تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران | بهترین آموزشگاه زبان

کلاس های فشرده آخر هفته

کلاسهای فشرده آخر هفته، چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه

آموزشگاه زبان گات در نظر دارد که برای رضایتمندی همه زبان آموزان خود کلاس های فشرده آخرهفته برگزار کند.

کلاس های فشرده آموزشگاه زبان گات مناسب کسانی است که به دلیل فشردگی کار و یا تحصیل قادر به شرکت در کلاس های ترمیک طول هفته نیستند. این کلاس ها روزهای چهارشنبه یا پنجشنبه و یا جمعه به مدت  جلسه 3ساعت برگزار میشود .

کلاس های فشرده آخر هفته به صورت دو جلسه 1:30 برگزار میشود ومیزان آموزش و بازدهی کلاس هماهنگ با چارت آموزشی آموزشگاه است  تفاوتی با کلاس های دیگر ندارد.