dàn nàshuì hěn gāo.

وبیمهدرمانیبالاست (زیاداست).

医疗保险很贵。

Yīliáo bǎoxiǎn hěn guì.

 

 

 

 

تومیخواهیچکارهبشوی؟

你将来想从事什么(职业)?

Nǐ jiānglái xiǎng cóngshì shénme (zhíyè)?

 منمیخواهممهندسبشوم.

我想当工程师。

Wǒ xiǎng dāng gōngchéngshī.

 منمیخواهمدردانشگاهتحصیلکنم.

我要读大学。

Wǒ yào dú dàxué.

 

 

 

 

منکارآموزهستم.

我是实习生。

Wǒ shì shíxí shēng.

درآمدمزیادنیست.

我挣得不多。

Wǒ zhēng dé bù duō.

مندرخارجازکشورکارآموزیمیکنم.

我在国外实习。

Wǒ zài guówài shíxí.

 

 

 

 

اینرئیسمناست.

这是我的老板。

Zhè shì wǒ de lǎobǎn.

منهمکارهایمهربانیدارم.

我的同事们很友好。

Wǒ de tóngshìmen hěn yǒuhǎo.

ظهرهاهمیشهبهسلفادارهمیرویم.

中午我们总是一起去食堂。

Zhōngwǔ wǒmen zǒng shì yīqǐ qù shítáng.

 

 

 

 

مندرجستجویکارهستم.

我在找工作。

Wǒ zài zhǎo gōngzuò.

منیکسالاستکهبیکارهستم.

我失业已经一年了。

Wǒ shīyè yǐjīng yī niánle.

دراینکشوربیکارزیاداست.

这个国家有太多失业者。

Zhège guójiā yǒu tài duō shīyè zhě.

 

 

 

 

تمایلبهانجامکاریداشتن

有兴趣

yǒu xìngqù

 

ماتمایلبهانجامکاریراداریم.

我们有兴趣。

wǒmen yǒu xìngqù.

 

ماتمایلبهانجامکاریرانداریم.

我们没有兴趣。

Wǒmen méiyǒu xìngqù.

 

 

 

 

 

ترسداشتن

害怕

Hàipà

 

منمیترسم.

我害怕。

wǒ hàipà.

 

مننمیترسم.

我不害怕。

Wǒ bù hàipà.

 

 

 

 

 

وقتداشتن

有时间

Yǒu shíjiān

 

او (مرد) وقتدارد.

他有时间。

tā yǒu shíjiān.

 

او (مرد) وقتندارد.

他没有时间。

Tā méiyǒu shíjiān.

 

 

 

 

 

بیحوصلهبودن

觉得无聊

Juédé wúliáo

 

او (زن) بیحوصلهاست.

她觉得很无聊。

tā juédé hěn wúliáo.

 

او (زن) حوصلهدارد.

她不觉得无聊。

Tā bù juédé wúliáo.

 

 

 

 

 

گرسنهبودن

饿

È

 

شماگرسنههستید؟

你们饿了吗?

nǐmen èle ma?

 

شماگرسنهنیستید؟

你们不饿吗?

Nǐmen bù è ma?

 

 

 

 

 

تشنهبودن

口渴

Kǒu kě

 

آنهاتشنههستند.

他们口渴。

tāmen kǒu kě.

 

آنهاتشنهنیستند.

他们不口渴。

Tāmen bù kǒu kě.

 

 

 

 

 

منوقتدکتردارم.

我和医生有一个预约。

wǒ hé yīshēng yǒuyīgè yùyuē.

وقتمنساعتدهمیباشد.

我有一个十点钟的预约。

Wǒ yǒuyīgè shí diǎn zhōng de yùyuē.

اسمشماچیست؟

您叫什么名字?

Nín jiào shénme míngzì?

 

 

 

 

لطفاًدراتاقانتظارتشریفداشتهباشید.

请您在候诊室等一下。

Qǐng nín zài hòuzhěn shì děng yīxià.

دکترالانمیآید.

医生马上就来。

Yīshēng mǎshàng jiù lái.

بیمهکجاهستید؟

您的保险是哪里的?

Nín de bǎoxiǎn shì nǎlǐ de?

 

 

 

 

چکارمیتوانمبرایشماانجامدهم؟

我能为您做什么吗?

Wǒ néng wéi nín zuò shénme ma?

درددارید؟

您哪里有疼痛?

Nín nǎ li yǒu téngtòng?

کجایبدنشمادردمیکند؟

哪里疼?

