تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

آموزش زبان روسی, , آموزش زبان روسی |

آموزش زبان روسی

آموزش زبان روسی در بهترین آموزشگاه زبان تهران

زبان روسی با حدود ۳۰۰ میلیون گویشور، در میان زبان‌های گروه اسلاوی در مقام نخست از لحاظ کاربرد قرار دارد و به عنوان چهارمین زبان پرمخاطب دنیاست.    زبان روسی زبان کشور های جماهیر شوروی سابق همانند اکراین ، قزاقستان ، ارمنستان ، اسلواکی ،

ترکمنستان ، ازبکستان  می باشد.

 

اموزش زبان روسی در اموزشگاه گات 

 

 

 

اموزش اصطلاحات زبان روسی 

 

 

 

дравствуйте! 

 

ابتدا متني را مورد توجه شما قرار مي دهيم: 

 

Это наш дом. Это мой брат. Это мама и папа, а это я, Наташа. Мой папа врач. И мама врач. 

 

- А кто это? 

 

- Это наш друг Юра. 

 

- А это Нина? 

 

- Да, это Нина. Нина и Юра живут там. 

 

Что это?- Это щи. 

 

Наташа ест щи. 

 

Это наш дом. Вот мое окно. 

 

 

 

حالا به معني لغات توجه كرده سعي كنيد آنها را تكرار كنيد: 

 

مال من 

 

Мой 

 

مال ما 

 

Наш 

 

من 

 

Я 

 

(اسم پسر) يورا 

 

Юра 

 

دوست 

 

Друг 

 

زندگي مي كنند 

 

Живут 

 

مي خورد 

 

Ест 

 

پزشك 

 

Врач 

 

چه (چه چيزي) سوپ كلم 

 

Щи 

 

 

 

در اين درس حروف جديد Я-Ю-Е-Е را مي آموزيم كه تركيبي است از صداي حروف بيصدا با صداي А-У-О-Э . 

 

در زبان روسي ضماير شخصي و ملكي اشكال مختلفي دارند. 

 

Я — мой, моя, мое 

 

Мы- наш, наша, наше 

 

علاوه بر اين، در زبان روسي ضمير ملكي جلوي اسم قرار مي گيرد و نه بعد از آن. توجه كنيد: 

 

من اينجا هستم. اين اتاق من است. 

 

Я тут. Это моя комната. 

 

ما خانه هستيم. اين خانه ماست. 

 

Мы дома. Это наш дом. 

 

 

 

Что это? به معني اين چيست؟ پاسخي شبيه پاسخ به سئوال Кто это? اين كيست؟ را دارد. 

 

Кто это? — Это Юра. 

 

Что это?- Это карта. 

 

 

 

توجه داشته باشيد كه حرف Ч در كلمه Что مانند ш (ش) تلفظ مي شود. و اما كلمه Врач كه مذكر است مي تواند هم در مورد مردان و هم زنان به يكسان بكار رود. توجه كنيد: 

 

Мой папа врач. И мама врач. 

 

 

 

و حالا اين جملات را با استفاده از ضماير ملكي мой, моя, мое (مال من) و يا наш,наша,наше (مال ما) تكرار كنيد و به خاطر بسپاريد: 

 

Это брат. Это мой брат. 

 

Это врач. Это мой врач. 

 

Это папа. Это мой папа. 

 

А это мама. Это моя мама. 

 

Это друг. Это наш друг. 

 

Это карта. Это наша карта. 

 

Это дом. Это наш дом. 

 

А это окно. Это наше окно. 

 

و حالا به چند جمله سئوالي توجه فرمائيد: 

 

اينها كيستند؟ 

 

Кто это? 

 

مامان و بابا. 

 

Это мама и папа. 

 

اين چيست؟ 

 

Что это? 

 

اين خانه ماست. 

 

Это наш дом. 

 

او كيست؟ 

 

Кто он? 

 

يورا دوست ما. 

 

Это наш друг Юра. 

 

اين چيست؟ 

 

Что это? 

 

سوپ شي. 

 

Это щи. 

 

اين چيست؟ 

 

Что это? 

 

اتاق من. 

 

Это моя комната. 

 

مامان ، بابا كي خانه هستند؟ 

 

Когда мама и папа дома? 

 

مامان و بابا صبح خانه هستند. 

 

Мама и папа дома утром. 

 

يورا كي خانه هست؟ 

 

Когда Юра дома? 

 

فردا. 

 

Юра дома завтра. 

 

دكتر ما كي خانه است؟ 

 

Когда наш врач дома? 

 

دكتر ما صبح خانه است. 

 

Наш врач дома утром. 

 

 

 

До свидания!

 

 

 

 

 

امروز شما را با چند حرف ديگر روسي آشنا مي كنيم. حروف روسي В,Ф,З,С تقريباٌ مانند حروف فارسي: و-ف-ز-س فارسي تلفظ مي شوند. مانند: 

 

آب 

 

Вода 

 

فوتبال 

 

Футбол 

 

باغ 

 

Сад 

 

فردا 

 

Завтра 

 

 

 

اما در فارسي حرف Ы وجود ندارد. تلفظ آن كمي شبيه به تلفظ «اي» است. در زبان روسي كلمات با حرف Ы شروع نمي شوند و به اين دليل هرگز به شكل بزرگ نوشته نمي شود. حالا به اين جملات توجه كنيد. 

