آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

آموزش زبان دانمارکی

آموزش زبان دانمارکی در بهترین آموزشگاه تهران
آموزش زبان دانمارکی
فعل
 

 فعل

 تعریف

یک فعل حالت و یا عمل یک کار و یا وقوع یک حرکت را بیان میکند که میشود گفت یک فعل موقعیتی را که و یا عملی را که اتفاق افتاده توضیح میدهد.

Hun sover.
او (زن) میخوابد.
Pigen spiser mad.
دختر غذا میخورد.
Bilen kører hurtigt.  
اتومبیل تند میراند.
Koppen står på bordet. 
فنجان روی میز قرار دارد.

در زبان دانمارکی افعال در شخص های مختلف تغییر نمیکند. یعنی اینکه افعال زمان را تغییر میدهند، ولی در تمام اشخاص در زمانهای مختلف یکجور نامیده میشوند.

صرف فعل در اشخاص

شخص

زمان حال مفرد

زمان حال جمع

اول شخص

Jeg spiser

vi spiser

دوم شخص

Du spiser

I spiser

سوم شخص

han/hun/den/det spiser

de spiser

تطبیق
در زبان دانمارکی صرف فعل در اشخاص تغییر نمیکند. (همانطوریکه در جدول بالا ملاحظه میکنید) فعل خوردن در اول شخص و دوم شخص و سوم شخص هیچگونه تغییری نکرده است. ولی در زبان فارسی طبق مثالهای زیر افعال در اشخاص حالتهای مختلف گرفته ا
ند.

 

Jeg spiser mad.

من غذا میخورم.

Du spiser mad.

توغذا میخوری.

Han/hun/den spiser mad.

او (زن – مرد) – آن غذا میخورد.

Vi spiser mad.

ما غذا میخوریم.

I spiser mad.
شما غذا میخورید.
De spiser mad.
آنها غذا میخورند.
 

 Ghay'mat Ea In Chand Asst? = Hvor meget koster den her?
In Chisst? = Hvad er dette?
Man In Ra Mi'kha'ram. = Jeg vil have det.
Man Mi'kha'ham ... Ra Ba'kha'ram. = Jeg vil gerne have
A'ya Sho'ma ... Da'rid? = Har du
شما کجا اسپانیائی یاد گرفتید؟
 Hvor har du lært spansk?
 پرتقالی هم بلدید؟
 
Kan du også portugisisk?
    
 بله، ایتالیایی هم قدری بلدم.
 
Ja, og jeg kan også lidt italiensk.
 
 به نظر من شما خیلی خوب صحبت می کنید.
 
Jeg synes, du taler rigtig godt.
    
 زبان ها تا حد زیادی شبیه هم هستند.
 
Sprogene ligner hinanden ret meget.
    
 من آنها (زبانها) را خوب متوجه می شوم.
 
Jeg kan sagtens forstå dem.

اموزشزباندانمارکیدربهتریناموزشگاهتهران

 

حقایق جالب آموزش دانمارکی

•زبان دانمارکی، زبان آلمان شمالیست.

•حروف الفبای زبان دانمارکی شامل ۲۹ حرف میباشد که شامل ۲۶ حرف اصلی الفبای لاتین به همراه ۳ حرف دیگر  Æ, Ø, Å میباشد. زبان دانمارکی یکی از زبانهای شمال آلمان میباشد که به آنها زبانهای اسکاندیناویایی گفته میشود.

•۵۰۰۰۰ دانمارکی به زبان دانمارکی صحبت میکنند که در قسمت شمالی آلمان قرار دارد.

•اگر میخواهید که تلفظ یک واژه سخت زبان دانمارکی را امتحان کنید، میتوانید تلفظ ای واژه را امتحان کنید: “speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode” و نکته جالب اینجاست که این لغت واقعا در زبان دانمارکی وجود دارد.

شروع یادگیری برخی دروس زبان دانمارکی

زبان دانمارکی  در چندین دانشگاه در سراسر دنیا تدریس میشود.

دوره های متعددی برای آموزش خصوصی و عمومی زبان دانمارکی  در دانمارک وجود دارد و انواع دروس رایگان زبان دانمارکی  نیز موجود میباشد.

 

 

دانمارکی دارای گرامری ساده میباشد. در مقایسه با زبانی مثل آلمانی بسیار ساده تر میتوان به گرامر دانمارکی تسلط پیدا کرد. در واقع میتوان گرامر دانمارکی را همان گرامر آلمانی دانست که بشدت مینیمالیستی شده است. بعنوان مثال در صرف فعل ها برای زمان حال تمامی اشخاص به یک صورت فعل را صرف می کنند.یعنی مثلا være که به معنای بودن میباشد برای تمامی اشخاص در زمان حال بصورت er صرف می شود.

این در حالی است که تلفظ دانمارکی به مراتب مشکل تر از آلمانی میباشد و حروف مختلف مانند g و d بسته به حروف مجاورشان صداهای مختلفی تولید میکنند. 

بمانند آلمانی در دانمارکی هم جملات دارای نظم خاص خود می باشند که در ادامه به آن اشاره میکنیم. یک قاعده بسیار اساسی در آلمانی این است که جملات اصلی یا Hauptsatz دارای فعل در مکان دوم جمله می باشند و در مورد جملات Nebensatz فعل به انتهای جمله منتقل می شود که این قاعده تا حد زیادی در دانمارکی نیز وجود دارد.

در مورد جملات اصلی این ترتیب اجزای جمله بدینصورت میباشد :

 

 

 

Nachfeld

 

 

Mittelfeld

Vorfeld

A

S

V

a

s

v

1

 

 

høre

bare

du

skal

Nu

 

 

 

 

در اینجا به دلیل امکانات کم ویرایش در ادیتور بلاگفا باید کمی در مورد این جدول توضیح دهم. هر جمله از سه بخش Vorfeld , Mittelfeld,Nachfeld متشکل شده است که اولی همیشه دارای یک موقعیت در جمله است اما دومی و سومی میتوانند شامل سه بخش باشند که بدان میپردازیم. در سطر سوم هم یک جمله دانمارکی امده که با گذشت زمان معنای آن برای ما روشن خواهد شد . »حالا تو فقط گوش کن«

 

معنی این سه بخش هم چیزی شبیه پیشوند و میانوند و پسوند در جمله است.

1در واقع یک مکان برای اعضای متفاوتی از جمله میتواند باشد و یا اینکه تهی باشد. گاهی برای دادن اهمیت بیشتر در جمله به یک بخش آن را در بخش 1  می آوریم. در هر صورت ترتیب زیر باید در ذهن کسی که میخواهد دانمارکی یاد بگیرد حک شود :

1-v-s-a-V-S-A

v فعلی صرف شده است و غیر مصدری

s فاعل یا سابجکت جمله است

a قید جمله 

V فعل بصورت مصدری

S مفعول مستقیم یا غیر مستقیم جمله

A قیدهایی مثل زمان و مکان و .....

 

 

شماکجااسپانیائییادگرفتید؟

H--- h-- d- l--- s-----?

 

 

پرتقالیهمبلدید؟

K-- d- o--- p----------?

 

 

بله،ایتالیاییهمقدریبلدم.

J-, o- j-- k-- o--- l--- i--------.

 

 

 

 

 

 

بهنظرمنشماخیلیخوبصحبتمیکنید.

J-- s----, d- t---- r----- g---.

 

 

زبانهاتاحدزیادیشبیههمهستند.

S------- l----- h------- r-- m----.

 

 

منآنها(زبانها) راخوبمتوجهمیشوم.

J-- k-- s------ f----- d--.

 

 

 

 

 

 

اماصحبتکردنونوشتنمشکلاست.

M-- a- t--- o- s----- e- s----.

 

 

منهنوزخیلیاشتباهمیکنم.

J-- l---- s-------- m---- f---.

 

 

لطفاًهربارمراتصحیحکنید.

V-- s-- a---- a- r---- m--.

 

 

 

 

 

 

تلفظشماخیلیخوباست.

D-- u----- e- r-- g--.

 

 

فقطکمیلهجهدارید.

D- h-- l--- a-----.

 

 

میتوانفهمیداهلکجاهستید.

M-- k-- h---, h--- d- k----- f--.

 

 

 

 

 

 

زبانمادریشماچیست؟

H--- e- d-- m--------?

 

 

شمابهکلاسزبانمیروید؟

G-- d- p- e- s----------?

 

 

ازکدامکتابدرسیاستفادهمیکنید؟

H------ l------------- b----- d-?

 

 

 

 

 

 

الاننمیدانماسمآنچیست.

J-- v-- i i--- l---, h--- d-- h-----.

 

 

عنوانکتابیادمنمیآید.

J-- k-- i--- h---- t-----.

 

 

نامآنرافراموشکردهام.

D-- h-- j-- g----.

 

 

 

 

 

 

 

سلام

H--!

 

 

روزبخیر!

G-----!

 

 

حالتچطوره؟

H------ g-- d--?

