تنها برند برگزار کننده زبان های نادر دنیا در ایران

آموزش زبان ایتالیایی

آموزش زبان ایتالیایی در اموزشگاه گات به صورت رایگان میتوانید اقدام نمایید.

آموزش زبان ایتالیایی در آموزشگاه زبان گات 

 اصطلاحات روزمره ایتالیایی 

هر هفته با ما همراه باشید تا اصطلاحات و آموزشهای کاربردی و کلیدی مفید زبانهای خارجه را در سایت اموزشگاه زبان گات مشاهده و پیگیری نمایید.امیدواریم که این آموزشها برای شما همراهان گرامی مفید باشد و بتواند نیازهای روزمره شما را درسفرهای تفریحی،زیارتی،کاری و اداری بر طرف نماید.

اقتصادایتالیا (Italy Economy)

پول ایتالیا مثل بقیه ی کشورهای اروپایی یورومی باشد.براساس میزان تولید ناخالص داخلی،ایتالیا هفتمین کشورجهان درسال۲۰۰۶میلادی بود.در این سال ها مقام های اول تا ششم به ترتیبازآنآمریکا،ژاپن،چین،انگلیس وفرانسه بود.درهمین سال ایتالیا ششمین کشورجهانازنظرصادرات کالا بود. اقتصاد درایتالیا به دوبخش جغرافیایی تقسیم میشود. درشمال این کشوراقتصاد پیشرفته ومدرن ‌‌تراست وشرکت های خصوصی فعال هستند.درجنوب این کشوراقتصاد بر پایه کشاورزی استواراست. گروههای قومی ایتالیا شامل گروههای کوچک آلمانی،فرانسویوایتالیاییاسلونی دربخش شمالی وایتالیایی-آلبانیایی وایتالیایی-یونانی دربخشجنوبیاست. ۹۸درصد مردمایتالیا باسوادهستند،ازسال۱۹۸۰خدمات درمانی همگانی با هدف ارائه خدمات درمانی رایگان برایتمام شهروندان دایرشده است.یکیازمسائل مهم ایتالیا،موضوع شمال وجنوب اینکشوراست،چراکه شمال کشوربه لحاظ نزدیکی به سایرکشورهای اروپایی،مدرن تروماشینی تروجنوب،سنتی ترواصیل تراست وبه علاوه شمالازامکانات رفاهی وشرایط زیستی بهتریبرخورداراست،درحالی که درجنوب چنین نیست. ازطرف دیگردرجنوب خانوادهها ازانسجام بیشتریبرخوردارند،اتصال وارتباط خانوادگیبه طورمشهود وجود دارد ومردم پایبندی به مذهب راهم چنان حفظ کردهاند. درشمال مسائل بهگونه ایدیگراست وهمزیستی زن ومرد بدون ازدواج بیشترمشاهده میشود وپایبندی به مذهب بسیارضعیف است. جوانان درشمالازآزادیبیشتریبرخوردارند. حرفی که در زبان انگلیسی وجود دارند ولی در زبان ایتالیایی وجود ندارند عبارتند از : ( k – y – x – w – j )  و هر گاه این حروف در کلمه ای از زبان ایتالیایی دیده شود ,   آن کلمه ریشه ی ایتالیایی ندارد و از زبان دیگری وارد این زبان شده است 

ایتالیایی

تلفظومعادلفارسی

si

سی: بله

no

نُ: نه

Per favore

پِرفَوُرِ: لطفا

Grazie

گرَتسیِ: متشکرم

Grazie tante

گرَتسیِتَنتِ: خیلیممنون

Prego

پرِگِ: خواهشمیکنم

Mi dispiace, Scusa, Scusi

میدیسپیاَچِ،اسکوزَ،اسکوزی: متاسف،عذرخواهیکردن

Non capisco «oppure» Non ho capito

نُنکَپیسکُ«اُپّورِ: یا» نُنکَپیسکُ: مننمیفهمم

Buona fortuna

بواُنَفُرتونَ: موفقباشید

?Quanti

کواَنتیچندتا؟

?Quanto

کواَنتُ: چهمقدار؟

Io sono

ایاُسُنُ: منهستم

Silenzio

سیلِنسیاُ: سکوت

Andiamo

اَندیاَمُ: بریم

Prego, ripeta

پرِگُ،ریپِتَ: لطفا،دوباره

Bravo, complimenti

برَوُ،کُمپلیمِنتی: خیلیخوب

کِکُزِکواَنتُ: اینچیه؟

 

?Dov’è

دُوِ: کجاهست؟

Sei molto gentile

سِایمُلتُجِنتیلِ: توخیلیمهربانی

?Chi lo sa

کیلُسُ: چهکسیمیداند؟

?Come ti chiami

کُمِتیکیاَمی: نامتوچیست؟

Mi chiamo Gianni

میکیاَمُجَنّیَ: اسممنجَنّیهست

Ciao

چَاُ: سلام،خداحافظ(صمیمانه)

Salve

سَلوِ: سلام(احترامی)

Buon giorno

بواُنجُرنُ: روزبخیر

Buon pomeriggio

بواُنپُمِریجُّ: بعدظهربخیر

Buona sera

بواَنَسِرَ:عصربخیر

Buona notte

بواُنَنُتِّ: شببخیر،شبخوش

Arrivederci, Arrivederla

اَرّیوِدِرچی،اَرّیوِدِرلَ: خداحافظ،بدرود

Addio

اَدّیاُ: خداحافظ،بدرود

روزبخیر/صبحبخیر……………………… بُنجُرنُ……………………………………..Buon giorno

بعدازظهربخیر……………………………. بُنپُمِریجُّ………………………… Buon pomeriggio

شببخیر…………………………….بُنانُتِّ…………………………………….. Buona notte

عصربخیر……………………………….بُناسِا…………………………………….. Buona sera

بهامیددیدار(محترمانه/دوستانه) ………….. ارّیوِدِرلا/ارّیوِدِرچی………..Arrivederla/Arrivederci

خواهشمیکنم………………..پِرِگُ…….. ………………………………………….P rego

متشکرم……………….گرَتزیِ….. ………………………………………….. Grezie

خیلیمتشکرم/ممنون………………………… میلِّگرتزیِ…………………………………Mille grazie

بله/نه……………………………… سی/نُ………………………………………….. …….Si/No

ببخشید(محترمانه/دوستانه) ……………………….. اِسکوزی/اِسکوزَ……………………………..S cusi/Scusa

سلام………………………. چااُ………………………………………….. …….. Ciao

اینچهمعنیمیدهد؟……….. کِوُلدیرِکواِستُ؟……………?che vuol dire questo

منمتوجهنمیشم/نمیفهمم……………… ائیونُنکپیسکُ……………… io non capisco

ساعتچنداست؟……………………… کِاُرااِ…………………………………………..? `che ora e

لطفاکمکمکنید………………………. میاَیوتیپرفاوُرِ……………….. mi aiuti perfavore

لطفا………………………………………….. …. پرفاوُرِ…………………………………….. per favore

قابلینداره……………………………… نُنچِدیکِ…………………………….non c’e` di che

خوشآمدید…………………………………. .بِنونوتی…………………………………. ….ben venuti

متاسفم/معذرتمیخوام…………………………. میدیسپیاچِ……………………………………….mi dispiace

تاحالا،فعلا………………………………………….. .. جَدیجَ…………………………………….Gia` , di gia`

سپس،پسازآن،از………………………………….. اَلُّرا،اَکوالتِمپُ……………. Allora , a quel tempo

و………………………………………….. ……………… اِ………………………………………….. ……………… E

اما………………………………………….. ……………. مَ………………………………………….. ………….. Ma

شاید………………………………………….. ……….. فُرسِ………………………………………….. ….. Forse

هیچکس………………………………………….. …….. نِسّونُ………………………………………… Nessuno

نَ(علامتمنفیکههمراهفعلمیآید) ……………………………. نُن………………………………………….. ………. Non

بیشترنه،همنه………………………………………….. .. نُنمُلتُ……………………………………. Non molto

هیچی،هیچ………………………………………….. …….. نیِنتِ………………………………………….. … Niente

هنوز………………………………………….. ………….. اَنکُرَ………………………………………….. .. Ancora

هرگز………………………………………….. …………… مَی………………………………………….. ………. Mai

حالا،الان………………………………………….. …………… اُرا………………………………………….. ………. Ora

یا………………………………………….. ……………. اُ،اُپورِ…………………………………… O , oppure

همچین،نیز………………………………………….. …………. اَنکِ………………………………………….. .. Anche

فقط………………………………………….. …………….. سُلُ………………………………………….. …… Solo

همیشه………………………………………….. ………….. سِمپرِ………………………………………… Sempre

خیلی………………………………………….. …………….. مُلتُ………………………………………….. …. Molto

بهزودیزود………………………………………….. ………. اَپِرِستُ……………………………………… A presto

 

