به سایت آموزشگاه زبان گات خوش آمدید.

بزرگسالان, درست است که گات  دارای دپارتمان های مجزا و تیم های متخصص در دوره های سنی گوناگون است امّا ما همیشه خود را در زمینه بزرگسالان متخصص می دانیم. سیاست گذاری های ما نسلی را پوشش می دهد که از فقدان زبان دوم و زبان های بین المللی رنج می برد. در حالی که خانواده ها اکنون جهت آموزش کودکان خود وقت و هزینه مناسب تخصیص می دهند، هنوز بسیاری از آنها به این باور نرسیده اند که خود نیاز به بازنگری در این زمینه دارند و باید دانش زبانی خود را تقویت نمایند چرا که در دنیای امروز کسی که حداقل دو زبان زنده دنیا را نداند بی سواد محسوب می شود. ما خود را در برابر چنین مسئله ای مسئول می دانیم و تمامی تلاش و تمرکز خود را به کار می گیریم تا به سهم خود این فقدان را از بین ببریم., بزرگسالان |

بزرگسالان

درست است که گات دارای دپارتمان های مجزا و تیم های متخصص در دوره های سنی گوناگون است امّا ما همیشه خود را در زمینه بزرگسالان متخصص می دانیم. سیاست گذاری های ما نسلی را پوشش می دهد که از فقدان زبان دوم و زبان های بین المللی رنج می برد. در حالی که خانواده ها اکنون جهت آموزش کودکان خود وقت و هزینه مناسب تخصیص می دهند، هنوز بسیاری از آنها به این باور نرسیده اند که خود نیاز به بازنگری در این زمینه دارند و باید دانش زبانی خود را تقویت نمایند چرا که در دنیای امروز کسی که حداقل دو زبان زنده دنیا را نداند بی سواد محسوب می شود. ما خود را در برابر چنین مسئله ای مسئول می دانیم و تمامی تلاش و تمرکز خود را به کار می گیریم تا به سهم خود این فقدان را از بین ببریم.