 

 

 

 

 

 

شماازاروپامیآیید؟

K----- d- f-- E-----?

 

 

شماازامریکامیآیید؟

K----- d- f-- A------?

 

 

شماازآسیامیآیید؟

K----- d- f-- A----?

 

 

 

 

 

 

درکدامهتلاقامتدارید؟

H------ h---- b-- d- p-?

 

 

چهمدتازاقامتتاندراینجامیگذرد؟

H--- l---- h-- d- v---- h--?

 

 

چهمدتاینجامیمانید؟

H--- l---- b----- d-?

 

 

 

 

 

 

ازاینجاخوشتانمیآید؟

S---- d- g--- o- s-----?

 

 

برایمسافرتاینجاهستید؟

E- d- h-- p- f----?

 

 

سریبهمنبزنید

D- e- v-------- t-- a- b----- m--.

 

 

 

 

 

 

اینآدرسمناست.

H-- e- m-- a------.

 

 

فرداهمدیگررامیبینیم؟

S-- v- i m-----?

 

 

متاسفم،منکاردارم.

J-- h-- d------- a------- e- a-----.

 

 

 

 

 

 

خداحافظ!

F-----!

 

 

خدانگهدار!

P- g-----.

 

 

تابعد!

V- s--!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من

j--

 

 

منوتو

j-- o- d-

 

 

هردویما

v- t-

 

 

 

 

 

 

او(مرد)

h--

 

 

آنمردوآنزن

h-- o- h--

 

 

هردویآنها

d- t-

 

 

 

 

 

 

آنمرد

m-----

 

 

آنزن

k------

 

 

آنبچه

b-----

 

 

 

 

 

 

یکخانواده

e- f------

 

 

خانوادهمن

m-- f------

 

 

خانوادهمناینجاست.

M-- f------ e- h--.

 

 

 

 

 

 

مناینجاهستم.

J-- e- h--.

 

 

تواینجاهستی.

D- e- h--.

 

 

آنمرداینجاستوآنزناینجاست.

H-- e- h-- o- h-- e- h--.

 

 

 

 

 

 

مااینجاهستیم.

V- e- h--.

 

 

شمااینجاهستید.

I e- h--.

 

 

همهآنهااینجاهستند.

D- e- h-- a---------.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پدربزرگ

b----------

 

 

مادربزرگ

b----------

 

 

او(پدربزرگ) واو(مادربزرگ)

h-- o- h--

 

 

 

 

 

 

پدر

f----

 

 

مادر

m----

 

 

او(پدر) واو(مادر)

h-- o- h--

 

 

 

 

 

 

پسر

s-----

 

 

دختر

d-------

 

 

او(پسر) واو(دختر)

h-- o- h--

 

 

 

 

 

 

برادر

b-----

 

 

خواهر

s-------

 

 

او(برادر) واو(خواهر)

h-- o- h--

 

 

 

 

 

 

عمو, دایی

o-----

 

 

عمه, خاله

t-----

 

 

او(عمو،دایی) واو(خاله،عمه)

h-- o- h--

 

 

 

 

 

 

مایکخانوادههستیم.

V- e- e- f------

 

 

خانوادهکوچکنیست.

F------- e- i--- l----

 

 

خانوادهبزرگاست.

F------- e- s---

 

 

 

 

 

 

 
 
 

اموزشگاه زبان دانمارکی دراموزشگاه زبان گات

 

 

 

 

 

 

منیکتوتفرنگیدارم.

J-- h-- e- j------.

 

 

منیککیویویکخربزهدارم.

J-- h-- e- k--- o- e- m----.

 

 

منیکپرتقالویکگریپفروتدارم.

J-- h-- e- a------- o- e- g---------.

 

 

 

 

 

 

منیکسیبویکانبهدارم.

J-- h-- e- æ--- o- e- m----.

 

 

منیکموزویکآناناسدارم.

J-- h-- e- b---- o- e- a-----.

 

 

منیکسالادمیوهدرستمیکنم.

J-- l---- f---------.

 

 

 

 

 

 

منیکنانتستمیخورم.

J-- s----- e- s---- r----- b---.

 

 

مننانتستباکرهمیخورم.

J-- s----- e- s---- r----- b--- m-- s---.

 

 

منیکنانتستباکرهومربامیخورم.

J-- s----- e- s---- r----- b--- m-- s--- o- m--------.

 

 

 

 

 

 

منیکساندویچمیخورم.

J-- s----- e- s-------.

 

 

منیکساندویچبامارگارینمیخورم.

J-- s----- e- s------- m-- m--------.

 

 

منساندویچبامارگارینوگوجهفرنگیمیخورم.

J-- s----- e- s------- m-- m-------- o- t----.

 

 

 

 

 

 

مانانوبرنجلازمداریم.

V- h-- b--- f-- b--- o- r--.

 

 

ماماهیواستیکلازمداریم.

V- h-- b--- f-- f--- o- b-----.

 

 

ماپیتزاواسپاگتیلازمداریم.

V- h-- b--- f-- p---- o- s--------.

 

 

 

 

 

 

ماچهچیزدیگریلازمداریم؟

H--- h-- v- e----- b--- f--?

 

 

مابرایسوپهویجوگوجهفرنگیلازمداریم.

V- h-- b--- f-- g--------- o- t------ t-- s-----.

 

 

سوپرمارکتکجاست؟

H--- e- d-- e- s----------?

 

 

 

 

 

 

 

اینهافصلهایسالهستند:

D---- e- å---------:

 

 

بهار،تابستان،

f----, s-----,

 

 

پائیزوزمستان.

e------ o- v-----.

 

 

 

 

 

 

تابستانگرماست.

S------- e- v---.

 

 

درتابستانخورشیدمیتابد.

O- s------- s------ s----.

 

 

درتابستاندوستداریمپیادهرویکنیم.

O- s------- g-- v- g---- t---.

 

 

 

 

 

 

زمستانسرداست.

O- v------- e- d-- k----.

 

 

درزمستانبرفیابارانمیبارد.

O- v------- s--- e---- r----- d--.

 

 

درزمستانبیشتردوستداریمدرخانهبمانیم.

O- v------- b----- v- g---- h-----.

 

 

 

 

 

 

سرداست.

D-- e- k----.

 

 

بارانمیبارد.

D-- r-----.

 

 

بادمیوزد.

D-- b-----.

 

 

 

 

 

 

گرماست.

D-- e- v----.

 

 

آفتابیاست.

D-- e- s------.

 

 

هواصافاست.

D-- e- k---- v---.

 

 

 

 

 

 

هواامروزچطوراست؟

H------ e- v----- i d--?

 

 

امروزسرداست.

D-- e- k---- i d--.

 

 

امروزگرماست.

D-- e- v---- i d--.

 

 

 

 

 

 

 

اینجاخانهماست.

D-- e- v---- h--.

 

 

بالاپشتباماست.

O----- e- t----.

 

 

پائینزیرزمیناست.

N------ e- k-------.

 

 

 

 

 

 

پشتخانهیکباغاست.

B-- h---- e- d-- e- h---.

 

 

جلویخانهخیابانینیست.

F---- h---- e- d-- i--- n---- g---.

 

 

کنارخانهدرختانیهستند.

V-- s---- a- h---- e- d-- t----.

 

 

 

 

 

 

اینجاآپارتمانمناست.

H-- e- m-- l--------.

 

 

اینجاآشپزخانهوحماماست.

H-- e- k------- o- b-----------.

 

 

آنجااتاقنشیمنواتاقخواباست.

D-- e- s---- o- s-----------.

 

 

 

 

 

 

دربخانهبستهاست.

D---- e- l-----.

 

 

اماپنجرههابازهستند.

M-- v-------- e- å---.

 

 

امروزخیلیگرماست.

D-- e- v---- i d--.

 

 

 

 

 

 

مابهاتاقنشیمنمیرویم.

V- g-- i-- i s----.

 

 

آنجایککاناپهویکمبلقراردارند.

D-- e- e- s--- o- e- l-------.

 

 

بفرمایید!

S-- n--!

 

 

 

 

 

 

آنجاکامپیوترمنقراردارد.

D-- s--- m-- c-------.

 

 

آنجادستگاهاستریویمنقراردارد.

D-- s--- m-- s----------.

 

 

تلویزیونکاملاًنواست.

F--------- e- h--- n--.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امروزشنبهاست.

I d-- e- d-- l-----.

 

 

ماامروزوقتداریم.

I d-- h-- v- t--.

 

 

امروزآپارتمانراتمیزمیکنیم.

I d-- g-- v- r--- i l----------.

 

 

 

 

 

 

منحمامراتمیزمیکنم.

J-- g-- r--- i b-----------.

 

 

شوهرماتومبیلرامیشوید.

M-- m--- v----- b----.

 

 

بچههادوچرخههاراتمیزمیکنند.

B------ p----- c-------.

 

 

 

 

 

 

مادربزرگبهگلهاآبمیدهد.

B-------- v----- b---------.

 

 

بچههااتاقشانراتمیزمیکنند.