عداددرزبانایتالیایی

numeri

(تاهزار)

uno: 1

due: 2

tre: 3

quattro: 4

cinque: 5

sei: 6

sette: 7

otto: 8

nove: 9

dieci: 10

undici: 11

dodici: 12

tredici: 13

venti: 20

ventuno: 21

ventidue: 22

trenta: 30

quaranta: 40

cinquanta: 50

sessanta: 60

settanta: 70

ottanta: 80

novanta: 90

cento: 100

duecento: 200

mila: 1000

 

?perchè parli italiano= چراایتالیاییصحبتمیکنی؟

sei bravissima = خیلیوارده( مهارتهبالاییداری)

complimenti = تبریکعرضمیکنمبهشما

metti altre tue foto = بازمعکسازخودتبزارتوسایت

?ne hai solo una= بهجزاینچیزهدیگرینداری؟

?cosa vuoi sapere= دیگهچیدوستداریبدونی

…?non ho capito cosa è il= میچیزیدرمورد…. نمیدانم( اطلاعندارم)

di niente = هیچی

?perchè lo volevi sapere= چرامیخواییبدونی

sei un architetto =  تویکمعمارهستی

vuoi copierci= شمامتوجههستید

la città dove è nato Valentino Rossi = شهریکهاونجامتولدشدمولنتینوروزیهست

ti saluto = سالمباشی

esco= برم

vado al pub con gli amici ciao= میرمتادوستاموببینمخدانگهدار

آموزش زبان ایتالیایی 

تقسیم بندی حروف :

1 . حروف صدا دار – Vocali

2 . حروف بی صدا - Consononti

١ . حروف صدادار :‌

۵ ( پنج ) حرف را در زبان ایتالیایی صدادار مینامند که عبارتند از : a,e,i,o,u 

این حروف به صورت مستقل و از داخل حنجره و به سرعت تلفظ میشوند ( یعنی به صورت دو جزئی تلفظ نمیشوند !! )

2 .حروف بی صدا :

سایر حروف را که تعداد آنها 16 حرف میباشد , به عنوان حروف بی صدا در نظر میگیریم . این حروف با کمک و دخالت حروف صدادار تلفظ می شوند .

تلفظ تعدادی از حروف در کلمات مختلف :

z(ز-----t(ت)-----r(ر)-----p(پ)-----n(ن)-----m(م)-----l(ل)-----h(تلفظ نمیشود)   -----f(ف)----- c(چِکِ-----b(ب)   

بعضی از حروف در لیست بالا نیست به خاطر اینکه تنوع در تلفظشون خیلی زیاده که در پایین در نکته های کوچیک تر توضیح داده میشه

((( 10 نکته بسیار مفید در تلفظ  )))

من در اینجا 10 نکته راجع به تلفظ در زبان ایتالیایی رو برای شما توضیح دادم که اگه این 10 تا نکته رو به خوبی یاد بگیرید دیگه تقریبا میشه گفت که در تلفظ مشکلی نخواهید داشت ! پس من از شما می خوام که حتما این نکات رو توی یه برگه ی A4   برای استفاده های بعدیتون بنویسید تا بعدا که لغات مختلف رو میزارم با مراجعه های مکرر به این برگه جهت تلفظ لغات ,  این نکات رو به راحتی و با نتیجه ی بسیار خوبی یاد بگیرید . من به شما قول میدم که اگه این کارایی رو که میگم انجام بدین خیلی زود میتونید این آموزش ها رو یاد بگیرید و در آینده ای نزدیک به راحتی به زبان ایتالیایی صحبت کنید , آهنگ گوش کنید , متن ترجمه کنید و ... !!!

نکته 1: تلفظ حرف C ( قسمت اول ) :اگر بعد از حرف C یکی از حروف e  یا i  بیاید صدای چ میدهد .Ciچی---Ceچِ---Cioچُ)

 نکته 1: تلفظ حرف C ( قسمت دوم ) :اگر بعد از حرف c  حرف h  یا o بیاید به صورت زیر تلفظ میشود .(Chiکی---Cheکِ---Coکُ)

نکته 2: تلفظ حرف G ( قسمت اول ) :اگر بعد از حرف G یکی از حروف    I یا  E  قرار بگیرند آنرا با صدای ( ج ) تلفظ میکنیم (Giجی---Geجِ---Gioجُ---Giuجو)

نکته 2 :تلفظ حرف G ( قسمت دوم ) :اگر بعد از حرف G حروف دیگری به جز  I , E  قرار بگیرند آنرا با صدای (گ) تلفظ میکنیم (Ghiگی---Gheگِ---Goگُ---Guگو)

نکته 3:بعد از حرف Q همیشه حرف U  میآید و به صورت زیر تلفظ میشود .(Quصدای (کو) میدهد-----Qui-صدای (کویی) میدهد)

نکته 4:هرگاه حرف S در میان دو حرف صدادار قرار بگیرد با صدای ( ز ) تلفظ میشود .(Rosaرُزَ)

نکته 5  :هرگاه ترکیب SS  ( دو حرف S ) در میان دو حرف صدادار قرار بگیرد با صدای ( س ) تلفظ میشود .(Cassaکَسَّ)

نکته 6:اگر حرف S در حالتی به جز دو حالت بالا در کلمات بیاید آنرا با صدای ( س ) تلفظ می کنیم.(Questoکواِستُ)

نکته 7  :حرف  h به هیچ وجه به تنهایی تلفظ نمیشود و فقط می تواند با قرار گرفتن در کنار حروف  G , C  تاثیراتی را بر تلفظ این دو حرف ایجاد کند .(La Chiesaلا کیزا)

نکته 8:هرگاه بعد از حرف S حرف C بیاید , ترکیب حاصل با صدای ( ش ) تلفظ میشود.(Sceشِ-----Sciشی-----Sciaشا-----Scioشُ-----Sciuشو)

نکته 9:در بعضی جاها حرف G  را تلفظ  نمی کنیم,  برای مثال میتوان دو تر کیب زیر را نام برد :(gliصدایلی ) میدهد----------gnصداینی ) میدهد)

نکته 10  :برای تلفظ زیبا تر حرف Z  باید آنرا به صورت صدایی بین (ز) و (ت) تلفظ نمود .(Grazieگِرَتزییِ)

سلام

سالوِ

(Salve )

اینمعنیاشچیست؟

اینچهمعنیمیدهد؟

کِوُلدیرِکواِستُ؟

( Che vuol dire questo ? )

ساعتچنداست؟

کِ  اُرا  اِ؟

( `Che ora e )

قابلیندارد

نُنچِدیکِ

( di che `c'eNon )

خوشآمدید

بِنوِنوتی

( Ben Venuti )

متأسفم

معذرتمیخواهم

میدیسپیاچِ

( Mi dispiace )

سلامدوستانه

چااُ,

بُنجُرنُ,

( ciao )

( buon giorno )

خدانگهدار (همهیکلماتمربوطه )

اَریوِدِرچی

اَریوِدِرلا

چااُ

( Arrivederci )

( Arrivederla )

( ciao )

بهزودیمیبینمت

چیِوِدیآموُاَپِرِستُ

( Ci vediamo a presto )

این ... است

کواِستُ

کواِستااِ ...

( Questo )

( ...Questa e` )

آقا

سینیُرِ

( Signore )

خانوم

سینیُرَ

( Signora )

ازآشناییباشماخوشبختم

لیِتُدیکُنُشِرلا

( lieto di conoscerla )

حالتانچطوراست؟

کُمِستَ؟

( ?Come sta )

شماچطورید؟

اِلِی؟

( E lei ? )

اوکیست؟

کیاِ؟

( ? Chi e`  )

صبحبهخیروقتبهخیر

بُنجُرنُ

( Buon giorno )

ظهربهخیر

بُنپُمِریجُ

( Buon pomeriggio )

عصربهخیر

بُناسِرا

( Buona sera )

شببهخیر

بُنانوتِ

( Buona notte )

خداحافظ ( دوستانه )

اَریوِدِرچی

( Arrivederci )

خداحافظ ( مؤدبانه -رسمی )

اَریوِدِرلا

( Arrivederla )

لطفا

ِپرفاوُرِ

( Per favore )

خواهشمیکنم,

ببخشید,

پرِگُ

( Prego )

خیلیممنون,

ممنون,

متشکرم,

گِرَتزیِ

( Grazie )

بلی,

آره,

سی

( Si )

کجا؟

دُوِ

( ?Dove )

پیداکردن

ترُوارِ

( Trovare )

خریدن

کُمپَرآرِ

( Comprare )

من

ائیو

( Io )

ما

نوی

( Noi )

آب

آکوآ

( Acqua )

کار

لاوُرُ

( Lavoro )

زندگی

ویتا

( Vita )

شهر

چیتَا

( `Citta )

ببخشید ( محترمانه )

اِسکوزی

( Scusi )

ببخشید ( دوستانه )

اِسکوزَ

( Scusa )

... کجاست؟

دوواِ ...

(  ?...`Dov'e )

قیمتشچقدره؟

کوآنتُکُستا؟

(Quanto costa ? )

من ... میخواهم,

من ... میلدارم,

ائیووُرِّی ...

