تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

آموزش زبان هلندی

اموزش زبان هلندی در بهترین اموزشگاه تهران

 آموزش زبان هلندی در بهترین آموزشگاه تهران

#werkwoorden
geglimlachen لبخند زدن

Onvoltooid tegenwoordige tijd (ott) حال ساده
ik glimlach
jij glimlacht
hij glimlacht
wij glimlachen
jullie glimlachen
zij glimlachen

Voltooid tegenwoordige tijd (vtt) حال كامل
ik heb geglimlacht
jij hebt geglimlacht
hij heeft geglimlacht
wij hebben geglimlacht
jullie hebben geglimlacht
zij hebben geglimlacht

Onvoltooid verleden tijd (ovt) گذشته ساده
ik glimlachte
jij glimlachte
hij glimlachte
wij glimlachten
jullie glimlachten
zij glimlachten

Voltooid verleden tijd (vvt) گذشته بعيد
ik had geglimlacht
jij had geglimlacht
hij had geglimlacht
wij hadden geglimlacht
jullie hadden geglimlacht
Ze hadden glimlacht


 #grammatica 

🇳🇱🇳🇱🇳🇱🇳🇱🇳🇱
حروف اضافه ١
🎯Aan :  Ik zit aan tafel
 من پشت ميز ميشينم
پشت
🎯Aan: De foto hangt aan de muur
عكس روي ديوار آويزان است
 روي
🎯Aan: Ik geef het boek aan jou.
من كتاب را به تو ميدهم به

آموزش زبانهلندی درآموزشگاه زبان گات 

اصطلاحات روزمره هلندی 

هرهفته با ما همراه باشید تا اصطلاحات وآموزشهای کاربردی وکلیدی مفید زبانهای خارجه را درسایت آموزشگاه زبان گاتمشاهدهوپیگیرینمایید.امیدواریم که این آموزشها برای شما همراهان گرامی مفید باشد وبتواند نیازهای روزمره شما رادرسفرهای تفریحی،زیارتی،کاری و اداری برطرف نماید.

هلندی به‌عنوان یک زبان نوشتاری، کاملاً یکنواخت است. این زبان نوشتاری، در هلند و بلژیک تفاوت دارد اما این اختلاف، حتا کم‌‌تر از اختلاف میان انگلیسی نوشتاری در آمریکا و بریتانیا است. اما به عنوان زبانی گفتاری، زبانی بسیار گونه‌گون است.

در یک سو، هلندی معیار قرار دارد که Algemeen Beschaafd Nederlands (هلندی همگانی فرهیخته) خوانده می‌شود. این زبان، برای مقاصد رسمی و عمومی و زبان آموزش در مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها است. هلندی معیار، در همه جا کمابیش یکنواخت است، اگرچه متکلمان آن، به سبب تکیه در سخن گفتن، منطقه که از آن آمده‌اند را نشان می‌دهند. از دیگر سو، گویش‌های محلی قرار دارد که میان خانواده و دوستان و نیز افراد یک روستا به کار می‌رود.اگرچه به صورت کلی به این زبان Dutch گفته می شود اما اسم های همانند Hollandish یا Brabantian نیز به آن داده می شود. ریشه این زبان از زبان آلمانی غربی west Germanic مشتق شده است و از نظر گرامری بسیار شبیه به زبان آلمانی است. صرف فعل و ریشه بسیاری از کلمات در هر دو زبان تقریبا شبیه به هم است.

  Ba'leh = Ja (9892 bytes)

  Nah = Nee (10549 bytes)

  Mo'teh'shaker'am = Dank u (10549 bytes)

  Khay'ly Mo'teh'shaker'am = Dank u wel (11864 bytes)

  Khosh A'ma'did, Kha'bel na'dah'reh = Niets te danken, geen dank (8844 bytes)

  Kh'hesh Mi'ko'nam = Alstublieft (9234 bytes)

  Be'bak'shid Ma'ra = Excuseert u mij, Neemt u mij niet kwalijk (15809 bytes)

  Sa'lam = Goede dag, Hallo (13837 bytes)

  Kho'da Ha'fez = Tot ziens (9891 bytes)

  Be omide didar = Vaarwel, Dag, Aju (6394 bytes)

  Sobh Beh'khayr = Goede morgen (11864 bytes)

  Roz Beh'khayr = Goede middag (8576 bytes)

  Shab Beh'khayr = Goedenavond (13179 bytes)

  Kho'da Ha'fez = Goede nacht (11863 bytes)

  Man Ne'me'fah'mam. = Ik begrijp u niet. Ik weet het niet. (11206 bytes)