B------ r----- o- i b------------.

 

 

شوهرممیزتحریرشرامرتبمیکند.

M-- m--- r----- o- p- s-- s---------.

 

 

 

 

 

 

منلباسهارادرونماشینلباسشوئیمیریزم.

J-- p----- v--------- i v------------.

 

 

منلباسهاراآویزانمیکنم.

J-- h----- v--------- o-.

 

 

منلباسهارااتومیکنم.

J-- s------ v---------.

 

 

 

 

 

 

پنجرههاکثیفهستند.

V-------- e- s-------.

 

 

کفاتاقکثیفاست.

G----- e- s------.

 

 

ظرفهاکثیفاست.

S------- e- b------.

 

 

 

 

 

 

کیپنجرههاراتمیزمیکند؟

H--- p----- v--------?

 

 

کیجارومیکند؟

H--- s--------?

 

 

کیظرفهارامیشوید؟

H--- v----- o-?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تویکآشپزخانهجدیدداری؟

H-- d- e- n-- k-----?

 

 

امروزچهغذاییمیخواهیبپزی؟

H--- f-- n---- m-- v-- d- l--- i d--?

 

 

توبابرقیاباگازغذامیپزی؟

H-- d- e- e-- e---- e- g--------?

 

 

 

 

 

 

پیازهاراقاچکنم؟

S--- j-- s---- l-----?

 

 

سیبزمینیهاراپوستبکنم؟

S--- j-- s------ k----------?

 

 

کاهورابشویم؟

S--- j-- v---- s------?

 

 

 

 

 

 

لیوانهاکجاهست؟

H--- e- g-------?

 

 

ظرفهاکجاهستند؟

H--- e- s-------?

 

 

قاشقوچنگالوکاردکجاهستند؟

H--- e- b--------?

 

 

 

 

 

 

تویکدرببازکنقوطیداری؟

H-- d- e- d--------?

 

 

تویکدرببازکنبطریداری؟

H-- d- e- o-------?

 

 

تویکچوبپنبهکشداری؟

H-- d- e- p----------?

 

 

 

 

 

 

توتویاینقابلمهسوپمیپزی؟

L---- d- s----- i d-- h-- g----?

 

 

توماهیرادراینماهیتابهسرخمیکنی؟

S----- d- f----- i d-- h-- p----?

 

 

توسبزیراباگریلکبابمیکنی؟

G------ d- g----------- p- d-- h-- g----?

 

 

 

 

 

 

منمیزرامیچینم.

J-- d----- b-----.

 

 

کاردها،چنگالهاوقاشقهااینجاهستند.

H-- e- k------, g------- o- s------.

 

لیوانها،بشقابهاودستمالسفرههااینجاهستند.

H-- e- g-------, t----------- o- s-----------.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راحتباشید!

S-- d-- n--!

 

 

منزلخودتاناست.

L-- s-- o- d- e- h-----!

 

 

چهمیلداریدبنوشید؟

H--- v-- d- h--- a- d-----?

 

 

 

 

 

 

موسیقیدوستدارید؟

K-- d- l--- m----?

 

 

منموسیقیکلاسیکدوستدارم.

J-- k-- g--- l--- k------- m----.

 

 

اینهاسیدیهایمنهستند.

H-- e- m--- c----.

 

 

 

 

 

 

شماسازمینوازید؟

S------ d- e- i---------?

 

 

اینگیتارمناست.

H-- e- m-- g-----.

 

 

شمابهآوازخواندنعلاقهدارید؟

K-- d- l--- a- s----?

 

 

 

 

 

 

شمافرزنددارید؟

H-- d- b---?

 

 

شماسگدارید؟

H-- d- e- h---?

 

 

شماگربهدارید؟

H-- d- e- k--?

 

 

 

 

 

 

اینهاکتابهایمنهستند.

H-- e- m--- b----.

 

 

منالاندارماینکتابرامیخوانم.

J-- e- v-- a- l--- d-- h-- b--.

 

 

درچهحوزهایمطالعهدارید؟

H--- k-- d- l--- a- l---?

 

 

 

 

 

 

شماعلاقهمندبهکنسرترفتنهستید؟

K-- d- l--- a- g- t-- k------?

 

 

شماعلاقهمندبهتئاتررفتنهستید؟

K-- d- l--- a- g- i t------?

 

 

شماعلاقهمندبهاپرارفتنهستید؟

K-- d- l--- a- g- i o------?

 

 

 

 

 

 

 

 

راحتباشید!

S-- d-- n--!

 

 

منزلخودتاناست.

L-- s-- o- d- e- h-----!

 

 

چهمیلداریدبنوشید؟

H--- v-- d- h--- a- d-----?

 

 

 

 

 

 

موسیقیدوستدارید؟

K-- d- l--- m----?

 

 

منموسیقیکلاسیکدوستدارم.

J-- k-- g--- l--- k------- m----.

 

 

اینهاسیدیهایمنهستند.

H-- e- m--- c----.

 

 

 

 

 

 

شماسازمینوازید؟

S------ d- e- i---------?

 

 

اینگیتارمناست.

H-- e- m-- g-----.

 

 

شمابهآوازخواندنعلاقهدارید؟

K-- d- l--- a- s----?

 

 

 

 

 

 

شمافرزنددارید؟

H-- d- b---?

 

 

شماسگدارید؟

H-- d- e- h---?

 

 

شماگربهدارید؟

H-- d- e- k--?

 

 

 

 

 

 

اینهاکتابهایمنهستند.

H-- e- m--- b----.

 

 

منالاندارماینکتابرامیخوانم.

J-- e- v-- a- l--- d-- h-- b--.

 

 

درچهحوزهایمطالعهدارید؟

H--- k-- d- l--- a- l---?

 

 

 

 

 

 

شماعلاقهمندبهکنسرترفتنهستید؟

K-- d- l--- a- g- t-- k------?

 

 

شماعلاقهمندبهتئاتررفتنهستید؟

K-- d- l--- a- g- i t------?

 

 

شماعلاقهمندبهاپرارفتنهستید؟

K-- d- l--- a- g- i o------?

 

 

 

 

 

 

 

H--- k----- d- f--?

 

 

 

ازبازل.

F-- B----.

 

 

بازلدرسوییسقراردارد.

B---- l----- i S------.

 

 

 

 

 

 

میتوانمآقایمولررابهشمامعرفیکنم؟

M- j-- p--------- d-- f-- h-. M-----?

 

 

اوخارجیاست.

H-- e- u--------.

 

 

اوبهچندینزبانتسلطدارد.

H-- t---- f---- s----.

 

 

 

 

 

 

شمابرایاولینباراینجاهستید؟

E- d- h-- f-- f----- g---?

 

 

نه،منسالگذشتههماینجابودم.

N--, j-- v-- h-- o--- s----- å-.

 

 

اماتنهایکهفته.

M-- k-- i e- u--.

 

 

 

 

 

 

ازاینجاخوشتانمیآید؟ا

H--- s---- d- o- s-----?

 

 

بسیار. مردممهربانهستند.

G---. F--- e- r---.

 

 

ازمناظراینجاهمخوشممیآید.

O- l--------- s---- j-- o--- g--- o-.

 

 

 

 

 

 

شغلشماچیست؟

H--- a------- d- s--?

 

 

منمترجمهستم.

J-- e- o---------.

 

 

منکتابترجمهمیکنم.

J-- o--------- b----.

 

 

 

 

 

 

شمااینجاتنهاهستید؟

E- d- h-- a----?

 

 

نه،خانمم / شوهرمهماینجاست.

N--, m-- k--- / m-- m--- e- h-- o---.

 

 

ودوفرزندمآنجاهستند.

O- d-- e- m--- t- b---.

 

 

 

 

 

 

 

شماسیگارمیکشید؟

R---- d-?

 

 

درگذشته،بله.

J-- h-- g---- d--.

 

 

اماحالادیگرسیگارنمیکشم.

M-- n- r---- j-- i--- m---.

 

 

 

 

 

 

اذیتمیشویداگرمنسیگاربکشم؟

G------ d-- d--, h--- j-- r----?

 

 

نه،مطلقاًنه.

N--, a------ i---.

 

 

مزاحمتیبرایمننیست.

D-- g------ m-- i---.

 

 

 

 

 

 

شماچیزیمینوشید؟

T-- n---- a- d-----.

 

 

یکگیلاسکنیاک؟

E- c-----?

 

 

نه،ترجیحمیدهمیکآبجوبنوشم.

N--, h------ e- ø-.

 

 

 

 

 

 

شمازیادمسافرتمیکنید؟

R----- d- m----?

 

 

بله،البتهاکثراسفرهایکاری.

J-, f-- d-- m---- p- f---------------.

 

 

اماحالااینجاتعطیلاتمانرامیگذرانیم.

M-- n- e- v- p- f----.

 

 

 

 

 

 

اینجاچقدرگرماست.

H--- e- h-- v----!

 

 

بلهامروزواقعاًگرماست.