( ... Io vorrei )

اجارهکردن

اَفیتَرِ

( Affittare )

من ... هستم ,

هستم,

سُنُ ...

( Sono ... )

منایرانیهستم

سُنُایارانیانُ

( Sono Iraniano )

مناهل ... هستم

سُنُدئی ...

( Sono di ... )

منمتوجهنمیشوم,

نمیفهمم,

 

توجه :زمانحالمدنظرمااست .

ائیونُنُکپَیسکُ

( Io non capisco )

پیشخدمت ( مرد ) ,

آقایپیشخدمت,

کامِرییرِ

( Cameriere )

پیشخدمت ( زن ) ,

خانومپیشخدمت,

کامِرییرَ

( Cameriera )

بچه,

کودک,

بامبینو

( Bambino )

نه,

خیر,

نُ

( No )

چهکسی؟

کی؟

کی

( Chi ? )

 

 

جلسه ی اول مربوط میشه به آموزش اسامی کوچک و لغات کاربردی مربوطه به شیوه تصویری ! دوستان عزیز به تصاویر و تلفظ ها خوب دقت کنید .

 

 

 

l'uomo

تلفظ :

 

لوآمو

(مرد)  man

 

 

 

la donna

تلفظ :

 

لا دُنا

(زن)  woman

 

 

 

la bambina

تلفظ :

 

لا بامبینا

دختر بچه  girl

 

 

 

il bambino

تلفظ :

ایل بامبینو

(پسر بچه)  boy

 

 

 

Io sono alto

تلفظ :

ائیو سونو آلتو

(من قد بلند هستم)  I am tall

 

 

 

 

 

Io sono basso

تلفظ :

ائیو سونو باسو

( من قد کوتاه هستم )  I am short

  

 

 

Io sono grassa

تلفظ :

ائیو سونو گاسّا

(من چاق هستم I am fat

 

 

 

Io sono magra

تلفظ :

ائیو سونو ماگرا

(من لاغر هستم I am thin

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un uomo

تلفظ :

ائیو سونو اونوُمُو

(من یک مرد هستم)  I am a man

 

 

 

Io sono una donna

تلفظ :

ائیو سونو اونادُناّ

(من یک زن هستم)  I am a woman

 

 

 

Io sono una bambina

تلفظ :

ائیو سونو اونا بامبینا

(من یک دختر"بچه" هستم I am a girl

 

 

 

Io sono un bambino

تلفظ :

ائیو سونو اون بامبینو

(من یک پسر"بچه" هستمI am a boy

 

 

 

Io sono vecchia

تلفظ :

ائیو سونو وِکیا

(من پیر " مُسن " هستم I am old

 

 

 

Io sono giovane

تلفظ :

 

ائیو سونو جُووِنِه

(من جوان هستم )  I am young

 

 

 

Io sono ricco

تلفظ :

ائیو سونو ریکو

(من ثروتمند هستم)  I am rich

 

 

 

Io sono povero

تلفظ :

ائیو سونو پاوِرُ

(من فقیر "بی پول" هستم)  I am poor

 

 

 

Tu sei un uomo

تلفظ :

تو سِی اون اوآمُو

(تو "شما" یک مرد هستی)  You are a man

 

 

 

Tu sei una donna

تلفظ :

تو سِی اونا دُونا

(تو "شما" یک زن هستی)  You are a woman

 

 

 

Tu sei un bambino

تلفظ :

تو سِی اون بامبینو

(تو یک پسر"بچه" هستی)  You are a boy

 

 

 

Tu sei una bambina

تلفظ :

تو سِی اونا بامبینا

(تو یک دختر"بچه" هستی You are a girl

 

 

 

Tu sei alto

تلفظ :

تو سِی آلتو

(شما قد بلند هستید)  You are tall

 

 

 

Tu sei basso

تلفظ :

تو سِی باسّو

(شما قد کوتاه هستید You are short

 

 

 

Tu sei vecchia

تلفظ :

تو سِی وِکیا

(شما مُسن "پیر" هستید)  You are old

 

 

 

Tu sei giovane

تلفظ :

 

تو سِی جُووِنهِ

(تو جوان هستی You are young

 

 

 

Lui è un uomo

تلفظ :

لویی اِ اونوآمو

(او یک مرد است He is a man

 

 

 

Lei è una donna

تلفظ :

لِی اِ اونا دُونا

او یک زن است )  She is a woman

 

 

 

Lui è un bambino

تلفظ :

لویی اِ اون بامبینو

(او یک پسر"بچه" است He is a boy

 

 

 

Lei è una bambina

تلفظ :

لِی اِ اونا بامبینا 

(او یک دخت"بچه" است  She is a girl

 

 

 

Lei è vecchia

تلفظ :

لِی اِ وکیا

(او "مونثپیر است )  She is old

 

 

 

Lei è giovane

تلفظ :

لِی اِ جُووِنهِ

(او "مونث" جوان است  She is young

 

 

 

Lui è ricco

تلفظ :

لویی اِ ریکّوُ

(او "مذکر" ثروتمند است  He is rich

 

 

 

Lui è povero

تلفظ :

 

لویی اِ پاوِرُ

(او "مذکر" فقیر است  He is poor

 

 

 

Lui è alto

تلفظ :

لویی اِ آلتو

(او "مذکر" قدبلند است  He is tall

 

 

 

Lui è basso

تلفظ :

لویی اِ باسّو

(او "مذکر" قدکوتاه است  The boy is short

 

 

 

Lei è grassa

تلفظ :

لِی اِ گراسّا

(او"مونث"چاق است She is fat

 

 

 

Lei è magra

تلفظ :

لِی اِ ماگرا

(او"مونث" لاغر است She is thin

 

 

 

L'uomo è alto

تلفظ :

لوآمو اِ آلتو

(آن مرد قد بلند است The man is tall

 

 

 

Il bambino è basso

تلفظ :

ایل بامبینو اِ باسو 

(آن پسر کوتاه قد است  The boy is short

 

 

 

La donna è grassa

تلفظ :

لا دُنّا اِ گراسّا

(آن زن چاق است  The woman is fat

 

 

 

La donna è magra

تلفظ :

لا دُنّا اِ ماگرا

(آن زن لاغر است The woman is thin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io non sono un uomo. Io sono una donna

تلفظ :

 

ائیو نُن سونو اون اوآمو ، ائیو سونو اونادُنا

(من یک مرد نیستم ، من یک زن هستم )

  I am not a man. I am a woman

 

 

 

 

 

 

 

Io non sono una donna. Io sono un uomo

تلفظ :

 

ائیو نُن سونو اونادُنا
، ائیو سونو اون اوآمو

(من یک زن نیستم ، من یک مرد هستم )

  I am not a woman. I am a man

 

 

 

 

 

 

 

Io non sono una bambina. Io sono un bambino

تلفظ :

 

ائیو نُن سونو اونا بامبینا
، ائیو سونو اون  بامبینو

( من یک دختر نیستم ، من یک پسر هستم )

  I am not a girl. I am a boy

 

 

 

 

 

 

 

Io non sono un bambino. Io sono una bambina

تلفظ :

ائیو نُن سونو اون  بامبینو 
، ائیو سونو اونا بامبینا

(من یک پسر نیستم ، من یک دختر هستم )

  I am not a boy. I am a girl

 

 

 

 

 

 

 

Io non sono alto. Io sono basso

تلفظ :

ائیو نُن سونو آلتو ، ائیو سونو باسّو

(من بلند قد نیستم ، من قد کوتاهم )

  I am not tall. I am short

 

 

 

 

 

Io non sono bassa. Io sono alta

تلفظ :

 

ائیو نُن سونو باسا ، ائیو سونو  آلتا

(من قد کوتاه نیستم ، من بلند قد هستم )

  I am not short. I am tall

 

 

 

 

 

Io non sono grassa. Io sono magra

تلفظ :

 

ائیو نُن سونو  گراسّا ، ائیو سونو  ماگرا

(من چاق نیستم ، من لاغر هستم )

  I am not fat. I am thin

 

 

 

 

 

Io non sono magra. Io sono grassa

تلفظ :

 

ائیو نُن سونو ماگرا ، ائیو سونو    گراسّا

(من چاق نیستم ، من لاغر هستم )

  I am not thin. I am fat

 

 

 

 

 

 

 

Io sono una donna. Io non sono un uomo

تلفظ :

 ائیو سونو اونادُنا، ائیو نُن سونو اون اوآمو

(من یک زن هستم ، من یک مرد نیستم )

  I am a woman. I am not a man

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un uomo. Io non sono una donna

تلفظ :

 ائیو سونو اون اوآمو ، ائیو نُن سونو اونادُنا

(من یک مرد هستم ، من یک زن نیستم )

  I am a man. I am not a woman

 

 

 

Io sono un bambino. Io non sono una bambina

تلفظ :

 ائیو سونو اون بامبینو  ، ائیو نُن سونو اونا  بامبینا

(من یک پسر هستم ، من یک مرد نیستم )

  I am a boy. I am not a girl

 

 

 

Io sono una bambina. Io non sono un bambino

تلفظ :