  In Beh [Farsi] Cheh Mi'shavad? = Hoe zeg je dit in het[Nederlands]? (12467 bytes)

  Aya Sho'ma ... Mi'da'nid? = Spreekt u ... (12521 bytes)

  En'ga'li'si = Engels (10549 bytes)

  Fa'ran'seh = Frans (13179 bytes)

  Al'ma'ni = Duits (8576 bytes)

  Es'pan'ie'yo'li = Spaans (10548 bytes)

  Chi'ni = Chinees (9234 bytes)

  Man = Ik (5416 bytes)

  Ma = Wij (5905 bytes)

  Tou = Jij (5904 bytes)

  Sho'ma = U (3151 bytes)

  Sho'ma = Jullie, U (3946 bytes)

  Ish'an = Zij (5905 bytes)

  Es'meh Sho'ma Chi'st? = Hoe heet je? (7374 bytes)

  Khosh'halam Az Di'dane Sho'ma. = Leuk je te ontmoeten. (11292 bytes)

  Ha'le'tan Che'tor Asst? = Hoe gaat het ermee? (8354 bytes)

  Khob = Goed (4926 bytes)

  Bad = Slecht (5904 bytes)

--- = Gaat wel (6884 bytes)

  Zan = Vrouw (5905 bytes)

  Sho'har = Echtgenoot, Man (5415 bytes)

  dokh'tar = Dochter (5415 bytes)

  pe'saar = Zoon (6884 bytes)

  ma'dar = Moeder (5415 bytes)

  peh'dar = Vader (5416 bytes)

  Ra'figh = Vriend (m), Vriendin (f) (5415 bytes)

  Ba'leh = Ja (9892 bytes)

  Nah = Nee (10549 bytes)

  Mo'teh'shaker'am = Dank u (10549 bytes)

  Khay'ly Mo'teh'shaker'am = Dank u wel (11864 bytes)

  Khosh A'ma'did, Kha'bel na'dah'reh = Niets te danken, geen dank (8844 bytes)

  Kh'hesh Mi'ko'nam = Alstublieft (9234 bytes)

  Be'bak'shid Ma'ra = Excuseert u mij, Neemt u mij niet kwalijk (15809 bytes)

  Sa'lam = Goede dag, Hallo (13837 bytes)

  Kho'da Ha'fez = Tot ziens (9891 bytes)

  Be omide didar = Vaarwel, Dag, Aju (6394 bytes)

  Sobh Beh'khayr = Goede morgen (11864 bytes)

  Roz Beh'khayr = Goede middag (8576 bytes)

  Shab Beh'khayr = Goedenavond (13179 bytes)

  Kho'da Ha'fez = Goede nacht (11863 bytes)

  Man Ne'me'fah'mam. = Ik begrijp u niet. Ik weet het niet. (11206 bytes)

  In Beh [Farsi] Cheh Mi'shavad? = Hoe zeg je dit in het[Nederlands]? (12467 bytes)

  Aya Sho'ma ... Mi'da'nid? = Spreekt u ... (12521 bytes)

  En'ga'li'si = Engels (10549 bytes)

  Fa'ran'seh = Frans (13179 bytes)

  Al'ma'ni = Duits (8576 bytes)

  Es'pan'ie'yo'li = Spaans (10548 bytes)

  Chi'ni = Chinees (9234 bytes)

  Man = Ik (5416 bytes)

  Ma = Wij (5905 bytes)

  Tou = Jij (5904 bytes)

  Sho'ma = U (3151 bytes)

  Sho'ma = Jullie, U (3946 bytes)

  Ish'an = Zij (5905 bytes)

  Es'meh Sho'ma Chi'st? = Hoe heet je? (7374 bytes)

  Khosh'halam Az Di'dane Sho'ma. = Leuk je te ontmoeten. (11292 bytes)

  Ha'le'tan Che'tor Asst? = Hoe gaat het ermee? (8354 bytes)

  Khob = Goed (4926 bytes)

  Bad = Slecht (5904 bytes)

--- = Gaat wel (6884 bytes)

  Zan = Vrouw (5905 bytes)

  Sho'har = Echtgenoot, Man (5415 bytes)

  dokh'tar = Dochter (5415 bytes)

  pe'saar = Zoon (6884 bytes)

  ma'dar = Moeder (5415 bytes)

  peh'dar = Vader (5416 bytes)

 

  Ra'figh = Vriend (m), Vriendin (f) (5415 bytes)


 

رقم ها و اعداد در زبان هلندی

Nederlands: Getallen

 Sefr = nul (8994 bytes)

 Yek = een (6885 bytes)

 Dow = twee (8467 bytes)