J-, i d-- e- d-- v------- v----.

 

 

برویمرویبالکن.

L-- o- g- u- p- a------.

 

 

 

 

 

 

فردااینجایکمهمانیبرگزارمیشود.

I m----- e- h-- f---.

 

 

شماهممیآیید؟

K----- d- o---?

 

 

بله،ماهمدعوتشدهایم.

J-, v- e- o--- i--------.

 

 

 

 

 

 

 

شماکجااسپانیائییادگرفتید؟

H--- h-- d- l--- s-----?

 

 

پرتقالیهمبلدید؟

K-- d- o--- p----------?

 

 

بله،ایتالیاییهمقدریبلدم.

J-, o- j-- k-- o--- l--- i--------.

 

 

 

 

 

 

بهنظرمنشماخیلیخوبصحبتمیکنید.

J-- s----, d- t---- r----- g---.

 

 

زبانهاتاحدزیادیشبیههمهستند.

S------- l----- h------- r-- m----.

 

 

منآنها (زبانها) راخوبمتوجهمیشوم.

J-- k-- s------ f----- d--.

 

 

 

 

 

 

اماصحبتکردنونوشتنمشکلاست.

M-- a- t--- o- s----- e- s----.

 

 

منهنوزخیلیاشتباهمیکنم.

J-- l---- s-------- m---- f---.

 

 

لطفاًهربارمراتصحیحکنید.

V-- s-- a---- a- r---- m--.

 

 

 

 

 

 

تلفظشماخیلیخوباست.

D-- u----- e- r-- g--.

 

 

فقطکمیلهجهدارید.

D- h-- l--- a-----.

 

 

میتوانفهمیداهلکجاهستید.

M-- k-- h---, h--- d- k----- f--.

 

 

 

 

 

 

زبانمادریشماچیست؟

H--- e- d-- m--------?

 

 

شمابهکلاسزبانمیروید؟

G-- d- p- e- s----------?

 

 

ازکدامکتابدرسیاستفادهمیکنید؟

H------ l------------- b----- d-?

 

 

 

 

 

 

الاننمیدانماسمآنچیست.

J-- v-- i i--- l---, h--- d-- h-----.

 

 

عنوانکتابیادمنمیآید.

J-- k-- i--- h---- t-----.

 

 

نامآنرافراموشکردهام.

D-- h-- j-- g----.

 

 

 

 

 

 

 

بهاتوبوسنرسیدی؟

K-- d- f-- s--- t-- b-----?

 

 

مننیمساعتمنتظرتوبودم.

J-- h-- v----- p- d-- i e- h--- t---.

 

 

تلفنهمراهباخودتنداری؟

H-- d- i--- m----------- m--?

 

 

 

 

 

 

دفعهدیگروقتشناسباش!

N---- g--- s--- d- k---- t-- t----!

 

 

دفعهدیگرباتاکسیبیا!

N---- g--- s--- d- t--- e- t---!

 

 

دفعهدیگریکچترباخودتبیاور!

N---- g--- s--- d- t--- e- p------ m--!

 

 

 

 

 

 

فرداتعطیلهستم.

I m----- h-- j-- f--.

 

 

میخواهیفرداقراریبگذاریم؟

S--- v- m---- i m-----?

 

 

متاسفم،منفرداوقتندارم.

J-- k-- d------- i--- i m-----.

 

 

 

 

 

 

اینآخرهفتهبرنامهایداری؟

S--- d- l--- n---- i d-- h-- w------?

 

 

یااینکهباکسیقرارملاقاتداری؟

E---- h-- d- a------- e- a-----?

 

 

منپیشنهادمیکنمآخرهفتههمدیگرراببینیم.

J-- f-------, a- v- m---- i w--------.

 

 

 

 

 

 

میخواهیبهپیکنیکبرویم؟

S--- v- t--- p- s------?

 

 

میخواهیبهساحلدریابرویم؟

S--- v- t--- t-- s-------?

 

 

میخواهیبهکوهبرویم؟

S--- v- t--- o- i b-------?

 

 

 

 

 

 

مندربادارهدنبالتمیآیم.

J-- h----- d-- p- k-------.

 

 

مندربخانهدنبالتمیآیم.

J-- h----- d-- d--------.

 

 

منجلویایستگاهاتوبوسدنبالتمیآیم.

J-- h----- d-- v-- b--------------.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منمیخواهمبهطرفایستگاهقطاربروم.

J-- s--- t-- s--------.

 

منمیخواهمبهفرودگاهبروم.

J-- s--- t-- l---------.

 

منمیخواهمبهمرکزشهربروم.

J-- s--- t-- c------.

 

 

 

 

 

چهجوریبهایستگاهقطاربروم؟

H------ k----- j-- t-- s--------?

 

چهجوریبهفرودگاهبروم؟

H------ k----- j-- t-- l---------?

 

چهجوریبهمرکزشهربروم؟

H------ k----- j-- t-- c------?

 

 

 

 

 

منبهیکتاکسیاحتیاجدارم.

J-- h-- b--- f-- e- t---.

 

منبهیکنقشهاحتیاجدارم.

J-- h-- b--- f-- e- k--- o--- b---.

 

منبهیکهتلاحتیاجدارم.

J-- h-- b--- f-- e- h----.

 

 

 

 

 

منمیخواهمیکاتومبیلکرایهکنم.

J-- v-- g---- l--- e- b--.

 

اینکارتاعتباریمناست

H-- e- m-- k---------.

 

اینگواهینامهرانندگیمناست.

H-- e- m-- k-------.

 

 

 

 

 

درشهرچهچیزیبرایدیدنوجوددارد؟

H--- s--- m-- s- i b---?

 

بهبافتقدیمشهربروید.

G- h-- t-- d-- g---- b----.

 

یکگردشباتوردرشهرانجامدهید.

T-- p- r------ i b---.

 

 

 

 

 

بهبندربروید.

G- n-- t-- h-----.

 

گردشیدربندرکنید.

T-- p- h------------.

 

دیدنیهایدیگریهموجوددارند؟

H----- s------------ e- d-- e-----?

 

 

 

 

 

 

آنبرجراآنجامیبینی؟

K-- d- s- t----- d--?

 

آنکوهراآنجامیبینی؟

K-- d- s- b------ d--?

 

آندهکدهراآنجامیبینی؟

K-- d- s- l-------- d--?

 

 

 

 

 

آنرودخانهراآنجامیبینی؟

K-- d- s- f----- d--?

 

آنپلراآنجامیبینی؟

K-- d- s- b---- d--?

 

آندریاچهراآنجامیبینی؟

K-- d- s- s--- d--?

 

 

 

 

 

منازآنپرندهخوشممیآید.

D-- d-- f--- k-- j-- g--- l---.

 

ازآندرختخوشممیآید.

D-- d-- t-- k-- j-- g--- l---.

 

ازاینسنگخوشممیآید.

D-- h-- s--- k-- j-- g--- l---.

 

 

 

 

 

ازآنپارکخوشممیآید.

D-- p--- d-- k-- j-- g--- l---.

 

ازآنباغخوشممیآید.

D-- h--- d-- k-- j-- g--- l---.

 

ازاینگلخوشممیآید.

D-- h-- b----- k-- j-- g--- l---.

 

 

 

 

 

بهنظرمنآنزیباست.

J-- s----, d-- e- s----.

 

بهنظرمنآنجالباست.

J-- s----, d-- e- i----------.

 

بهنظرمنآنبسیارزیباست.

J-- s----, d-- e- v----------.

 

 

 

 

 

بهنظرمنآنزشتاست.

J-- s----, d-- e- g----.

 

بهنظرمنآنکسلکنندهاست.

J-- s----, d-- e- k-------.

 

بهنظرمنآنوحشتناکاست.

J-- s----, d-- e- f-----------.

 

 

 

 

 

 

اتاقخالیدارید؟

H-- I e- l----- v------?

 

منیکاتاقرزروکردهام.

J-- h-- b------ e- v------.

 

اسممنمولراست.

M-- n--- e- M-----.

 

 

 

 

 

منبهیکاتاقیکتختهاحتیاجدارم.

J-- h-- b--- f-- e- e------------.

 

منبهیکاتاقدوتختهاحتیاجدارم.

J-- h-- b--- f-- e- d-------------.

 

اتاقشبیچنداست؟

H--- k----- v------- p-- n--?

 

 

 

 

 

منیکاتاقباحماممیخواهم.

J-- v-- g---- h--- e- v------ m-- b--.

 

منیکاتاقبادوشمیخواهم.

J-- v-- g---- h--- e- v------ m-- b-------.

 

میتوانماتاقراببینم؟

M- j-- s- v-------?

 

 

 

 

 

اینجاپارکینگدارد؟

E- d-- e- g-----?

 

اینجاگاوصندوقدارد؟

E- d-- e- p--------?

 

اینجافاکسوجوددارد؟

E- d-- e- f--?

 

 

 

 

 

بسیارخوب،مناتاقرامیگیرم.

G---, j-- t---- v-------.