 ائیو سونو اونا  بامبینا ، ائیو نُن سونو اون بامبینو 

(من یک دختر هستم ، من یک پسر نیستم )

  I am a girl. I am not a boy

 

 

 

Io non sono vecchia. Io sono giovane

تلفظ :

 ائیو نُن سونو وِکیا ،ائیو سونو جُووِنه

(من پیر نیستم ، من جوان هستم )

  I am not old. I am young

 

 

 

Io non sono giovane. Io sono vecchia

تلفظ :

 ائیو نُن سونو جُووِنه، ائیو  سونو وِکیا

(من جوان نیستم ، من پیرهستم )

  I am not young. I am old

 

 

 

Io non sono ricco. Io sono povero

تلفظ :

 ائیو نُن سونو ریکّو، ائیو  سونو  پُوِرُو

(من ثروتمند نیستم ، من فقیر هستم )

  I am not rich. I am poor

 

 

 

Io non sono povero. Io sono ricco

تلفظ :

 ائیو نُن سونو پُوِرُو ،ائیو  سونو  ریکّو

(من فقیر نیستم ، من ثروتمند هستم )

  I am not poor. I am rich

 

 

 

Tu non sei un uomo. Tu sei una donna

تلفظ :

 تو نُن سِی اون اوآمو ، تو سِی اونا دُنا

(تو یک مرد نیستی ، تو یک زن هستی)

  You are not a man. You are a woman

 

 

 

Tu non sei una donna. Tu sei un uomo

تلفظ :

 تو نُن سِی اونا دُنا ، تو سِی اون اوآمو

(تو یک زن نیستی ، تو یک مرد هستی)

  You are not a woman. You are a man

 

 

 

Tu non sei un bambino. Tu sei una bambina

تلفظ :

 تو نُن سِی اون بامبینو ، تو سِی اونا بامبینا

(تو یک پسر نیستی ، تو یک دختر هستی)

  You are not a boy. You are a girl

 

 

 

Tu non sei una bambina. Tu sei un bambino

تلفظ :

 تو نُن سِی اونا بامبینا ، تو سِی اون بامبینو

(تو یک دختر نیستی ، تو یک پسر هستی)

  You are not a girl. You are a boy

 

 

 

Tu non sei alto. Tu sei basso

تلفظ :

 تو نُن سِی آلتو ، تو سِِی باسُّو

(شما قد بلند نیستید ، شما قد کوتاه هستید)

  You are not tall. You are short

 

 

 

Tu non sei basso. Tu sei alto

تلفظ :

 تو نُن سِی باسّو ، تو سِی آلتو

(شما قد کوتاه نیستید ، شما قد بلند هستید)

  You are not short. You are tall

 

 

 

Tu non sei giovane. Tu sei vecchia

تلفظ :

تو نُن سِی جُوِونِه ، تو سِی وِکّیا

(شما جوان نیستید ، شما پیر هستید)

  You are not young. You are old

 

 

 

Tu non sei vecchio. Tu sei giovane

تلفظ :

 تو نُن سِی وِکّیا ، تو سِی جُوِونِه

(تو پیر نیستی ، تو جوان هستی )

  Tu non sei vecchio. Tu sei giovane

 

 

 

Lei non è un uomo. Lei è una donna

تلفظ :

 لِئی نُن اِاون اوآمو ، لِئی اِاونا دُنا

(او یک مرد نیست ، او یک زن است )

  She is not a man. She is a woman

 

 

 

Lui non è una donna. Lui è un uomo

تلفظ :

 لویی نُن اِاونا دُنا ، لویی اِ اون اوآمو

(او یک زن نیست ، او یک مرد است )

  He is not a woman. He is a man

 

 

 

Lei non è un bambino. Lei è una bambina

تلفظ :

 لِئی نُن اِ ان بامبینو ، لِئی اِ اونا بامبینا

( او یک پسر نیست ، او یک دختر است )

  She is not a boy. She is a girl

 

 

 

Lui non è una bambina. Lui è un bambino

تلفظ :

 لویی نُن اِ اونا بامبینا ، لویی اِ اون بامبینو

(او یک دختر نیست ، او یک پسر است)

  He is not a girl. He is a boy

 

 

 

Lei non è vecchia. Lei è giovane

تلفظ :

لِئی نُن اِ وِکیّا ، لِئی اِ جُووِنهِ

(او پیر نیست ، او جوان است )

  She is not old. She is young

 

 

 

Lei non è giovane. Lei è vecchia

تلفظ :

 لِئی نُن اِ جُووِنهِ ، لِئی اِ وِکیّا

(او جوان نیست ، او پیر است )

  She is not young. She is old

 

 

 

Lui non è ricco. Lui è povero

تلفظ :

لویی نُن اِ ریکّو ، لویی اِ پوِ

(او ثروتمند نیست ، او فقیر است)

  He is not rich. He is poor

 

 

 

Lui non è povero. Lui è ricco

تلفظ :

 لویی نُن اِ پُوِرو ، لویی اِ ریکّو

(او فقیر نیست ، او ثرمتمند است)

  He is not poor. He is rich

 

 

 

Lui non è alto. Lui è basso

تلفظ :

لویی نُن اِ آلتو ، لویی اِ باسّو

(او قد بلند نیست ، او قد کوتاه است)

  He is not tall. He is short

 

 

 

Lui non è basso. Lui è alto

تلفظ :

 لویی نُن اِ باسّو ، لویی اِ آلتو

(او قد کوتاه نیست ، او قد بلند است)

  He is not short. He is tall

 

 

 

Lei non è grassa. Lei è magra

تلفظ :

لِئی نُن اِ گراسّا ، لِئی اِ ماگرا

(او چاق نیست ، او لاغر است)

  She is not fat. She is thin

 

 

 

Lei non è magra. Lei è grassa

تلفظ :

لِئی نُن اِ ماگرا ، لِئی اِ گراسّا

(او لاغر نیست ، او چاق است)

  She is not thin. She is fat

 

 

 

Il bambino non è alto

تلفظ :

ایل بامبینو نُن اِ  آلتو

(پسر قد بلند نیست)

  The boy is not tall

 

 

 

L'uomo non è basso

تلفظ :

لوآمو  نُن اِ باسّو

(مرد قد کوتاه نیست)

  The man is not short

 

 

 

La donna non è grassa

تلفظ :

لادُنا نُن اِ گراسّا

(زن چاق نیست)

  The woman is not fat

 

 

 

La donna non è magra

تلفظ :

لادُنا نُن اِ ماگرا

(زن لاغر نیست)

  The woman is not thin

 

 

 

 

 

 

 

La moneta è d'oro

تلفظ :

 

لا مونِیتا اِ دُروُ

(این سکه طلاست)

  The coin is gol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moneta è d'argento

تلفظ :

 

لا مونِیتا اِ دِرجِنتوُ

(این سکه نقره است )

  The coin is silver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'automobile è grigia metallizzata

تلفظ :

 

لا اُتومُبیلِه اِیگریجا میتالیتزاتا

ماشین نقره ای است )

  The car is silver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'automobile è gialla

تلفظ :

 

لا اُتومُبیلِه اِ جالّا

این ماشین زرد است  )

  The car is yellow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il portafoglio è nero

تلفظ :

 

ایل پورتَ فاویو اِ نیروُ

کیف پول سیاه است )

  The wallet is black

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il portafoglio è marrone

تلفظ :

 

ایل پورتَ فاویو اِ مارّونه

(کیف پول قهوه ای است )

  The wallet is brown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La borsetta è nera

تلفظ :

 

لا بُرسِتّا اِ نیرا

(کیف دستی سیاه است)

  The purse is black

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La borsetta è bianca

تلفظ :

 

لا بُرسِتّا اِ بیانکا

(کیف دستی زنانه سفید است )

  The purse is white

 

 

 

 

 

ادامه این جلسه رو برای راحت تر لود شدن وبلاگ در قسمت ادامه ی مطلب میتونید مشاهده کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casa è marrone

تلفظ :

 

لا کازا اِ مارّونِ

خانه قهوه ای است )

  The house is brown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La casa è rossa

تلفظ :

 

لا کازا اِ روسّا

خانه قرمز است )

  The house is red

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La porta è marrone

تلفظ :

 

لا پُرتا اِ مارّونِ

در قهوه ای رنگ است )

  The door is brown

 

 

 

 

 

 

 

La porta è blu

تلفظ :

 

لا پُرتا اِ بلو

در آبی است )

  The door is blue

 

 

 

 

 

 

 

L'edificio è blu

تلفظ :

 

لِ دی فیچو اِ بلو

ساختمان آبی است )

 

 

 

 

 

 

L'edificio è rosso

تلفظ :

 

لِ دی فیچو اِ رُسّو

( ساختمان قرمز است )

 

 

 

 

 

L'autocarro è giallo

تلفظ :

 

لا اُتوکارّو اِ جالّو

( کامیون زرد است )

 

 

 

 

 

 

L'autocarro è bianco

تلفظ :

 

لا اُتوکارّو اِ بیانکو

کامیون سفید است )