 Seh = drie (8994 bytes)

 Cha'har = vier (8466 bytes)

 Pang = vijf (6884 bytes)

 Shesh = zes (7412 bytes)

 Haft = zeven (9521 bytes)

 Hasht = acht (8994 bytes)

 Noh = negen (8994 bytes)

 Dah = tien (6357 bytes)

 Yaz'dah = elf (7939 bytes)

 Da'vaz'dah = twaalf (6884 bytes)

 Siz'dah = dertien (7940 bytes)

 Char'dah = veertien (7940 bytes)

 Ponz'dah = vijftien (7939 bytes)

 Shonz'dah = zestien (8467 bytes)

 Haf'dah = zeventien (7411 bytes)

 Heg'dah = achttien (8467 bytes)

 Noz'dah = negentien (9521 bytes)

 Beast = twintig (7411 bytes)

 Beast'o'yek = eenentwintig (8994 bytes)

 See = dertig (8994 bytes)

 Cha'hel = veertig (7939 bytes)

 Panj'ah = vijftig (8466 bytes)

 Shast = zestig (6885 bytes)

 Haf'tad = zeventig (9521 bytes)

 Hash'tad = tachtig (5829 bytes)

 Na'vad = negentig (9521 bytes)

 Saad = honderd (7939 bytes)

 Hezar = duizend (8466 bytes)

 Milion = miljoen (10049 bytes)

اموزش زبان هلندی در اموزشگاه گات

 

اصطلاحات روزمره هلندی


Alsjeblieft

ممنونازشما

Dank je wel

قابلیندارد

Graag gedaan

سلامتباشید

Gezondheid

تولدتمبارک

Prettige verjaardag

تبریک

Gefeliciteerd

موفقباشید

Veel geluk

نامشماچیست؟

Wat is jouw naam?

اسممنماریااست

Mijn naam is Maria

ببخشید،مننامشمارانشنیدم

Pardon, ik heb je naam niet gehoord

ازملاقاتشماخوشبختم

Aangenaam kennis te maken

اهلکجاهستید؟

Waar kom je vandaan?

منازنیویورکهستم

Ik kom uit New York

 


آرام صحبت کنید

Spreek langzaam

من درک نمی کنم

Ik begrijp het niet

آیا شما درک می کنید؟

Begrijp jij het?

حتماً

Natuurlijk

تکرار، لطفا

Herhaal, alsjeblieft

دوباره

Nog een keer

کلمه به کلمه

Woord voor woord

به آرامی

Langzaam

شما چطور می گویید؟

Hoe zeg je?

به چه معنی است؟

Wat betekent dat?

شما چه گفتید؟

Wat heb je gezegd?

آیا شما سوال دارید؟

 

 

تو

Jij

او

Hij

او

Zij

ما

Wij

شما

Jullie

آنها

Zij

مالمن

Mijn

مالشما

Jouw

مالاو

Zijn

مالاو

Haar

این

Dit

که

Dat

اینها

Deze

آنها

Die

واژگان

چهموقع؟

Wanneer?

کجا؟

Waar?

کدامیک؟

Welke?

چهکسی؟

Wie?

مالچهکسی؟

Van wie?

چرا؟

Waarom?

چیست؟

Wat?

چگونه؟

Hoe?

چهمدت؟

Hoe lang?

چقدر؟

Hoeveel?

آیادارید؟

Heb jij?

بهچهکسی؟

Naar wie?

باچه؟

Waarmee?

 

اموزش کاربردی اصطلاحات روزمره هلندی در اموزشگاه زبان گات

بهترین اموزشگاه زبان هلندی

 

 

 

چهموقع؟

Wanneer?

کجا؟

Waar?

کدامیک؟

Welke?

چهکسی؟

Wie?

مالچهکسی؟

Van wie?

چرا؟

Waarom?

 

چیست؟

Wat?

چگونه؟

Hoe?

چهمدت؟

Hoe lang?

چقدر؟

Hoeveel?

آیادارید؟

Heb jij?

بهچهکسی؟

Naar wie?

باچه؟

Waarmee?