 

کلیدهااینجاهستند.

H-- e- n-------.

 

چمدانمناینجاست.

H-- e- m-- b-----.

 

 

 

 

 

ساعتچندصبحانهسرومیشود؟

H------ e- d-- m--------?

 

ساعتچندنهارسرومیشود؟

H------ e- d-- f------?

 

ساعتچندشامسرومیشود؟

H------ e- d-- m---------?

 

 

 

 

 

 

 

  

دوشکارنمیکند. (دوشخراباست.)

B--------- v----- i---.

آبگرمنمیآید.

D-- e- i--- n---- v--- v---.

میتوانیدبرایتعمیرآناقدامکنید؟

K-- I f- d-- r--------?

 

 

 

 

اتاقفاقدتلفناست.

D-- e- i---- t------ p- v-------.

اتاقتلویزیونندارد.

D-- e- i--- n---- f------- p- v-------.

اتاقبدونبالکناست.

V------- h-- i--- a----.

 

 

 

 

اتاقخیلیسروصدادارد.

D-- e- f-- m---- l--- i v-------.

اتاقخیلیکوچکاست.

V------- e- f-- l----.

اتاقخیلیتاریکاست.

V------- e- f-- m----.

 

 

 

 

شوفاژکارنمیکند. (شوفاژخراباست.)

R--------- v----- i---.

دستگاهتهویهکارنمیکند.

A---------------- v----- i---.

تلویزیونخراباست.

F--------- e- i s------.

 

 

 

 

اینموردپسندمننیست.

D-- k-- j-- i--- l---.

اینبرایمنخیلیگراناست.

D-- s---- j-- e- f-- d---.

چیزارزانتریندارید؟

H-- I n---- b--------?

 

 

 

 

درایننزدیکیخوابگاهیوجوددارد؟

E- d-- e- v---------- i n-------?

درایننزدیکیپانسیونیوجوددارد؟

E- d-- e- p-------- i n-------?

درایننزدیکیرستورانیوجوددارد؟

E- d-- e- r--------- i n-------?

 

 

 

 

آیااینمیزآزاداست؟

E- b----- l-----?

 

لطفاًلیستغذارابهمنبدهید.

M- j-- b--- o- m---------?

 

توصیهشماچیست؟

H--- k-- d- a-------?

 

 

 

 

 

لطفاًیکآبجوبهمنبدهید.

J-- v-- g---- h--- e- ø-.

 

لطفاًیکآبمعدنیبهمنبدهید.

J-- v-- g---- h--- e- d--------.

 

لطفاًیکآبپرتقالبهمنبدهید.

J-- v-- g---- h--- e- a------------.

 

 

 

 

 

لطفاًیکقهوهبهمنبدهید.

J-- v-- g---- h--- k----.

 

لطفاًیکقهوهباشیربهمنبدهید.

J-- v-- g---- h--- k---- m-- m---.

 

باشکر،لطفآ

M-- s-----, t--.

 

 

 

 

 

منیکچایمیخواهم.

J-- v-- g---- h--- t-.

 

منیکچایبالیمومیخواهم.

J-- v-- g---- h--- t- m-- c-----.

 

منیکچایباشیرمیخواهم.

J-- v-- g---- h--- t- m-- m---.

 

 

 

 

 

سیگاردارید؟

H-- I c---------?

 

زیرسیگاریدارید؟

H-- I e- a--------?

 

کبریتدارید؟

H-- d- i--?

 

 

 

 

 

منچنگالندارم.

J-- m------ e- g-----.

 

منکاردندارم.

J-- m------ e- k---.

 

منقاشقندارم.

J-- m------ e- s--.

 

 

 

 

 

 

یکآبسیبلطفاً.

E- æ--------, t--.

 

یکلیمونادلطفآ.

E- s-------, t--.

 

یکآبگوجهفرنگیلطفاً.

E- g--- t---------, t--.

 

 

 

 

 

یکلیوانشرابقرمزلطفاً.

J-- v-- g---- h--- e- g--- r-----.

 

یکلیوانشرابسفیدلطفاً.

J-- v-- g---- h--- e- g--- h------.

 

یکبطریشامپاینلطفاً.

J-- v-- g---- h--- e- f----- c--------.

 

 

 

 

 

ماهیدوستداری؟

K-- d- l--- f---?

 

گوشتگاودوستداری؟

K-- d- l--- o------?

 

گوشتخوکدوستداری؟

K-- d- l--- s-------?

 

 

 

 

 

منیکغذایبدونگوشتمیخواهم.

J-- v-- g---- h--- n---- u--- k--.

 

منیکظرفسبزیمیخواهم.

J-- v-- g---- h--- e- t-------- g---------.

 

غذاییمیخواهمکهتهیهآنزیادطولنکشد.

J-- v-- g---- h--- n----, d-- i--- t---- s- l--- t--.

 

 

 

 

 

غذارابابرنجمیخواهید؟

V-- d- h--- r-- t--?

 

غذاراباماکارونیمیخواهید؟

V-- d- h--- s-------- t--?

 

غذاراباسیبزمینیمیخواهید؟

V-- d- h--- k-------- t--?

 

 

 

 

 

غذاخوشمزهنیست.

J-- s---- i--- d-- s----- g---.

 

غذاسرداست.

M---- e- k---.

 

مناینغذاراسفارشندادم.

D-- h-- j-- i--- b------.

 

 

 

 

 

 

راحتباشید! 

Slå dig ned!

منزلخودتاناست.

Lad som om du er hjemme!

چهمیلداریدبنوشید؟

Hvad vil du have at drikke?

 

 

 

 

موسیقیدوستدارید؟

Kan du lide musik?

منموسیقیکلاسیکدوستدارم.

Jeg kan godt lide klassisk musik.

اینهاسیدیهایمنهستند.

Her er mine cd’er.

 

 

 

 

شماسازمینوازید؟

Spiller du et instrument?

اینگیتارمناست.

Her er min guitar.

شمابهآوازخواندنعلاقهدارید؟

Kan du lide at synge?

 

 

 

 

شمافرزنددارید؟

Har du børn?

شماسگدارید؟

Har du en hund?

شماگربهدارید؟

Har du en kat?

 

 

 

 

اینهاکتابهایمنهستند.

Her er mine bøger.

منالاندارماینکتابرامیخوانم.

Jeg er ved at læse den her bog.

درچهحوزهایمطالعهدارید؟

Hvad kan du lide at læse?

 

 

 

 

شماعلاقهمندبهکنسرترفتنهستید؟

Kan du lide at gå til koncert?

شماعلاقهمندبهتئاتررفتنهستید؟

Kan du lide at gå i teatret?

شماعلاقهمندبهاپرارفتنهستید؟

Kan du lide at gå i operaen?

 

 

 

 

شماازکجامیآیید؟

Hvor kommer du fra?

ازبازل.

Fra Basel.

بازلدرسوییسقراردارد.

Basel ligger i Schweiz.

 

 

 

 

میتوانمآقایمولررابهشمامعرفیکنم؟

Må jeg præsentere dig for hr. Müller?

اوخارجیاست.

Han er udlænding.

اوبهچندینزبانتسلطدارد.

Han taler flere sprog.

 

 

 

 

شمابرایاولینباراینجاهستید؟

Er du her for første gang?

نه،منسالگذشتههماینجابودم.

Nej, jeg var her også sidste år.

اماتنهایکهفته.

Men kun i en uge.

 

 

 

 

ازاینجاخوشتانمیآید؟ا

Hvad synes du om stedet?

بسیار. مردممهربانهستند.

Godt. Folk er rare.

ازمناظراینجاهمخوشممیآید.

Og landskabet synes jeg også godt om.

 

 

 

 

شغلشماچیست؟

Hvad arbejder du som?

منمترجمهستم.

Jeg er oversætter.

منکتابترجمهمیکنم.

Jeg oversætter bøger.

 

 

 

 

شمااینجاتنهاهستید؟

Er du her alene?

نه،خانمم / شوهرمهماینجاست.

Nej, min kone / min mand er her også.

ودوفرزندمآنجاهستند.

Og der er mine to børn.

 

 

 

 

شماسیگارمیکشید؟

Ryger du?

درگذشته،بله.

Jeg har gjort det.

اماحالادیگرسیگارنمیکشم.

Men nu ryger jeg ikke mere.

 

 

 

 

اذیتمیشویداگرمنسیگاربکشم؟

Generer det dig, hvis jeg ryger?

نه،مطلقاًنه.

Nej, absolut ikke.

مزاحمتیبرایمننیست.

Det generer mig ikke.

 

 

 

 

شماچیزیمینوشید؟

Tag noget at drikke.

یکگیلاسکنیاک؟

En cognac?

نه،ترجیحمیدهمیکآبجوبنوشم.

Nej, hellere en øl.

 

 

 

 

شمازیادمسافرتمیکنید؟

Rejser du meget?

بله،البتهاکثراسفرهایکاری.

Ja, for det meste på forretningsrejse.

