تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران | بهترین آموزشگاه زبان

شروع کلاس ها

شروع کلاس ها در اموزشگاه زبان گات

 

شروع کلاس های اموزشگاه زبان گات

 

 

کلاس اسپانیایی سطح A1-2
روز کلاس: پنجشنبه ها
ساعت کلاس: 5:00-8:00
تاریخ شروع کلاس: 96/10/07
شعبه: جنت آباد
تلفن رزرو: 44892657

 

 

کلاسF&Fسطح 3A
روز کلاس: پنجشنبه ها
ساعت کلاس: 13:00-10:00
تاریخ شروع کلاس: 96/10/07
شعبه: جنت آباد
تلفن رزرو: 44892657