 

اين خانه است. 

 

Вот дом. 

 

اين اتاق است. 

 

Это комната 

 

ما اينجا هستيم، ماخانه هستيم. 

 

Мы тут, мы дома. 

 

باغ آنجاست، شما آنجاهستيد. 

 

Вот сад, вы там. 

 

 

 

و حالا به متن كامل توجه كنيد: 

 

 

 

Вот дом. Это комната. Мы тут, мы дома. Вот сад, вы там. 

 

لطفاٌ به تلفظ اين كلمات مفرد و جمع توجه فرمائيد: 

 

Карта-карты, Комната-комнаты. 

 

«آ» حرف آخر اين كلمات به Ы تبديل شده است. Ы در اينجا علامت جمع است. حالا سعي كنيد آنها را تكرار كنيد: 

 

اين كيه؟ 

 

Кто это? 

 

اين برادر است. 

 

Это брат. 

 

مامان كي خانه هست؟ 

 

Когда мама дома? 

 

مامان صبح خانه است. 

 

Мама дома утром. 

 

درس كي شروع مي شود؟ 

 

Когда урок? 

 

درس فردا شروع مي شود. 

 

Урок завтра. 

 

و حالا به اين متن كامل توجه فرمائيد: 

 

Кто это? Это брат. Когда мама дома? Мама дома утром. Когда урок? Урок завтра. 

 

و حالا لغات متن: 

 

اين است 

 

Вот 

 

ما 

 

Мы 

 

باغ 

 

Сад 

 

شما 

 

Вы 

 

كي 

 

Кто 

 

چه وقت (كي) 

 

Когда 

 

درس 

 

Урок 

 

فردا 

 

Завтра 

 

Мы و Вы (ما و شما) ضماير شخص اول و دوم جمع هستند. ضمير Вы به علامت احترام و نزاكت در دوم شخص مفرد نيز بكار مي رود. و اما در زبان روسي اكثر حروف بيصدا به حروف بيصدار زنگدار و بي زنگ جفت هايي دارند، مثلاٌ حروف Б- Д- В- Г- З با حروف П-Т-Ф-К-С جفت و قرينه هستند. به اين نمونه ها توجه فرمائيد: 

 

در كلمه Сад حرف آخر «د» به صورت «ت» تلفظ مي شود. در كلمه Завтра حرف «و» به صورت «ف» تلفظ مي شود. و يا حروف بيصداي بدون زنگ جلوي حروف زنگ دار در وسط كلمه و يا در نتيجه تلفظ متصل آنها زنگ پيدا مي كند. براي نمونه در كلمات Вот дом. حرف «ت» در Вот به «د» مبدل مي شود و اين جمله چنين تلفظ مي شود: Вот(д) дом. در جمله Вот дорога نيز وضعيت همينطور است. 

 

و حالا اين جملات را تكرار كنيد: 

 

اين خانه است. 

 

Вот дом. 

 

اين جاده يا راه است. 

 

Вот дорога. 

 

اين پنجره است. 

 

Вот окно. 

 

اين نقشه و كاغذ است. 

 

Вот карта и бумага. 

 

اين برادر است. 

 

Вот брат. 

 

اين مامان و بابا است. 

 

Вот мама и папа. 

 

و حالا چند جمله سئوالي: 

 

او كيست؟ 

 

Кто это? 

 

اين باغ است؟ 

 

Это сад? 

 

اين نقشه است؟ 

 

Это карта? 

 

خودش است؟ 

 

Это он? 

 

كي (چه وقت) ناتا خانه است؟ 

 

Когда Ната дома? 

 

چه وقت او خانه است؟ 

 

Когда он дома? 

 

و حالا چند جمله جمع: 

 

اين نقشه است. اينها نقشه ها هستند. 

 

Это карта -это карты. 

 

اين اتاق است. اينها اتاق ها هستند. 

 

Это комната — это комнаты. 

 

اين باغ است. اينها باغها هستند. 

 

Это сад -это сады. 

 

اين مامان و بابا است. اينها مامانها و باباها هستند. 

 

Это мама и папа -это мамы и папы.