اماحالااینجاتعطیلاتمانرامیگذرانیم.

Men nu er vi på ferie.

 

 

 

 

اینجاچقدرگرماست.

Hvor er her varmt!

بلهامروزواقعاًگرماست.

Ja, i dag er det virkelig varmt.

برویمرویبالکن.

Lad os gå ud på altanen.

 

 

 

 

فردااینجایکمهمانیبرگزارمیشود.

I morgen er her fest.

شماهممیآیید؟

Kommer du også?

بله،ماهمدعوتشدهایم.

Ja, vi er også inviteret.

 

 

 

 

شماکجااسپانیائییادگرفتید؟

Hvor har du lært spansk?

پرتقالیهمبلدید؟

Kan du også portugisisk?

بله،ایتالیاییهمقدریبلدم.

Ja, og jeg kan også lidt italiensk.

 

 

 

 

بهنظرمنشماخیلیخوبصحبتمیکنید.

Jeg synes, du taler rigtig godt.

زبانهاتاحدزیادیشبیههمهستند.

Sprogene ligner hinanden ret meget.

منآنها (زبانها) راخوبمتوجهمیشوم.

Jeg kan sagtens forstå dem.

 

 

 

 

اماصحبتکردنونوشتنمشکلاست.

Men at tale og skrive er svært.

منهنوزخیلیاشتباهمیکنم.

Jeg laver stadigvæk mange fejl.

لطفاًهربارمراتصحیحکنید.

Vær sød altid at rette mig.

 

 

 

 

تلفظشماخیلیخوباست.

Din udtale er ret god.

فقطکمیلهجهدارید.

Du har lidt accent.

میتوانفهمیداهلکجاهستید.

Man kan høre, hvor du kommer fra.

 

 

 

 

زبانمادریشماچیست؟

Hvad er dit modersmål?

شمابهکلاسزبانمیروید؟

Går du på et sprogkursus?

ازکدامکتابدرسیاستفادهمیکنید؟

Hvilket lærebogssystem bruger du?

 

 

 

 

الاننمیدانماسمآنچیست.

Jeg ved i ikke lige, hvad det hedder.

عنوانکتابیادمنمیآید.

Jeg kan ikke huske titlen.

نامآنرافراموشکردهام.

Det har jeg glemt.

 

 

 

 

بهاتوبوسنرسیدی؟

Kom du for sent til bussen?

مننیمساعتمنتظرتوبودم.

Jeg har ventet på dig i en halv time.

تلفنهمراهباخودتنداری؟

Har du ikke mobiltelefon med?

 

 

 

 

دفعهدیگروقتشناسباش!

Næste gang skal du komme til tiden!

دفعهدیگرباتاکسیبیا!

Næste gang skal du tage en taxa!

دفعهدیگریکچترباخودتبیاور!

Næste gang skal du tage en paraply med!

 

 

 

 

فرداتعطیلهستم.

I morgen har jeg fri.

میخواهیفرداقراریبگذاریم؟ 

Skal vi mødes i morgen?

متاسفم،منفرداوقتندارم.

Jeg kan desværre ikke i morgen.

 

 

 

 

اینآخرهفتهبرنامهایداری؟

Skal du lave noget i den her weekend?

یااینکهباکسیقرارملاقاتداری؟

Eller har du allerede en aftale?

منپیشنهادمیکنمآخرهفتههمدیگرراببینیم.

Jeg foreslår, at vi mødes i weekenden.

 

 

 

 

میخواهیبهپیکنیکبرویم؟

Skal vi tage på skovtur?

میخواهیبهساحلدریابرویم؟

Skal vi tage til stranden?

میخواهیبهکوهبرویم؟

Skal vi tage op i bjergene?

 

 

 

 

مندربادارهدنبالتمیآیم.

Jeg henter dig på kontoret.

مندربخانهدنبالتمیآیم.

Jeg henter dig derhjemme.

منجلویایستگاهاتوبوسدنبالتمیآیم.

Jeg henter dig ved busstoppestedet.

 

 

 

 

منمیخواهمبهطرفایستگاهقطاربروم.

Jeg skal til stationen.

منمیخواهمبهفرودگاهبروم.

Jeg skal til lufthavnen.

منمیخواهمبهمرکزشهربروم.

Jeg skal til centrum.

 

 

 

 

چهجوریبهایستگاهقطاربروم؟

Hvordan kommer jeg til stationen?

چهجوریبهفرودگاهبروم؟

Hvordan kommer jeg til lufthavnen?

چهجوریبهمرکزشهربروم؟

Hvordan kommer jeg til centrum?

 

 

 

 

منبهیکتاکسیاحتیاجدارم.

Jeg har brug for en taxa.

منبهیکنقشهاحتیاجدارم.

Jeg har brug for et kort over byen.

منبهیکهتلاحتیاجدارم.

Jeg har brug for et hotel.

 

 

 

 

منمیخواهمیکاتومبیلکرایهکنم.

Jeg vil gerne leje en bil.

اینکارتاعتباریمناست

Her er mit kreditkort.

اینگواهینامهرانندگیمناست.

Her er mit kørekort.

 

 

 

 

درشهرچهچیزیبرایدیدنوجوددارد؟

Hvad skal man se i byen?

بهبافتقدیمشهربروید.

Gå hen til den gamle bydel.

یکگردشباتوردرشهرانجامدهید.

Tag på rundtur i byen.

 

 

 

 

بهبندربروید.

Gå ned til havnen.

گردشیدربندرکنید.

Tag på havnerundfart.

دیدنیهایدیگریهموجوددارند؟

Hvilke seværdigheder er der ellers?

 

 

 

 

آنبرجراآنجامیبینی؟

Kan du se tårnet der?

آنکوهراآنجامیبینی؟

Kan du se bjerget der?

آندهکدهراآنجامیبینی؟

Kan du se landsbyen der?

 

 

 

 

آنرودخانهراآنجامیبینی؟

Kan du se floden der?

آنپلراآنجامیبینی؟

Kan du se broen der?

آندریاچهراآنجامیبینی؟

Kan du se søen der?

 

 

 

 

منازآنپرندهخوشممیآید.

Den der fugl kan jeg godt lide.

ازآندرختخوشممیآید.

Det der træ kan jeg godt lide.

ازاینسنگخوشممیآید.

Den her sten kan jeg godt lide.

 

 

 

 

ازآنپارکخوشممیآید.

Den park der kan jeg godt lide.

ازآنباغخوشممیآید.

Den have der kan jeg godt lide.

ازاینگلخوشممیآید.

Den her blomst kan jeg godt lide.

 

 

 

 

بهنظرمنآنزیباست.

Jeg synes, det er smukt.

بهنظرمنآنجالباست.

Jeg synes, det er interessant.

بهنظرمنآنبسیارزیباست.

Jeg synes, det er vidunderlig.

 

 

 

 

بهنظرمنآنزشتاست.

Jeg synes, det er grimt.

بهنظرمنآنکسلکنندهاست.

Jeg synes, det er kedeligt.

بهنظرمنآنوحشتناکاست.

Jeg synes, det er forfærdeligt.

 

 

 

 

اتاقخالیدارید؟

Har I et ledigt værelse?

منیکاتاقرزروکردهام.

Jeg har bestilt et værelse.

اسممنمولراست.

Mit navn er Müller.

 

 

 

 

منبهیکاتاقیکتختهاحتیاجدارم.

Jeg har brug for et enkeltværelse.

منبهیکاتاقدوتختهاحتیاجدارم.

Jeg har brug for et dobbeltværelse.

اتاقشبیچنداست؟

Hvad koster værelset per nat?

 

 

 

 

منیکاتاقباحماممیخواهم.

Jeg vil gerne have et værelse med bad.

منیکاتاقبادوشمیخواهم.

Jeg vil gerne have et værelse med brusebad.

میتوانماتاقراببینم؟

Må jeg se værelset?

 

 

 

 

اینجاپارکینگدارد؟

Er der en garage?

اینجاگاوصندوقدارد؟

Er der et pengeskab?

اینجافاکسوجوددارد؟

Er der en fax?

 

 

 

 

بسیارخوب،مناتاقرامیگیرم.

Godt, jeg tager værelset.

کلیدهااینجاهستند.

Her er nøglerne.

چمدانمناینجاست.

Her er min bagage.

 

 

 

 

ساعتچندصبحانهسرومیشود؟

Hvornår er der morgenmad?

ساعتچندنهارسرومیشود؟

Hvornår er der frokost?

ساعتچندشامسرومیشود؟

Hvornår er der middagsmad?

 

 

 

 

دوشکارنمیکند. (دوشخراباست.)

Brusebadet virker ikke.

آبگرمنمیآید.

Der er ikke noget varm vand.

میتوانیدبرایتعمیرآناقدامکنید؟

Kan I få det repareret?

 

 

 

 

اتاقفاقدتلفناست.

Der er ingen telefon på værelset.

اتاقتلویزیونندارد.

Der er ikke noget fjernsyn på værelset.