Nǎlǐ téng?

 

 

 

 

منهمیشهکمردرددارم.

我后背总疼。

Wǒ hòu bèi zǒng téng.

مناغلبسردرددارم.

我经常头痛。

Wǒ jīngcháng tóutòng.

 منگاهیاوقاتدلدرددارم.

我有时候肚子痛。

Wǒ yǒu shíhòu dùzi tòng.

 

 

 

 

لطفآبالاتنهخودراآزادکنید!

请您露出上身!

Qǐng nín lùchū shàngshēn!

لطفآرویتختدرازبکشید!

请您躺在诊床上。

Qǐng nín tǎng zài zhěn chuángshàng.

فشارخونشماخوباست.

血压是正常的。

Xiěyā shì zhèngcháng de.

 

 

 

 

منیکآمپولبرایتانمینویسم.

我给您打一针。

Wǒ gěi nín dǎ yī zhēn.

 منبرایتانقرصمینویسم.

我给您一些药片。

Wǒ gěi nín yīxiē yàopiàn.

 منیکنسخهبرایداروخانهبهشمامیدهم.

我给您开个药方,到药店取药。

Wǒ gěi nín kāi gè yàofāng, dào yàodiàn qǔ yào.

 

 

 

 

منیکمردطراحیمیکنم.

我画一个男人。

wǒ huà yīgè nánrén.

ابتداسر

首先是头部。

Shǒuxiān shi tóu bù.

اینمردیککلاهبرسردارد.

那个男人带着一顶帽子。

Nàgè nánrén dàizhe yī dǐng màozi.

 

 

 

 

موهارانمیتواندید.

看不见头发。

Kàn bùjiàn tóufǎ.

گوشهاراهمنمیتواندید.

也看不见耳朵。

Yě kàn bùjiàn ěrduǒ.

کمرراهمنمیتواندید.

也看不见后背。

Yě kàn bùjiàn hòu bèi.

 

 

 

 

منچشمهاودهانراطراحیمیکنم.

我画眼睛和嘴。

Wǒ huà yǎnjīng hé zuǐ.

آنمردمیرقصدومیخندد.

这个男人跳着舞并笑着。

Zhège nánrén tiàozhe wǔ bìng xiàozhe.

آنمردیکبینیدرازدارد.

这个男人有个长鼻子。

Zhège nánrén yǒu gè cháng bízi.

 

 

 

 

اویکعصادردستهایشدارد.

他手里拿着一个棍子。

Tā shǒu lǐ názhe yīgè gùnzi.

اوهمچنینیکشالگردنبهدورگردنشدارد.

他脖子上也戴了一条围巾。

Tā bózi shàng yě dàile yītiáo wéijīn.

زمستاناستوهواسرداست.

现在是冬天,而且天气很冷。

Xiànzài shì dōngtiān, érqiě tiānqì hěn lěng.

 

 

 

 

بازوهاقویهستند.

双臂很有力气。

Shuāng bì hěn yǒu lìqì.

پاهاهمقویهستند.

双腿也很有力气。

Shuāng tuǐ yě hěn yǒu lìqì.

اینمردازبرفدرستشدهاست.

这个男人是雪做的。

Zhège nánrén shì xuě zuò de.

 

 

 

 

اوشلواریاپالتونپوشیدهاست.

他没穿裤子也没穿大衣。

Tā méi chuān kùzi yě méi chuān dàyī.

امااوسردشنیست (نمیلرزد).

但是他不感到寒冷。

Dànshì tā bù gǎndào hánlěng.

اویکآدمبرفیاست.

他是一个雪人。

Tā shì yīgè xuěrén.

 

 

 

 

پستخانهبعدیکجاست؟

最近的邮局在哪?

zuìjìn de yóujú zài nǎ?

تاپستخانهبعدیخیلیراهاست؟

到最近的邮局远吗?

Dào zuìjìn de yóujú yuǎn ma?

صندوقپستبعدیکجاست؟

最近的邮箱在哪儿?

Zuìjìn de yóuxiāng zài nǎ'er?

 

 

 

 

منتعدادیتمبرلازمدارم.

我需要一些邮票。

Wǒ xūyào yīxiē yóupiào.

براییککارتپستالویکنامه.

为了一个明信片和一封信。

Wèile yīgè míngxìnpiàn hé yī fēng xìn.

هزینهارسالبهآمریکاچقدراست؟

邮到美国 / 美洲要多少钱?

Yóu dào měiguó/ měizhōu yào duōshǎo qián?

