تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

شروع کلاس های اموزشی اموزشگاه زبان گات

شروع کلاس های اموزشی اموزشگاه زبان گات

 

شروع کلاس های اموزشی اموزشگاه زبان گات

 

 

کلاس آلمانی سطح GA1-3
روز کلاس:یکشنبه-سه شنبه
ساعت کلاس: 9:00-7:00
تاریخ شروع کلاس: 96/10/10
شعبه: جنت آباد
تلفن رزرو: 44892657