به سایت آموزشگاه زبان گات خوش آمدید.

پاسخ هایی برای تشکر کردن

🙏🙏برخی از پاسخ هایی که به عبارت متشکرم میتوان داد🙇🙇🙇

🙇You're welcome 

🙇No problem 

🙇Don't mention it 

🙇My pleasure 

🙇Anytime 

🙇Aot at all