  

 

 

 

 

 

Il fiore è viola

تلفظ :

 

ایل فیورِ اِ ویولا

گل بنفش است )

  

 

 

 

 

 

Il fiore è arancione

تلفظ :

 

ایل فیورِ اِ آرانچونِ

گل نارنجی است )

  

 

 

 

 

 

L'albero è arancione

تلفظ :

 

لالبِرو اِ آرانچونِ

درخت نارنجی است )

  

 

 

 

 

 

L'albero è verde

تلفظ :

 

لالبِرو اِوِردِ

( درخت، سبز است )

  

 

 

 

 

 

È d'oro

تلفظ :

 

اِ دُرُ

این طلائی است )

  

 

 

 

 

 

È grigia metallizzata

تلفظ :

 

اِ گریجا مِتالیتزاتا

این نقره ای است )

  

 

 

 

 

 

È nero

تلفظ :

 

اِ نِرو(نیرو)

این سیاه است )

  

 

 

 

 

 

È bianca

تلفظ :

 

اِ بیآنکا

آن سفید است )

  

 

 

 

 

 

È gialla

تلفظ :

 

اِ جالّا

آن زرد است )

  

 

 

 

 

 

È marrone

تلفظ :

 

اِ مارّونِ

آن قهوه ای است )

  

 

 

 

 

 

È blu

تلفظ :

 

اِ بِلو

این آبی است )

  

 

 

 

 

 

È rossa

تلفظ:

 

اِ روسّا

( آن قرمز است )

  

 

 

 

 

 

 

 

L'edificio non è blu

تلفظ :

 

لِ دیفیچُو نون اِ بلو

ساختمان آبی نیست )

  

 

 

 

 

 

 

 

L'edificio non è rosso

تلفظ:

 

لِ دیفیچُو نون اِ رُوسّو 

(ساختمان قرمز نیست )

  

 

 

 

 

 

 

 

L'autocarro non è giallo

تلفظ :

 

لا اُتوکارّو نون اِ جالّو

کامیون زرد نیست )

  

 

 

 

 

 

 

 

L'autocarro non è bianco

تلفظ :

 

لا اُتوکارّو نون اِ بیانکو

کامیون سفید نیست )

  

 

 

 

 

 

 

 

Il fiore non è viola

تلفظ :

 

ایل فیورِ نون اِ ویولا

گل ارغوانی نیست )

  

 

 

 

 

 

 

 

Il fiore non è arancione

تلفظ :

 

ایل فیورِ نون اِ آرانچونِ

( گل نارنجی نیست )

  

 

 

 

 

 

 

 

L'albero non è arancione

تلفظ :

 

لالبِرو نون اِ آرانچونِ

درخت نارنجی نیست )

  

 

 

 

 

 

 

 

L'albero non è verde

تلفظ :

 

لالبِرو نون اِوِردِ

درخت سبز نیست )

  

 

 

 

 

 

 

 

La casa non è marrone

تلفظ :

 

لا کازا نون اِ مارّونِ

( خانه قهوه ای نیست )

  

 

 

 

 

 

La casa non è rossa

تلفظ :

 

لا کازا نون اِ روسّا

خانه قرمز نیست )

  

 

 

 

 

 

 

 

L'automobile non è grigia metallizzata

تلفظ :

 

لا اُتومُبیلِه نون اِگیریجا میتالیتزاتا

( ماشین نقره ای نیست )

 

 

 

 

 

 

 

L'automobile non è gialla

تلفظ

 

لا اُتومُبیلِه نون اِ جالّا

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una donna e un uomo

تلفظ :

یک زن و یک مرد )

  

 

 

 

 

 

 

 

un uomo e un portafoglio

تلفظ :

یک مرد و یک کیف پول )

  

 

 

 

 

 

 

 

un uomo e un'automobile

تلفظ :

یک مرد و یک ماشین )

  

 

 

 

 

 

 

 

un uomo e un bambino

تلفظ :

یک مرد و یک پسر )

  

 

 

 

 

 

 

 

un bambino e un albero

تلفظ :

یک پسر و یک درخت )

 

 

 

 

 

 

 

 

un albero e un edificio

تلفظ :

یک درخت و یک ساختمان )

  

 

 

 

 

 

 

 

una ragazza e un fiore

تلفظ :

یک دختر و یک گل )

  

 

 

 

 

 

una ragazza e una casa

تلفظ :

یک دختر و یک خانه )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo è un albero

تلفظ :

این یک درخت است )

  

 

 

 

 

 

Questi sono alberi

تلفظ :

اینها درخت هستند )

  

 

 

 

 

 

Questa è una moneta

تلفظ :

این یک سکه است )

  

 

 

 

 

 

Queste sono monete

تلفظ :

اینها سکه هستند )

  

 

 

 

 

 

Questo è un fiore

تلفظ :

این یک گل است )

  

 

 

 

 

 

Questi sono fiori

تلفظ :

اینها گل هستند )

  

 

 

 

 

 

Questa è una casa

تلفظ :

این یک خانه است )

  

 

 

 

 

 

Queste sono case

تلفظ :

اینها خانه هستند )

  

 

 

 

 

 

Questo è un edificio

تلفظ :

این یک ساختمان است )

  

 

 

 

 

 

Questi sono edifici

تلفظ :

اینها ساختمان هستند )

  

 

 

 

 

 

Questa è un'automobile

تلفظ :

این یک ماشین است )

  

 

 

 

 

 

Queste sono automobili

تلفظ :

اینها ماشین هستند )

  

 

 

 

 

 

Questa non è una moneta d'oro

تلفظ :

این یک سکه طلا نیست )

  

 

 

 

 

 

Questa non è una moneta d'argento

تلفظ :

این یک سکه نقره نیست )

  

 

 

 

 

 

Queste non sono monete d'oro

تلفظ :

اینها سکه های طلا نیستند )

  

 

 

 

 

 

Queste non sono monete d'argento

تلفظ :

اینها سکه های نقره نیستند )

  

 

 

 

 

 

Io sono un uomo

تلفظ :

من یک مرد هستم )

  

 

 

 

 

 

 

 

Noi siamo uomini

تلفظ :

ما مرد هستیم )

  

 

 

 

 

 

Io sono una donna

تلفظ :

من یک زن هستم )

  

 

 

 

 

 

Noi siamo donne

تلفظ :

ما زن هستیم )

  

 

 

 

 

 

Io sono una bambina

تلفظ :

من یک دختر هستم )

  

 

 

 

 

 

Noi siamo bambine

تلفظ :

ما دختر هستیم )

  

 

 

 

 

 

Io sono un bambino

تلفظ :

من یک پسر هستم )

  

 

 

 

Noi siamo bambini

تلفظ :

ما پسر هستیم )

  

 

 

 

 

 

una donna e un'automobile

تلفظ :

یک زن و یک ماشین )

  

 

 

 

 

 

una donna e una borsetta

تلفظ :

یک زن و یک کیف دستی )

  

 

 

 

 

 

un uomo e un portafoglio

تلفظ :

یک مرد ویک کیف پول مردانه )

  

 

 

 

 

 

un uomo e un autocarro

تلفظ :

یک مرد و یک کامیون )

  

 

 

 

 

 

una ragazza e un fiore

تلفظ :

یک دختر و یک گل )

  

 

 

 

 

 

una bambina e i fiori

تلفظ :

یه دختر و گلها )

  

 

 

 

 

 

un bambino e un albero

تلفظ :

یک پسر و یک درخت )

  

 

 

 

 

 

i bambini e gli alberi

تلفظ :

( پسرها و درخت ها )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un poliziotto

تلفظ :

 

ایو سونو اون پولیتزیُتو

 

(من یک افسر پلیس هستم)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono uno studente

تلفظ :

 

ایو سونو اونوستودِنتِه

 

(من یک دانش اموز هستم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un medico

تلفظ :

 

ایو سونو اون مِدیکو

 

من یک پزشک هستم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un conducente di autobus

تلفظ :

 

 

من یک راننده اتوبوس هستم  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un meccanico

تلفظ :

 

 

من یک مکانیک هستم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un'infermiera

تلفظ :

 

 

(من یک پرستار هستم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un postino

تلفظ :

 

 

(من یک پستچی هستم)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un'insegnante

تلفظ :

 

 

(من یک معلم هستم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono una segretaria

تلفظ :

 

 

(من یک منشی هستم)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un cuoco

تلفظ :

 

 

(من یک سر اشپزم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono uno scienziato

تلفظ :

 

 

من یک دانشمند هستم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un dirigente

تلفظ :

 

 

من یک مدیر هستم  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui è un poliziotto

تلفظ :

 

 

او(مرد)یک افسر پلیس است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui è uno studente

تلفظ :

 

 

او(مرد)یک دانش آموزاست )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui è un medico

تلفظ :

 

 

(او(مرد)یک پزشک است)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui è un conducente di autobus

تلفظ :

 

 

او یک راننده اتوبوس است )

  

 

 

 

 

 

 

 

Lui è un meccanico

تلفظ :

