تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

شروع کلاسها

شروع کلاس ها زبان در اموزشگاه گات

 

شروع کلاس های اموزشی در اموزشگاه گات

 

 


کلاس انگلیسی سطح E4 
روز کلاس: یکشنبه،سه شنبه
ساعت کلاس: 5:00-7:00
تاریخ شروع کلاس: 96/10/05
شعبه: آیت الله کاشانی
تلفن رزرو : 44125851

 

 

 


کلاس انگلیسی سطح PI 1
روز کلاس: یکشنبه،سه شنبه
ساعت کلاس: 5:00-7:00
تاریخ شروع کلاس: 96/10/05
شعبه: آیت الله کاشانی
تلفن رزرو : 44125851