 

از

Van

برای

Voor

از

Van de

اگر

Als

ازوقتیکه

Sinds

 

هرچند

Ondanks

مالما

Onze

میان

Tussen

شاید

Misschien

بر

Aan

مثلاً

Bijvoorbeeld

 

 

 

ضمنا

Trouwens

حداقل

Minstens

سرانجام

Eindelijk

اما

Hoewel

ازاینرو

Daarom

 

نگراننباش

Maak je geen zorgen

کهبستگیدارد

Dat ligt eraan

منمتاسفم

Het spijt me

درحالحاضر

Nu meteen

مننمیدانم

Ik weet het niet

ماننداین

Zoals dit

 

تعداد

Nummers

1

Één

2

Twee

3

Drie

4

Vier

 

5

Vijf

6

Zes

7

Zeven

8

Acht

9

Negen

10

Tien

 

 

 

lichaam

body

بدن

 

hoofd

head

سر

 

nek

neck

گردن

 

hand

hand

دست

 

arm

arm

بازو / دست

 

vinger

finger

انگشت

 

hart

heart

قلب

به ادامه مطلب بروید

 


rug
back
پشت

buik
stomach
شکم

been
leg
پا

knie = دقیقا همینجور که میبینید خونده میشه نه مثل knee در زبان انگلیسی. ie هم "ای" خونده میشه.
knee
زانو

dijbeen
femur
ران

voet
foot
پا

teen
toe
انگشتان پا

 

‫اتاق خالی دارید؟

H---- u e-- k---- v---?

‫من یک اتاق رزرو کرده ام.

I- h-- e-- k---- g-----------.

‫اسم من مولر است.

M--- n--- i- M-----.

 

 

 

 

‫من به یک اتاق یک تخته احتیاج دارم.

I- h-- e-- e--------------- n----.

‫من به یک اتاق دو تخته احتیاج دارم.

I- h-- e-- t---------------- n----.

‫اتاق شبی چند است؟

H------ k--- d- k---- p-- n----?

 

 

 

 

‫من یک اتاق با حمام می خواهم.

I- w-- g---- e-- k---- m-- b--.

‫من یک اتاق با دوش می خواهم.

I- w-- g---- e-- k---- m-- d-----.

‫می توانم اتاق را ببینم؟

K-- i- d- k---- z---?

 

 

 

 

‫اینجا پارکینگ دارد؟

I- e- h--- e-- g-----?

‫اینجا گاو صندوق دارد؟

I- e- h--- e-- s---?

‫اینجا فاکس وجود دارد؟

I- e- h--- e-- f--?

 

 

 

 

‫بسیار خوب ، من اتاق را می گیرم.

G---, i- n--- d- k----.

‫کلید ها اینجا هستند.

H--- z--- d- s-------.

‫چمدان من اینجاست.

H--- i- m--- b-----.

 

 

 

 

‫ساعت چند صبحانه سرو می شود؟

H-- l--- i- h-- o------?

‫ساعت چند نهار سرو می شود؟

H-- l--- i- d- l----?

‫ساعت چند شام سرو می شود؟

H-- l--- i- h-- a--------?

 

 

‫دوش کار نمی کند. (دوش خراب است.)

D- d----- w---- n---.

‫آب گرم نمی آید.

E- k--- g--- w--- w----.

‫می توانید برای تعمیر آن اقدام کنید؟

K--- u d-- l---- r--------?

 

 

 

 

‫اتاق فاقد تلفن است.

E- i- g--- t------- i- d- k----.

‫اتاق تلویزیون ندارد.

E- i- g--- t-------- i- d- k----.

‫اتاق بدون بالکن است.

D- k---- h---- g--- b-----.

 

 

 

 

‫اتاق خیلی سروصدا دارد.

D- k---- i- t- l---------.

‫اتاق خیلی کوچک است.

D- k---- i- t- k----.

‫اتاق خیلی تاریک است.

D- k---- i- t- d-----.

 

 

 

 

‫شوفاژ کار نمی کند. (شوفاژخراب است.)

D- v--------- d--- h-- n---.

‫دستگاه تهویه کار نمیکند.

D- a-------------- d--- h-- n---.

‫تلویزیون خراب است.

D- t-------- i- s---.

 

 

 

 

‫این مورد پسند من نیست.

D-- b----- m- n---.

‫این برای من خیلی گران است.

D-- i- m- t- d---.

‫چیز ارزان تری ندارید؟

H---- u i--- g---------?

 

 

 

 

‫در این نزدیکی خوابگاهی وجود دارد؟

I- e- h--- i- d- b---- e-- j-----------?

‫در این نزدیکی پانسیونی وجود دارد؟

I- e- h--- i- d- b---- e-- p------?

‫در این نزدیکی رستورانی وجود دارد؟

I- e- h--- i- d- b---- e-- r---------?

 

 

‫آیا این میز آزاد است؟

I- d--- t---- v---?

‫لطفاً لیست غذا را به من بدهید.

M-- i- d- k----, a----------?

‫توصیه شما چیست؟

W-- k--- u a---------?

 

 

 

 

‫لطفاً یک آبجو به من بدهید.

I- w-- g---- e-- b------.

‫لطفاً یک آب معدنی به من بدهید.