 

 

(او یک مکانیک است)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei è un'infermiera

تلفظ :

 

 

(او(زن)یک پرستار است)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui è un postino

تلفظ :

 

 

او یک نامه رسان است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei è un'insegnante

تلفظ :

 

 

او(زن)یک معلم است  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei è una segretaria

تلفظ :

 

 

او یک منشی است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui è un cuoco

تلفظ :

 

 

(او یک سرآشپز است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui è uno scienziato

تلفظ :

 

 

(او یک دانشمند است)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui è un dirigente

تلفظ :

 

 

(او یک مدیر است )

  

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un poliziotto

تلفظ :

 

 

(من یک افسر پلیس هستم)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui è un poliziotto

تلفظ :

 

 

(او یک افسر پلیس است )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono uno studente

تلفظ :

 

 

من یک دانش آموز هستم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui è uno studente

تلفظ :

 

 

او یک دانش آموز است  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un medico

تلفظ :

 

 

من یک پزشک هستم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui è un medico

تلفظ :

 

 

(او یک پزشک است)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un conducente di autobus

تلفظ :

 

 

(من یک راننده اتوبوس هستم)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui è un conducente di autobus

تلفظ :

 

 

(او یک راننده اتوبوس است )

  

 

 

 

 

 

 

 

Lui è un meccanico

تلفظ :

 

 

(او یک مکانیک است)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un'infermiera

تلفظ :

 

 

(من یک پرستار هستم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un'infermiera

تلفظ :

 

 

من یک پرستار هستم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei è un'infermiera

تلفظ :

 

 

او یک پرستار است  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un'insegnante

تلفظ :

 

 

من یک معلم هستم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei è un'insegnante

تلفظ :

 

 

( او یک معلم است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un dirigente

تلفظ :

 

 

(من یک مدیر هستم)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lui è un dirigente

تلفظ :

 

 

(او یک مدیر است)

  

 

 

اموزش زبانایتالیایی دراموزشگاه زبانگات 

 

 

 

una sedia

تلفظ :


اونا سِدیا

(یک صندلی)

 

 

 

 

 

 

 

un tavolo

تلفظ :

 

اون تاوُلو

(یک میز )

 

 

 

 

 

u

 

un letto

تلفظ :


اون لتّو

( یک تختخواب )

 

 

 

 

 

un

 

una scatola

تلفظ :


اونا اسکَتولا

( یک جعبه  )

 

 

 

 

un 

 

un divano

تلفظ :

 

اون دیوانو

( یک مبل راحتی )

 

 

 

un l

 

un libro

تلفظ :


اون لیبرو

(یک کتاب )

 

 

una p

 

una penna

تلفظ :


اونا پِنّا

(یک خودکار)

 

 

una la

 

una lampada

تلفظ :


اونا لامپادا

(یک چراغ )

ه این جلسه رو برای راحت تر لود شدن وبلاگ در قسمت ادامه ی مطلب میتونید مشاهده کنید 

 

 

 

 

i dolci

 

i dolciumi

تلفظ :


ای دوُلچومی

(آب نبات)

 

 

il denar

 

il denaro

تلفظ :

 

ایل دِنارُو

(پول )

 

il caffè

 

il caffè

تلفظ :


ایل کافِّه

( قهوه )

il cibo

تل

 

il cibo

تلفظ :


ایل  چیبو

( غذا  )

l cibo è s

 

Il cibo è sul tavolo

تلفظ :

 

ایل چیبو اِ سول تاوُلو

( غذا روی میز است )

ori sono

 

I fiori sono sul tavolo

تلفظ :


ای فیوری سونو سول تاوُلو

( گل ها روی میز هستند )

igenti s

 

I dirigenti sono al tavolo

تلفظ :


ای دیریجنتی سونو آل تاوُلو

(مدیران دور میز هستند)

fè è sul

 

Il caffè è sul tavolo

تلفظ :


ایل کافِّه

اِ سول تاوُلو

( قهوه روی میز است )

ono ne

 

I fiori sono nella scatola

تلفظ :


ای فیوری سونو   نِلاسکَتولا

(گلها داخل جعبه هستند)

iumi sono 

 

I dolciumi sono nella scatola

تلفظ :

 

ایدوُلچومی سونو   نِلاسکَتولا

(آب نبات داخل جعبه است)

zza è sull

 

La ragazza è sulla scatola

تلفظ :


لا راگتزا اِسولا اسکَتولا

( دختر روی جعبه است )

no è nella

 

Il bambino è nella scatola

تلفظ :


ایل بامبینو اِ نِلا اسکَتولا

( پسر داخل جعبه است  )

e sono sul

 

Le scatole sono sul tavolo

تلفظ :

 

لِسکَتولاسونو سول تاولو

( جعبه ها روی میز هستند )

 sul tav

 

La lampada è sul tavolo

تلفظ :


لا لامپادا اِ سول تاولو

(چراغ روی میز است )

no al ta

 

Gli uomini sono al tavolo

تلفظ :


لی اوامینی سونو آل تاولو

(مردها دور میز هستند)

avolo

تل

 

L'uomo è sul tavolo

تلفظ :


لوآمو اِ سول تاولو

(مرد روی میز است )

utomob

 

La donna è sull'automobile

تلفظ :


لا دُنّا اِ سول لاوتومبیله

(زن روی اتومبیل است)

l'automobi

 

La donna è nell'automobile

تلفظ :

 

لا دُنّا اِ نِلا اوتومبیله

(زن داخل ماشین است )

 tavolo

تل

 

Il denaro è sul tavolo

تلفظ :


ایل دِنارو اِ سول تاولو

( پول روی میز است )

portafogli

 

Il denaro è nel portafoglio

تلفظ :


ایل دِنارو اِ نیل پُرتافُلیوُ

( پول داخل کیف پول است  )

o

تلفظ :

 

 

Io sono sul divano

تلفظ :

 

ایو سونو سول دیوانو

( من روی مبل هستم )

 :


ایو

 

Io sono a letto

تلفظ :


ایو سونو آ لِتّو

(من در رختخواب هستم)

ظ :


ای

 

Io sono al tavolo

تلفظ :


ایو سونو آل تاوُلو

(من پشت میز هستم)

فظ :


ا

 

Io sono sulla porta

تلفظ :


ایو سونو سولّا پُرتا

(من کنار در هستم )

io

تلف

 

Io sono vicino all'edificio

تلفظ :


ایو سونو ویچینو آلِ فیدیچی

(من کنار ساختمان هستم)

لفظ :

 

ای

 

Io sono sull'autobus

تلفظ :

 

ایو سونو سولاُتوبوس

(من داخل اتوبوس هستم )

 

تلفظ :


 

Io sono nell'automobile

تلفظ :


ایو سونو نِلاُوتومبیله

( من داخل ماشین هستم )

تلفظ :


ا

 

Io sono sull'automobile

تلفظ :


ایو سونو سولا اُتومبیله

( من روی ماشین هستم  )

فظ :

 

لا 

 

La donna è sulla sedia

تلفظ :

 

لا دُنّا اِ سولّا سِدیا

( زن روی صندلی است )

 


لا دُ

 

La donna è sul divano

تلفظ :


لا دُنّا اِ سول دیوانو

( زن روی مبل است )

 

لا دُنّ

 

La donna è al tavolo

تلفظ :


لا دُنّا اِ آل تاولو

( زن پشت میز است )

ظ :


لا

 

La donna è nell'automobile

تلفظ :


لا دُنّا اِ نِلا اوتومبیله

(زن داخل ماشین است)

 دُنّا اِ نِلا اوتومبیله

 


(زن داخل ماشین است)

  

Io sono un poliziotto

تلفظ :

 

ایو سونو اون پولیتزیُتو

(من یک افسر پلیس هستم)

 

 

 

 

 

 

Io sono uno studente

تلفظ :

 

ایو سونو اونوستودِنتِه

(من یک دانش اموز هستم )

 

 

 

 

 

 

 

Io sono un medico

تلفظ :


ایو سونو اون مِدیکو

( من یک پزشک هستم )

 

 

 

 

 

I

 

Io sono un conducente di autobus

تلفظ :

( من یک راننده اتوبوس هستم  )

 

 

 

 

 

Io

 

Io sono un meccanico

تلفظ :

( من یک مکانیک هستم )

 

 

 

Io 

 

Io sono un'infermiera

تلفظ :

(من یک پرستار هستم )

 

 

 

Io s

 

Io sono un postino

تلفظ :

(من یک پستچی هستم)

 

 

Io so

 

Io sono un'insegnante

تلفظ :

(من یک معلم هستم )

مه این جلسه رو برای راحت تر لود شدن وبلاگ در قسمت ادامه ی مطلب میتونید مشاهده کنید 

 

 

 

 

 

Io son

 

Io sono una segretaria

تلفظ :

(من یک منشی هستم)

 

 

Io sono

 

Io sono un cuoco

تلفظ :

(من یک سر اشپزم )

 

 

Io sono 

 

Io sono uno scienziato

تلفظ :