 

 

 

 

وزنبستهچقدراست؟

这个邮包多重?

Zhège yóubāo duōchóng?

میتوانمآنراباپستهواییارسالکنم؟

我能航空邮件邮寄它(包裹)吗?

Wǒ néng hángkōng yóujiàn yóujì tā (bāoguǒ) ma?

چهمدتطولمیکشدتامحمولهبهمقصدبرسد؟

多久才能到?

Duōjiǔ cáinéng dào?

 

 

 

 

کجامیتوانمتلفنبزنم؟

我在哪里能打电话?我能在哪里打电话?

Wǒ zài nǎlǐ néng dǎ diànhuà? Wǒ néng zài nǎlǐ dǎ diànhuà?

باجهتلفنبعدیکجاست؟

最近的电话亭在哪里?

Zuìjìn de diànhuàtíng zài nǎlǐ?

کارتتلفندارید؟

您有电话卡吗?

Nín yǒu diànhuàkǎ ma?

 

 

 

 

دفترچهتلفندارید؟

你有电话号码本吗?

Nǐ yǒu diànhuà hàomǎ běn ma?

پیششمارهکشوراتریشرامیدانید؟

您知道奥地利的前拨号吗?

Nín zhīdào àodìlì de qián bōhào ma?

یکلحظه،میرومنگاهکنم.

等一会儿,我看一下。

Děng yīhuǐ'er, wǒ kàn yīxià.

 

 

 

 

تلفنهمیشهاشغالاست.

电话总是占线。

Diànhuà zǒng shì zhànxiàn.

چهشمارهایراگرفتید؟

您拨的哪个电话号码?

Nín bō de nǎge diànhuà hàomǎ?

ابتدابایدعددصفررابگیرید.

您必须首先拨0

Nín bìxū shǒuxiān bō 0!

 

 

 

 

منمیخواهمیکحساببازکنم.

我想开一个账户。

wǒ xiǎng kāi yīgè zhànghù.

اینپاسپورتمناست.

这是我的护照。

Zhè shì wǒ de hùzhào.

واینآدرسمناست.

这是我的地址。

Zhè shì wǒ dì dìzhǐ.

 

 

 

 

منمیخواهمپولبهحسابمواریزکنم.

我想往我的账户里存钱。

Wǒ xiǎng wǎng wǒ de zhànghù lǐ cún qián.

منمیخواهمازحسابمپولبرداشتکنم.

我想从账户里取钱。

Wǒ xiǎng cóng zhànghù lǐ qǔ qián.

منمیخواهمموجودیحسابمرابگیرم.

我想取户头结算单。

Wǒ xiǎng qǔ hùtóu jiésuàn dān.

 

 

 

 

منمیخواهمیکچکمسافرتیرانقدکنم.

我要兑现一张旅游支票。

Wǒ yào duìxiàn yī zhāng lǚyóu zhīpiào.

مبلغکارمزدچقدراست؟

费用是多少?

Fèiyòng shì duōshǎo?

کجارابایدامضاکنم؟

我应该在哪里签名?

Wǒ yīnggāi zài nǎlǐ qiānmíng?

 

 

 

 

منمنتظریکحوالهبانکیازآلمانهستم. 

我在等一份来自德国的汇款

Wǒ zài děng yī fèn láizì déguó de huìkuǎn.

اینشمارهحسابماست.

这是我的银行账号。

Zhè shì wǒ de yínháng zhànghào.

پولرسیدهاست؟

钱已经到了吗?

Qián yǐjīng dàole ma?

 

 

 

 

منمیخواهماینپولرابهارزدیگریتبدیلنمایم.

我要换钱。

Wǒ yào huànqián.

منبهدلارآمریکانیازدارم.

我需要美元。

Wǒ xūyào měiyuán.

لطفآاسکناسهایریزبهمنبدهید.

请您给我一些零钱。

Qǐng nín gěi wǒ yīxiē língqián.

 

 

 

 

آیااینجادستگاهعابربانکوجوددارد؟

这里有自动取款机吗?

Zhè li yǒu zìdòng qǔkuǎn jī ma?

چهمقدارپولمیتوانبرداشتنمود؟

(一次)能取出多少钱?

(Yīcì) néng qǔchū duōshǎo qián?

کدامکارتهایاعتباریرامیتواناستفادهکرد؟

这里能用哪些信用卡?

Zhèlǐ néng yòng nǎxiē xìnyòngkǎ?

 

 

 

 

 

 

 

 

بهترین اموشگاه زبان چینی در تهران