اتاقبدونبالکناست.

Værelset har ikke altan.

 

 

 

 

اتاقخیلیسروصدادارد.

Der er for meget larm i værelset.

اتاقخیلیکوچکاست.

Værelset er for lille.

اتاقخیلیتاریکاست.

Værelset er for mørkt.

 

 

 

 

شوفاژکارنمیکند. (شوفاژخراباست.)

Radiatoren virker ikke.

دستگاهتهویهکارنمیکند.

Airconditioningen virker ikke.

تلویزیونخراباست.

Fjernsynet er i stykker.

 

 

 

 

اینموردپسندمننیست.

Det kan jeg ikke lide.

اینبرایمنخیلیگراناست.

Det synes jeg er for dyrt.

چیزارزانتریندارید؟

Har I noget billigere?

 

 

 

 

درایننزدیکیخوابگاهیوجوددارد؟

Er der et vandrerhjem i nærheden?

درایننزدیکیپانسیونیوجوددارد؟

Er der et pensionat i nærheden?

درایننزدیکیرستورانیوجوددارد؟

Er der en restaurant i nærheden?

 

 

 

 

آیااینمیزآزاداست؟

Er bordet ledigt?

لطفاًلیستغذارابهمنبدهید.

Må jeg bede om menukortet?

توصیهشماچیست؟

Hvad kan du anbefale?

 

 

 

 

لطفاًیکآبجوبهمنبدهید.

Jeg vil gerne have en øl.

لطفاًیکآبمعدنیبهمنبدهید.

Jeg vil gerne have en danskvand.

لطفاًیکآبپرتقالبهمنبدهید.

Jeg vil gerne have en appelsinjuice.

 

 

 

 

لطفاًیکقهوهبهمنبدهید.

Jeg vil gerne have kaffe.

لطفاًیکقهوهباشیربهمنبدهید.

Jeg vil gerne have kaffe med mælk.

باشکر،لطفآ 

Med sukker, tak.

 

 

 

 

منیکچایمیخواهم.

Jeg vil gerne have te.

منیکچایبالیمومیخواهم.

Jeg vil gerne have te med citron.

منیکچایباشیرمیخواهم.

Jeg vil gerne have te med mælk.

 

 

 

 

سیگاردارید؟

Har I cigaretter?

زیرسیگاریدارید؟

Har I et askebæger?

کبریتدارید؟

Har du ild?

 

 

 

 

منچنگالندارم.

Jeg mangler en gaffel.

منکاردندارم.

Jeg mangler en kniv.

منقاشقندارم.

Jeg mangler en ske.

 

 

 

 

یکآبسیبلطفاً.

En æblejuice, tak.

 یکلیمونادلطفآ.

En sodavand, tak.

یکآبگوجهفرنگیلطفاً.

Et glas tomatjuice, tak.

 

 

 

 

یکلیوانشرابقرمزلطفاً.

Jeg vil gerne have et glas rødvin.

یکلیوانشرابسفیدلطفاً.

Jeg vil gerne have et glas hvidvin.

یکبطریشامپاینلطفاً.

Jeg vil gerne have en flaske champagne.

 

 

 

 

ماهیدوستداری؟

Kan du lide fisk?

گوشتگاودوستداری؟

Kan du lide oksekød?

گوشتخوکدوستداری؟

Kan du lide svinekød?

 

 

 

 

منیکغذایبدونگوشتمیخواهم.

Jeg vil gerne have noget uden kød.

منیکظرفسبزیمیخواهم.

Jeg vil gerne have en tallerken grøntsager.

غذاییمیخواهمکهتهیهآنزیادطولنکشد.

Jeg vil gerne have noget, der ikke tager så lang tid.

 

 

 

 

غذارابابرنجمیخواهید؟

Vil du have ris til?

غذاراباماکارونیمیخواهید؟

Vil du have spaghetti til?

غذاراباسیبزمینیمیخواهید؟

Vil du have kartofler til?

 

 

 

 

غذاخوشمزهنیست.

Jeg synes ikke det smager godt.

غذاسرداست.

Maden er kold.

مناینغذاراسفارشندادم.

Det har jeg ikke bestilt.

 

سازمانگردشگریکجاست؟

Hvor er turistbureauet?

یکنقشهشهریبرایمندارید؟

Har du et kort over byen til mig?

میتواناینجایکاطاقدرهتلرزروکرد؟

Kan man bestille et hotelværelse her?

 

 

 

 

بافتقدیمشهرکجاست؟

Hvor er den gamle by?

کلیسایبزرگکجاست؟

Hvor er domkirken?

موزهکجاست؟

Hvor er museet?

 

 

 

 

کجامیتوانتمبرخرید؟

Hvor kan man købe frimærker?

کجامیتوانگلخرید؟

Hvor kan man købe blomster?

کجامیتوانبلیطخرید؟

Hvor kan man købe billetter?

 

 

 

 

بندرکجاست؟

Hvor er havnen?

بازارکجاست؟

Hvor er torvet?

قصرکجاست؟

Hvor er slottet?

 

 

 

 

توربازدیدکیشروعمیشود؟

Hvornår begynder rundvisningen?

توربازدیدکیتماممیشود؟

Hvornår slutter rundvisningen?

توربازدیدچقدرطولمیکشد؟

Hvor længe varer rundvisningen?

 

 

 

 

منیکراهنمامیخواهمکهآلمانیصحبتکند.

Jeg vil gerne have en guide, der taler tysk.

منیکراهنمامیخواهمکهایتالیاییصحبتکند.

Jeg vil gerne have en guide, der taler italiensk.

منیکراهنمامیخواهمکهفرانسویصحبتکند.

Jeg vil gerne have en guide, der taler fransk.

 

 بازاریکشنبههابازاست؟

Er markedet åbent om søndagen?

نمایشگاهدوشنبههابازاست؟

Er messen åben om mandagen?

نمایشگاه (گالری) سهشنبههابازاست؟

Er udstillingen åben om tirsdagen?

 

 

 

 

باغوحشچهارشنبههابازاست؟

Er den zoologiske have åben om onsdagen?

موزهپنجشنبههابازاست؟

Er museet åbent om torsdagen?

گالریجمعههابازاست؟

Er galleriet åbent om fredagen?

 

 

 

 

عکسگرفتنمجازاست؟

Må man tage billeder?

بایدورودیداد؟

Skal man betale entré?

بلیطورودیچنداست؟

Hvad koster entréen?

 

 

 

 

تخفیفبرایگروهوجوددارد؟

Er der grupperabat?

تخفیفبرایبچههاوجوددارد؟

Er der rabat til børn?

تخفیفبرایدانشجویانوجوددارد؟

Er der rabat til studerende?

 

 

 

 

اینچهساختمانیاست؟

Hvad er det der for en bygning?

قدمتساختمانچقدراست؟

Hvor gammel er bygningen?

چهکسیساختمانرابناکردهاست (ساختهاست)؟

Hvem har bygget bygningen?

 

 

 

 

منبهمعماریعلاقهمندم.

Jeg interesserer mig for arkitektur.

منعلاقهمندبههنرهستم.

Jeg interesserer mig for kunst.

منعلاقهمندبهنقاشیهستم.

Jeg interesserer mig for malerkunst.

 

 

 

 

آنجاباغوحشاست.

Der er den zoologiske have.

آنجازرافههاهستند.

Der er girafferne.

خرسهاکجاهستند؟

Hvor er bjørnene?

 

 

 

 

فیلهاکجاهستند؟

Hvor er elefanterne?

مارهاکجاهستند؟

Hvor er slangerne?

شیرهاکجاهستند؟

Hvor er løverne?

 

 

 

 

منیکدوربینعکاسیدارم.

Jeg har et fotografiapparat.

منیکدوربینفیلمبرداریهمدارم.

Jeg har også et videokamera.

باتریکجاست؟

Hvor er der et batteri?

 

 

 

 

پنگوئنهاکجاهستند؟

Hvor er pingvinerne?

کانگوروهاکجاهستند؟

Hvor er kænguruerne?

کرگدنهاکجاهستند؟

Hvor er næsehornene?

 

 

 

 

توالتکجاست؟

Hvor er der et toilet?

آنجایککافهاست.

Der er der en café.

آنجایکرستوراناست.

Der er der en restaurant.

 

 

 

 

شترهاکجاهستند؟

Hvor er kamelerne?

گوریلهاوگورخرهاکجاهستند؟

Hvor er gorillaerne og zebraerne?

ببرهاوتمساحهاکجاهستند؟

Hvor er tigerne og krokodillerne?

 

 

 

 

دراینجادیسکووجوددارد؟

Er her et diskotek?

دراینجاکابارهوجوددارد؟

Er her en natklub?

آیااینجایکباروجوددارد؟

Er her et værtshus?

 

 

 

 

امشببرنامهتاترچیست؟

Hvad går der i teatret i aften?

برنامهامشبسینماچیست؟

Hvad går der i biografen i aften?

امشبتلویزیونچینشانمیدهد؟

Hvad er der i fjernsynet i aften?

