تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

مسابقه خوانندگان برتر گات

Feed Your Mind!

In addition to improving literacy, readers can be entered for a chance to win! Those who read the books by the name “Little Women” or “The Adventures of Sherlock Holmes” by Khordad 10th are eligible to win. Entering the contest is simple. Read the book and attend the coming exam on the content of the books. 3 winners will be declared the Gaat Reading All-Stars and 1 winner will be named the Grand Champion.

The 1st reader will receive a 50% discount for one term at GLC. All the winners will be introduced on the website of the institute.


 از مزایای این مسابقه علاوه بر افزایش توانایی خواندن این است که خوانندگان شانس برنده شدن پیدا می کنند. کسانی که کتابهای Little Women (Teenagers)و  The Adventures of Sherlock Holmes (Adults) را تا 10 خرداد می خوانند می توانند برنده شوند. کتاب را بخوانید و درآزمون آینده راجع به محتوای کتاب شرکت کنید. 3 برنده به عنوان بهترین خوانندگان گات در سایت معرفی و یک برنده به عنوان قهرمان معرفی می شود.

نفر اول، یک ترم مشمول تخفیف 50 درصدی مرکز زبان گات خواهد شد.

کتاب Little Women را از آموزشگاه می توانید تهیه کنید. کتاب The Adventures of Sherlock Holmes هم بر روی سایت آموزشگاه قرار می گیرد.