 

 

 

درزبانروسیضمایراشارههمباتوجهبهجنسیت،حالتومفرد/جمعبودناسمیکهبهآناشارهمیکنندتغییرمیکننددرواقعصرفمیشود. بهمثالهایزیرتوجهکنید:

 

этот паспорт (این گذرنامه)
эта лампа (این چراغ)
эти билеты (این بلیط ها)

 

همانطورکهمیبینیدضمیراشاره этот باتوجهبهاسمیکهبهآناشارهکردهتغییرکرده. جداولزیرطریقهصرفضمایراشارهرانشانمیدهد. توجهداشتهباشیدکهدرحالتمفعولیمستقیمیا  Accusative ضمیرباتوجهبهقوانینجانداربابیجانبودناسممشخصمیشود:

 

Этот

حالت

مفرد

جمع

مذکر

خنثی

مونث

Nom

этот

это

эта

эти

Gen

этого

этой

этих

Dat

этому

этой

этим

Acc

Nom/Gen

это

эту

Nom/Gen

Ins

этим

этой

этими

Prep

этом

этой

этих

 

 

 

Тот

حالت

مفرد

جمع

مذکر

خنثی

مونث

Nom

тот

то

та

те

Gen

того

той

тех

Dat

тому

той

тем

Acc

Nom/Gen

то

ту

Nom/Gen

Ins

тем

той

теми

Prep

том

той

тех

 

 

 

 

 

بهترین اموزشگاه زبان روسی در تهران

 

لهجه شیرین و موسیقیایی زبان روسی علاقه‌مندان زیادی را برای یادگیری این زبان جذب نموده است

از آنجایی که زبان روسی در گروه زبان‌های تصریفی قرار می‌گیرد، یادگیری این زبان صرفاً با شنیدن یا آموزش غیرآکادمیک بسیار سخت می‌شود اما مدرس زبان چنان‌چه به منطق آموزش این زبان تسلط داشته باشد، یادگیری روسی از هر زبان دیگری ساده‌تر می‌شود به شرط آنکه مدرس این زبان، دانش‌آموخته رشته زبان روسی در سطح عالی باشد و بتواند نکات دستوری بسیار مهم را به خوبی برای زبان‌آموز توضیح دهد

بنابراین صادقانه توصیه می گردد که از یادگیری زبان روسی با کسانی که صرفاً زبان مادری آنها روسی است و یا آموزش زبان روسی را به صورت غیرآکادمیک فقط می توانند صحبت نمایند جداً خودداری نمایید
دپارتمان زبان روسی آموزشگاه زبان گات با چندین سال سابقه به عنوان بهترین آموزشگاه زبان تهران،آموزش آکادمیک زبان روسی در سطوح مختلف را به صورت گروهی و خصوصی آغاز کرد تا پاسخگوی نیاز شما عزیزان در زمینه تحصیل،مهاجرت و....باشد...

چرا زبان روسی را در آموزشگاه زبان گات بیاموزیم؟

آموزش زبان روسی در موسسه زبان روسی گاتبه وسیله اساتید native و یا تحصیلکرده دانشگاه های معتبر تهران و مترجمین زبان روسی انجام می شود و یادگیری آموزش زبان روسی را برای شما بسیار شیرین می کنند.
    آموزش زبان روسی در کلاس های 6 الی 12 نفره انجام می گیرد که باعث افزایش بازدهی کلاس ها و یادگیری سریع تر زبان می شود.

آزمون بین المللی زبان روسی TORFEL

آزمون بین المللی زبان روسی است که توسط وزارت علوم روسیه برگزار می شود. آزمون بین امللی زبان روسی TORFEL از سال ۲۰۰۹ دارای پنج سطح است که عبارتنند از : پایه ، اول ، دوم ، سوم ، چهارم. آزمون بین امللی زبان روسی از سال ۱۹۹۲ پایه ریزی شد و بعد از سال ۱۹۹۸ برای ورود به دانشگاه های کشور روسیه این آزمون بین امللی زبان روسی به صورت اجباری در آمده است. در آزمون بین المللی زبان روسی TOEFEL که در دو روز برگزار می شوند شامل موارد زیر می شود:
در روز اول سه بخش واژگان و گرامر ، خواندن و مهارت شنیداری مورد آزمون قرار می گیرند و در روز دوم مهارت های نوشتن و صحبت کردن مورد آزمون قرار می گیرند.
اگر بخواهیم سطح های آزمون بین الملی زبان روسی را با سطح بندی استاندارد اروپا مقایسه کنیم به صورت زیر بیان می شود:
سطح پایه : A1 ,A2
سطح اول : B1
سطح دوم : B2
سطح سوم : C1
سطح چهارم : C2
اگر قصد ادامه تحصیل در رشته هایی مثل پزشکی و یا مهندسی در کشور روسیه را دارید و این کشور را به عنوان مقصد خود انتخاب کرده اید باید حتما خود را برای شرکت در آزمون بین المللی زبان روسی TORFEL آماده کنید. ارمنستان . ازبکستان . آذربایجان . تاجیکستان . استونی . لاتوی و لیتوانی ... همگی دارای زبان ملی و رسمی روسی می باشند

آموزشگاه زبان گات برای آموزش زبان روسی دوره های متفاوتی را شامل میشود که میتوانید برای اطلاعات دقیق به صورت حضوری به آموزشگاه مراجعه نمایید و یا از طریق بخش تماس با ما ی سایت با مشاوران ما در ارتباط باشید. 

زبان روسی را در بهترین آموزشگاه زبان تهران به صورت کاربردی یاد بگیرید.