تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران | بهترین آموزشگاه زبان

شروع کلاس 3

اموزشگاه زبان گات

شروع کلاس های زبان در اموزشگاه زبان گات

 

کلاس ترکی سطح A1-1
روز کلاس:جمعه ها
ساعت کلاس: 3:00-12:00
تاریخ شروع کلاس: 96/10/08
شعبه: جنت آباد
تلفن رزرو: 44892657

 

 

کلاس چینی سطح A1-1
روز کلاس: پنچ شنبه ها 
ساعت کلاس: 17:00-14:00
تاریخ شروع: 96/10/07
شعبه: پونک گات 3
تلفن رزرو: 44462331

 

 

کلاس انگلیسی F & F 4A
روز کلاس: پنج شنبه ها
ساعت کلاس: 17:15-14:15
تاریخ شروع: 96/10/07
شعبه: پونک گات 3
تلفن رزرو: 44462331

 

 

کلاس آلمانی سطح G A1-3
روز کلاس:پنجشنبه ها
ساعت کلاس: 2:00-5:00
تاریخ شروع کلاس: 96/10/07
شعبه: باکری
تلفن رزرو: 44154950

 

 

 

کلاس آلمانی سطح G A1-2
روز کلاس:پنجشنبه ها
ساعت کلاس: 8:00-5:00
تاریخ شروع کلاس: 96/10/07
شعبه: باکری
تلفن رزرو: 44154950