( من یک دانشمند هستم )

 

Io sono u

 

Io sono un dirigente

تلفظ :

( من یک مدیر هستم  )

Lui è un p

 

Lui è un poliziotto

تلفظ :

( او(مرد)یک افسر پلیس است )

 è uno s

 

Lui è uno studente

تلفظ :

( او(مرد)یک دانش آموزاست )

è un med

 

Lui è un medico

تلفظ :

(او(مرد)یک پزشک است)

 un cond

 

Lui è un conducente di autobus

تلفظ :

( او یک راننده اتوبوس است )

 mecca

 

Lui è un meccanico

تلفظ :

(او یک مکانیک است)

 un'inferm

 

Lei è un'infermiera

تلفظ :

(او(زن)یک پرستار است)

un postino

 

Lui è un postino

تلفظ :

( او یک نامه رسان است )

n'insegnan

 

Lei è un'insegnante

تلفظ :

( او(زن)یک معلم است  )

a segretar

 

Lei è una segretaria

تلفظ :

( او یک منشی است )

oco

تلفظ

 

Lui è un cuoco

تلفظ :

(او یک سرآشپز است )

ienziato

 

Lui è uno scienziato

تلفظ :

(او یک دانشمند است)

gente

تل

 

Lui è un dirigente

تلفظ :

(او یک مدیر است )

iotto

 

Io sono un poliziotto

تلفظ :

(من یک افسر پلیس هستم)

ziotto

تلف

 

Lui è un poliziotto

تلفظ :

(او یک افسر پلیس است )

udente

تلف

 

Io sono uno studente

تلفظ :

( من یک دانش آموز هستم )

nte

تلفظ :

 

Lui è uno studente

تلفظ :

( او یک دانش آموز است  )

o

تلفظ :

 

 

Io sono un medico

تلفظ :

( من یک پزشک هستم )

ظ :


 

 

Lui è un medico

تلفظ :

(او یک پزشک است)

e di aut

 

Io sono un conducente di autobus

تلفظ :

(من یک راننده اتوبوس هستم)

i autobu

 

Lui è un conducente di autobus

تلفظ :

(او یک راننده اتوبوس است )

:


 

 

Lui è un meccanico

تلفظ :

(او یک مکانیک است)

 

تلفظ :

 

 

Io sono un'infermiera

تلفظ :

(من یک پرستار هستم )

تلفظ :


 

 

Io sono un'infermiera

تلفظ :

( من یک پرستار هستم )

ظ :


 


 

Lei è un'infermiera

تلفظ :

( او یک پرستار است  )

فظ :

 

 


 

Io sono un'insegnante

تلفظ :

( من یک معلم هستم )


 


( 

 

Lei è un'insegnante

تلفظ :

( او یک معلم است )


 


 

Io sono un dirigente

تلفظ :

(من یک مدیر هستم)

 


(او ی

 

Lui è un dirigente

تلفظ :

(او یک مدیر است)

ک مدیر است)

  

L'uomo sta bevendo

تلفظ :


لوآمو اِستا بِوندُ

(آن) مرد درحال نوشیدن است

 

 

 

 

 

 

La donna sta mangiando

تلفظ :

(آن) زن در حال خوردن است

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino sta mangiando

تلفظ :

(آن) پسر در حال خوردن است

 

 

 

 

 

L

 

La bambina sta bevendo

تلفظ :

(آن) دختر در حال نوشیدن است

 

 

 

 

 

L'

 

L'uomo sta lavorando

تلفظ :

مرد در حال کار کردن است

 

 

 

La 

 

La donna sta dormendo

تلفظ :

(آن) زن خواب است

 

 

 

Le b

 

Le bambine stanno giocando

تلفظ :

دختر ها در حال بازی کردن هستند

 

 

Le do

 

Le donne stanno lavorando

تلفظ :

زن ها در حال کار کردن هستند

مه این جلسه رو برای راحت تر لود شدن وبلاگ در قسمت ادامه ی مطلب میتونید مشاهده کنید

 

 

 

 


 

Io sto

 

Io sto leggendo

تلفظ :

من در حال مطالعه کردن هستم


 

Io sto 

 

Io sto scrivendo

تلفظ :

من در حال نوشتن هستم

 

 

Io sto c

 

Io sto correndo

تلفظ :

من دارم میدوم

 

Io sto ca

 

Io sto camminando

تلفظ :

من درحال راه رفتن هستم

Io sono se

 

Io sono seduto

تلفظ :

من نشسته ام

sono in 

 

Io sono in piedi

تلفظ :

من ایستاده ام

to sorri

 

Io sto sorridendo

تلفظ :

من لبخند می زنم

o piange

 

Io sto piangendo

تلفظ :

من گریه می کنم

nno la

 

Loro stanno lavorando

تلفظ :

آن ها دارند کار می کنند

ta lavoran

 

Lui sta lavorando

تلفظ :

او در حال کار کردن است

a mangiand

 

Lui sta mangiando

تلفظ :

او در حال غذا خوردن است

 mangiando

 

Lei sta mangiando

تلفظ :

او دارد می خورد

dormendo

ت

 

Lei sta dormendo

تلفظ :

او در حال خواب است

endo

تلف

 

Lui sta bevendo

تلفظ :

او دارد می نوشد

ndo

تلفظ

 

Lei sta bevendo

تلفظ :

او ( مونث ) می نوشد

nando

تل

 

Lui sta camminando

تلفظ :

او در حال راه رفتن است

 

تلفظ 

 

Lei sta leggendo

تلفظ :

او ( مونث ) در حال مطالعه است

endo

تلفظ 

 

Lei sta scrivendo

تلفظ :

او ( مونث ) در حال نوشتن است

ocando

تلف

 

Loro stanno giocando

تلفظ :

انها در حال بازی هستند

orando

تلف

 

Loro stanno lavorando

تلفظ :

انها در حال کار کردن هستند

nando

تلفظ

 

L'uomo sta camminando

تلفظ :

مرد در حال راه رفتن است

ظ : 

L'uomo è seduto

تلفظ :

مرد نشسته اسـت

فظ : 

L'uomo è in piedi

تلفظ :

مرد ایستاده است

 

تلفظ :

 

La donna sta correndo

تلفظ :

زن در حال دویدن است

 sto l

 

Io non sto scrivendo. Io sto leggendo

تلفظ :

من نمی‌نویسم . من می‌خوانم

Io sto scr

 

Io non sto leggendo. Io sto scrivendo

تلفظ :

من در حال خواندن نیستم. من در حال نوشتن هسـتم

 Io sto co

 

Io non sto camminando. Io sto correndo

تلفظ :

من در حال راه رفتن نیستم. من در حال دویدنم

 sto cammi

 

Io non sto correndo. Io sto camminando

تلفظ :

من در حال دویدن نیستم. من در حال راه رفتنم

ono in pie

 

Io sono seduto. Io non sono in piedi

تلفظ :

من نشسته ام. من نایستاده ام

no sedut

 

Io sono in piedi. Io non sono seduto

تلفظ :

من ایستاده ام. ننشسته ام

o piange

 

Io sto sorridendo. Io non sto piangendo

تلفظ :

من لبخند می زنم. من گریه نمی کنم

sorriden

 

Io sto piangendo. Io non sto sorridendo

تلفظ :

من گریه می کنم. من لبخند نمی زنم

do

تلفظ :
من گریه می کنم. من لبخند نمی زنم

  


 

i capelli

تلفظ :

مو

  

 

 

 

 

 

pelato

تلفظ :

طاس، بی مو، کچل

 

 

 

 

 

 

 

una barba

تلفظ :

ریش

 

 

 

 

 

i

 

i baffi

تلفظ :

سبیل

 

 

 

 

 

Lu

 

Lui ha i capelli corti.

تلفظ :

او موی کوتاه دارد

 

 

 

 

Lui

 

Lui ha i capelli lunghi.

تلفظ :

او موهای بلندی دارد.

 

 

 

 

Lei 

 

Lei ha i capelli lisci.

تلفظ :

او موهای صافی دارد

 

 

 

Lei h

 

Lei ha i capelli ricci.

تلفظ :

او موهای فر فری دارد

دامه این جلسه رو برای راحت تر لود شدن وبلاگ در قسمت ادامه ی مطلب میتونید مشاهده کنید

 

 

 

 

 

 

 

Lei ha

 

Lei ha i capelli neri.

تلفظ :

او ( مونث ) موهای مشکی دارد

 

 

 

Lei ha 

 

Lei ha i capelli rossi.

تلفظ :

او (زن) موی قرمز دارد

 

 

Lei ha i

 

Lei ha i capelli castani.

تلفظ :

او موهای قهوه ای دارد

 

Lei ha i 

 

Lei ha i capelli biondi.

تلفظ :

او موی بور دارد

Lui ha i b

 

Lui ha i baffi castani.

تلفظ :

او سبیل قهوه ای دارد

ui ha i ba

 

Lui ha i baffi bianchi.

تلفظ :

او یک سبیل سفید دارد

i ha la ba

 

Lui ha la barba bianca.