I- w-- g---- m------------.

‫لطفاً یک آب پرتقال به من بدهید.

I- w-- g---- s-------------.

 

 

 

 

‫لطفاً یک قهوه به من بدهید.

I- w-- g---- k-----.

‫لطفاً یک قهوه با شیر به من بدهید.

I- w-- g---- k----- m-- m---.

‫با شکر، لطفآ

M-- s-----, a----------.

 

 

 

 

‫من یک چای می خواهم.

I- w-- g---- t---.

‫من یک چای با لیمو می خواهم.

I- w-- g---- t--- m-- c------.

‫من یک چای با شیر می خواهم.

I- w-- g---- t--- m-- m---.

 

 

 

 

‫سیگار دارید؟

H---- u s---------?

‫زیرسیگاری دارید؟

H---- u e-- a----?

‫کبریت دارید؟

H---- u e-- v------?

 

 

 

 

‫من چنگال ندارم.

I- h-- g--- v---.

‫من کارد ندارم.

I- h-- g--- m--.

‫من قاشق ندارم.

I- h-- g--- l----.

 

‫یک آب سیب لطفاً.

Een appelsap, alstublieft.

‫ یک لیموناد لطفآ.

Een limonade, alstublieft.

‫یک آب گوجه فرنگی لطفاً.

Een tomatensap, alstublieft.

 

 

 

 

‫یک لیوان شراب قرمز لطفاً.

Ik wil graag een glas rode wijn.

‫یک لیوان شراب سفید لطفاً.

Ik wil graag een glas witte wijn.

‫یک بطری شامپاین لطفاً.

Ik wil graag een fles champagne.

 

 

 

 

‫ماهی دوست داری؟

Houd je van vis?

‫گوشت گاو دوست داری؟

Houd je van rundvlees?

‫گوشت خوک دوست داری؟

Houd je van varkensvlees?

 

 

 

 

‫من یک غذای بدون گوشت می خواهم.

Ik wil graag iets zonder vlees.

‫من یک ظرف سبزی می خواهم.

Ik wil graag een groenteschotel.

‫غذایی می خواهم که تهیه آن زیاد طول نکشد.

Ik wil graag iets wat niet lang duurt.

 

 

 

 

‫غذا را با برنج می خواهید؟

Wilt u dat met rijst?

‫غذا را با ماکارونی می خواهید؟

Wilt u dat met pasta?

‫غذا را با سیب زمینی می خواهید؟

Wilt u dat met aardappelen?

 

 

 

 

‫غذا خوشمزه نیست.

Dit smaakt niet best.

‫غذا سرد است.

Het eten is koud.

‫من این غذا را سفارش ندادم.

Dit heb ik niet besteld.

 

 

 

 

‫من یک پیش غذا می خواهم.

Ik wil graag een voorgerecht.

‫من یک سالاد می خواهم.

Ik wil graag een salade.

‫من یک سوپ می خواهم.

Ik wil graag soep.

 

 

 

 

‫من یک دسر می خواهم.

Ik wil graag een toetje.

‫من یک بستنی با خامه می خواهم.

Ik wil graag ijs met slagroom.

‫من میوه یا پنیر می خواهم.

Ik wil graag fruit of kaas.

 

 

 

 

‫ما می خواهیم صبحانه بخوریم.

Wij willen graag ontbijten.

‫ما می خواهیم ناهار بخوریم.

Wij willen graag lunchen.

‫ما می خواهیم شام بخوریم.

Wij willen graag dineren.

 

 

 

 

‫شما صبحانه چی میل دارید؟

Wat wilt u als ontbijt?

‫نان با مربا و عسل؟

Broodjes met jam en honing?

‫نان تست با سوسیس و پنیر؟

Toast met worst en kaas?

 

 

 

 

‫یک تخم مرغ پخته؟

Een gekookt ei?

‫یک تخم مرغ نیمرو؟

Een spiegelei?

‫یک املت؟

Een omelet?

 

 

 

 

‫لطفاً یک ماست دیگر بیاورید.

Nog een yoghurt, alstublieft.

‫لطفاً باز هم نمک و فلفل بیاورید.

Graag nog zout en peper.

‫لطفاً باز هم یک لیوان آب بیاورید.

Nog een glas water, alstublieft.

 

 

 

 

 

بهترین اموزشگاه زبان هلندی در تهران

 

 هم چنین برای تعیین سطح و  خبراز کلاس های کاربردی (مکالمه و گرامر) زبان هلندی می توانید با مشاورین ما در آموزشگاه زبان گات تماس(برای دیدن اطلاعات تماس کلیک کنید.) بگیرید.