 

 

 

 

هنوزبلیطتاترموجوداست؟

Er der stadig billetter til teatret?

 هنوزبلیطسینماموجوداست؟

Er der stadig billetter til biografen?

 هنوزبلیطبرایتماشایبازیفوتبالموجوداست؟

Er der stadig billetter til fodboldkampen?

 

 

 

 

مندوستدارمکاملاعقببنشینم.

Jeg vil gerne sidde bagerst.

مندوستدارمیکجاییدروسطبنشینم.

Jeg vil gerne sidde et eller andet sted i midten.

مندوستدارمکاملاجلوبنشینم.

Jeg vil gerne sidde allerforrest.

 

 

 

 

میتوانیدچیزیبهمنتوصیهکنید؟

Kan du anbefale mig noget?

نمابشچهموقعشروعمیشود؟

Hvornår begynder forestillingen?

میتوانیدبرایمنیکبلیطتهیهکنید؟

Kan du skaffe mit en billet?

 

 

 

 

آیاایننزدیکیهایکزمینگلفوجوددارد؟

Er der en golfbane i nærheden?

آیاایننزدیکیهایکزمینتنیسوجوددارد؟

Er der en tennisbane i nærheden?

آیاایننزدیکیهایکاستخرسرپوشیدهوجوددارد؟

Er der en svømmehal i nærheden?

 

 

 

 

مامیخواهیمبهسینمابرویم.

Vi vil i biografen.

امروزفیلمخوبیرویپردهاست.

Der går en god film i dag.

اینفیلمکاملاجدیداست.

Filmen er helt ny.

 

 

 

 

گیشهفروشبلیطکجاست؟

Hvor er kassen?

 هنوزصندلیخالیوجوددارد؟

Er der flere ledige pladser?

قیمتبلیطچنداست؟

Hvad koster billetterne?

 

 

 

 

نمایشفیلمچهموقعشروعمیشود؟

Hvornår begynder forestillingen?

نمایشفیلمچهمدتطولمیکشد؟

Hvor lang tid varer filmen?

میتوانبلیطرزروکرد؟

Kan man reservere billetter?

 

 

 

 

مندوستدارمعقببنشینم.

Jeg vil gerne sidde bagerst.

مندوستدارمجلوبنشینم.

Jeg vil gerne sidde forrest.

مندوستدارموسطبنشینم.

Jeg vil gerne sidde i midten.

 

 

 

 

فیلممهیجبود.

Filmen var spændende.

فیلمخستهکنندهنبود.

Filmen var ikke kedelig.

اماکتابمربوطبهاینفیلمبهتربود.

Men bogen til filmen var bedre.

 

 

 

 

موزیکچطوربود؟

Hvordan var musikken?

هنرپیشههاچطوربودند؟

Hvordan var skuespillerne?

آیازیرنویسانگلیسیداشت؟

Var der engelske undertekster?

 

 

 

 

توبایدچمدانمانراآمادهکنی!

Du skal pakke vores kuffert!

 

نبایدچیزیرافراموشکنی!

Du må ikke glemme noget!

 

بهیکچمدانبزرگنیازداری!

Du har brug for en stor kuffert!

 

 

 

 

 

پاسپورترافراموشنکن.

Glem ikke passet!

 

بلیطهواپیمارافراموشنکن.

Glem ikke flybilletten!

 

چکهایمسافرتیرافراموشنکن.

Glem ikke rejsecheckene!

 

 

 

 

 

کرمضدآفتابرابردار.

Tag solcreme med.

 

عینکآفتابیرابردار.

Tag solbrillerne med.

 

کلاهآفتابگیررابردار.

Tag solhatten med.

 

 

 

 

 

میخواهینقشهخیابانهاراباخودببری؟

Vil du tage et bykort med?

 

میخواهییککتابچهراهنمایسفرباخودببری؟

Vil du tage en guidebog med?

 

میخواهییکچترباخودببری؟

Vil du tage en paraply med?

 

 

 

 

 

حواستبهشلوارها،پیراهنهاوجورابهاباشد.

Husk bukserne, skjorterne, sokkerne.

 

حواستبهکراواتها،کمربندهاوکتهاباشد.

Husk slipsene, bælterne, herrejakkerne.

 

حواستبهلباسخوابها،پیراهنشبوتیشرتهاباشد.

Husk pyjamasserne, natkjolerne, T-shirtene.

 

 

 

 

 

توکفش،سندلوچکمهلازمداری.

Du har brug for sko, sandaler og støvler.

 

تودستمالکاغذی،صابونوناخنگیرلازمداری.

Du har brug for lommetørklæder, sæbe og en neglesaks.

 

تویکشانه،یکمسواکوخمیردندانلازمداری.

Du har brug for en kam, en tandbørste og tandpasta.

 

 

 

 

 

ساحلتمیزاست؟

Er stranden ren?

میتوانآنجاشناکرد؟

Kan man bade der?

شناکردندرآنجاخطرناکنیست؟

Er det ikke farligt at bade der?

 

 

 

 

میتواندراینجایکچترآفتابیکرایهکرد؟

Kan man låne en parasol her?

میتواناینجایکصندلیراحتیکرایهکرد؟

Kan man låne en liggestol her?

میتواناینجایکقایقکرایهکرد؟

Kan man låne en båd her?

 

 

 

 

دوستدارمموجسواریکنم.

Jeg kunne godt tænke mig at surfe.

دوستدارمغواصیکنم.

Jeg kunne godt tænke mig at dykke.

دوستدارماسکیرویآببروم.

Jeg kunne godt tænke mig at stå på vandski.

 

 

 

 

میتوانیکتختهموجسواریکرایهکرد؟

Kan man leje et surfbræt?

میتوانوسائلغواصیکرایهکرد؟

Kan man leje dykkerudstyr?

میتواناسکیهایآبکرایهکرد؟

Kan man leje vandski?

 

 

 

 

منمبتدیهستم.

Jeg er kun begynder.

منبهآنآشناییدارم.

Jeg er mellemgod.

مندرآننسبتاًخوبهستم.

Jeg ved allerede hvordan man gør.

 

 

 

 

بالابراسکیکجاست؟

Hvor er skiliften?

تووسایلاسکیهمراهداری؟

Har du da ski med?

کفشاسکیهمراهداری؟

Har du da skistøvler med?

 

 

 

 

تمرینمیکنی؟

Dyrker du sport?

بله،منبایدتمرینداشتهباشم.

Ja, jeg skal bevæge mig.

منبهیکباشگاهورزشیمیروم.

Jeg er med i en idrætsforening.

 

 

 

 

مافوتبالبازیمیکنیم.

Vi spiller fodbold.

گاهیاوقاتشنامیکنیم.

Nogle gange svømmer vi.

یااینکهدوچرخهسواریمیکنیم.

Eller cykler.

 

 

 

 

درشهرمایکاستادیومفوتبالوجوددارد.

I vores by er der et fodboldstadion.

یکاستخرباسوناهموجوددارد.

Der er også en svømmehal med sauna.

ویکزمینگلفهموجوددارد.

Og der er en golfbane.

 

 

 

 

تلویزیونچهبرنامهایدارد؟

Hvad er der i fjernsynet?

الانیکبازیفوتبالدرحالپخشاست.

Der er en fodboldkamp lige nu.

تیمآلماندرمقابلتیمانگلیسبازیمیکند.

Det tyske landshold spiller mod det engelske.

 

 

 

 

چهکسی (کدامتیم) برندهمیشود؟

Hvem vinder?

نمیدانم.

Aner det ikke.

فعلابازیمساویست.

I øjeblikket står det uafgjort.

 

 

 

 

داورازبلژیکاست.

Dommeren kommer fra Belgien.

الانپنالتیشد.

Nu er der straffe(spark).

گل! یکبرهیچ.

Mål! Et – nul!

 امروزهواخیلیگرماست.

I dag er det varmt.

بهاستخربرویم؟

Skal vi gå i svømmehallen?

دوستداریبرویمشنا؟

Har du lyst til at tage ud at svømme?

 

 

 

 

حولهداری؟

Har du et håndklæde?

مایوداری؟

Har du et par badebukser?

لباسشناداری؟

Har du en badedragt?

 

 

 

 

شناکردنبلدی؟

Kan du svømme?

غواصیبلدی؟

Kan du dykke?

میتوانیشیرجهبزنی؟

Kan du springe i vandet?

 

 

 

 

دوشکجاست؟

Hvor er brusebadet?

رختکنکجاست؟

Hvor er omklædningsrummet?

عینکشناکجاست؟

Hvor er svømmebrillerne?

 

 

 

 

 آباستخرعمیقاست؟

Er vandet dybt?

آبتمیزاست؟

Er vandet rent?

آبگرماست؟

Er vandet varmt?

 

 

 

 

مندارمیخمیزنم.

Jeg fryser.

آبزیادیسرداست.

Vandet er for koldt.

مندیگرازآبخارجمیشوم.

Jeg går op af vandet nu.