تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

آموزش زبان ارمنی

 آموزش زبان ارمنی در بهترین موسسه زبان تهران 


ضمایر ملکی :
مال من (Im)
مال تو (Ko)
مال او (Nra)
مال ما (Mer)
مال شما (Dzer)
مال آنها (Nrants)


 ضمایر مفعولی:

من را، به من (Indz)
تورا، به تو (Kez)
او را، به او (Nran)
ما را، به ما (Mez)
شما را، به شما (Dzez)
آنها را، به آنها (Nrants)


 ضمایر فاعلی:

من(yes)

تو(dou)

او(na)

ما(menk)

شما(dook)

آنها(nrank)


تعارفات معمول:

سلام(barev)

درود(voghjooyn)

حالت خوبه(kefed lava)

ببخشید(neroghoochoon)

صبح بخیر(bari looys)