تلفظ :

او ریش سفید دارد

 ha la bar

 

Lui ha la barba nera.

تلفظ :

او ریش سیاه دارد

 capell

 

Io ho i capelli castani e corti.

تلفظ :

من موهای کوتاه قهوه ای دارم

o i capelli

 

Io ho i capelli rossi e lunghi.

تلفظ :

من موی بلند قرمز دارم

 ho i cape

 

Io non ho i capelli. Io sono pelato.

تلفظ :

من مو ندارم، من کچل هستم

 capelli c

 

Io ho i capelli castani e lunghi.

تلفظ :

من موهای قهوه ای بلندی دارم

a i baffi 

 

L'uomo ha i baffi castani.

تلفظ :

مرد سبیل قهوه ای دارد

 i baffi b

 

L'uomo ha i baffi bianchi.

تلفظ :

مرد سبیل سفید دارد

la barba g

 

L'uomo ha la barba grigia.

تلفظ :

مرد ریش خاکستری دارد

a barba ne

 

L'uomo ha la barba nera.

تلفظ :

مرد ریش سیاه دارد

elli neri 

 

Chi ha i capelli neri e ricci?

تلفظ :

چه کسی موی سیاه فر دارد؟

elli rossi 

 

Chi ha i capelli rossi e lunghi?

تلفظ :

چه کسی موی قرمز بلند دارد؟

تلفظ : 

Chi è pelato?

تلفظ :

چه کســی طاس است؟

i biondi e

 

Chi ha i capelli biondi e lunghi?

تلفظ :

چه کسی موهای بلند و بور دارد؟

astani?

تل

 

Chi ha i baffi castani?

تلفظ :

چه کسی سبیل قهوهای دارد؟

anchi?

تلف

 

Chi ha i baffi bianchi?

تلفظ :

چه کسی سیبل سفید دارد؟

anca?

تلفظ

 

Chi ha la barba bianca?

تلفظ :

چه کسی ریش سفید دارد ؟

a?

تلفظ :

 

Chi ha la barba nera?

تلفظ :

چه کسی ریش سیاه دارد ؟

ssi.

تل

 

Lei non ha i capelli rossi.

تلفظ :

او (زن) موی قرمز ندارد

 neri.

تلفظ

 

Lei non ha i capelli neri.

تلفظ :

او (زن) ‌موی سیاه ندارد

unghi.

تلف

 

Lei non ha i capelli lunghi.

تلفظ :

او موی بلند ندارد

rti.

تلفظ 

 

Lui non ha i capelli corti.

تلفظ :

او (مرد)‌ موی کوتاه ندارد

ianca.

تلف

 

L'uomo non ha la barba bianca.

تلفظ :

مـرد ریش سفید ندارد

ra.

تلفظ :

 

L'uomo non ha la barba nera.

تلفظ :

مرد ریش مشکی ندارد

sci.

تلفظ 

 

Lei ha i capelli neri e lisci.

تلفظ :

او(زن) موی مشکی صاف دارد

ci.

تلفظ :

 

Lei ha i capelli neri e ricci.

تلفظ :

او موهای مجعد مشکی دارد

 


 


 

او موهای مجعد مشکی دارد

  

una camicia

تلفظ :

یک پیراهن

  

 

 

 

 

 

un giubbotto

تلفظ :

یک ژاکت

 

 

 

 

 

 

 

un giaccone

تلفظ :

یک کت

 

 

 

 

 

u

 

un maglione

تلفظ :

یک پلیور

 

 

 

 

 

un

 

un vestito

تلفظ :

یک پیراهن زنانه

 

 

 

 

una

 

una gonna

تلفظ :

یک دامن

 

 

 

 

 

una 

 

una camicetta

تلفظ :

یک بلوز

 

 

 

una m

 

una maglietta

تلفظ :

پیراهن استین کوتاه

دامه این جلسه رو برای راحت تر لود شدن وبلاگ در قسمت ادامه ی مطلب میتونید مشاهده کنید

 

 

 

 

 

 

 

i calz

 

i calzini

تلفظ :

جـوراب

 

 

 

le scar

 

le scarpe

تلفظ :

یک جفت کفش

 

 

i jeans

 

i jeans

تلفظ :

شلوار جین (بعضی چیزها جمع بسته می شوند). ا

 

i pantalo

 

i pantaloni

تلفظ :

شلوار

Lui indoss

 

Lui indossa una camicia blu.

تلفظ :

او یک پیراهن ابی پوشیده است

ui indossa

 

Lui indossa un giubbotto rosso.

تلفظ :

او یک کاپشن قرمز پوشیده است

i indossa 

 

Lui indossa un giaccone nero.

تلفظ :

او یک کت مشکی پوشیده است

 indossa u

 

Lei indossa un maglione bianco.

تلفظ :

.او یک پلوور سفید پوشیده است

ossa un

 

Lei indossa un vestito a fiori.

تلفظ :

او یک پیراهن گلدار پوشیده است

indossa una

 

Lei indossa una gonna arancione.

تلفظ :

.او (زن) یک دامن نارنجی پوشیده است

dossa una 

 

Lei indossa una camicetta bianca.

تلفظ :

.او یک بلوز سفید پوشیده است

ossa una c

 

Lui indossa una camicia verde.

تلفظ :

او یک پیراهن سبز پوشیده است

ssa una ca

 

Lui indossa una camicia verde? No, lui indossa una camicia rossa.

تلفظ :

آیا او یک پیراهن سبز پوشیده است؟ نه او یک پیراهن قرمز پوشیده است

sa un giub

 

Lei indossa un giubbotto nero? No, lei indossa un giubbotto bianco.

تلفظ :

آیا او یک کاپشن سیاه پوشیده است؟ نه، او یک کاپشن سفید پوشیده است

 indossa u

 

Il bambino indossa un giubbotto rosso? Sì.

تلفظ :

ایاپسریک کاپشن قرمز پوشیده است؟ بله او پوشیده است

dossa un m

 

La donna indossa un maglione bianco? Sì.

تلفظ :

آیا زن پولیور سفید پوشیده است؟ بله پوشیده است

 un paio di

 

Chi indossa un paio di scarpe rosse?

تلفظ :

چه کسی کفش قرمز پوشیده است؟

n giaccone

 

Chi indossa un giaccone nero?

تلفظ :

چه کسی کت مشکی پوشیده است؟

 vestito a

 

Chi indossa un vestito a fiori?

تلفظ :

چه کسی لباس گلدار پوشیده است؟

 camicetta

 

Chi indossa una camicetta blu?

تلفظ :

چه کسی بلوز آبی پوشیده است؟

sa un paio

 

Il bambino indossa un paio di calzini bianchi.

تلفظ :

پسر جورابهای سفید پوشیده است.

a un paio 

 

La bambina indossa un paio di scarpe nere.

تلفظ :

دختر کفشهای مشکی پوشیده است.

paio di je

 

L'uomo indossa un paio di jeans.

تلفظ :

مرد شلوار جین(شلوار لی) پوشیده است

io di j

 

La donna indossa un paio di jeans.

تلفظ :

زن شلوار جین(شلوار لی) پوشیده است

ei indossa 

 

Cosa indossa lei? Lei indossa un maglione bianco.

تلفظ :

او چه لباسی به تن دارد؟ او پلور سفید پوشیده است

? Lei indo

 

Cosa indossa la donna? Lei indossa una gonna arancione.

تلفظ :

زن چه چیزی پوشیده است؟ او یک دامن نارنجی پوشیده است

indossa un

 

Cosa indossa lui? Lui indossa un giaccone nero.

تلفظ :

او(مرد) چه چیزی پوشیده است؟ او یک کت مشکی پوشیده است

ndossa un 

 

Cosa indossa lui? Lui indossa un paio di jeans.

تلفظ :

او(مرد) چه چیزی پوشیده است؟ او شلوارجین(شلوار لی) پوشیده است

o indossan

 

Cosa indossano loro? Loro indossano i jeans.

تلفظ :

انها چه چیزی پوشیده اند ؟ انها شلوار لی پوشیده اند.

Loro indos

 

Cosa indossano le donne? Loro indossano maglioni.

تلفظ :

زنها چی به تن دارند؟ آنها پلور پوشیده اند

indossano 

 

Cosa indossano loro? Loro indossano magliette.

تلفظ :

انها چه چیزی پوشیده اند؟ انها تی-شرت پوشیده اند

ndossano g

 

Cosa indossano loro? Loro indossano giubbotti neri.

تلفظ :

انها چه چیزی پوشیده اند ؟ انها کاپشن مشکی پوشیده اند

iubbotti neri.

تلفظ :


 


 

انها چه چیزی پوشیده اند ؟ انها کاپشن مشکی پوشیده اند

 

 

 

 

 

 

 

هم چنین برای تعیین سطح و  خبراز کلاس های کاربردی (مکالمه و گرامرزبان ایتالیایی می توانید با مشاورین ما در آموزشگاه زبان گات تماس(برای دیدن اطلاعات تماس کلیک کنید.) بگیرید.