تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

جملات کاربردی برای تاکسی گرفتن, , جملات کاربردی برای تاکسی گرفتن |

جملات کاربردی برای تاکسی گرفتن

📚 چند جمله کاربردی برای تاکسی گرفتن📚


🚖تماس با تاکسی سرويس

🚕 I'd like a taxi, please.
يه تاکسی ميخواستم.

🚕 I'd like a taxi to the airport, please.
يه تاکسی به فرودگاه ميخواهم.

🚕 Can I get a taxi to the airport? I'm at the Hilton Hotel.
ميتونم يه تاکسی به فرودگاه بگيرم؟ من در هتل هيلتون هستم.

🚕 How long will I have to wait?
چقدر بايد منتظر بمونم؟

🚕 How long will it be?
چقدر طول ميکشه؟🚖 تاکسی گرفتن در خيابان

🚕 Do you know where I can get a taxi?
کجا ميتونم تاکسی بگيريم.

🚕 Where to, sir /madam?
کجا آقا / خانم؟

🚕 Where are you heading, sir / madam?
مسيرتون کجاست آقا / خانم؟

🚕 I'm going to the Hinton Hotel.
ميخوام برم هتل هيلتون.

🚕 Can you take me to the Hilton Hotel, please?
ممکنه منو ببريد هتل هيلتون؟

🚕 Hilton Hotel, please
هتل هيلتون ، لطفا

🚕 How much would it cost to the Hilton Hotel?
هزينه اش تا هتل هيلتون چقدر ميشه؟

🚕How much will it cost? / How much is it going to be?
هزينه اش چقدر ميشه؟

🚕Can you give me an estimate?
حدودا هزينه اش چقدر ميشه؟

🚕How long do you think it will take to get there?
چقدر طول ميکشه تا برسيم اونجا؟

🚕 Let me off/ drop me off here, please.
لطفا همينجا نگه داريد (پيادم کنيد)

🚕 How much is the fare, please?
کرايه اش چقدر ميشه؟

🚕 How much do I owe you?
چقدر بدم؟

🚕 How much is it?
چقدر ميشه؟